تستهای درس متفکران اسلامی دکتر کردی (کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد زرند)

«سؤالات درس انديشه هاي اجتماعي متفکران اسلامي مقطع کارشناسي ارشد مردم شناسي»  "جناب آقای دکتر رضا کُردي"

1- از ديدگاه دکتر علي شريعتي ساختمان وجودي انسان در همه تاريخ بر سه جريان بنا شده است کدامند؟

الف – آزادي، عدالت، احکام□                            ب- عدالت، عرفان، آزادي□

ج- عشق، عرفان، فقه□                                   د- آزادي، عشق، رستگاري□

2- دکتر علي شريعتي کدام يک از عوامل ذيل را مهمترين عامل رهايي انسانها و جامعه خويش از خود بيگانگي معرفي مي نمايد؟

الف - عشق□                    ب- آزادي□                    ج- عرفان□                     د- عدالت□

3- از ديدگاه دکتر علي شريعتي اسلام ريشه و روحش وجوهرش ........... است، امّا تکيه اش به مسئله .......... است؟

الف- عرفان، عدالت اجتماعي□           ب- آزادي، مسئوليّت پذيري□

ج- احکام، عدالت اجتماعي□                 د- عرفان، آزادي□

4- اين سخن از کيست«آزادي يعني امکان سر پيچي از جبر حاکم و گريز از زنجير عليت که جهان را و جان را مي آفريند و به حرکت مي آورد و به نظم مي کشد و اداره مي کند»

الف- شهيد مطهري□                                            ب – شريعتي□    

ج- علامه طباطبائي□                     د- سيد جمال الدين سيد آبادي□

 

5- با توجه به چهار زندان مطرح شده از نظر دکتر علي شريعتي «آدمي سررشته اي دنيوي است عناصري / ابليسي و الهي، کشش هايي که او را به سوي خاک مي کشاند و کنش هايي که او را به سوي خدا تصعيد مي بخشد کدام زندان است؟

الف – زندان طبيعت□                                        ب- زندان جبر تاريخ □

ج-زندان نظام اجتماعي□                                               د- زندان خويشتن□

6- دکتر علي شريعتي فلسفه سياسي اسلام را مبتني بر چه چيزي مي داند؟

الف- عدالت و آزادي مردم□                     ب- دمکراسي و آراي مردم□

ج- آزادي و آراي مردم□                                د- عدالت و آراي مردم□

7- کتاب غرب زدگي اثر کيست؟

الف- دکتر علي شريعتي□                                          ب- دکتر بهشتي□

ج- استاد شهيد مطهري□                                          د- جلال آل احمد□

8- اين سخن از کيست « گام نخستين براي دست يابي به پيشرفت، استقلال فکري و دوري از تقليد هاي بي محتوا از فرهنگ و انديشه غربي است»

الف- جلال آل احمد□                                        ب- دکتر علي شريعتي□

ج- علامه طباطبايي□                                                 د- شهيد مطهري□

9- کداميک از افراد ذيل را ميتوان مؤسس يک جريان مونوگرافي نويسي در دوران کوتاه عمرش دانست؟

الف- اقبال لاهوري□                                         ب- دکتر علي شريعتي□

ج- جلال آل احمد□                                                د- داريوش آشوري□

10- کداميک از مونو گرافي هاي ذيل اثر جلال آل احمد است؟

الف- اورازان□          ب- مدير مدرسه□          ج- خمسي در ميقات□          د- روشنفکران□

11- اين سخن رهبر انقلاب در مورد کداميک از افراد ذيل است « جريان روشنفکري ايران که حدوداً صد سال عمر دارد. با برخورداري از فضل ايشان توانست خود را از خطاي کج فهمي، عصيان و کوته بيني برهاند و توبه کند»؟

الف- دکتر علي شريعتي□                                ب- استاد شهيد مطهري□

ج- جلال آل آحمد□                                        د- سيد محمد باقر صدر□

12- سه رأس مثلث فلاح و رستگاری از ديدگاه شريعتی کدامند؟

الف- عدالت، عرفان، آزادی□                           ب- عدالت، عشق، دوستی□

ج- عرفان، آزادی، تعاون□                               د- عشق، دوستی، تعاون□

13- در عصر شريعتی سوسياليسم و کمونيسم مدعی پرچم داری چه جريانی بودند؟

الف- آزادی انسان□                                                ب- عدالت خواهی□

ج- گرايشهای عرفانی□                                              د- سرمايه داری□

14- در دوران شريعتی اگزيستانسياليسم و ليبراليسم مدعی پرچم داری چه جريانی بودند؟

الف – آزادی انسان□                                              ب- عدالت خواهی□                               

ج- سرمايه داری□                                                   د-جامعه ايده آل□

