زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 1

 
 
 
 
 
در انگلیسی حروف ربط کدامند؟

تعریف حروف: کلماتی مانند when, where, who, why و … را حروف ربط میگویند .ضمناً  این حروف ربط اگر در اول جمله بیایند و جمله را سوالی کنند کلمات پرسشی بحساب می آیند
 
 
قواعد و روش های مربوط به حروف ربط
 
فرق بین حروف ربط و کلمات پرسشی کدام است؟

در این درس تفاوتهای بین کلمات پرسشی ، ضمایر موصولی و حروف ربط  را بیان می کنیم.

قبل از آن به شعر زیر که زبان حال یک دانش آموز است که فرق کلمات پرسشی و حروف ربط و همچنین ضمایر موصولی او را گیج کرده است توجه بفرمایید..
                         سلام بر تو دبیر دانا            که علم ات بس فراوان است و مانا   
شدم داغون ز دست این what  و which              دلم گرفته از دست اونا پیچ             
سال اول گفتین پرسشی هستند             شروع جمله و نازشی هستند 
چطور حالا حروف ربط اند  اینجا               چنین قانون چطوری آمد اینجا   
چطور تشخیص دهم اونا رو جانم              بفرما تا من آن را خوب بدانم   
 
 
 
 
 
فرق بین حروف ربط و کلمات پرسشی:

به این سؤال و جواب توجه بفرمائید:
آنها چه خواهند گفت؟   ?What will they say 
من نمیدانم انها چه خواهد گفت؟   .I don’t know what they will say 
در جمله اول چون  what جمله را سؤالی کرده است و در اول جمله هم آمده است پس کلمه پرسشی است.
اما در جمله دوم what دیگر کلمه پرسشی نیست، بلکه حروف ربط است چون جمله دوم  یعنی they live که عبارت اسمی است را به جمله ماقبل خود یعنی I dont know ربط داد. لازم به ذکر است عبارت اسمی (مانند: they live) در این جمله مثل اسم است مثال:
?I don’t know what they will say
 
حتی می توانیم بجای آن از ضمیر it  استفاده کنیم مثال:
?I don’t know what they will say
.I don’t know it
 
 
توجه 

باید بدانیم که عبارت اسمی ای که پس از حروف ربط می آید باید از حالت سؤالی خارج شود.
?Where do they live
.I don’t know where they live
اگر دقت کرده باشید do حذف شده و جمله به صورت they live یعنی مثبت در آمد.
 
 
فرق بین حروف ربط و کلمات پرسشی کدام است: با توجه به آنچه در بالا گفتیم گرچه شکل کلمات پرسشی و حروف ربط یکی است اما فرق آنها این است که اگر این کلمات در اول جمله بیایند و جمله را سوالی کنند کلمات پرسشی هستد اما اگر در بین جمله بیایند و قسمتی از جمله را به قسمت دیگر جمله ریط دهند حروف ربطی بحساب می آیند.
 

 
توجه مهم
لازم به تذکر است گرچه این مطلب اخیر بسیار راحت است اما در عمل دانش آموزان برای حل تمرینات مربوط به آن مشکل دارند چون از حالت سوالی خاج کردن جملات سوالی را نمیدانند. بنابراین آنرا شرح میدهم.
چگونه جملات سؤالی را از حالت سؤالی خارج کنیم؟
برای اینکه جمله ای را از حالت سؤال خارج کنیم اگر جمله دارای فعل کمکی باشد جای آن فعل کمکی را با فاعل عوض می کنیم و خود به خود جمله مثبت می شود. ؟؟؟؟
 
سوالی  ?Could she speak English
مثبت   .She could speak English

در غیر این صورت ممکن است زمان جمله ما گذشته باشد پس با did   سؤالی شده و در این صورت کلمه did را حذف می کنیم و فعل را به صورت گذشته در می آوریم. یعنی اگر با قاعده بود به آن edاضافه می کنیم و اگر بی
قاعده بود که قسمت دوم (یعنی گذشته آنرا) طبق جدول آخر کتاب می نویسیم.
 
