نمونه سوالات امور بازرگانی

فصل اول

تعريف فني بازرگان را بنويسيد؟
وظايف بازرگان در چند گروه قابل بحث است نام ببريد؟
وظايف حقوقي بازرگان را نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
دفاتري كه بازرگان نگهداري مي كند را نام ببريدو يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
با رسم نمودار وظايف اقتصادي و اجتماعي بازرگان را بنويسيد؟
استفاده كنندگان از خدمات بازرگاني چه كساني هستند نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
منظور از مصرف نهايي و مصرف واسطه اي چيست بنويسيد؟
درباره اطاق بازرگان و صنايع و معادن به طور مختصر توضييح دهيد؟
بازرگاني را از نظر قلمرو مكاني فعاليتها به چند نوع مي توان تقسيم نمود نام ببريد؟
بازرگاني داخلي يعني چه توضيح دهيد؟
بازرگاني خارجي يعني چه توضيح دهيد؟
منظور از اينكه گفته مي شود كه كشوري نسبت به كشوري ديگر برتري مطلق دارد چيست توضيح دهيد؟
منظور از اينكه گفته مي شود كه كشوري نسبت به كشوري ديگر برتري نسبي دارد چيست توضيح دهيد؟
بازرگاني منطقه اي يعني چه توضيح دهيد؟
يك نمونه از بازرگاني منطقه اي مثال بزنيد و بنويسيد شامل چه كشور هايي است؟
انواع واحد هاي بازرگاني بر حسب نوع مالكيت آنها به چند گروه عمده تقسيم مي شوند نام ببريد؟
واحد هاي بازرگاني خصوصي را توضيح داده و انواع آن را نام ببريد؟
دو مورد از امتياز هاي واحد هاي بازرگاني انفرادي را بنويسيد؟
دو مورد از محدوديت هاي واحد هاي بازرگاني انفرادي را بنويسيد؟
شركت هاي بازرگاني غير سهامي را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد؟
دو مورد از ويژگي هاي شركت هاي غير سهامي را بنويسيد؟
اصطلاح هاي (كار آفرينان / شركت هاي شخصيتي/ شركت هاي سرمايه اي/ شركت هاي كميتي/ مالكيت مشاع ) را بطور مختصر تعريف كنيد؟
دو مورد از امتيازات شركت هاي بازرگاني غير سهامي را بنويسيد؟
دو مورد از محدوديت هاي شركت هاي بازرگاني غير سهامي را بنويسيد؟
شركت هاي سهامي را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد؟
شركت هاي سهامي عام را تعريف كنيد؟
شركت سهامي خاص را تعريف كنيد؟
دو مورد از مزاياي شركت هاي سهامي را بنويسيد؟
در واحد هاي بازرگاني دولتي اعمال دولت را به چند گروه مي توان تقسيم كرد نام برده و هر كدام را به طور مختصر توضيح دهيد؟
شركت هاي تعاوني را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد؟
تجارت الكترونيك چيست و يك نمونه از آن را بنويسيد؟
در ارتباط با مقايسه تجارت الكترونيك و تجارت كاغذي فقط دو مورد را بنويسيد؟
دو دليل براي ضرورت روي آوردن شركت ها به تجارت الكترونيك را بنويسيد؟
دو مورد از مشكلات استقرار تجارت الكترونيك در ايران را بنويسيد؟

