چندنمونه ازکارهای گل دوزی وروبان دوزی

چندنمونه ازکارهای روبان دوزی وگل دوزی :

لازم به توضیح است که این کارهاونمونه هاکارهایی است که انجام شده وبعضی هابه فروش رسیده وبعضی هاتمرینی بوده ونیزبعضی هاآماده است برای به فروش رسیدن .

کارهای روبان دوزی وگل دوزی برای سرویس های متعلق به جهازعروس خانم هاونیزرومیزی هاوسایرجاهای دیگرموردمصرف می باشد .

این تصویرزیرگلدوزی است :

03450183725811489569.jpg

این تصویرزیرگلدوزی همراه باروبان دوزی است :

64174789004058100289.jpg

این تصویرزیرگلدوزی است :

97620159181005356474.jpg

این تصویرزیرروبان دوزی است :

75793305930542084214.jpg

این تصویرزیرروبان دوزی است :

70673521358738850623.jpg

این تصویرزیرروبان دوزی است :

53757197063126470350.jpg

این تصویرزیرروبان دوزی وگلدوزی است :

76451678869020457472.jpg

این تصویرزیرروبان دوزی است :

15149998226494387124.jpg

این تصویرزیرروبان دوزی است :

97247279169418769141.jpg

این تصویرزیرروبان دوزی وگلدوزی است :

93646957267186228366.jpg

این تصویرزیرروبان دوزی است :

36370459304855664314.jpg

این تصویرزیرروبان دوزی وگلدوزی است :

93227228503690193416.jpg

به عرض همه عزیزانی که علاقه مندبه این کارهای هنری هستندبرسانم که این هافقط چندنمونه کاراست که دراینجاقرارداده ام تمامی کارهای گلدوزی روی پارچه وروبان دوزی روی پارچه خیلی بیشترازاین هاهستند .


مطالب مشابه :


وسایلی برای تزئین جهاز عروس

دکوراسیون - تزئینات و خانه داری - وسایلی برای تزئین جهاز عروس - دکوراسیون و تزئینات،سایت
چندنمونه ازکارهای گل دوزی وروبان دوزی

کارهای روبان دوزی وگل دوزی برای سرویس های متعلق به جهازعروس خانم هاونیزرومیزی
سیاهه جهیزیه عروسی در سال 38

برچسب‌ها: سیاهه جهازعروس سال 38. نوشته شده توسط محمدخسروی | لینک
آیین عروسی در گنجان

پوشیدن داماد.حنابندان.عزوسی .حجله روان.روزسوم حجله بازکنان.بردن جهازعروس که اگر عمری
عکسهای دیدنی از مشاغل ایرانی در صد سال گذشته

دوست دارید تاریخچه جهازعروس را
آداب و سنن در حمامهای ایران

دوست دارید تاریخچه جهازعروس را
عجیب‌ترین شغل‌های تاریخ!!

دوست دارید تاریخچه جهازعروس را
برچسب :