سوالی  ?Did she speak English
مثبت   .She spoke English
 
سوالی  .Did she love speaking English
مثبت   .She loved speaking english
 
اگر جمله ما حال باشد do  و  does  را حذف می کنیم. در مورد does پس از حذف آن به فعل دوباره s سوم شخص مفرد را به فعل اضافه می کنیم و در مورد do پس از حذفش چیزی کم و زیاد نمی شود.
برای درک بیشتر جملات زیر را از حالت سؤالی به مثبت تبدیل می کنیم.

سوالی  ?Does she speak English
مثبت   She speaks English

سوالی  ?Do they speak English
مثبت   .They speak English
 

جملات زیر را از سوالی به مثبت تبدیل کنید:
(1)    ?Is he driving his car
(2)    ?Can they walk fast
(3)    ?Did he clean the room
(4)    ?Did he see the man
(5)    ?Do you know him
(6)    ?Does she speak fast
جواب :
(1)    .He is driving his car fast
(2)    .They can walk fast
(3)    .He cleaned the room
(4)     .He saw the man
(5)    .You know him
(6)    .She speaks fast
 
 
 
 
طرز سوالی کردن جملاتی که دارای حروف ربط هستند.

توجه :
اگر جمله ای که دارای حرف ربطی باشد را بخواهید سؤالی کنید نباید کاری به حروف ربط و جمله بعد از آن داشته باشید. بلکه باید جمله قبل از حروف ربط را سؤالی کنید.
مثال:
.I know where they lived
?Do you know where they lived
 بنابر این همانطوری که ملاحظه کردید ما برای سؤالی کردن این جمله کاری به حرف ربط where و عبارت اسمی they lived نداشتیم و فقط جمله قبل از آن یعنی I know که حال ساده است را با do سؤالی کردیم و در آخر جمله علامت سؤالی گذاشتیم.
 
 
 
 
 
 
آموزش آینده نزدیک
 
قبل از اینکه در مورد آینده نزدیک صحبت کنیم بهتر است ابتدا یک بار دیگر حال استمراری را به جهت شباهت ظاهری آن با آینده نزدیک مرور کنیم.

 
 
تعریف اینده نزدیک
تعریف آینده نزدیک: این زمان برای بیان کارهای قطعی و معین در زمان آینده نزدیک خصوصا به شرطی که قید زمان آن ذکر گردد استفاده می شود.
Going to را قصد دارم و یا می خواهم و غیره معنی می کنیم .
مثال:
.I am going to play this afternoon
من امروز بعد از ظهر می خواهم بازی کنم.
 
 
 
 
قواعد و روش های درست کردن آینده نزدیک چگونه است؟
 
 
  مصدر بدون to +going to +am, is, are + فاعل = فرمول و طرز ساختن آینده نزدیک طبق فرمول زیر است
 
 I am going to play 
 
 
 
 
 

صرف آینده نزدیک برای فعل to play :
 
 
جمع
مفرد
We are going to play
I am going to play
You are going to play
You are going to play
 
He is going to play
They are going to play
She is going to play
 
It is going to play
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فزق بین زمان حال ساده و آینده نزدیگ چگونه است؟
 
 
قبل از پرداختن به این موضوع شعری درباره گفتگوی یک دانش آموز با آینده نزدیک را بخوانید تا متوجه شویم این فرق را حتما باید بدانیم وگرنه مشکل ساز می شود.
آینده نزدیک ؟! چه آشنایی                         نکنه حال استمرار مایی
توکه am و is و are هم داری                       به دنبال فعلت ing داری
تو و استمراری چه فرقی دارین؟                             بگو زودتر سر کارم نذارین
 
قبل از جواب دادن به سوال فرق بین حال استمراری و آینده نزدیک چه خوب است قسمتی حال استمراری را از سال دوم راهنمایی درس 9 در اینجا مجدداً نقل کنم: 
 
 
تعرف زمان حال استمراری 
تعریف زمان حال استمراری:زمان حال استمراری نشان میدهد کاری یا عملی هم اکنون در حال انجام است.
He is sitting on the bench.
 
