نمرات اقای راهدار

نمرات درس ساختمان داد ها

شماره دانشجویی نمره   شماره دانشجویی نمره
۸۹۲۰۰۱۰۰۱۱۴ ۳.۷۵- ۸۷۹۱۱۰۰۲۲۶ ۱۳.۷۵
۸۸۹۱۱۰۰۲۶۸ ۱۳ ۸۸۹۱۱۰۰۲۵۲ ۱۶.۲۵
۸۸۹۱۱۰۰۲۷۰ ۱۵.۵ ۸۷۹۱۱۰۰۱۳۳ -
۸۸۹۱۱۰۰۲۷۷ ۱۳ ۸۸۹۱۱۰۰۲۷۲ -
۸۸۹۱۱۰۰۲۵۴ ۲۰ ۸۸۹۱۱۰۰۲۵۳
۸۸۹۱۱۰۰۲۸۹ ۱۲ ۸۸۹۱۱۰۰۲۶۷ ۱۵.۵
۸۸۹۱۱۰۰۲۷۹ ۱۵.۲۵ ۸۸۹۱۱۰۰۲۷۸ -۸-
۸۸۹۱۱۰۰۲۶۴ ۱۰ ۸۸۹۱۱۰۰۲۸۳ ۱۰
۸۸۹۱۱۰۰۲۷۴ ۱۲ ۸۸۹۱۱۰۰۲۶۲ ۱۰.۲۵
۸۷۹۱۱۰۰۲۱۰ ۱۷.۵ ۸۸۹۱۱۰۰۲۸۲ ۱۷.۵
۸۸۹۱۱۰۰۲۵۷ ۱۷.۵
۸۷۹۱۱۰۰۲۴۱ ۳.۲۵-
۸۷۹۱۱۰۰۲۲۰ ۱۰

برنامه نویسی سیستم های تجاری

شماره دانشجویی نمره شماره دانشجویی نمره
۸۸۹۱۱۰۰۳۱۵ ۱۱.۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۱۵ ۱۳.۷۵
۸۸۹۱۱۰۰۲۹۱ ۱۱ ۸۸۹۱۱۰۰۲۳۲ ۱۵
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۳۲ ۱۶.۷۵ ۸۷۹۱۱۰۰۱۳۳
۸۷۹۱۱۰۰۲۳۹ ۱۱.۲۵ ۸۸۹۱۱۰۰۳۲۴ ۱۷
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۳۸ ۱۳.۵ ۸۸۹۱۱۰۰۳۰۰ ۱۸
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۰۶ ۱۹ ۸۸۹۱۱۰۰۲۹۹ ۱۲.۷۵
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۴۰ ۱۴ ۸۸۹۱۱۰۰۳۰۶ ۱۹.۵
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۳۶ ۱۹.۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۱۶ ۱۵.۵
۸۸۹۱۱۰۰۲۹۲ ۱۴.۷۵ ۸۸۹۱۱۰۰۳۰۱
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۵۳ ۱۵.۵ ۸۸۹۱۱۰۰۳۰۲ ۷.۵-
۸۸۹۱۱۰۰۲۹۴ ۱۵.۵

برنامه سازی کامپیوتر ۲

شماره دانشجویی نمره شماره دانشجویی نمره   
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۳۲ ۱۹.۲۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۳۸ ۱۳
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۳۹ ۱۵.۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۹۸ ۶.۵-
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۳۱ -۷- ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۳۶ ۱۸
۸۹۰۴۶۸۸۴۷ ۶.۲۵- ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۲۱ ۹.۲۵-
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۲۵ ۱۶.۵ ۸۸۹۱۱۰۰۳۰۴ ۳.۲۵-
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۰۶ ۱۵.۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۹۳ ۱۲.۷۵
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۲۳ ۱۰.۲۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۱۱۰ ۸.۲۵-
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۴۰ ۱۴.۷۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۵۳ ۱۳
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۵۰ ۱۰.۲۵ ۸۸۹۱۱۰۰۲۹۴ ۱۸
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۴۲ ۱۲.۲۵ ۸۸۹۱۱۰۰۳۰۳ -
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۰۲ ۱۰ ۸۹۲۰۰۱۰۰۱۰۵ ۱۰.۲۵
۸۸۹۱۱۰۰۲۸۵ -۴- ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۵۶ ۱۱.۲۵
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۴۳ ۱۹.۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۱۵ ۶.۵-
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۳۷ ۱۷ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۹۷ -
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۰۴ ۱۲ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۱۴ ۱۰
۸۸۹۱۱۰۰۲۷۲ - ۸۸۹۱۱۰۰۲۷۸ ۳.۵-
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۴۹ ۱۵.۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۱۹ -۵-
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۴۶ ۱۲.۵ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۱۶ ۱۲
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۱۸ ۲۰ ۸۹۲۰۰۱۰۰۰۲۴ ۹.۲۵-
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۲۹ ۱۳
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۴۱ ۱۰.۲۵
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۲۰ ۱۰.۲۵
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۱۲ ۱۴.۲۵
۸۹۲۰۰۱۰۰۰۵۵ حذف

نرم افزار عملی

شماره دانشجویی نمره
۸۸۹۱۱۰۰۳۱۵ ۲۰
۸۸۹۱۱۰۰۲۹۱ ۲۰
۸۸۹۱۱۰۰۲۳۹ ۲۰
۸۸۹۱۱۰۰۲۶۴ ۱۸
۸۸۹۱۱۰۰۳۰۴ ۱۸
۸۸۹۱۱۰۰۲۹۲ ۲۰
۸۸۹۱۱۰۰۲۸۵ ۱۸
۸۸۹۱۱۰۰۳۲۳ ۲۰
۸۸۹۱۱۰۰۳۲۴ ۲۰
۸۸۹۱۱۰۰۳۰۰ ۲۰
۸۸۹۱۱۰۰۲۹۹ ۱۹
۸۸۹۱۱۰۰۳۰۶ ۲۰
۸۸۹۱۱۰۰۳۰۲ ۱۷


مطالب مشابه :


مراسم روز دانشجو در جناح

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جناح طی مراسمی روز دانشجو را گرامی داشتند . این مراسم که با شکوه
پی و انواع آن

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح - پی و انواع آن - انجمن علمی عمران janah University
اطلاعیه شروع کلاس

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح - اطلاعیه شروع کلاس - پایگاه اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي
دانشگاه آزاد اسلامی جناح در یک نگاه

با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی جناح برای اهالی شهر ناشناخته است برآن شدیم که شمه ای از
نمرات آقای حیرت و آقای جروند

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح - نمرات آقای حیرت و آقای جروند - پایگاه اطلاع رساني دانشگاه
آرایش ترمی رشته عمران پیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح - آرایش ترمی رشته عمران پیوسته - پایگاه اطلاع رساني دانشگاه
نمرات اقای صفری

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح - نمرات اقای صفری - پایگاه اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي
نمرات اقای راهدار

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح - نمرات اقای راهدار - پایگاه اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي
برچسب :