آیه 35 سوره نحل - سوره نحل آیه 35

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   شدیدا از آن نهی شدید.  
سوره:   نحل  
آیه:   35  
صفحه:   271     

سوره النحل مشتمل بر 128 آیه - سوره شماره 16

سوره نحل آیه 35 , آیه ۳۵ سوره نحل