 

طرز و روش درست کردن رمان حال استمراری:

  فعل با ing +am,is,are +فاعل =زمان حال استمراری
 
  مثال:
I am speaking English
We are going to school
He is playing now
 
 
صرف زمان حال اسمتراری در حالت مثبت

 
جمع
مفرد
ما  در حال با زی  هستیم
We are playing
من  در حال با زی هستم
I  am playing
شما   در حال با زی هستید
You are playing
تو   در حال با زی هستی
You are playing
 
 
او  در حال با زی  هست
He is playing
ایشان  در حال با زی  هستند
They are playing
او  در حال با زی  هست
She is playing
 
 
  در حال با زی
It is playing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و اما فرق بین حال استمراری و آینده نزدیک:
درباره فرق بین فرق حال استمراری با آینده نزدیک باید گفت از لحاظ تعریف حال استمراری کاری است که هم اکنون مشغول آن هستیم در حالیکه آینده نزدیک برای بیان قطعی و معین در زمان آینده نزدیک بکار می رود و از لحاظ ظاهر گرچه در هر دو مورد بعد از فاعل (am, is, are) می آید ولی در حال استمراری پس از (am, is, are) فعل اصلی با ing می آید در حالیکه در آینده نزدیک بعد از (am, is, are) اول going to می آید و سپس فعل اصلی بصورت مصدر بدون to و یا به شکل ساده می آید.
 ( حال استمراری )   .I am playing now
( آینده نزدیک )  I am going to play this afternoon 
 
 
 
 
 
 
 
آموزش ماضی نقلی
 
 
توجه: برای یاد گرفتن ماض نقلی دانستن سه مورد زیر ضروری است:

1- زمان گذشته ساده بخاطر دانستن فرق بین ماضی نقلی و گذشته ساده
2-  نیز دانستن قسمت سوم فعل 
3- دانستن صرف فعل to have  در زمان حال ساده
 
 
 
 
 
1- آموزش زمان گذشته ساده 
نقل از سال سوم راهنمایی درس4

تعریف زمان گذشته ساده:زمان گذشته : به کاری اشاره میکند که در گذشته انجام شد.
مثال : من دیروز مریض بودم.
 
 
 
 
 
 
انواع فعل کدامند؟افعال به دو صورت با قاعده و بی قاعده هستند

نکته : شناخت افعال با قاعده و بی قاعده برای یاد گرفتن زمان گذشته ضروری است.
 
در انگلیسی افعال یا با قاعده هستند یا بی قاعده.
 
 
 
 
 

قواعد و روش های مربوط به افعال با قاعده

طرز گذشته کردن افعال با قاعده :
برای گذشته ساختن از افعال با قاعده به آخر آنها ed اضافه می کنیم.
I work => I worked
 
 
 
 
 
 
طرز گذشته کردن افعال بی قاعده :
برای گذشته ساختن افعال بی قاعده باید از آخر کتاب جدول افعال بی قاعده وجود دارد استفاده کنیم و سعی شود آن افعال را حفظ کنیم.
 
 
 
 
حال
گذشته
Went
Go
spoke
speak
 
 
 
 
I go            =>        I went
 

 
قواعد و روش های سؤالی کردن زمان گذشته ساده

طرز و طریقه سوالی کردن زمان گذشته ساده: برای سؤالی کردن زمان گذشته ابتدا did (یعنی آیا) را می نویسم . سپس جمله مربوطه را جلوی آن می نویسیم بطوریکه فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.
یعنی اگر ed داشت ed   را حذف می کنیم  و اگر بی قاعده بود فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.
?I washed the car. Did I wash the car
?I spoke English. Did I speak English
 
 
 
 
قواعد و روش های طرز منفی کردن گذشته ساده :

طرز و طریقه منفی کردن زمان گذشته ساده:برای منفی کردن یک جمله باید قبل از فعل didn’t  اضافه کنیم و سپس خود فعل را بصورت حال در بیاوریم . مثلا در صورت با قاعده بودن ed آنرا حذف می کنیم و اگر بی قاعده بود بر اساس جدول آخر کتاب (که باید حفظ کنیم) آنرا بصورت حالش می نویسیم.
.I washed the car. I didn’t wash the car
.I spoke English. I didn’t speak English
این جملات را سوالی و منفی کنید.
 
