سوالات تخصصی در حوزه اعتبارات اسنادی ( قسمت چهارم)

 پاسخ: خير. با استناد به ماده ١۶ -ت از600 UCP اعلاميه رد اسناد بايد از طريق مخابرات راه دور يا در صورت عدم امکان از طريق وسايل مخابراتی سريع بنحوی که ديرتر از پايان پنجمين روز بانکی بعد از ارائه اسناد نباشد ارسال شود. نکته ای که در اين ماده مورد تأکيد قرار گرفته است موضوع سرعت است و بنابراين اين اعلاميه بايد به روشی سريع مثلاً بصورت پيام سوئيفتی ي ا از طريق فاکس ارسال گردد و هدف از آن اين است که ارائه کننده اسناد فرصت کافی برای رفع مغايرتها داشته باشد و بتواند اسناد بدون اشکال را در سررسيد اعتبار ارائه نمايد.

3)       تحت قوانين600 UCP آيا ذينفع اعتبار دارای اين حق می باشد که اسناد اعتبار اسنادی تائيد شده را بدون ارائه آﻧﻬا به بانک تائيد کننده مستقيماً به بانک گشايش کننده ارائه نمايد؟

پاسخ: پاسخ به اين سئوال که آيا ذينفع دارای حق می باشد مثبت است ولی در حقيقت به روش موصوف ذينفع شرط تائيداعتبار را از دست می دهد که اين موضوع برای وی دارای ريسک می باشد چرا که داشتن شرط تائيد برای اعتبار اسنادی پرداخت اعتبار را علاوه بر بانک گشايش کننده برای ذينفع تعهد می نمايد.

4)      يک اعتبار اسنادی ضمانتی مشروط به600 UCP بمنظور پشتيبانی از يک معامله حساب باز گشايش شده است که مقرر بوده پرداخت آن ٣٠ روز پس از تاريخ بارگيری صورت پذيرد. اعتبار ضمانتی مذکور درخواست ارائه برات، يک نسخه گواهی نقص کالا امضا شده توسط ذينفع، يک نسخه تصوير سياهه تجاری و يک نسخه تصوير بارنامه را نموده است. همچنين مشخص نموده که هيچ ارائه اسنادی پس از اشکال در پرداخت مورد قبول نمی باشد. بانک گشايش کننده اعلام مغايرت و عدم پرداخت را به صورت ذيل ارسال نموده است:

" بعلت مغايرت موجود در بارنامه بشرح ذيل از انجام پرداخت خودداری می نماييم:

تصوير بارنامه بيشتر از ٢١ روز پس از حمل ارائه شده که با مغاير ماده ١۴ –ج6000UCP است."

آيا بانک گشايش کننده در اقدام خود صحيح عمل نموده است؟

پاسخ: خير. چرا که ماده ١۴ در خصوص بارنامهاصلدارای کاربرد می باشد که اين بارنامه مويد

 الف)  رسيد کالا

 ب ) قرارداد حمل و

 ج) سند مالکيت قابل معامله

 می باشدکه منافع متقاضی را بعنوان خريدار حفظ می نمايد. تصوير بارنامه همانند يک بارنامه اصل عملکردهای سه گانه بارنامه اصل را ندارد چرا که دارای امضای اصل نيست و تنها جهت اطلاع ارسال می گردد و بنابراين ماده ١۴ -ج به آن استناد نمی شود. ماده ١ از UCP 600تصريح می نمايد که این مقررات مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد در مورد هر اعتبار ا سنادی از جمله اعتبار اسنادی ضمانتی تا حدی که قابل اعمال است برای همه طرفهای ذيربط الزام آور است. بنابراين تصوير بارنامه که در اين مسئله مورد سئوال است خارج از محدوده کاربرد مفاد  600 UCP می باشد. اين نظريه با استناد به پاراگراف ١٩ از ISBP نيز تائيد شده که کپی بارنامه را سند حمل در نظر نمی گيرد که در اين ماده اشاره شده که ماده ١۴ برای سندی غير از سند حمل کاربرد ندارد. با توجه به اينکه در مسئله فوق پرداخت می بايست تنها ٣٠ روز پس از تاريخ حمل انجام شود و ارائه اسناد نمی تواند تا زمان اشکال در پرداخت انجام شود بنابراين کپی بارنامه نمی تواند تا ٣٠ روز پس از حمل ارائه شود.

