نمونه سوالات و آزمون ، وادیها

( سوالات آزمون وادی اول ودوم )

( سوالات آزمون وادی سوم )

( سوالات آزمون وادی چهارم )

( سوالات آزمون وادی هفتم )

( سوالات آزمون وادی هشتم )

( سوالات آزمون وادی نهم )

 (سوالات وادی دهم )

  سوالات آزمون وادی اول ودوم

1- عنوان وادی اول را بنویسید.

2- چند نیرودر تفکربه ما کمک می کنند؟ نام ببرید.

3- خلقت چگونه سازمانی است؟

4- عنوان وادی دوم را بنویسید.

5- در مقوله اعتیاد ما با چند موضوع سروکارداریم؟ نام ببرید.

6- نکته حائز اهمیت در وادی دوم را کامل بنویسید.

7- در وادی تفکر آیا می توانیم با دیگران مشورت کنیم،تصمیم نهایی برعهده کیست،چرا؟

8- سیستم های اصلی و مهمی که در بدن در اثر مصرف مواد مخدر از کار می افتد را نام ببرید.

9- در مثالی که در وادی اول آمده برای بالا رفتن از درخت باید چند کار را با هم،هماهنگ انجام دهیم؟

10- اگرماتصورکنیم دیگر کارمان تمام شده ونمی توانیم کاری انجام دهیم،این حالت در ما نشانه چیست؟

11- چرا انسان اصولا اول تاریکی ها را تجربه می کند؟

12- در وادی دوم سلول به چه چیزی تشبیه شده است؟

الف- شهر یاجهان              ب- مواد مخدر                  ج- شهر یا کشور                  د- مواد شبه افیونی

13- تنها فرقی که بین خواستن  و نخواستن ما وجود دارد آن ................ یا ....................... است که................. در ..................بوجود می آوریم که می تواند...................مناسبی باشد.

14- ...................انسان ها به نیروی مافوق نزدیک ترین افرادند.

15- مشکل جسم و روان با ................. قابل حل خواهد بود، اما مشکل جهان بینی بایستی                ................ و .................. و ................... ما ازخودمان وجهان اطراف مان تغییر نماید.

16نیروی مافوق در...................... و ..................... ما می تواند نقش بسیار بزرگی ایفا کند.

17- همه مطالب در................ و ................. ما است که مانند ......................... هستند.

18- انسان اگرازگذرگاه های سخت عبور نماید آنوقت انسانی ................ و .................. خواهد شد.

19- اگر به مطالبی برسیم که تصور کنیم بیهوده پا به هستی گذاشته ایم مطمئن باشیم این ............... و................... مااست که نتوانسته ایم به ...................... یا ................... آن پی ببریم.

20- ماجهت را سال ها گم کرده بودیم،برای یافتن .......................... در پیش داریم،باید ................. ودرانجام آن ................... نماییم.

                                                     پایان

 

آزمون وادی سوم

 

1- کدام یک از موارد زیراین جمله راکامل می کند؟

انسان اگرخود جستجو نکند،حتی اگر باهمه کاوشگران ماهرنیز همنشین باشد ..........

الف- به هدف خود نمی رسد                                  ب- نمی تواند کاری انجام دهد

ج- به موضوع واقعی نمی رسد                               د- هیچ کدام

2- در حل مشکل اعتیاد بالاترین نقش به عهده کیست؟

الف- خانواده                    ب- اطرافیان                   ج- عوامل محیطی                   د- خودمان 

3- برای باز سازی خود باید چگونه عمل نماییم؟

الف- اسیر ماده دیگری نشویم                                   ب- بدهی خود به دیگران را پرداخت نماییم

ج- به همه موارد با دقت توجه نماییم                           د- همه موارد

 

4- دروادی سوم برای حل مشکل اعتیاد چه موضوعی در رأس قرار دارد؟

 

5- باز پرداخت ما نسبت به اعتیاد چه چیزهایی است و چگونه باید تحمل نماییم؟

 

