عکس انواع رنگي کبوتران

طوقی آبیسرته (سینه ای)عکسهای جدید


71136259488998614588.jpg


دوکتی (پلنگ)

37179828378721174753.jpg38743158161170793778.jpg


پلاکی (کرز)

93963290575623510579.jpg


سرخ

15196715380548516903.jpgزرد

92341084167352247812.jpg


زرد

34821707875796382238.jpg


زرد

36943545621580822434.jpg


74757423954394847276.jpg


سرسفید(شیخی) کت به سر

09374468083095464726.jpg

 

دوکت سرخ و دوکت زرد

80406630723771930391.jpg

کله سرخ و کله زرد

18090970896454137558.jpg

دوکت سرخ

12201032153988300284.jpg

زرد

48557621673347213415.jpg

دم سیاه

59413207411542123357.jpg


سرسفید یا شیخی

33627167663700836413.jpg

زرد

76139224512609784877.jpg


سرسفید شکلاتی

01766097903280998418.jpg

زاغ دم سفید

02766000899057805725.jpg

سرته سرخ

79919847138843908674.jpg


دم سیاه       سرته قهوه ای        سرسفید

17312203908472243858.jpg

دمی

30399499912011396743.jpg


55826034930136155053.jpg


84747138142354570567.jpg


دم سیاه سر جوزی

75968188407744867628.jpg58323870085508577067.jpg


24130722296155664192.jpg


59021024121076892673.jpg


دمی سینه بسته

72439909831545994035.jpg


07683361660846597315.jpg


92868535643838711087.jpg


مطالب مشابه :


دو کتی ....پشت دار.....گرده دار

کبوتر خرم آباد - دو کتی .پشت دار گرده دار - - کبوتر خرم دو کت زیره
فروش عکس خرید کبوتر کفتر تهرانی کاشانی اصفهانی دم گیر بدرنگ طوقی سیمونی پشتار دو کت هومر پلاکی زاغ ا

¶@¶فروش رسمی کبوتر kabotar کاشانی اصفهانی دم گیر بدرنگ طوقی سیمونی پشتار دو کت هومر پلاکی
عکس انواع رنگي کبوتران

وکت زرد. دو کت جعفری. دو کت سیاه گرده سیاه . عکس کبوتر بالایی مربوط به 15 ماه پیش کبوتر
فروش انواع کبوتر پلاکی آلمان"کفتر کبوتر دو کت پشتار"کبوتر دم سیاه"فروش"پرشی"تزئینی"دم چتری سفید کاکو

¶@¶فروش رسمی کبوتر kabotar¶@¶ - فروش انواع کبوتر پلاکی آلمان"کفتر کبوتر دو کت پشتار"کبوتر دم
برچسب :