 2-قسمت سوم فعل و یا اسم مفعول 
 
 
2- قسمت سوم یا اسم مفعول چیست؟
نقل از سوم راهنمایی

قواعد و روشهای درست کردن قسمت سوم فعل یا اسم مفعول: همانطوری که قبلا در سوم راهنمایی خواندیم افعال به دو دسته با قاعده و بی قاعده تقسیم می شوند که شکل گذشته افعال با قاعده  ed   دارد و افعال بی قاعده را باید بر اساس فهرست آخر کتاب حفظ کرد.
و اما قسمت سوم فعل هم اگر با قاعده باشد   ed   می گیرد و بی قاعده ها را باید از آخر کتاب حفظ کرد.
(با قاعده)  Played   played   play
(بی قاعده)  See   saw    seen
 
 
 
 
 
3- صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده: 
نقل از دوم راهنمایی
 
 
 
جمع
مفرد
ما داریم
We have
من دارم
I have
شما دارید
Yo have
تو داری
You have
 
 
او دارد
He has
ایشان دارند
They have
او دارد
She has
 
 
آن دارد
It has
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
طرز سوالی کردن فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده: 
 برای سوال کردن has    ،have جای آنها را با فاعل عوض می کنیم.
مثال:
.He has a book    
?Has he a book  
  
.They have a pen   
?Have they a pen    
 
 
 
صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل سوالی: 
 
جمع 
مفرد 
آیا ما داریم؟ 
Have we 
آیا من دارم ؟
Have I 
آیا شما دارید؟ 
Have you 
آیا تو داری؟ 
Have you 
      
      
آیا او دارد ؟
Has he  
آیا آنها دارند ؟
Have they 
آیا او دارد؟ 
Has she 
      
      
آیا آن دارد 
Has it 
 
 
 
طرز منفی کردن فعل to have یعنی have,has در زمان حال ساده: 
 برای منفی کردن has    ،have بعد ازآنها کلمه not را می آوریم.
 
 
.He has a book    
.He has not a book   
 
 
.They have a pen    
.They have not a pen   
 
صرف فعل to haveیعنی have,hasدر زمان حال ساده شکل منفی: 
 
 
 
جمع 
مفرد 
ما نداری 
We have not. 
من ندارم 
    .I have not      
شما ندارید 
    .You have not 
تو نداری 
    .You have 
      
      
او دارد 
.He has not 
آنها ندارند 
.They have not 
او ندارد 
.She has not 
      
      
آن ندارد 
    .It has not 
 
 
 
 
این جملات را سوالی کنید.
    .They have a ball
.She has a book
جواب:
    ?Have they a ball
?Has she a book
 

این جملات را منفی کنید.
    .We have a house
.He has a watch
جواب:
   .We have not a house
.He has not a watch
 
 
 
 
و اما حالا پس از مرور مطالب بالا از سالهای گذشته می توانیم در باره ماضی نقلی صحبت کنیم.
 
 
قواعد و روش های درست کردن ماضی نقلی
 
 
 
 
قواعد و روش های درست کردن ماضی نقلی
 
 
تعریف ماضی نقلی
تعریف ماضی نقلی: ماضی نقلی نشان میدهد که کاری د گذشته انجام شد اما اثرش تا به حال هست.مثال:
I have eaten my lunch.من ناهارم را خورده ام( یعنی هنوز هم سیرم )
 
 
 
 
 

قواعد و روش های مربوط به طرز درست کردن ماضی نقلی
 
ماضی نقلی را طبق فرمول زیر مینویسیم
 

   قسمت سوم فعل+have یاhas+فاعل=فرمول و روش درست کردن ماضی نقلی
I have eaten.                               . من خورده ام
She has  eaten.                                  او  خورده است.
 