۵)      در خصوص يک اعتبار اسنادی مشروط به600UCP بانک ارائه دهنده اسناد به ذينفع اعتبار که قصد ارائه اسناد بصورت مستقيم به بانک گشايش کننده و با دور زدن بانک تائيد کننده دارد می بايست چه موضوعاتی را مورد تأکيد قرار دهد؟

پاسخ: بايد توجه داشت بانک ارائه کننده اسناد بانکی است که اسناد حمل اعتبار اسنادی مربوطه را از فروشنده دريافت و به بانک معامله کننده اسناد ارسال می نمايد. البته وجود آن در چرخه اعتبار اسنادی الزامی نيست چرا که در بسياری از موارد بانک معامله کننده اسناد، اسناد را پس از دريافت از فروشنده هم معامله می کند و هم آﻧﻬا را برای خريدار ارسال می نمايد. بنابراين بانک ارائه کننده اسناد مسئوليتی در قبال اسناد نداشته و فقط آنرا برای بانک معامله کننده ارسال می کند. در اين مورد چون فروشنده می خواهد بانک تائيد کننده را دور بزند و اسناد را مستقيماً به بانک گشايش کننده تحويل دهد، شرط تائيد را از دست خواهد داد و اين موضوع می تواند توسط بانک ارائه کننده به وی يادآوری شود. بنابراين بانک ارائه دهنده اسناد معمولاً بعنوان بانک ذينفع اعتبار بايد به مشتری خود عنوان کند که در صورتی که سررسيد اعتبار اسنادی تا زمانی که ذينفع اعلام عدم پرداخت و پذيرش اسناد را از بانک گشايش کننده بعلت مغايرتهايی که مورد چشم پوشی متقاضی واقع نشده دريافت نمايد، منقضی گردد ديگر امکان پرداخت اعتبار اسنادی با ارائه اسناد جديد و پس از رفع مغايرتها از طريق بانک تائيد کننده وجود نخواهد داشت چرا که تا آن زمان قطعاً تاريخ سررسيد اعتبار منقضی شده است.

 منبع- اداره امور بین الملل بانک رفاه


مطالب مشابه :


نمونه سوالات درس پول ارز بانکداری

نمونه سوالات جدید اقتصاد خرد نمرات میان ترم دانشجویان دولتی دانشکده علوم انسانی آزادشهر
نمونه سوالات جدید پول ارز بانکداری

eco172 گروه اقتصاد Email : [email protected] eco172 http://eco172.blogfa.com Eco172 Eco172 - نمونه سوالات جدید پول ارز بانکداری
نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدام بانک سینا +نمونه سوالات استخدامی بانک سینا

بخش سوم: نمونه سوالات آزمون های برخی از بانک ها. نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدمی بانک ها
سوالات تشریحی ارز و بانکداری

economy - سوالات تشریحی ارز و بانکداری - ۱- ارز و نرخ ارز را تعریف کرده و روش های اعلان نرخ ارز
آزمون تعیین سطح مبانی بانکداری الکترونیکی (18)

سوالات باشگاه سرآمد-آموزش سبک زندگی - آزمون تعیین سطح مبانی بانکداری الکترونیکی (18) - کمک به
منابع ارشد بانکداری 93

دروس، منابع و تعداد سوالات (ضرایب) آزمون کار‌شناسی به کار‌شناسی ارشد رشته بانکداری - آزمون
سوالات تخصصی در حوزه اعتبارات اسنادی ( قسمت چهارم)

بانک و بانکداری بین المللی - سوالات تخصصی در حوزه اعتبارات اسنادی ( قسمت چهارم) - Banks & International
استخدام بانک مهر اقتصاد در سال ۹۳ +سوالات آزمون استخدامی بانک مهر

نمونه سوالات استخدامی فایل بعدی که حاوی سوالات استخدمی بانکداری می باشد
برچسب :