15- کداميک از ويژگيهای عرفان دينی مورد نظر دکتر علی شريعتی نيست؟

الف- عرفان جزء آدمی است و فصل جدا کننده انسان از حيوان است□

ب- تمام مذاهب، چه شرق و چه غرب واجد ريشه عرفانی اند□

ج- عرفان، ستيز و مسئوليت پذيری اجتماعی نيست□

د- عرفان در کنار عدالت خواهی و آزادی طلبی جايگاه حقيقی خود را باز می يابد□

16- بزرگ ترين و کاملترين نمونه ی عرفان ناب و سازنده در طول تاريخ از نظر دکتر علی شريعتی کيست؟

الف – حضرت علی(ع)□        ب- پيامبر(ص)□       ج- فاطمه (س)□        د- امام حسين (ع)□

17- اين سخن از کيست«انسانی که از آزادی محروم است انسان نيست، زيرا انسان، حيوان آزاد است»؟

الف- شهيد مطهری□                                     ب- جلال آل احمد□

ج- علامه طباطبايي□                                 د- دکتر علی شريعتی□

18- يکی از عالی ترين و برجسته ترين مسائل اگزيستاسيناليسم است؟

الف- آزادی نسبی□    ب- آزادی مطلق□     ج- آزادی نجات بخش□    د- آزادی اجتماعی□

19- کدام کتاب ذيل نقدی بود بر اقدامات روشنفکران ايرانی در يک قرن اخير و دفاع از روحانيت بعنوان سدی در برابر غرب زدگی و پيروی از حکومتهای استعماری غرب؟

الف اسلام سياسی در ايران□                            ب-غرب زدگی□

ج- درخدمت خيانت روشنفکران□     د- روشنفکران ايرانی و غرب□

20- دکتر علی شريعتی بزرگترين فاجعه بشريت را از هم جدا افتادن اين سه بُعد می داند؟

الف- عرفان، برابری، آزادی□               ب- آزادی، سياست، دين□

ج- تعاون، آزادی، دين□            د- برابری، عرفان، سياست□

21- کار کردهای اجتماعی دين شامل چه مواردی ميباشد؟

الف) پيامبران نخستين مناديان اجتماع□            ب)اختلاف زدايي□

ج)علل تکامل□                                                 د) الف و ب □

22- علامه در مورد کار کرد اختلاف زدايي چه ديدگاه قابل توجه و عميقی داشت؟

الف) نزاع و اختلاف□      ب) توجه شايسته ايلام به اجتماع□     ج) ايجاد قانون□     د) الف و ج□

23- ديدگاه دکترعلی شريعتی در جهان بينی خود چيست؟

الف) درگيری توحيد و شرکت يک درگيری اجتماعی است□        ب) ايجاد قانون□

ج) نزاع و اختلاف□                                                                 د) همه موارد□

24- علی شريعتی در بحث توحيد چه ديدگاهی دارد؟

الف) گرايشات سکولاريستی□                               ب) توحيد وحدت اجتماعی□

ج) دين توحيدی يک دين انقلابی است□                                         د) ب و ج□

25- از ديدگاه علی شريعتی شرک اجتماعی چيست؟

الف) سرمايه داری□        ب) نظام معرفتی شرک آلود□          ج) منشأعقلی□         د) هيچکدام□

26- کليد مهم انديشه دکتر شريعتی در مورد مذهب چيست؟

الف) مذهب هدف نيست بلکه راه و وسيله است□                   ب) منشأ عقلی□

ج) توحيد، نوبت و معاد□                                                     د) همه موارد□

27- ايدئولوژی از ديدگاه دکتر شريعتی چيست؟

الف) راه و وسيله□      ب) ارزش واقعيت خارجی و ارزيابی واقعيت خارجی□

ج) اسلام محکوم مساوی اسلام حقيقی□                     د) ترس، نفی و جهل□

28- هدف دکتر شريعتی از ايدئولوژيک نمودن دين چيست؟

الف) انسان هدايت خود را به عهده گيرد□                   ب) ايدئولوژی ادامه غريزه است در انسان□

ج) تحرک و پويايي□                                   د) ارزش واقعيت خارجی و ارزيابی واقعيت خارجی□