فصل دوم بازار

براي مفهوم بازار دو تعريف بيان شده است يكي را به دلخواه توضيح دهيد؟
با بيان كوتاه بازار را تعريف كنيد؟
جيره بندي يعني چه و اشكالات آن را بنويسيد؟
يكي از راه هايي كه درست مي تواند از توليد كنندگان حمايت نمايد رانوشته و مختصرا توضيح دهيد؟
سه مورد از عوامل موثر در تشكيل بازار را بنويسيد؟
مباني كه بر اساس آنها مي توان بازارها را طبقه بندي نمود نام ببريد؟
انواع بازارها را از نظر نوع كالاها و خدمات مورد مبادله را نام ببريد و يك مورد را به دلخواه تعريف كنيد؟
دو تفاوت بين اوراق قرضه و سهام بيان كنيد؟
اوراق بهادار چيست و بازارهايي كه به وجود مي آورند را نام ببريد؟
بازار مكاره چگونه بازاري است توضيح دهيد؟
انواع بازارها را از لحاظ مكان آنها چند دسته هستند نام ببريدو يك مورد را به دلخواه شرح دهيد؟
انواع بازارها را از لحاظ زمان تشكيل آنها چند دسته هستند نام ببريد و يك مورد را به دلخواه توضيح دهيد؟
بازارها را از لحاظ نحوه تعيين قيمت چند نوع هستند و يك مورد را توضيح دهيد؟
سازمان اوپك در چه سالي بوجود آمد مركز آن كجاست و كشورهاي عضو آن را نام ببريد؟
چه موقع توليد كنندگان عمده با همديگر تباني خواهند نمود و سه مورد معروف اين تباني را نام ببريد؟
اصطلاحات زير را تعريف كرده و براي هر كدام يك مثال بزنيد؟( تراست/ كارتل/ هلدينگ )
به طور مختصر بازار رقابت انحصاري را توضيح داده و مثال بزنيد؟
به طور مختصر نقش تبليغ و علائم تجاري را در بازار رقابت انحصاري توضيح دهيد؟

فصل سوم بورس

1.مفهوم بورس را بيان كنيد؟
2.انواع بورس را نام برده و هر كدام را به طور مختصر توضيح دهيد؟
3.وظايف بورس يعني چه و 3مورد آن را بنويسيد؟
4.منظور از بازار شفاف چيست به طور مختصر توضيح دهيد؟
5.براي اينكه شركتهاي عضو بورس اطلاعات روشن و دقيقي ارائه دهند سازمان بورس چه اقدامي انجام داده است به طور مختصر توضيح دهيد؟
6.به طور مختصر 3مورد از مزاياي بورس را توضيح دهيد؟
7.فوايد بورس براي سرمايه گذاران را نام برده و يك مورد آن را بدلخواه توضيح دهيد؟
8.از مزاياي بورس براي بنگاههاي عرضه كننده اوراق بهادار دو مورد را بنويسيد؟
9.اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟{خطر بازار/خطر تجاري}
10.سه روش متداول در سرمايه گذاري در بورس را نام برده و يك مورد آنرا بطور مختصر توضيح دهيد؟
11.سه دستور از دستوراتي كه مي توان از آنها در ارزيابي سهام بعنوان راهنما استفاده نمودرا بنويسيد؟
12.اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟{نسبت سريع/نسبت جاري/پوشش سود سهام/
E/P}
13.بازده كل سهام يعني چه توضيح دهيد؟
14.منظور از سهام جايز چيست توضيح دهيد؟
15.منظور از در آمد هر سهم چيست توضيح دهيد؟
16.متقاضي خريد سهام چه فرمي را بايد تكميل نمايد؟
17.متقاضي فروش سهام بايد چه فرمهايي را تكميل نمايد؟
18.هزينه هايي كه خريدار و فروشنده سهام در بازار بورس تهران مي بايست پرداخت نمايد را طي جدولي نمايش دهيد؟
19.در اعلاميه خريد و فروش سهام چه مواردي ذكر مي شود نام ببريد؟
20.در ورقه سهم چه نكاتي بايد ذكر شود بنويسيد؟
21.بطور مختصر راجع به تاريخچه بورس تهران توضيح دهيد؟
22.اركان بورس تهران را نام برده و يك مورد آن را بدلخواه توضيح دهيد؟
23.كار گزار بورس بايد داراي چه شرايطي باشد 4مورد آن را بنويسيد؟

فصل چهارم استاندارد

1.تعريف استاندارد را بنويسيد؟{الف:از نظر سازمان جهاني ب:از نظر قانون موسسه استاندارد ايران}
2.استاندارد كردن يعني چه توضيح دهيد؟
3.بطور مختصر راجع به هدف استاندارد توضيح دهيد؟
4.فوايد استاندارد را نوشته و يك مورد آن را بطور مختصز توضيح دهيد؟
5.انواع استانداردها را نام ببريد؟
6.اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟{ استاندارد ملي/ استاندارد منطقه اي/ استاندارد بين المللي }
7.مهمترين سازمانهاي بين المللي استاندارد را نام برده و يك مورد آن را به دلخواه توضيح دهيد؟
8.استاندارد محصولات كشاورزي چگونه بيان مي شود بطور مختصر توضيح دهيد؟
9.چگونه مي توان بر اجراي استانداردها نظارت نمود توضيح دهيد؟

