نمونه سوالات نگارش وانشای سوم راهنمایی

نــام آزمون :

تاریخ آزمون :  

مدّت آزمون :            دقیقه

طرّاح آزمون :

تعدادسؤالات:   

وزارت آموزش وپروش

اداره کل آموزش وپرورش استان قم

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه چهار قم

مدرسه راهنمایی هیات امنایی امام موسی صدر

نوبت اوّل

نام خانوادگی :

نام :                             نمره

آمار:

نام کلاس :

نام دبیر:

انشا ونگارش سوم

25/10/1390

90

جناب آقای صادقی

15

هرآن که اوّل است بهتر نیست ، هرآن که بهتر است اوّل است .

 

 

 

 

 

 


1-      درستی یا نادرستی جمله های زیررابا علامت T مشخص کنید .(1 نمره)

الف)دربازنویسی انشا ممکن است چیزی را کم یا زیادکنیم  .            درست5            نادرست5

ب) دامنه مراعات نظیر ، گسترده تر از شبکه معنایی است .               درست5            نادرست5

2-      با کلمات مناسب جای خالی را پر کنید.(1 نمره)

الف )ادبیات را زبان هنری یا زبان .............................می نامند.

ب ) از .............................در داستان ها ، نمایش نامه ها وفیلم نامه ها بسیار استفاده می شود.

3-      سه مورد از آرایه های ادبی که در نوشتن انشا استفاده می کنیم را بنویسید؟(5/1 نمره)

 

 

4-      با هریک از واژه های زیر جمله ای زیبا وادبی بنویسید.(2 نمره)

مشتاق :                                                                           راه نجات :

 

5-      احساس خود را درباره ی بهترین دوست خود در سه سطر بنویسید.(5/1 نمره)

 

 

 

6-      برای یکی ازکلمات داده شده شبکه معنایی بسازیدوآن هارادرسه سطر به کار ببرید.(5/1نمره ) (هیئت – محرم – نماز – دفاع مقدس)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 

7-      آرزوهای یک نویسنده را با استفاده از «منولوگ »دریک بند بنویسید.(5/1 نمره)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

انشا (نگارش خلّاق)                                                                                                                         10نمره

دانش آموز گرامی : یکی از پنج موضوع زیر را انتخاب کرده وانشایی همراه با خلّاقیّت درباره ی آن بنویسید.

1-      دشمن دانا ودوست نادان . (داستانی)

2-      شکوفه های بهاری.

3-      به دانش فزای و به یزدان گرای                       که او باد جان تورا رهنمای(فردوسی)

4-      چه بسیارند عبرت ها وچه کم اند عبرت پذیران .

5-      وقتی باران بند آمد ...(توصیف)

نــام آزمون :

تاریخ آزمون :  

مدّت آزمون :            دقیقه

طرّاح آزمون :

تعدادسؤالات:   

وزارت آموزش وپروش

اداره کل آموزش وپرورش استان قم

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه چهار قم

مدرسه راهنمایی هیات امنایی امام موسی صدر

نوبت اوّل

نام خانوادگی :

نام :                             نمره

آمار:

نام کلاس :

نام دبیر:

انشا ونگارش سوم

25/10/1390

90

جناب آقای صادقی

15

هرآن که اوّل است بهتر نیست ، هرآن که بهتر است اوّل است .

 

 

 

 

 

 


8-      درستی یا نادرستی جمله های زیررابا علامت T مشخص کنید .(1 نمره)

الف)دربازنویسی انشا ممکن است چیزی را کم یا زیادکنیم  .            درست5            نادرست5

ب) دامنه مراعات نظیر ، گسترده تر از شبکه معنایی است .               درست5            نادرست5

9-      با کلمات مناسب جای خالی را پر کنید.(1 نمره)

الف )ادبیات را زبان هنری یا زبان .............................می نامند.

ب ) از .............................در داستان ها ، نمایش نامه ها وفیلم نامه ها بسیار استفاده می شود.

10-  سه مورد از آرایه های ادبی که در نوشتن انشا استفاده می کنیم را بنویسید؟(5/1 نمره)

 

 

11-  با هریک از واژه های زیر جمله ای زیبا وادبی بنویسید.(2 نمره)

مشتاق :                                                                           راه نجات :

 

12-  احساس خود را درباره ی بهترین دوست خود در سه سطر بنویسید.(5/1 نمره)

 

 

 

13-  برای یکی ازکلمات داده شده شبکه معنایی بسازیدوآن هارادرسه سطر به کار ببرید.(5/1نمره ) (هیئت – محرم – نماز – دفاع مقدس)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 

14-  آرزوهای یک نویسنده را با استفاده از «منولوگ »دریک بند بنویسید.(5/1 نمره)

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

انشا (نگارش خلّاق)                                                                                                                         10نمره

دانش آموز گرامی : یکی از پنج موضوع زیر را انتخاب کرده وانشایی همراه با خلّاقیّت درباره ی آن بنویسید.