29- 2دليل اساسی در دفاع از ايدئولوژيک شدن دين از ديدگاه شريعتی چيست؟

الف) ماهيت خود دين اسلام□                                     ب) تحرک و پويايي□

ج) رهايي از استبداد داخلی و استعمار خارجی□                        د) الف و ج□

30- خصوصيات ايدئولوژی اسلامی چيست؟

الف ايجاد تحرک و پويايي□                                   ب) ايدئولوژی ادامه غريزه است در انسان□

ج) تعهد و مسئوليت آگاهانه□                                                                           د) الف و ج□

31- در حقيقت شريعتی حج را نماد چه چيزی می دانست؟

الف) زندگی سالم، مطلوب و آرمانی□                   ب) زندگی تهی از شرک، برابرانه و برادرانه□

ج) قطع علايق دنيوی□                                                                                     د) الف، ب□

32- مبانی انديشه اجتماعی دکتر علی شريعتی چيست؟

الف) قوانين ثابت در علوم اجتماعی□                                 ب) علوم انسانی در مورد انسان□

ج) قضاوت ها بيشتر ذهنی است تا عينی□                                                      د) همه موارد□

33- فايده اساسی جامعه شناسی دين چيست؟

الف) پلی بين خود و جامعه□                     ب) طرح مذهب در بعد سياسی، اجتماعی و فلسفی□

ج) الف، ب□                                                                                                د) هيچکدام□

34- از ديدگاه شريعتی 2 دليل وجود دارد که تز دورکيم باطل است چيست؟

الف) پرستش روح جمعی در توتم تجلی پيدا می کند□         ب) اعتقاد به توتم□

ج) روح جمعی نمی تواند با روح مذهبی يکی باشد□                    د) الف و ج□

35- جامعه سازی يکی از خصوصيات ايدئولوژی اسلامی از ديدگاه شريعتی است که به مواردی نيز اشاره دارد؟

الف) به انسان خود آگاهی می بخشد□                       ب) رنسانس اسلامی□

ج) حاکميت جمعی□                                          د) تعهد مسئوليت آگاهانه□

36- از ديدگاه شريعتی حج تجسم چيست؟

الف) نمايش عينی و رمزی□

ب) افراد با حرکات و سمبل و رمزهای خوش در صحنه به نمايش می گذارد□

ج) مفهوم امت، امامت و ملت□                                             د) الف و ب□

37- قطع علايق دنيوی که يکی از خصوصيات ايدئولوژی اسلامی است چه مباحثی را عنوان ميکند؟

الف) انسان را از وابسته شدن به زندگی فردی رها می سازد□

ب) قوانی کلی و آرمان های ثابت□

 ج) الف و ب □

د) هيچکدام□    

38- انواع جامعه شناسی دين از ديدگاه دکتر علی شريعتی چيست؟

الف) فايده جامعه شناسی دين□                     ب) روش جامعه شناسی دين□ 

ج) منشأ دين مذهب و فطرت آدمی□                                        د) الف و ب□ 

39- يا ايها الانسان اِنا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا مفاد اين آيه چيست؟

الف) برابری انسانها از هر نژاد و جنس□                         ب) قرض و طلب□ 

ج) معرفت يک عمل اجتماعی دو جانبه است□                           د) الف و ج□

40- در نمايش نقش قهرمان و ضد قهرمان نوکر، آقا هدف دکتر شريعتی چيست؟

الف) زندگی سالم و مطلوب□     ب) آفرينش ماهيت و حقيقت انسانهای مادی□ 

ج) تجسم نمايش عينی و رمزی□                                د) معرفت و شناخت□

41- شهيد مطهری درباره شخصيت سيد عبد الرضا کواکبی چه می فرمايند؟

الف) او در اثر تربيت خانوادگی، توسعه فکری و اطلاع از احوال همتش بلند و اخلاقش برومند گرديد□  ب )سومين قرمان اصلاح در جهان سنی عرب□ 

ج) قهرمان اصلاح و متفکر اسلامی□ 

د) نظرش وسيع و اخلاقش نيکوست□

42- زشت ترين انواع استبداد کدامست؟

الف) استبداد جهل بر علم و استبداد نفس بر عقل□             ب) استبداد حکما□

 ج) استبداد عمامه به سرها□                                    د) استبداد ثروتمندان□

43- کتاب الميزان اثر کيست؟

الف) شهيد مطهری□   ب) علامه طباطبايي□   ج) سيد محمد باقر صدر□   د) محمد تقی جعفری□

44- هدف کواکبی از نگارش کتاب طبايع الاستبداد بيشتر حول چه محوری بوده؟

الف) شرح کلی استبداد□                                                                      ب) رهايي از استبداد□  

