حمیده گوهری نوید ( پرسشنامه)

-تاثیر آموزش ضمن خدمت در کارایی کارکنان بانک ملت منطقه ۴ تهران

پرسشنامه

پرسشنامه حاضر جهت پژوهشی با عنوان"تاثیر آموزش ضمن خدمت در کارایی کارکنان بانک ملت منطقه ۴ تهران  " گردآوری شده است.بررسی این موضوع ممکن است تاثیر به سزایی در بهره وری بیشتر ،حوادث یا اشتباهات کمترو رضایت کاری بیشتر داشته باشد.کلیه اطلاعات جمع آوری شده در این پرسشنامه به صورت محرمانه خواهد بود. از همکاری و شرکت جناب­عالی در تحقیق حاضر کمال تشکر را دارم .

 

۱- سن...................................

۲- جنسیت..............................

۳- مدرک تحصیلی.....................

۴- سابقه کار............................

۵- سمت.................................

۶- شعبه محل خدمت................

۷- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است دانش و درک من در مورد  جنبه­های مختلف  شغلم  افزایش  یابد.

   ۱)کاملا مخالفم      ۲)مخالفم      ۳)نظری ندارم       ۴)موافقم         ۵) کاملاموافقم

 

۸-  شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است مهارتهای حرفه ای من افزایش  یابد.

  ۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم  

 

۹- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است نگرش مثبتی نسبت شغلم پیدا کنم.

    ۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۰-شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است عملکردم بهبود یابد.

 ۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۱- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم.

 ۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۲- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است امکان  تعامل با همکارانم افزایش یابد .

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۳- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است خدمات بهتری به ارباب رجوع ارائه نمایم.

  ۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۴- مطالب ارائه شده در دوره های آموزش ضمن خدمت قابل استفاده در محیط کار نیست.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۵- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است در مورد پیشرفت­های حرفه ام اطلاعات به روز داشته باشم.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۶- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است به پیشرفت­هایی که در حرفه ام اتفاق می افتد علاقمند تر شوم.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۷- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است انگیزه من برای ادامه یادگیری در آینده بیشتر شود.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۸- روش تدریس مدرس در دوره های آموزش ضمن خدمت به گونه ای است که مطالب به صورت کاربردی ارائه می­شوند.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۱۹- در  برنامه ریزی و اجرای دوره­های آموزش ضمن خدمت  به تجارب قبلی من توجه نمی شود .

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۲۰- دوره های آموزش ضمن خدمت به گونه ای برگزار می­شوند که من می­توانم درمباحث مشارکت فعال داشته باشم.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

 ۲۱- روش تدریس در دوره های آموزش ضمن خدمت به گونه ای است که به نظرات من احترام گذاشته می­شود.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۲۲- شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث شده است با علاقه ی بیشتری  کارم را انجام دهم.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۲۳- نوع آموزش های ارایه شده در کلاس های آموزش ضمن خدمت متناسب با نیاز های شغلی من است.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 

۲۴-شرکت در کلاس های آموزش ضمن خدمت باعث کاهش در اشتباهاتم شده است.

۱)کاملا مخالفم ۲)مخالفم ۳)نظری ندارم ۴)موافقم ۵) کاملاموافقم

 


مطالب مشابه :


پرسشنامه

روش تحقیق - پرسشنامه - وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق
پرسشنامه تحقيق

علم ناب - پرسشنامه تحقيق - برنامه های کلاسی دانشجویان رشته مددکاری دانشگاه علمی کاربردی
پرسشنامه / فاطمه کیانی

روش تحقیق - پرسشنامه / فاطمه مديريت بازرگاني هستم و اين پرسشنامه با هدف بررسي
پرسشنامه شیرین یارمحمدی

روش تحقیق - پرسشنامه شیرین یارمحمدی - وبلاگ کلاسی درس روش پرسشنامه:
رقیه سلطانی.پرسشنامه

روش تحقیق - رقیه سلطانی.پرسشنامه - وبلاگ کلاسی درس روش
پرسشنامه /آرزو نادری

روش تحقیق - پرسشنامه /آرزو نادری - وبلاگ کلاسی درس روش
حمیده گوهری نوید ( پرسشنامه)

روش تحقیق - حمیده گوهری نوید ( پرسشنامه) - وبلاگ کلاسی درس روش پرسشنامه.
پرسشنامه روش تحقیق‎ (کیوان شایسته)

لینک زیر مربوط به پرسشنامه من برای درس روش تحقیق است. موضوع تحقیق من بررسی تاثیر شاغل بودن
برچسب :