6-      دشمن دانا ودوست نادان . (داستانی)

7-      شکوفه های بهاری.

8-      به دانش فزای و به یزدان گرای                       که او باد جان تورا رهنمای(فردوسی)

9-      چه بسیارند عبرت ها وچه کم اند عبرت پذیران .

10-  وقتی باران بند آمد ...(توصیف)

فعّالیّت های بخش نوشتن10نمره

1-    درستی یا نادرستی جملات زیر را با نشانه ی Ï مشخص کنید.(5/0نمره)

الف انشا را می توان به شیوه داستان نوشت .                    درست o             نادرست o

ب ارزش یک انشا به تفصیل وبلندی آن است .                  درست o             نادرست o

2-    پاسخ درست پرسش های چهار گزینه ای را مشخص کنید .(5/0نمره)

الف - به استفاده از « توصیف وویژگی های دقیق » راکه برزیبایی انشا می افزاید چه می گویند؟

الف : تلمیح o

ب: فضا سازی o

ج: شبکه معنایی o

د: نقد o

 ب - برای معرفی شخصیت ها ونوشتن در باره ی آن ها ، از چه قالب هایی استفاده می کنیم ؟

الف: نمایش نامه وشعر o

ب: داستان وشعر o

ج: نمایش نامه وداستان o

د: شرح حال وشعر o

 

3-    هریک از عبارت های ستون اول را به عبارت مناسب آن از ستون دوم وصل کنید .(یک مورد اضافی است )(1نمره)

ستون اول

 

 

ستون دوم

 

فابل

 

رابعه عدویّه از زنان عارف ، پرهیزگاروبزرگ قرن دوم هجری بود . پدر او را سه دختر بود ...

دیالوگ

 

روزی صیّاد دام بنهاد، گربه در دام افتاد وبماند موش به طلب طعمه از سوراخ بیرون رفت ...

نقد

 

نصیرالدین پرسید : «چراچنین می گویی» ؟ شاگرد گفت : « زیرا توخستگی نمی شناسی ...

تذکره

 

با خود می گفتم : از دوازدهم مهر ماه 1359 چه به یادداری ؟ هیچ ! آن جا که تو به آن پای می نهادی ...

مونولوگ

 

 

 

4-    جمله های زیر را با واژه های مناسب کامل کنید .(1نمره)

الف اگر یک اثر ادبی را بررسی ، نقد وتحلیل کنیم به این عمل ،« .....................» می گویند.

ب به پیوستگی ویک پارچگی درمتن « ..........................» می گویند.

  

5-    با هریک از گروه کلمات زیر جمله ای زیبا وادبی بنویسید. (5/1)

موج خروشان :

تماشای بهار :

6-    بااستفاده از شیوه ی پرورش متن درباره ی « هم نشین  » یک بند سه خطی بنویسید.(5/1)

 

7-    یک منظره زیبای روستایی را در یک بند توصیف کنید .(5/1)

 

8-    شعر زیررا در دوسطر توضیح دهید . (1)دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد؟                     ابری که در بیابان برتشنه ای ببارد

 

9-    با سه واژه از واژه های زیر یک بند سه سطری بنویسید(5/1)

(دانایی ، تهمت ، دشمن ، چاره اندیشی ، توانایی )

 

10-    یک بند آموزنده بنویسید که قهرمان آن حیوانات باشند.(5/1)

 

11- آرزوهای یک نویسنده را با استفاده از « مونولوگ »  دریک بند بنویسید (5/1)

 

موضوع های نگارشی 10نمره :

از موضوعات داده شده یکی را انتخاب کرده ودرباره ی آن انشایی بنویسید.


1-    نقش تدبیرودور اندیشی در زندگی.

2-    جوانان  ، تحصیل و تهذیب و ورزش

3-    قهرمانِ دیروز ، امروز وفردای ایران زمین

4-    دوست وآیینه

5-    شکوفه های بهاری

6-    هرکه در او جوهر دانایی است         برهمه چیزیش توانایی است .

فعّالیّت های بخش نوشتن10نمره

12-                       درستی یا نادرستی جملات زیر را با نشانه ی Ï مشخص کنید.(5/0نمره)

الف عمده داستان ها درگذشته به نثر بوده ودر روزگارما بیشتر به شعر است  .                درست o             نادرست o

ب دریک متن می توان هم از دیالوگ وهم از مونولوگ بهره برد .                               درست o             نادرست o

13-                       پاسخ پرسش های چهار گزینه ای را مشخص کنید .(5/0نمره)

الف کدام جمله درمورد نقد نادرست است ؟

الف : به معنای بررسی درستی یا نادرستی چیزی است. o

ب: نقد باید سنجیده ودرست باشد. o

ج: درنقد فقط عیب ها وکاستی ها باید دیده شود. o

د: کارنقدیافتن قوّت ها وزیبایی ها هم هست. o

 

ب تنوّع وفراوانی شخصیّت ها ، فضا وزمان ومکان در کدام داستان وجوددارد؟

الف: رمان  o

ب: داستان کوتاهِ کوتاه o

ج: داستان کوتاه o

د: داستانک  o

 

14-                       درمقابل هر کلمه توضیح کوتاهی بنویسید. (1نمره)

الف: دیالوگ :.............................................