ج) مبارزه با استبداد و توصيه بر شيوه مسالمت آميز آن□           د) رسوا کردن استبداد عثمانی□

45- عامل اصلی و عمده تشکيل اجتماع از نظر علامه طباطبايي چيست؟

الف) خانواده□       ب) اصل استخدام□       ج) اصل برابری و برادری□       د) تعاون همکاری□

46- اهداف عمده ای که در کتاب ام القری پيگيری می شود عبارتند از؟

الف) برقراری تقدم و برتری اعراب در داخل اسلام□

 ب) تثبيت جدايي بين اقتدار و مرجعيت سياسی اين جهان و اقتدار و مرجعيت دينی و هنری□

 ج) فراهم کردن و تدارک جايگزين برای استبداد□                             د) موارد الف و ب□

47- از ديدگاه علامه طباطبايي تکامل گرايي يا تطور گرايي داروين....؟

الف) قابل تأمل و بررسی است□                  ب) به طور آشکار مردود است□  

ج) موشکافانه و صحيح است□                             فقط در حد فرضيه است□

48- کواکبی گردآوری ثروت را با چه شرط جايز می داند؟

الف) به طريق مشروع باشد□              ب) موجب تنگی معاش ديگران نشود□ 

ج) از اندازه حاجت تجاوز نکند□                                          د) همه موارد□

49- استوارترين سنگر ضد استبداد چيست؟

الف) علم و دانش□       ب) فهم دين و آئين توحيدی در قرآن□       ج) حکومت□       د) عدالت□

50- کدام اثر متعلق به سيد عبد الرحمن کواکبی است؟

الف) قرآن در اسلام□   ب) تفسير الميزان□   ج) ام القری□    د) سری در انديشه سياسی عرب□

51- استبداد به چه معناست؟

الف) اضداد□       ب) نابرابری اجتماعی□       ج) خود سری حکومتها□       د) بی عدالتی دولت□

52- قواعد رهايي از استبداد کدامند؟

الف) ملت ها شکلی به نام استبداد را در يابند و حس کنند□ 

ب) آمادگی فراهم کردن و تدارک جايگزين برای استبداد□ 

ج) با اخلاق فاضله و اعتماد به نفس افراد□

 د) موارد الف و ب□

53- دستيابی به استوارترين سنگرهای ضد استبدادی چيست؟

الف) درک مفهوم حقيقی کلمه توحيد يعنی لا اله الا الله□ 

ب) بالا بردن سطح شعور سياسی مردم□  

ج) ايجاد همبستگی بين دين و سياست□ 

د) بيداری شعور سياسی با استمرار از شعور دينی□

54- ديگری را در راه برطرف کردن نيازمنديهای خويش بکار انداخته و از محصول کار او به نفع خويش استفاده کردن کدام معنا صحيح تر است؟

الف) رياست□          ب) دانش عمل انسان□          ج) استخدام□          د) شعور حقيقی انسان□

55- زيست اجتماعی انسان از ديدگاه علامه طباطبايي کدام است؟

الف) معلول اضطرار و ناچاری است□  ب) در ذات و فطرت انسان نهفته است□

 ج) برای جلب منافع ديگران است□                   د) برای تأمين نيازهای افراد□  

56- نسل انسان از روی قانون تطور و تکامل طبيعی بوجود نيامده، بلکه آفريده مستقيم الهی است ديدگاه چه کسی است؟

الف) دکتر شريعتی□     ب) شهيد مطهری□     ج) علامه طباطبايي□     د) سيد محمد باقر صدر□

57- اسلام بنای ملّيت را بر چه چيز قرار داده؟

الف) قوميت□                          ب) نژاد□                     ج) وطن□              د) عقيده و ايمان□

58- حرکت تکاملی جامعه از منظر علامه طباطبايي چگونه است؟

الف) تحول تدريجی و تکامل روز به روز□  ب) جهت دار و هدفدار□ 

ج) تک خطی و بدون وقفه□                        د) متحول و دگرگون□

59- رياست در بين چند انسان نصيب آن کسی می شود که؟

الف) از سايرين شجاع تر و قويتر باشد□      ب) پايبند به ايمان، با تجربه و بزرگتر از ديگران□  

ج) نسبت به فئون حکومت و سياست آگاهتر□                                          د) موارد الف و ج□

60- عقايد و معارف انسانيت چند نوعند؟

الف) دو نوع□                    ب) سه نوع□                    ج) پنج نوع□                د) هفت نوع□

61- کدام يک از موارد زير جزء ويژگی هايي که سعدی برای پادشاهان ستمگر ذکر می کند نيست؟