6- در موضوع درمان اعتیاد برای اینکه به طرف پیروزی حرکت نماییم چه چیزهایی را باید بشناسیم؟ 

7- شیطان به چه شکلی وارد افکار و اندیشه انسان می شود؟

 

8- بزرگ ترین نیروی منفی یا شیطان در چه چیز نهفته است؟

 

9- درمثال وادی سوم جهت برداشتن سنگ ازپشت فشارعظیم آب چه کارهایی رابایدانجام دهیم؟(3نمره)

 

10- نتیجه ای که از وادی سوم گرفته می شود را بنویسید.(3نمره)

 

11- چون اصوات موسیقی در جهان خود ............... وخود کلید .............. راه بهبودی خود را بیابید.

12- تا کنون به خاطر استفاده ازموادمخدرزندگی ما .................. بوده واکنون ................. و بایستی این بازی در آگاهی ادامه پیدا نماید در غیر این صورت با ................ مواجه می گردیم.

 

13- بایستی در طول حیات خود به گونه ای عمل نماییم که ماده ......... ما شود وما .......... ماده نشویم.

 

14- شیطان یا کشش نیروی منفی در همه جا ما را ............... کرده است و ما با .............. بسیار نیرومندی مواجه هستیم و باید خود را آماده نماییم تا حمله ما بسیار ............ و با ........... باشد؟(2نمره)

15- متن وادی سوم را بنویسید.

                                                     پایان

 

سوالات آزمون وادی چهارم

1-برای شناخت بهترنیروی مافوق بایستی اول نگاهی به ................... بیاندازید.

الف- طبیعت           ب- خلقت        ج-  درون خود      د- الف وب 

  

2- کدام گزینه،بقایایی است که از جسم خاکی به صورت انرژی در می آید؟

الف- هسته خود جسم      ب- کالبد اول         ج- کالبد دوم               د- هسته خارجی

 

3- به کمک چه چیزی می توانیم به مجهولات بعد جسمی خود پی ببریم؟

الف- عقل                  ب- ن          ج- روح                       د- حس

 

4- اولین مرحله ای که انسان در وادی انسانی تجربه می کند چیست؟

الف- نفس مطمئنه         ب- نفس لوامه            ج- نفس وادار کننده    د- هیچ کدام

 

5- کوچک ترین هسته ی تشکیل اجزای صور آشکار چیست؟

الف- اتم                 ب- سلول             ج- مغز                   د- عقل

 

6- کدام یک از مراحل زیر سکوی پرتابی است به طرف تکامل و معقول شدن؟

الف- حس         ب- نفس مطمئنه         ج- تعقل       د- نفس لوامه

 

7- کدام یک از گزینه های زیر اصطلاحی است که برای صور آشکار به کار می رود؟

الف- روان                       ب- روح                  ج- وجود                        د- برون

 

8- در مرحله نفس ............... انسان کانالی می شود برای اجرای فرامین نیروی ............... .

الف- اماره - نیروی مافوق                            ب- لوامه - قدرت مطلق

ج- مطمئنه - نیروی مافوق                          د- اماره – قدرت مطلق

 

9- در این وادی ما سعی می کنیم به شناخت خویش و .................... بپردازیم.

الف- راز هستی          ب- خویش خویشتن

  ج- نیروی مافوق                د- خلقت

 

10- در صورتی که دنبال مال ومقام یا مواد باشیم به چه چیزی نمی توانیم توجه کنیم؟

الف- خودمان              ب- اطراف مان        ج- انرژی هستی              د- الف وب

 

11- چه کسانی حق دارند وارد بهشت خاص نیروی مافوق شوند؟

 

12- موجودات چه موقعی می توانند وارد مرحله ی انسانی نفس شوند؟

 

13- نفس اغوا کننده را تعریف کنید؟

 

14- به چه دلیل برداشت ما از نیروی مافوق یا نظام دهنده هستی ناصواب بوده است؟

15- نفس چیست؟

 

16- کدام یک از سیستم های بدن انسان بر اثر استفاده از مواد مخدر از کار می افتد؟

 

17- به راستی منظورنیروی مافوق از فرستادن انسان به پایین ترین نقطه هستی چیست؟

 

18- قانون پذیرش مسئولیت و واگذاری اختیار به انسان در کدام یک از مراحل تکامل نفس صادق می باشد؟

 

19- سه نمونه از مخدرهای طبیعی که در بدن ما تولید می شود را نام ببرید.