 
 
 
 
صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل مثبت
 
 
جمع 
مفرد 
 ما خورده ایم 
We have  eaten
من خورده ام
I have eaten
شما خورده اید
You have eaten
تو خورده ای
You have eaten    
او خورده است
He has eaten
آنها خورده اند
They have eaten
او خورده است 
She has eaten    
آن خورده است 
It has eaten
 
 
صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل منفی
 
 
 
 
جمع 
مفرد 
 ما نخورده ایم 
We have not eaten
من نخورده ام
I have not eaten
شما نخورده اید
You have not eaten
تو نخورده ای
You have not eaten    
او نخورده است
He has not eaten
آنها نخورده اند
They have not eaten
او نخورده است 
She has not eaten    
آن نخورده است 
It has not eaten
 
 
 
 
صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل سوالی

 
جمع 
مفرد 
آیا ما خورده ایم؟ 
Have We eaten
آیا من خورده ام؟ 
Have I eaten
آیا شما خورده اید؟ 
Have You eaten
آیا تو خورده ای؟ 
Have You eaten    
آیا او خورده است؟ 
Has He eaten
آیا آنها خورده اند؟ 
Have They eaten
آیا او خورده است؟ 
Has She eaten    
آیا آن خورده است؟ 
Has It eaten
 
 
 
 
 
 
 
 
نشانه های ماضی نقلی کدامند؟

علاوه بر مفهوم با وجود
For   و Since
 به ماضی نقلی بودن زمان  پی میبریم
 
 
 
 
فرق بین
For و Since

For
طول مدت زمان را نشان میدهد.
 
since
 مبدا زمان را نشان میدهد اما

مثال:
 
I haven’t seen him since 1389.
We have worked here for five years.
 
تمرین:
شکل صحیح افعال داخل پرانتز ها را بنویسید.
1-He ………..to school everyday.(go)
2-They……….me to their party last week.(invite)
3-I ………a letter now.(write)
4-He…………English for two years.(study)
5-We ……….. here since 1331.(live)
 
جواب:
1-He goes to school everyday
2-They invited me to their party last week.
3-I am writing a letter now
4-He has studied English for two years.
5-We have lived here since 1331.
  
 
مثال برای فرق بین ماضی نقلی و حال استمراری و آینده نزدیک :
مثال
Ali is going to eat lunch  علی می خواهد ناهار بخورد (در آینده نزدیک)                 
Reza is eating lunch now      رضا همین حالا مشغول خوردن ناهار است (یعنی حالا مشغول است و استمرار دارد)
Hamid has just eaten lunch  حمید همین حالا ناهار خورده است (یعنی اندکی پیش ناهار خورده است و هنوز اثرش باقی است)
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
در مورد
 how often 
یعنی چند مرتبه؟

فرق بین How many   و  how often
در جواب How many از اعداد مانند (one, two, …) استفاده می کنیم. مثال:
?How many students are there in this class
.There are ten students in this class
 
 
 
 
 

 how often
در جواب How often از دفعات استفاده می کنیم مثلا سؤال می شود چند مرتبه و شما باید از یک بار ، دو بار و ... استفاده کنید.
قبل از پرداختن به ادامه مطلب در مورد How often باید کلمات مربوط به دفعات را نیز بدانیم.این کلمات عباتند از:
Once یعنی یک بار twice   یعنی دو بار و از دو به بالا از times+ عدد (time در اینجا یعنی دفعه یا بار ) استفاده می کنیم.
مثلا به سه بار می گوییم tree times و به چهار بار four times و الی آخر.
 
مثال:
?How often do you go to English class every week
.I go to the English class twice a week
ضمنا وقتی جمله را با How often سؤال می کنیم تعداد دفعات حذف می شود.
(I watch TV twice a day.(how often
?How often do you watch TV every day
 
 
 
 
گرامر در مورد تمرین تلفظ این درس :
S جمع در کلماتی که به  p – f – t – k  و یا این صداها ختم می شوند صدای س وگرنه صدای ز دارد.
برای اینکهp-f-t-k در ذهنتان راحت تر بماند نام آنرا پفتک گذاشتم که مثل پفک تلفظ می شود و چون همه ما همه پفک را دوست داریم پس هرگز این قاعده را فراموش نمی کنیم .
مثال برای تلفظ s جمع
( س )  Boot = boots 
( ز )  Train = trains
( س )  Book = books
( س )  Ship = ships
  ( س )Roof = roofs  
( ز )  Playground = playgrounds 
( س )  Cough = coughs 
( س )  Photograph = photographs 
( ز )  Metal = metals 
توجه: در مثالهای بالا در کلمه cough یعنی سرفه gh صدای ف دارد. در کلمه photograph یعنی عکس ph صدای ف دارد.
 