الف) دست اندازی به اموال بازرگانان□                    ب) قانونگذاری ظالمانه□ 

ج) انتقاد پذيری سلطان□                         د) به کارگيری کار گزاران ستمگر□

62- بيت زير اشاره به کدام ويژگی سلطان از نظر سعدی دارد؟

کسی را بده پايه ی مهتران                    که بر کمتران سر ندارد گران

الف) احسان و سبکی نيکی به خلق□       ب) به کار گيری کارگزاران ستمگر□ 

ج) انتقاد پذيری□                        د) بی توجهی به رفاه و معيشت سپاهيان□

63- از نظر فارابی هدف نهايي مدينه فاضله چيست؟

الف) دستيابی به فضيلت، از بين بردن خشم، سعادت و نيکی□

ب) دستيابی به سعادت، صلح و دوستی، خير، فضيلت□

 ج) دستيابی به فضيلت، خير، سعادت و کمال انسانی□

 د) دستيابی به فضيلت، خير، سعادت و صلح و دوستی□

64- فارابی چه کسانی را«به صورت آرام نمايانی که با جانوران در سرشت و همسنگ و برابرند» توصيف می کند و آن ها را چگونه نام می برد؟

الف) مردم غير فاضل– اهلی و رام– وحشی– ناسودمند و مضر□

ب) مردم فاضل- دروغگو– عيب جو□  

 ج) مردم غير فاضل – اهلی و رام – وحشی□                   

د) مردم فاضل – دروغگو – کينه جو□

65- سعدی برای ساختن افراد، نخستين گام را چه می داند؟

الف) تربيت□                    ب) جهاد با نفس□                     ج) توبه□                     د) نماز□

66- فارابی آدم نمايان را به چند دسته تقسيم می کند وقوع برخورد با هر کدام را چگونه بيان می کند؟

الف) به 2 دسته اهلی و وحشی آنهايي که مانند حيوانات اهلی رام هستند بايد شهروندان برای انجام کارهای خود از آنان بهره بگيرند و آنان که همچون حيوانات وحشی هستند بايد با آن مدارا شود□

ب) به 2 دسته اهلی – وحشی شهروندان بايد آنان که مانند حيوانات اهلی هستند که از شهر بيرون کرد و با آنان که وحشی هستند بايد با آنان مدارا شود□

ج) به دو دسته اهلی – وحشی شهروندان بايد با هر دو مورد مدارا کنند□

د) به دو دسته اهلی – وحشی شهروندان آنان را که مانند حيوانات اهلی رام هستند برای انجام کارهای خود از آن ها بهره می گيرند – و  وحشی ها را بايد از شهر بيرون راند□

 

67- از نگاه فارابی شايستگی ها و قابليت افراد از چند منشأ سرچشمه می گيرد و آن ها کدامند؟

الف) از 2 منشأ: 1-سرشت ذاتی 2- دانش□

 ب) از 3 منشأ: 1- سرشت ذاتی 2- فرهنگ 3- آموزش□ 

ج) از 2 منشأ: 1- سرشت ذاتی 2- آموزش□ 

د) از 3 منشأ: 1- آموزش 2- فرهنگ 3- تاريخ□ 

68- رفتارهايي را که سعدی برای افراد ناپسند می شمرد کدام است؟

الف) پرده دری – خيانت□                                    ب) سخن چينی - دزدی□  

ج) دزدی – خيانت□                             د) پرده دری- سخن چينی - غيبت□  

69- از نظر سعدی کدام يک از موارد عيوب زبانی و فردی می باشد و پيامدهای آن چيست؟

الف) غيبت – پيامدهای ويرانگر اجتماعی□        

 ب) سخن چينی – به راه افتادن جنگ و خونريزی□ 

ج) عيب جويي – از بين بردن شخصيت اجتماعی□ 

د) غيبت - عيب جويي - پيامدهای  ويرانگر اجتماعی□

70- کدام گزينه صحيح نمی باشد؟

الف) فارابی با نگرش فلسفی، آرمان شهر خود را در چارچوب نظام کلی حاکم بر جهان پی ريخته است□

 ب) سعدی با بهره گيری از ذوق شاعری و آموزه های عرفانی جلوه های آرمان خواهی را در آثار خود به ويژه در گلستان و به صورت مصداقی جلوه گر ساخته است□