 

20- عنوان وادی چهارم را بنویسید.

                                                     پایان

 

سوالات آزمون وادی هفتم

 

 

1 – عنوان وادی هفتم را  بنویسید.

 

2 – بحث اصلی در وادی هفتم چه چیزی می باشد؟

 

3 – وقتی که جسم در حالت تعادل طبیعی نباشد، چه چیزی را از تعادل خارج می کند؟

 

4 – ریشه بیماری اعتیاد در چیست؟

 

5 – چرا انسان هایی که اراده محکم تری دارند زودتر به دام اعتیاد می افتند؟

 

6 – از نظر مردم جامعه چرا یک معتاد نمیتواند ترک کند؟

 

7 – ما در وادی هفتم به این نتیجه رسیده ایم که ................... هستیم و ......................... ما در کوتاه مدت امکان پذیر نیست؟

 

8 – ما برای روشن شدن وضع بیماری خودمان و تعیین راه صحیح اول بایستی چه چیزی را بررسی کنیم؟

 

9 – اختلالاتی که از قطع مواد مخدر به آن دچار می شویم چند دسته میباشد، نام ببرید؟

 

10 – عکس العملهای  پنهان را نام ببرید؟

 

11 – کدام یک از موارد زیر جزو عکس العملهای  آشکار نیستند؟

 

الف- آب ریزش بینی                       ب- استخوان درد                      

 

ج- بالا رفتن میل جنسی                       د- عرق کردن

 

12 – سم زدایی شامل چه عوارض آشکاری  می باشد؟

 

الف- آبریزش بینی، اسهال، عرق کردن                    ب- گرفتگی عضلات، بی خوابی، تنبلی

 

ج- کم حوصلگی، گوشه گیری، کند ذهنی                  د- همه موارد   

 

13 – عکس العملهای آشکار چند درصد از بار درمانی را شامل می شود؟

 

الف- کمتر از 10 درصد                      ب- 30 درصد                   

 

ج- بیشتر از  50 درصد                    د- کمتراز 5 درصد

 

14- عکس العملهای پنهان چند درصد از بار درمانی را شامل می شود؟

 

الف- نزدیک به 90 درصد          ب- 95 درصد                        

 

ج- 50 درصد                         د- هیچ کدام

 

15 – در اثر مصرف مواد چه سیستم های از بدن ما مهندم یا دچار اختلال شده است؟ 

 

16 – طول درمان اعتیاد تقریبآ چند ماه است؟

 

الف- 11 ماه                                ب- 10 ماه                                

 

ج- 7 ماه                                    د- 5 ماه

 

17 – در وادی هفتم چه چیزی باعث می شود که مجددآ به سمت نابودی نرویم؟

 

الف- تعیین هدف                  ب- پیدا کردن مسیر                

 

ج- فراموش نکردن دوران مصرف                  د- الف و ب

 

18 – بهترین راه برای مقابله با نفس اماره چیست؟

 

الف- جنگیدن با خواسته ها                   ب- از بین بردن خواسته ها                  

 

 ب- تربیت نفس                د- هرسه مورد

 

19 – نفس اماره داری چه خصوصیتی می باشد؟

 

20 – این جمله که "از نعمت هایی که برای شما ارسال گردیده استفاده کنید ولی از راه صحیح و راه مستقیم" بیانگر چه پیامی در وادی هفتم میباشد؟

 

 

 

                                                        پایان

 

سوالات آزمون وادی هشتم

 

 

1– به چه دلیل فرشته یا شیطان از فرمان سر پیچی کرد؟

 