 
 
 
 
توجه:
کلماتی که به  s, ss, ch, sh, x  ختم میشوند برای جمع بسته شدن بجایs با es جمع بسته می شوند و es آخر آنها صدای is   دارد.
Gas = gasses
Glass = glasses
Bench = benches
Brush = brushes
Box = boxes
گرامر در مورد تمرین H کتاب.
 
 
 
 

طرز درست کردن اسم از صفت.
بعضی از پسوند ها مانند  y و  ful اگر به آخر بعضی از صفات اضافه شوند آن صفت را تبدیل به اسم می کنند. مانند:
Rain = rainy
Care = careful
 
 
 
 
 

جا های اسم و صفت در جمله کجاست؟

جای اسم در جمله: اسم بعد از صفات ، بعد از صفات ملکی ( مانندmy،our ،his،و.......) بعد از حروف اضافه ( on، in، for،و.........) بعد از حروف تعریف ( the، a،   an ) بعد از فعل بعنوان مفعولبکار می رود.
 
 

جای صفت در جمله: صفات قبل از اسم، و با مشتقات فعل to be یعنی(am-is-are-was-were) بکار می رود.
مثال:
بر حسب نیاز اسامی زیر ویا شکل صفت آنها را در جملات زیر بکار ببرید.
harm , cloud ,  rain , wonder , color
 
.They are very ………………. birds
.His ……………….  stories attracted me
.These days are very ……………….  so we can not go out
.She is wearing a very ……………….  dress 
.We usually ……………….  sky in Neka
جواب
.They are very harmful birds
.His wonderful stories attracted me
.These days are very rainy so we can not go out
.She is wearing a very colouful dress 
We usually have cloudy sky in Neka
 
 
 
  new words, تعریف، معنی فارسی و تلفظ  لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس ا
 
 
اجازه دادن در پايان جلوي ، در خط مقدممتوسطمراقب بودنعلاقمند بودنرفتار كردنموردمشخص – حتميكانالانتخابانتخاب كردن  رنگيادامه دادنروزانهتأثيرپايانبجزآزمايش – امتحانبيناييآيندهدور كردنمضر – زيان آورروز تعطيلخانم خانه دار چند وقت به چند وقتبهبودبخشيدنتأثير گذاشتن,تاثيرفيلم سينماييموزيك مشاهدههفته اي يك باربيرون سر كاردوره ، مدتPowerful =قدرتمند، قويPractice= تمرين كردن  فشاراحتمالاًاخير، جدید ، تازه 
اخیرآاستراحت كردنراحت، آسوده خاطر تحقيق كردنمحققبه سادگی، به آسانی
تنهامهارت  ورزشماندنكشمكش،مشاجره كردنبا موفقيت آزمايش كردن دستگاه تلويزيون تئاترهفته اي دو بارنوع غيرمعمول بينندهضعيفعجيب – فوق العاده نگران درباره چيزي
الوات ذ اند آوات ذ فرانتا و ریجبی کرفول اباتبی اینترستد اینبی هیوکیسسرتنچ نلچویسچوزکالرفولکن تی نی یودی لیا فکتانداک سپتاکس پری منتآی سایتفی یو چرگت اوی فرامهارم فولهالی دیهاوی وایفها آفنایم پروواین فلو انسمو ویمی یو زیکآبزر وی شنوانس ای ویکآوت ات ورکپی ی ری یدپاور فولپرک تیسپرشرپراببلیری سنت
ری سنت لیری لکسریلکسدری سرچری سر چرسیم پلی
سینگلکیلاشپورتاس تیاسنراگلساک سس فملیتیک ای تستتلویژن ستتی ا ترتو آیس ای ویکتایپیوژوئلوی یو ارویکوان در فولووری ابات
 