 ج) فارابی دو آرمان شهر خود با مفاهيم مددينه فاضله سروکار دارد□

 د) سعدی هر خبر و سعادتی را در سايه عدل جستجو می کند□

71- سعدی از راه ........... و .......... به شناخت قشرهای مختلف مردم می پردازد؟

الف) تجربه مستقيم و مشاهده□                       ب) مطالعه و آموزه های دينی□ 

ج) تجربه مستقيم و مشاهده همراه با مشارکت□   د) آموزه های دينی - اخلاق□

72- آرمان شهر فارابی بر گرفته از انديشه ی ........... و ........... است و يا تفکرات در آميخته است؟

الف) عرفانی و اخلاقی- تفکرات اهل سنت□                      ب) اجتماع و عرفان – تفکرات شيعی□ 

ج) نو افلاطونی – تفکرات اهل سنت□                        د) يونانی – نو افلاطونی – تفکرات شيعی□

73- نگرش سعدی ريشه در .......... و .......... دارد و به سمت آموزه های .......... گرايش دارد؟

الف) اخلاقی – اجتماعی اهل سنت□                                ب) اخلاق – عرفان اسلامی – شيعی□ 

ج) اخلاق – عرفان اسلامی – اهل سنت□                              د) اجتماعی – اخلاق – اهل سنت□

74- پايه گذار حزب الوعده الاسلاميه کيست و در کجا پايه گذاری شد؟

الف) محمد باقر صدر- حوزه علميه نجف□ 

ب) سيد محمد حسين طباطبايي – حوزه علميه نجف□ 

ج) محمد باقر صدر – سوريه□ 

د) سيد عبد الرحمن کواکبی - سوريه□

75-  کدام يک از موارد زير ويژگی حاکميت و جامعه متمدن از ديدگاه سيد قطب و (مولوی) می باشد؟

الف) جامعه ای متمدن است که در آن خدا به تنهايي حاکم است□ 

ب) جامعه متمدن است که در آن انسانيت انسان والاترين ارزش را داشته باشد□ 

ج) جامعه ای متمدن است که ارزش ها و اخلاق انسانی در آن برقرار باشد□ 

 د) همه موارد□

76- از ديدگاه سيدقطب و مولوی اجتماع جاهلی چه جامعه ای است؟

الف) جامعه ای که متمدن نباشد□                           ب) جامعه ای که در آن حاکم عادل نباشد□ 

ج) هر اجتماعی که تنها برای خداوند بندگی محض نمی کند□                   د) گزينه های الف و ج□

77- پايه های حکومت در اسلام از ديدگاه سيد قطب (مولوی) کدام می باشد؟

الف) عدالت فرمانروايان – فرمانبرداری افراد – مشروعيت حاکم□  

ب) مشروعيت حاکم – عدالت حاکم – فرمانبرداری افراد□  

ج) عدالت فرمانروايان – فرمانبرداری افراد – مشاوره ميان فرمانروايان و مردم□  

د) همه موارد□ 

78- کدام گزينه از مفاهيم اساسی در گفتمان سيد قطب نمی باشد؟

الف) عدالت□                     ب) جاهليت□                     ج) منهج□                       د) حاکميت□

79- سيد قطب (مولوی) برای خروج از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب چه راه کاری را ارائه می دهد؟

الف) مبارزه و جهاد□       ب) وجود حاکم عادل□      ج) حاکميت الهی□       د) صلح و برابری□

80- از ديدگاه شهيد صدر مهمترين جنبه هايي که بايد در مرجعيت صالح و توانمند وجود داشته باشد کدامند؟

الف) هدفمندی آگاهانه – پيگيری اهداف به بازسازی دستگاه مرجعيت دينی□

 ب) ايجاد تشکيلات اسلامی زير نظر مرجعيت – بازسازی دستگاه مرجعيت دينی – بهبود و تکامل شيوه های مرجعيت دينی□

 ج) ايجاد تشکيلات اسلامی زير نظر مرجعيت دينی، پيشگيری جدی احزاب، بازسازی دستگاه مرجعيت دينی□

 د) هدفمندی آگاهانه – پيگيری جدی اهداف – پيمودن راه و مسير و مراحل عملی□

81- پس از رحلت پيامبر (ص) موضوعاتی که باعث پيدايش جريان های فکری و مکتبهای گوناگون شد چه بود؟

الف: امارت□   ب: امامت و خلافت□   ج: حاکميت و مبنای مشروعيت حاکمان□   د: همه موارد□ 

82- کدام يک کتب زير جزء آثار فارابی نمی باشد؟

الف: التحصيل العباده□                                                 ب: سياست المدينه□ 

ج: الفصول المنتزعه و تحصیل السعاده□                                    د: هيچکدام□

83- بنيان گذار علم انسان شناسی کيست؟

الف: ابن خلدون□           ب: ابن سينا□                       ج: ابوريحان بيرونی□         د: فارابی□