2 – شیطان بعد از سرپیچی از فرمان قدرت مطلق چه درخواستی کرد؟

 

3 – چرا شیطان می دانست که می تواند انسان را از مسیرش منحرف کند؟

 

4 – چه زمان بند عشق به قدرت مطلق برقرار خواهد شد؟

 

5 – چرا نقطه آغاز سفر انسان با نقطه بازگشت او تفاوت دارند؟

 

6 – پیامی را که در ابتدای وادی هشتم آمده را بنویسید؟

 

7 – بازپرداخت بدهی یا جبران خسارت شامل چه مراحلی است؟

 

8 – یکی از راه هایی که در بازسازی جسم و روان موثر است چیست؟

 

9 – شخصیت یا حیثیت یا شرف انسان چگونه جبران می شود؟

 

10 – چه چیزی انسان را وادار به حرکت می کند؟

 

11 – در وادی هشتم بیان شده جبران تخریب با زبان کاری آسان است پس چگونه باید تخریب را جبران کرد؟

 

12 – اجرای مرحله پیمان مربوط به چه اشخاصی است؟

 

13 – مراسم پیمان در چند مرحله صورت می گیرد؟

 

14 – چه زمانی جایگاه انسان مشخص می شود؟

 

15 – عنوان وادی هشتم را بنویسید؟

 

16 – هنگامی که یکی از فرشتگان دست به شورش زد از قدرت مطلق چه درخواستی کرد؟

 

الف- شرایط مطلوب                           ب- نیروی کافی                       

 

ج- مهلت حفظ قدرت                       د- انحراف انسان

 

17 – ما یاد می گیریم هر گونه مشکلی داریم با ........................ به آرامی حرکت کنیم و مطمئن هستیم راه خودش نمایان خواهد شد.

 

الف- صبر و توکل                     ب- تفکر و بررسی موضوع                    

 

ج- اراده و مشورت                    د- دانایی

 

18 – باز پرداخت بدهی یا جبران تخریب هایی که به خود وارد نموده ایم شامل چه بخش هایی می شود؟

 

الف- جسم و روان خودمان                     ب- جهان بینی                 

 

ج- شخصیت و شرف انسانی                   د- الف و ج

 

19 – جبران تخریب یا باز پرداخت بدهی ما به چه صورت باید انجام بگیرد؟

 

الف- عوض شدن اندیشه                    ب- عوض شدن زبان                  

 

ج- عوض شدن کردار                      د- همه موارد

 

20 – در بخش پیمان افرادی که سقوط آزاد یا قطع سریع موادمخدر نموده اند لازم است چند ماه از قطع مواد مصرفی آنها گذشته باشد ؟

 

الف- 18 ماه                              ب- حداقل 10 ماه                             

 

ج- 6 ماه                                  د- 12 ماه

 

21 – چند نکته مهم را که بایستی در حرکت مورد توجه قرار دهیم را بنویسید.

 

22 – در جبران خسارت از خودمان در مرحله اول و در ابتدا باید چه کنیم؟

 

23 –اگر خواسته یا هدف ما رسیدن به سلامتی، صلح و آرامش باشد بایستی درابتدا چه کنیم؟

 

 

 

                                                      پایان

 

سوالات آزمون وادی نهم

 

 

1 – در وادی نهم انسان دارای چه خصوصیاتی است؟

 

الف- مجموعه ای از رذایل و فضایل که بصورت قوه در او نهاده شده است

 

 ب- درای اختیار کامل است تا خود را بیازماید

 

ج- هر دو مورد صحیح می باشد

 

2 – برای اینکه انسان بتواند راه تقوا را از راه فسق و فجور جدا کند، قدرت مطلق دو راهنما برای او قرار داده، این دو راهنما چه نام دارند؟

 

3 – فرمان چیست؟

 

4 – فرمان چه می گوید؟ پنج مورد نام ببرید.

 

5 – عملکرد خمر به چه صورت است؟

 

6 – راه فسق و فجور یا ضد ارزش ها راهی است به ظاهر  .................... و ..................... و انسان فکر می کند از این راه زود به خواسته های خود می رسد.