AllowAt the end ofAt the frontAverage(be) careful about(be) interested inBehaveCaseCertainChannelChoiceChooseColorfulContinueDailyEffectEndExceptExperimentEyesightFutureGet …. Away fromHarmful HolidayHousewifeHow often …?ImproveInfluenceMovieMusicObservationOnce(a week)Out at workPeriodPowerfulPracticePressureProbablyRecent
recentlyRelaxRelaxedResearchResearchersimply
SingleSkillSportStayStruggleSuccessfullyTake a testTelevision setTheaterTwice(a week)TypeUnusualViewerWeakWonderfulWorry about
 
 
 
 
 
مترادف  لغات جدید زبان انگلیسی  سال سوم نظری- درس اول
برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها 
Let ; permit; no prohibit                           
allow   
The last part of 
at the end of  
In a position further forward than but close  to some body 
at the front 
Normal ; ordinary 
average  
Not be careless 
 (be) careful about  
Want to learn more about sb/sth 
 (be) interested in  
Act 
behave  
True example 
case  
Sure 
certain  
A tv station 
channel 
Selection ; election 
choice  
Select ; elect 
choose  
Colored ; full of color 
colorful  
Go on ; keep on ; carry on 
continue  
That comes every day 
daily  
Influence ; result 
effect  
Finish 
end  
But 
except  
Do test to see if sth works or not 
experiment  
The ability to see 
eyesight  
The time that will come after present 
future 
Succeed in leaving a place 
get …. away from  
Not useful ; hurtful 
harmful  
A day or days when you do not go to work or school 
holiday  
A woman who works for her family in the house 
housewife  
  
How often  
Make better 
improve  
Effect ; impact   
influence  
A film that you see at the cinema 
movie  
The sound that you make by singing or playing instruments             
music  
The act of watching sb/sth carefully 
observation  
One time in a week  
once  a week  
Working outside in their offices 
out at work  
Term ; time 
period  
Strong ; not work 
powerfull  
Exercise 
practice  
Force ; press 
pressure 
Maybe ; possibly ; perhaps 
probably  
Late ; new 
recent  
Lately 
recently  
Rest ; not worry 
relax  
Not worried 
relaxed 
a careful study 
research  
A person who researches 
researcher  
One ; alone 
single 
Ability 
skill 
A physical game or activity 
sport  
Remain ; not leave 
stay at  
To try very hard to do sth 
struggle 
In a successful way 
successfully 
To examine 
take a test 
Tv set 
television set 
A building where you go to see a 

 play or a show 
theater  
Two times a week 
twicea week)    
Kind ; sort 
type 
Not usual ; strange 
unusual 
Watcher 
viewer 
Not strong 
weak 
Amazing ; not ordinary 
wonderful 
Not relax 
worry about 
      
        
 
 

 
 
تاریخچه لغات پورسینایی 
 
 
من،مصطفی پورسینا اهل پورسینا محله هستم.روستایی باستانی که صد ها سال از زمانه جلوتر بود.زمانی که انگلیسی ها بالای درختان می خوابیدند ما در پورسینا محله کپرهایی داشتیم که چادر های سرهنگ قذافی پیش آنها مسخره بود.آنزمان که خانم های انگلیسی بعلت کمبود پارچه دامن های خیلی کوتاه می پوشیدند، دامن مادر بزرگم آنقدر بلند بود که زمین را جارو میزد. در آنزمان که پدر بزرگ های انگلیسی هم به علت کمبود پارچه مثل بچه کوچولو ها شلوارک میپوشیدند پاچه شلوار پدربزرگم آنقدر گشاد بود که یک اسب با بارش توی اون جا می شد.در حالیکه انگلیسی ها سوار شترمرغ میشدند ما در ده مان سوار اتول میشدیم.زمانیکه انگلیسی ها حرف زدن بلد نبودند ما در روستای مان انواع مطبوعات و رسانه های گروهی و ماهواره ای داشتیم.در همان روزگار از خوش شانسی انگلیسی ها یک جهانگرد کشورشان بنام مستر جک وارد پورسینا محله شد و چند هفته ای مهمان پدر بزرگم شد.
در مدتی که او مهمان پدر بزرگم بود سعی کرد زبان ما را یاد بگیرد و با انتقال آن به انگلستان به مردم آن دیار حرف زدن یاد بدهد .و ما نیز اسم لغت هایی که او از پورسینا محله یاد گرفت را لغات پورسینایی گذاشتیم.
در این سایت من سعی میکنم لغات پورسینایی هر درس را جدا کنم و با شرح ماجرا های آن شما را با آنها آشنا کنم .از آنجاییکه این لغات در اصل ایرانی هستند ،من مطمئن هستم شما آنها را سریع یاد میگیرید و برای همیشه فراموششان نمیکنید.
 