84- مهمترين ويژگيهای برجسته ابوريحان بيرونی نسبت به متفکران اجتماعی هم عصر او چيست؟

الف: در روش استقرائی، مشاهده، کار ميدانی□                           ب: در روش تجربی – ميدانی□ 

ج: در روش استقرائی□                                                                د: در روش تعقلی و تجربی□

85-کتب اخلاق ناصری و اخلاق جلالی متعلق به کداميک از دانشمندان ذيل می باشد؟

الف: اخلاق ناصری اثر خواجه نصيرالدين طوسی□

ب: اخلاق جلالی ابوريحان بيرونی□

ج: اخلاق ناصری و اخلاق جلالی هر دو اثر خواجه نصير الدين طوسی□

د: اخلاق جلالی اثر بابا افضل ايوبی□

86- مضمون کتاب اخلاق ناصری چيست؟

الف: مهم ترين رسانه های حکمت عملی□                   ب: تلفيق ديدگاه فلسفی و علمی در يونان□

ج: اخلاق فردی، تدبير سياست مدن□                                                              د: همه موارد□

87- سعدی در شناخت قشرهای مردم از چه روشهايي استفاده کرده؟

الف: تجربه مستقيم و غيرمستقيم□                                                                 ب: مشاهده□

ج: تجربه مستقيم، مشاهده همراه با مشارکت□                       د: مشاهده غيرمستقيم، اسنادی□

88- سعدی شيرازی در آثار اجتماعی و سياسی پيرو مکتب کداميک از دانشمندان بوده است؟

الف: ابن خلدون□          ب: خواجه نصيرالدين طوسی□          ج: فارابی□          د: ابن سينا□

89- ويژگيهای رئيس حکومت از نظر سعدی کدامند؟

الف: عدالت و دادگستری□     ب: خدا ترس بودن□     ج: سياسی بودن□     د: موارد الف و ب□

90- خاستگاه علوم انسانی کجاست و با پديدار شدن کدام مکتب بوجود آمد؟

الف: مغرب زمين ايده اليسم□               ب: کشورهای اسلامی رئاليسم□

ج: شرق زمين ماترياليسم□                          د: مغرب زمين اومانيسم□

91- عصر آشنايي مسلمانان با ميراث فکری و علمی ملل ديگر چگونه آغاز شد؟

الف: با تصرف سرزمينهای ديگر بدست اعراب□                  ب: ترجمه، کتب علمی به زبان عربی□

ج: موارد الف و ب□                                                             د: از طريق شيوه حکومت داری□

92- منظور از "رسالت اسلام" در عصر تکوين و تمدن اسلامی چيست؟

الف: جنبه های جزئی زندگی اجتماعی□                                    ب: سياست و روابط اجتماعی□ 

ج: اقتصاد، فرهنگ، اخلاق□                                                                          د: موارد ب، ج□

93- جزيه چيست؟

الف: باج□  ب: جريمه□   ج: کيفر□  د: خدمت در قبال تعهد در ظل دولت اسلامی و ماليات سرانه□

94- هدف از بنيان گذاری علم انسان شناسی از نظر "دوريته" چيست؟

الف: مطالعه آداب و رسوم و عقايد مردم در قرن19□                 ب: مطالعه رفتار مردم در قرن18□

ج: بررسی افکار سياسی مردم در قرن 18□  د: بررسی جنبه های زندگی اجتماعی مردم در قرن17□

95- منظور از "امت وسط" که در قرآن ذکر شده چيست؟

الف: آرمان شهر□           ب: مدينه فاضله□           ج: مردم نافرمان□          د: موارد الف و ب□

96- آيه اِن الله يامربالعدل و احسان تبلور فکری کداميک از انديشمندان در خصوص رئيس حکومت است؟

الف: ابن خلدون□            ب: فارابی□            ج: سعدی□            د:خواجه نصيرالدين طوسی□

97- حکم جهاد در قرآن چگونه تشريح شده است؟

الف: تهاجم و تسلط□          ب: مبارزه با تهاجم□          ج: تصاحب ثروت□            د:هيچکدام□

98- کتب آثار الباقيه و ما للهند توسط کدام انديشمند اسلامی به رشته تحرير در آمدند؟

الف: فارابی□                 ب: ابوريحان بيرونی□                 ج: مطهری□                 د: هيچکدام□