 

7 – راه صراط مستقیم بسان ................. است در .................. که نوشیدن آن مایه حیات است و رفع تشنگی.

 

8 – برای پرهیز از ضد ارزش ها بایستی ..................... نقطه تحمل خود را بالا ببریم.

 

9 – چه چیزی در حل ضد ارزش ها بسیار مهم است؟

 

الف- به یکباره همه ضد ارزش ها را کنار بگذاریم                     

 

ب- کلیه ضد ارزش ها بایستی تقریبا با هم حل شود و بصورت تک شاخه ای یا تک موردی امکان پذیر نمی باشد

 

ج- هر دوموردصحیح می باشد

 

10 – ضدارزش ها مثل درختی است که کلیه میوه های آن ..................... است، وما قادر نیستیم فقط میوه های ................. را اصلاح نماییم.

 

11 – هر چیزی در هستی دارای ................... است و اگر از نقطه تحمل خود عبور کند دچار ................ می شود و از نظام و سیستم خودش خارج می شود.

 

12 – انسان موجودی است که دارای نقاط تحمل مختلفی می باشد که .............. آن بسیار وسیع و کاملا ............... است.

 

13 – همیشه بایستی مراقب باشیم با رفتارهای ................. خود اشخاص را وارد آستانه .................. نکنیم.

 

14 -  نقطه تحمل در انسان چگونه به وجود می آید؟

 

15 – بالا رفتن نقطه تحمل در مسایل منفی با ....................... توام می باشد.

 

16 – برای بالا رفتن نقطه تحمل در مسایل ضد ارزشی به چه چیزی نیاز نداریم؟

 

17 – در روش کاهش تدریجی کاری که انجام می دهیم معکوس کردن نقطه تحمل در رابطه با .................... و ............ خودمان می باشد.

 

18 – شیطان از کدام خصوصیت انسان برای انحراف استفاده می کند؟

 

الف- نادانی                                   ب- اختیار                                

 

ج- ضعف                                     د- غفلت

 

19 – اگر مسئولیتی به انسان داده شود که تحمل آنرا نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟

 

20 – مصرف مواد مخدر یا الکل یا هر دارویی که انسان را از حالت تعادل طبیعی خارج کند با تولید مواد شبه افیونی جسم ما چه رابطه ای دارد؟

 

الف- رابطه مستقیم                                                              ب- رابطه سازگاری

 

ج- رابطه معکوس                                                               د- رابطه منفی

 

 

 

                                                             پایان

 

سوالات وادی دهم

 

 

1 – کسانی که مجذوب رحمت قدرت مطلق می شوند به چه چیز می رسند؟

 

الف- ایمان                                                               ب- ماوراء

 

 ج- ابدیت                                                                د- ارتقاء         

 

2 – بدون دست و پا سر بر سجده الله گذاشتن چه می خواهد؟

 

الف- اراده                                                              ب- فرمان عقل                                  

 

ج- تمنای دل                                                           د- انسان بودن

 

3 – آنانی که به سورچرانی مشغولند به چه موجوداتی تشبیه شده اند؟

 

الف- چهارپایان با پاهای اضافه                                 ب- انسان های بی عقل                        

 

ج- حیوانات                                                           د- انسان های بی اراده

 

4- راه یا قانون، وادی دهم به چه چیزی تشبیه شده است؟

 

الف- راه مستقیم                                                 ب- شمشیر برنده                              

 

ج- راه ناپیدا                                                         د- راه ارزش ها

 

5 – چه انسان هایی می توانند صفت گذشته خود را تغییر دهند؟

 

الف- همه انسان ها                                               ب- انسان های با ایمان                       

 

ج- انسان های با اراده                                            د- انسان های محکم

 

6 – تا چه زمانی فرایند تغییر، تبدیل و ترخیص در هستی ادامه دارد؟

 

الف- تا فرمان عقل                                                ب- تا نابودی جهان                                

