یادی از روز های جوانی *** قبل از حضور در اصلاندوز *** روز های شیرین تربیت معلم اردبیل

سالن فوتسال کارگران اردبیل

تختی که دو سال تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل مسکن من بود ۸۲ تا ۸۴

حیاط تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل سال دوم ۱۳۸۳

روز آخر تربیت معلم بعد از جشن فارغ التحصیلی    حیاط سرسبز تربیت معلم

این هم سال دوم تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل

اینم سال اول تربیت معلم اینجا محله خودمون گلمغان اردبیل است

سال دوم تربیت معلم

کارشناسی - دانشگاه تربیت معلم علامه امینی تبریز


مطالب مشابه :


مدارك مورد نياز براي ثبت نام در مراكز تربيت معلم از کاردانی به کارشناسی

ارگان‌ ذيربط به‌ دانشگاه‌ ياموسسه در مرکز تربیت معلم علامه امینی معین تبریز.
تقدیر از اساتید تربیت معلم علامه امینی تبریز:

شیمی دانان دانشگاه تبریز; و بوم در تربیت معلم علامه امینی تبریز می کوشند نهایت تشکر را
علامه امینی افتخار آذربایجان

علامه امینی تربیــــــت بدنــــــی و علـــــــوم ورزشــــــــــــی دانشگـــــاه
یادی از روز های جوانی *** قبل از حضور در اصلاندوز *** روز های شیرین تربیت معلم اردبیل

طباطبایی اردبیل ورودی 82 و کارشناسی علامه امینی تبریز 87 دانشگاه تربیت معلم علامه
یادی دوباره از بچه های تربیت معلم علامه امینی تبریز:

یادی دوباره از بچه های تربیت معلم علامه امینی تبریز: دانشگاه تبریز; علامه امینی
برچسب :