فصل پنجم بانکداري

1.بطور خلاصه توضيح دهيد که بانکها امروزه چه وظايفي در زندگي اقتصادي دارند؟
2.اعتبار يعني چه توضيح داده و انواع آنرا نام ببريد؟
3.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{اعتبار تجاري/اعتبار بانکي/پول تحريري/اشخاص حقيقي/اشخاص حقوقي}
4.در ايران براي اولين بار در چه زماني سکه ضرب شد؟
5.ذخيره قانوني چيست توضيح دهيد؟
6.قدرت بانکها در مورد ايجاد اعتبار به چند طريق محدود مي شود نام برده و يک مورد آنرا بدلخواه توضيح دهيد؟
7.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{اتاق پاياپاي/تنزيل/حجم پول در گردش و نحوه محاسبه آن}
8.سپرده يعني چه توضيح دهيد؟
9.سپرده ها بر اساس منبع ايجاد آن بر چند نوع هستند نام برده و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
10.سپرده ها بر اساس تعهد بانک نسبت به زمان پرداخت آن بر چند نوع هستند نام برده و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
11.سپرده غير ديداري بر چند نوع مي باشد نام برده و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
12.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{شبه پول/نقدينگي بخش خصوصي/سرعت گردش پول}
13.بانکها چند نوع عمليات اقتصادي انجام مي دهند نام ببريد؟
14.عمليات اعتباري بانکها را توضيح داده و انواع آنرا نوشته و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
15.بانکهاي تخصصي که در ايران وجود دارند را نام ببريد؟
16.اعتبار اسنادي چيست و نمودار مربوط به آنرا رسم کرده و توضيح دهيد؟
17.اهداف دولت را در نظارت بر ارزها را بنوسيد؟
18.بطور خلاصه ضرورت و اهميت مشارکت بانکها در امور اقتصادي را بنويسيد؟
19.بر اساس طرح ادغام بانکها سيستم بانکي کشور شامل ه بانکهائي است؟
20.بانکهاي تجاري ايران را نام ببريد؟
21.دو راه از راههائي که بانک مرکزي ايران بر امور پولي و بانکي کشور نظارت مي کند را بنويسيد؟
22.در قانون عمليات بانکي بودن ربا انواع سپرده هاي قرض الحسنه چند نوع است نام ببريد؟
23.انواع تسهيلات مالي اعطايي بانکها به واحد هاي بازرگاني را نام ببريد و هر کدام را بطور مختصر توضيح دهيد؟
24.چشم انداز آينده بانکداري در ايران را چگونه پيش بيني مي کنند بطور خلاصه توضيح دهيد؟
25.نقش بانکها را در تجارت الکترونيک به طور خلاصه توضيح دهيد؟


فصل ششم ارتباطات

1.مفهوم ارتباط را بنويسيد؟
2.اهميت ارتباط را بنويسيد؟
3.انواع شبکه هاي ارتباطي را نام ببريد؟
4.حمل کنندگان درجه يک را تعريف کرده و انواع آنرا نام برده و يک مورد را بدلخواه توضيح دهيد؟
5.حمل کنندگان درجه دو را تعريف کرده و انواع آنرا نام برده و يک مورد را بدلخواه توضيح دهيد؟
6.هزينه حمل و نقل را تعريف کرده و عواملي را که در يقين ميزان آن موثر است را نيز بنويسيد؟
7.بارنامه را تعريف کرده و انواع آنرا نام برده و يک مورد آنرا بدلخواه توضيح دهيد؟
8.موارد زير را بطور خلاصه تعريف کنيد؟{نقش حمل و نقل در بازرگاني و اقتصاد جامعه/نقش مخابرات و خدمات آن به امور بازرگاني/نقش پست و خدمات آن به امور بازرگاني}