99- منشأ شکل گيری علم انسان شناسی چه بود؟

الف: فلسفه و سفرهای اکتشافی□                 ب: بررسی فرهنگ جوامع□

ج: جمع آوری اطلاعات□                                                د: هيچکدام□

100- چرا سياسات يا احکام سلطانيه در کتب اهل سنت بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؟

الف: بدليل حکومت حاکمان سنی مذهب در طول تاريخ□

ب: علاقه مندی علمای اهل سنت به سياسات□

 ج: بی توجهی علمای شيعه به حاکميت و سياست□

د: موارد الف، ب□


مطالب مشابه :


سایت دانشگاه آزاد واحد زرند

سایت دانشگاه آزاد واحد زرند. بازديد : مرتبه. تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۷. دانشجویان عزیز برای دیدن نمرات و وضعیت تحصیلی خود میتوانید به سایت
آدرس سایت تمام دانشگاهها ی آزاد و دولتی سراسر کشور

آپلود سیاهکل · کداهنگ · آدرس سایت تمام دانشگاهها ی آزاد و دولتی سراسر کشور .... دانشگاه آزاد اسلامي (نتايج دانشگاه آزاد). www.ana.ir. دانشگاه آزاد ... دانشگاه آزاد واحد زرند.
شناسایی کد منطقه اخذ دیپلم سراسر کشور برای ثبت در سایت دریافت کد سوابق تحصیلی

25 نوامبر 2011 ... روش یافتن کد دانش آموزی و کد منطقه برای ثبت در سایت دریافت کد سوابق .... 3853 زرند .... راه اندازی مركز تماس جدید برای کنکورهای دانشگاه آزاد.
جدول ترازهای کنکور سراسری دانشگاه آزاد کلیه رشته ها از سال 87 تا89

25 فوریه 2011 ... جدول ترازهای کنکور سراسری دانشگاه آزاد کلیه رشته ها از سال 87 تا89. اگر مطالب مورد ... نمره آخرين فرد قبول شده در انتخاب اول سال 88. نمره آخرين فرد
مصاحبه با دکتر سعید غفاری

-در سال 1375در مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ... بنده در دانشگاههای آزاد اسلامی واحد همدان ، قم ، رودهن ، اراک ، زرند ، تنکابن ، فیروز کوه .... اگر کتابداران در این شغل مبلغ بالایی دریافت می نمودند به طور قطع نگاه .... سوالات کتابداری و اطلاع رسانی · اعلام نمرات · اخبار حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
تستهای درس متفکران اسلامی دکتر کردی (کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد زرند)

2 ژوئن 2012 ... فیزیک اجتماعی - تستهای درس متفکران اسلامی دکتر کردی (کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد زرند) - تحقیقات جامعه شناسی و مردم شناسی و
هواشناسی

انجمن علمی دانشگاه پیام نور سوسنگرد ... نمرات دانشگاه آزاد ... نمونه سوالات دانشگاه آزاد ..... بافت ،جيرفت ،كهنوج و رفسنجان ،زرند،لاله زار و شهداد دائر ميباشند همچنين با گسترش و ... ماهواره‌هاي آب و هوائي اولين بار توسط آمريكائي‌ها و در سال 1960 براي مشاهده و
کدام واحدهای دانشگاه آزاد بدون کنکور دانشجو در مقطع کارشناسی می پذیرند .قسمت چهارم

کدام واحدهای دانشگاه آزاد بدون کنکور دانشجو در مقطع کارشناسی می پذیرند . .... آزمون سراسري سال 1390, 211 - واحد زرند, 20529 - علوم اجتماعي - مردم شناسي ..... رونمایی از سایت "همسرگزینی" تا اواسط اردیبهشت‌/ایجاد مراکز کنترل خشم در خوزستان و البرز.
لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

26 ژانويه 2013 ... گزینش علمی داوطلبان براساس اولویت نمره کل و از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی رشته موردنظر را کسب نموده ... شهریه تحصیل در مرکز بین المللی کیش مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه و در زمان ثبت نام به داوطلبان اعلام خواهد شد. .... واحد زرند. زن و مرد. مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی. 7393. پرستاری.
لیست رشته های گروه پزشکی و غیر پزشکی مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد براساس کنکور سال 91

26 ژانويه 2013 ... گزینش علمی داوطلبان براساس اولویت نمره کل و از بین داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی رشته موردنظر را کسب نموده ... شهریه تحصیل در مرکز بین المللی کیش مطابق شهریه مناطق آزاد دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه و در زمان ثبت نام به داوطلبان اعلام خواهد شد. .... واحد زرند. زن و مرد. مجموعه هفت - گروه علوم پزشکی. 7393. پرستاری.
برچسب :