دانلود پایان نامه حسابداری در شهرداری ها

دانلود پایان نامه حسابداری در شهرداری ها

 

چکیده : مجموعه کوششهای سازمان یافته شهرداری و واحدهای تابعه آن است که خدمات مشخصی رابرای شهر دارد،انجام هر وظیفه یک هدف اصلی برای شهرداری محسوب  می شود. هروظیفه شامل چندبرنامه و هربرنامه شامل چند فعالیت است.

کلیه شهرداریهای کشور درهنگام تنظیم بودجه ونگهداری حساب اعتبارات بودجه موظف خواهند بود عناوین طبقه بندی و شماره های قراردادی آنهارا رعایت کنند. شهرداریهای که فاقد این وظایف وفعالیتها یا درآمد وهزینه های مندرج درفهرستهای طبقه بندی باشدنباید شماره های قراردادی را ذکرکنند. درصورتیکه درهرشهرداری برحسب مقتضیات محلی برنامه ای وجود داشته باشد که در فهرست طبقه بندی صریحأ ذکرنشده باشد باید با رعایت طبقات مندرج درفهرست ردیف مناسبی برای شماره قراردادی در نظر گرفته شود.

فهرست:

 • مقدمه
 • بخش اول:برنامه و فعالیتها:
 • طبقه بندی درآمد شهرداری ها و شماره قراردادی آنها
 • لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها
 • مبنای قراردادن برنامه در تنظیم بودجه
 • حقوق
 • طریقه پرداخت مساعده
 • اضافه کار
 • محدودیت های تراز عملیات
 • مراحل کشف اشتباهات
 • چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر
 • عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
 • نحوه پرداخت
 • عملیات  حسابداری درآمد و هزینه اختصاصی(حسابهای مستقل برای درآمدوهزینه اختصاصی)
 • عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی
 • صورت مغایرت بانکی
 • تعریف صورت مغایرت
 • بخش دوم:سازمان مالی شهرداریها:
 • 1-1تصویب بودجه
 • 1-1-1 اجرای بودجه
 • 1-1-2 تفریغ بودجه
 • 1-1-3 طبقه بندی بودجه
 • 2-درآمدها
 • 3-حسابداری
 • 4-خزانه
 • 5-تدارکات یا کارپردازی
 • 6-حسابرسی داخلی
 • 7-اموال
 • 8-شعب و تعداد کارکنان امور مالی
 • بخش سوم:سرفصل حسابهای دفترکل و دفترمعین:
 • 1-بانک
 • 2-تنخواه گردان
 • 2-1 انواع تنخواه گردان
 • 2-2 واگذاری تنخواه گردان
 • 2-3 پرداخت هزینه ها از محل تنخواه گردان حسابداری
 • 3-بدهکاران
 • 4-مطالبات از حساب مخصوص
 • 5-درآمدهای پیش بینی شده
 • 6-پیش پرداختها
 • 7-اسناد دریافتنی
 • 7-1 مازاد بودجه
 • 7-2ذخیره مطالبات قابل وصول
 • 7-3 درآمدها
 • 7-4 پیش دریافتها
 • 8-اسناد پرداختنی(بستانکاران)
 • 8-1 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 • 9-حساب انتظامی دارایی های ثابت وجاری
 • 10-دفتر معین درآمد
 • 11- دفتر معین هزینه
 • بخش چهارم:حسابداری اموال:
 • 1-اداره اموراموال شهرداری
 • 2-ثبت اموال در دفاتر
 • 3-تهیه گزارش سالانه اموال و ثبت آنها در دفاتر
 • 4-استهلاک اموال
 • بخش پنجم:سازمان و طرزگردش کار حسابرسی در شهرداریها
 • 1-انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری
 • 2-انتخاب حسابرس داخلی
 • 3-تشکیل گروه حسابداران متخصص
 • 4-واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت کشور
 • بخش ششم:حسابرسی داخلی:
 • 1-برنامه حسابرسی
 • 2-پرسشنامه حسابرسی
 • درمورد اموال و ماشین الات
 • درمورد اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاریها
 • در مورد وجوه نقد و حساب جاری
 • در مورد حسابهای دریافتنی(بدهکاران)و اسناد دریافتنی
 • در مورد موجودی ها
 • در مورد خریدها
 • در مورد پیش پرداخت بیمه
 • در مورد اسناد پرداختنی
 • در مورد حسابهای پرداختنی(بستانکاران)
 • در مورد درآمدها
 • در مورد حقوق و دستمزد
 • در مورد هزینه ها
 • بخش هفتم:اطلاعات اضافی
 • روش نگهـداری حسـاب
 • خصوصیات حسابداری شهـرداری ها
 • روش حسـابداری
 • حسـاب اختصـاصـی
 • تعــاریف
 • حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار)
 • حسابهای عمومی  ( با ماندة بستانکار)
 • بانک
 • صنـدوق
 • پیش پرداخت و علی الحسـاب
 • پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری
 • واریز تنخواه گردان حسابداری
 • تنخواه گردان پرداخت
 • تأمین اعتبار
 • طبقه بندی عملیات
 • طبقه بندی هزینة هــا
 • انــواع درآمد
 • طریقه ثبت عملیات مالی درآمدها در دفاتر
 • وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار
 • طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری
 • بخش هشتم:نمونه ای ازیک گزارش حسابرسی

...

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 102


مطالب مشابه :


پایان نامه

وبلاگ تخصصی حسابداری - پایان نامه - رویدادها و مسائل حرفه حسابداری - وبلاگ تخصصی حسابداری




موضوع پایان نامه های حسابداری

بروزترین وبلاگ حسابداری - موضوع پایان نامه های حسابداری - جدیدترین مقالات حسابداری




پایان نامه حسابداری

ارشد حسابداری دانشگاه آزاد تبریز - پایان نامه حسابداری - پیامبر اکرم (ص) : داناترین مردم کسى




دانلود پایان نامه حسابداری در شهرداری ها

مقالات حسابداری و مقالات حسابرسی( pacu ) - دانلود پایان نامه حسابداری در شهرداری ها - مقالات




برچسب :