فصل هفتم بيمه

1.مختصري راجع به تاريخچه بيمه بنويسيد؟
2.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{بيمه/بيمه گر/حق بيمه/بيمه گذار/حق مالي}
3.مهمترين اقسام بيمه هاي بازرگاني را نام ببريد؟
4.اصطلاحات زير را بطور خلاصه تعريف کنيد؟{بيمه شخص ثالث/بيمه اتکايي/بيمه کالادر مقابل خطر}
5.انواع بيمه اتکايي را نام برده و يک مورد آنرا توضيح دهيد؟
6.در هرفعاليت بازرگاني چند نوع خطر احتمال رخ دادنش وجود دارد بنويسيد؟
7.براي جلوگيري از معرض خطر و خسارت قرار گرفتن موجودي انبار به علت آتش سوزي و...دو راه بنويسيد؟
8.براي جلوگيري از تنزل قيمت موجودي انبار دو راه بنويسيد؟
9.براي جلوگيري از خطر غير قابل وصول بودن مطالبات دو راه بنويسيد؟
10.مواردي که مي بايست در بيمه نامه ذکر گردد را بنويسيد؟
11.دو مورد از وظايف و تعهدات بيمه گر را بنويسيد؟
12.دو مورد از وظايف و تعهدات بيمه گذار را بنويسيد؟

فصل هشتم بازار يابي

1.از اواسط قرن بيستم وضعيت کشور هاي پيش رفته از نظر توليد چگونه شد و چه نتيجه اي به همراه داشت؟
2.عمليات بازاريابي يعني چه؟
3.بازاريابي را تعريف کنيد؟
4.تحول بازاريابي را بطور اختصار بنويسيد؟
5.ويژگيهاي يک بازارياب خوب را بنويسيد؟
6.موسسه بازاريابي را تعريف کرده و انواع آنرا نام ببريد؟
7.عمده فروشي يعني چه توضيح دهيد؟
8.خدمات اقتصادي عمده فروشان را نام ببريد؟
9.منظور از مصرف واسطه اي چيست توضيح دهيد؟
10.آژانسهاي واسطه اي يعني چه توضيح دهيد؟
11.خرده فروشي يعني چه و انواع آنرا نام ببريد؟
12.علومي که در بررسيهاي بازاريابي موثراند را نام ببريد؟
13.دو عامل اساسي اقتصادي که در بررسيهاي بازاريابي بايد مورد توجه قرار گيرد نام برده و بطور خلاصه توضيح دهيد؟
14.انگيزهاي اساسي که ميل به خريد را پديد مي آورد را نام برده مولفه هاي آنها را نيز ذکر کنيد؟
15.چند نوع مشخص قصد خريد در مصرف کنندگان وجود دارد آنها را نام ببريد؟
16.تبليغ بازرگاني يعني چه توضيح دهيد؟
17.هدف يک تبليغ بازرگاني را بنويسيد؟
18.دو مورد از نظرات کساني که با انجام تبليغات موافق هستند را بنويسيد؟
19.دو مورد از نظرات کساني که با انجام تبليغات مخالف هستند را بنويسيد؟
20.نکاتي که قبل از انجام تبليغ بايد مورد توجه قرار گيرند را نام ببريد؟
21.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{برنامه تبليغ بلند مدت/ برنامه تبليغ کوتاه مدت/ برنامه تبليغ مستقيم/ برنامه تبليغ غيرمستقيم}
22.هر برنامه تبليغي که مي خواهد تهيه و اجرا شود بايد پاسخگوي چند سوال باشد بنويسيد؟
23.پاره اي از وسايل تبليغ را نام ببريد؟
24.روشهاي يقين مخارج تبليغات را نام ببريد؟
25.آژانسهاي تبليغاتي چگونه موسساتي هستند تعريف کنيد؟
26.فروش شخصي يعني چه؟
27.از وجه اشتراک فروش شخصي و تبليغات فقط دو مورد را بنويسيد؟
28.از تفاوت هاي فروش شخصي و تبليغات فقط يک مورد را بنويسيد؟