 
 آموزش لغات پورسینایی زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 1
 
 انتخاب  Choice
پدرم و مستر جک و دوست پدرم به نمایشگاه بزرگ اتومبیل روستای ما رفتند تا برای دوست پدرم اتومبیل بخرند . پدرم رو به دوستش گفت آقا جون  قشنگ انتخاب کن. انتخاب بد تو، این چوسمثقال آبروی ما را می بره ها.
مسترجک گفت پس انتخاب می شود چوس و نوشت   انتخاب = choice     بعد ها آنرا چویس تلفظ کرد.
       
 
 فیلم  Movie
در روزگار قدیم در ده ما افرادی بودند بنام راوی که پیروزی های ما را بر بر دشمنان نقالی می کردند. مردم به آنها راوی و پرده ای که آنها از روی آن داستان نقل می کردند را ماوی می گفتند. مثل آدم ، مادم .
مستر جک ماوی را اینطوری نوشت movie     بعد فیلم را که کار همین پرده راوی (یعنی ماوی) را می کرد movie نامید. بلاخره او نوشت   فیلم=movie
     
 
   تلویزیون  Television
در کلمه تلویزیون تله همان تله یا دام است و ویزیون همان آویزون است که  آ ،را حذف کردند.از آنجاییکه در قدیم در روستای ما تلویزیون را آویزون می کردند تا بچه ها به آن دست نزنند. به آن تله آویزون می گفتند چون همه را به تله می انداخت تا تماشایش کنند. ساعت ها می گذشت و مثل شکاری که در تله افتاده باشد از جایشان تکان نمی خوردند.
مستر جک یاد گرفت که اسم این وسیله را تله آویزون می گویند که بعدها ز به ژ تبدیل شد و شد television.     و او نوشت    تلویزیون=television
 
 
  تئاتر  Theatre
 در ده ماقدیمها به هرکس که شوخ طبع بود و ادای دیگران را در می آورد  لقب تیاتر می دادند مثلا می گفتند فلانی خیلی تیاتر است. روزی دو نفر از این آدمها با هم شوخی می کردند که آقای جک گفت آنها چکار می کنند.
پدر بزرگم گفت آنها تیاتر بازی می کنند. مستر جک فورا نوشت  تئاتر   = theatre
 
 


مطالب مشابه :


حل تمرینات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان

حل تمرینات زبان انگلیسی سال درس سوم زبان انگلیسی سال دوم انگلیسی سال سوم دبیرستان
حل تمام تمرینات کتاب انگلیسی سال چهارم دبیرستان

آموزش زبان انگلیسی حل تمام تمرینات کتاب انگلیسی سال انگلیسی سال سوم دبیرستان حل
حل تمرین و قواعد درسهای عربی سوم دبیرستان

ایران حل تمرین و قواعد درسهای عربی سوم دبیرستان برای شما زبان انگلیسی(استاد
پاسخ تمرینات درس اول زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان

سوالکده زبان انگلیسی دبیرستان پاسخ تمرینات درس 5 سال سوم
زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 1

زبان انگلیسی سال سوم برای حل تمرینات زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان
درس دو زبان انگلیسی دوم دبیرستان

حل تمرینات. کامل درس 4 زبان انگلیسی سال سوم امتحان نوبت اول زبان انگلیسی سوم دبیرستان.
بودجه بندی و زمان بندی پیشنهادی تدریس زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان

گروه زبان انگلیسی تدریس زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان متن درس یک حل تمرینات
بودجه بندی و زمان بندی پیشنهادی تدریس زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان

دبیر زبان انگلیسی دبیرستان امام متن درس یک حل تمرینات زبان انگليسي سال سوم
برچسب :