 

ج- تا زمان مرگ                                                     د- تا ابدیت

 

7 – بزرگ ترین معجزه حیات چیست؟

 

الف- وجود خدا                                                 ب- آفریدن انسان                                 

 

ج- خود حیات                                                    د- ابدیت حیات

 

8 – چرا همیشه برای انسان راه نجات وجود دارد؟

 

الف- چون خداوند بخشنده و مهربان است                  ب- چون انسان جاری است و صفت گذشته در او صادق نیست

 

ج- چون انسان اشرف مخلوقات است                        د- هر سه مورد صحیح است

 

9 – ساعت شامل چه بعدهایی می باشد؟

 

الف- فضا، مکان، زمان                                      ب- تغییر، تبدیل، ترخیص

 

ج- صوت، نور، حس                                          د- نیرو، ظرفیت، انرژی

 

10 – انسان چه هنگامی خواهد دانست که بدی و زشتی انسان ها از روی جهل و نادانی آنان است؟

 

الف- زمانی که به دانایی برسد                                ب- وقتی به علم برسد               

 

ج- زمانی که به عشق سالم برسد                            د- هنگامی که تفکر کند

 

11 – به اعتقاد قدما چهار عنصر مخالف که جهان را به وجود آورده کدامند؟

 

12 – سه مؤلفه اصلی که ساختار تمامی جهان ها  را تشکیل می دهند را نام ببرید؟

 

13 – ایمان چیست؟ و از ایمان سالم چه چیز پدیدار می گردد؟

 

14 – بر اساس قانون اضداد برای پی بردن به مفهوم عشق چه چیزی را باید لمس کنیم؟

 

15 – اولین قدم برای تزکیه چیست؟

 

16 – دوپله اصلی و اساسی برای بالا بردن و جهش در پارامترهای تفکر، ایمان، حس، عقل، و عشق سالم را نام ببرید؟

 

17 – نور در هستی چه می کند؟

 

18 – برای تغییر حس در جهت ارزش ها فقط و فقط یک راه وجود دارد، آن راه کدام است؟

 

19 -  جایگاه نور ................... و جایگاه صوت ................... و جایگاه حس ................... می باشد.

 

20 – اولین نیرویی که قوه عقل را به کار می اندازد چیست؟

 

 

 

منبع:نمایندگی شهر ری

 


مطالب مشابه :


کارت حق العمل کاری (ترخیص کاری )

آموزش و اطلاع رسانی امور گمركی - کارت حق العمل کاری (ترخیص کاری ) - آموزش قوانین و مقررات
ترخیص کاری

انتظار . - ترخیص کاری - منتظر مشاوره رایگان برای بازاریابی در خارج از ایران واردات
اطلاعیه گمرک درباره آزمون حق العملکاری

کافه تجارت - اطلاعیه گمرک درباره آزمون حق العملکاری - بازرگانی داخلی و بین المللی،صادرات و
ترخیص کالا از مرز بازرگان واردات صادرات

ترخیص کالا از گمرکات و بنادر آزمون حق العملکاری 89 ترخیص کالا و حق العمل کاری agahi.ir ترخیص
نمونه سوالات و آزمون ، وادیها

10- اگرماتصورکنیم دیگر کارمان تمام شده ونمی توانیم کاری انجام آزمون وادی سوم 1 و ترخیص در
شرایط جدید معافیت تحصیلی در سال 93

دانلود سوالات آزمون هااز خدمت ترخیص ارشد،موقعیت کاری رشته های كارشناسی
معرفی رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و دو گرایش محض و کاربردی

دانلود سوالات آزمون ها و تهیه و ترخیص مواد ارشد،موقعیت کاری رشته های
اطلاعيه‌ بانك سپه درباره‌ تاريخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌ استخدامي سال‌ 1393

كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد و تاریخ ترخیص از کاری که استخدام آزمون
09143620357

ترخیص کالا و شرکتهای ترخیص کاری مقدور نیست و راه، در معرض آزمون قرار
برچسب :