بخش سوم امور بازرگاني بين الملل
فصل نهم بازرگاني خارجي

1.بازرگاني خارجي را تعريف کنيد؟
2.پايه و اساس نظري بازرگاني خارجي چيست تعريف کنيد؟
3.انواع بازرگاني خارجي را نام ببريد؟
4.مشکلات اساسي بازرگاني خارجي تهاتري را بنويسيد؟
5.پاره اي از دلايل ضعف صدور کالاهاي غير نفتي به بازارهاي جهاني را بنويسيد؟
6.اهميت بازرگاني خارجي را بطور مختصر توضيح دهيد؟
7.سه مورد از منافع بازرگاني خارجي را بنويسيد؟
8.دو مورد از مضّرات بازرگاني خارجي را بنويسيد؟
9.رابطه مبادله را تعريف کنيد؟
10.راههاي مداخله دولت در بازرگاني خارجي را فقط نام ببريد؟
11.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{حقوق گمرکي/سود بازرگاني/تراز پرداخت ها/سياست بازرگاني/سياست مالي/تعرفه گمرکي}
12.دلايل طرفداران رويّه حمايتي دولت از بازرگاني خارجي را فقط نام ببريد؟
13.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{رويّه حمايتي/کشش تقاضا}
14.دلايل مخالفان رويّه حمايتي دولت از بازرگاني خارجي را فقط نام ببريد؟


فصل دهم اصطلاحات بازرگاني بين الملل

1.سه تعريف در مورد دامپينگ ارائه گرديده است آنها را بيان کنيد؟
2.انواع دامپينگ را نام ببريد؟
3.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{ دامپينگ فصلي/ دامپينگ کوتاه مدت/ دامپينگ بلند مدت}
4.شرايط لازم براي انجام موفقيت آميز دامپينگ را بنويسيد؟
5.آثار اقتصادي دامپينگ را در ارتباط با موارد زير بنويسيد؟
الف:براي کشور وارد کننده
ب:براي کشور صادر کننده
ج:براي اقتصاد بين المللي
6.صنايع هزينه افزا چه نوع صنايعي هستند توضيح دهيد؟
7.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{آربيتراژ/ آربيتراژورها/اسپکولاسيون/اسپکولاتور}
8.انواع اسپکولاسيون را نام ببريد؟
9.اسپکولاسيون با ثبات را بطور مختصر توضيح دهيد؟
10.اسپکولاسيون بي ثبات را بطور مختصر توضيح دهيد؟
11.اختصارات بازرگاني وظايف خريدار و فروشنده را در دو بخش مشخص مي سازد اين دو بخش را نام برده و بطور مختصر توضيح دهيد؟
12.اصطلاحات زير را تعريف کنيد؟{{
Fas/Ex-Works/For-Fot/Fob/C&F/CIF/Ex-SHIP
13.انواع
Ex-SHIP را نام برده و توضيح دهيد؟


مطالب مشابه :


نمونه سوالات امتحان نهایی حسابداری شرکت ها در سال سالهای 88 و 89 و 90 به همراه پاسخ نامه

حسـابداری بازرگانـی هنرستان رثایی - نمونه سوالات امتحان نهایی حسابداری شرکت ها در سال
نمونه سوالات استخدامی کارشناس بازرگانی داخلی

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناس بازرگانی و تخصصی جهت شرکت در آزمون
نمونه سوالات امور بازرگانی

نمونه سوالات امور بازرگانی حسابداری شرکت نمونه سوال امور بازرگانی.
نمونه سوالات نهایی سال سوم رشته حسابداری بازرگانی

نمونه سوالات نهایی سال سوم رشته حسابداری بازرگانی راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون
آگهی استخدام برای رشته مدیریت

دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب - آگهی استخدام برای رشته مدیریت - نمونه سوال پیام نور با
نمونه سوالات درس اصول بازرگانی، ویژه دانشجویان علمی کاربردی:

نمونه سوالات درس اصول بازرگانی، ویژه آموزشي، نمونه سوالات شرکت های
استخدام در شرکت بازرگانی

استخدام در شرکت بازرگانی. نمونه سوالات آزمون استخدامی (بانكها،وزارتخانه .
نمونه سوال امور عمومی بازرگانی

نمونه سوال امور عمومی بازرگانی نمونه سوالات و مدیریت شرکت در برنامه
نمونه سوالات اصول حسابداری 1

نمونه سوالات با استفاده از اطلاعات ذیل، برداشت صاحب موسسه شرکت بازرگانی اعتماد
آگهی استخدام شرکت بازرگانی واقع در تهران / مهلت تماس: 20 شهریور 1393

ايجاب نيوز,اخبار آگهي هاي استخدامي,اخبار امریه,معافيت خدمت سربازی,منابع نمونه سوالات
برچسب :