ب: فابل :..................................................

15-                       جمله های زیر را با واژه های مناسب کامل کنید .(1نمره)

الف استفاده از نظرها وتجربه های دیگران برای تقویت  ..................... مفید است .

ب انشای زیبا ، آغاز وپایانی دارد ومیان بخش های آن هماهنگی و..........................دیده می شود.

 

16-                       با هریک از گروه کلمات زیر جمله ای زیبا وادبی بنویسید. (5/1)

سلاح ایمان :

قاب عکس :

17-                       با استفاده از شیوه ی پرورش متن درباره ی « شکر نعمت » یک بند سه خطی بنویسید.(5/1)

 

18-                       یک ساحل دریا را در سه سطر توصیف کنید .(5/1)

 

19-                       درباره ی جمله زیر یک بند بنویسید. (1)

«چوایران نباشد تن من مباد                       بدین بوم وبر زنده یک تن مباد»

 

20-                       با سه واژه از واژه های زیر یک بند سه سطری بنویسید. (5/1)

( عقل ، عاجز ، عبادت ، اقرار ، جهالت  )

 

21-    با استفاده از عنصر تشبیه درباره اهمیّت علم آموزی یک بند سه سطری بنویسید. (5/1)

 

22- درباره ی خدماتی که می توانید درآینده به کشور خود ارائه کنید ، یک بند بنویسید. (5/1)

 

موضوع های نگارشی 10نمره

از موضوعات داده شده یکی را انتخاب کرده ودرباره ی آن انشایی بنویسید.


7-    آداب معاشرت واخلاق نیکو درزندگی.

8-    بهترین عکس یادگاری دوران تحصیلم .

9-    وقتی فارغ التحصیل شوم تازه می فهمم .

10-                       قایق شیشه ای (داستانی)

11-                       شادی برف زمستانی

12-                       کلاس انشا (نقد)

وزارت آموزش وپروش

اداره کل آموزش وپرورش استان قم

اداره آموزش وپرورش ناحیه سه قم

مدرسه راهنمایی عصمت

آزمون نگارش وانشا  پايه سوم نوبت اول

دی ماه

سال همت مضاعف وکارمضاعف

1389

h

نام خانوادگی :

نام :

 

 

کلاس سوم : یک □   دو □   سه □

آمار:

طراح:خانم رستمی

نمره:

 

 

 

 

 

 

 


زمان آزمون 90دقیقه                                                 

15-  درستی یا نادرستی جمله های زیررابا علامت T مشخص کنید .(1 نمره)

الف)میان بخش های انشا هماهنگی وانسجام لازم نیست .                        درست5            نادرست5

ب) دامنه شبکه معنایی ، گسترده تر از مراعات نظیر است .                     درست5            نادرست5

ج)انشا را نمی توان به شیوه داستان نوشت.                                         درست5            نادرست5

د)دامنه شبکه معنایی گسترده تر از مراعات نظیر است .                         درست5            نادرست5

هـ) دریک متن می توان هم از دیالوگ وهم از مونولوگ بهره برد.           درست5            نادرست5

16-  با کلمات مناسب جای خالی را پر کنید.(1 نمره)

الف ) بهره گیری از شبکه معنایی متناسب با ................................. برزیبایی متن می افزاید.

ب ) هرگاه بخواهیم منظور خود را زیباتر ودلنشین تر بیان کنیم از ................................. استفاده می کنیم.

17-  درمقابل هر کلمه توضیح کوتاهی بدهید.(5/0نمره)

الف ) دیالوگ:.........................................                                        

ب  )فابل:.................................................

18-  با هریک از واژه های زیر جمله ای زیبا وادبی بنویسید.(1 نمره)

تماشای بهار :

موج خروشان :

19-  با استفاده از مونولوگ یک بند چهار سطری بنویسید. (1 نمره)

 

 

20-  اززبان غنچه ای که تازه شکوفا شده است یک بند دوسطری بنویسید. (1 نمره)

21-  با استفاده از واژه های زیر یک بند سه سطری بنویسید. (5/1 نمره)

22-  درباره مفهوم بیت زیر دوسطر بنویسید. (1 نمره)

آینه چون نقش تو بنمود راست                 خود شکن آیینه شکستن خطاست

23-  احساس خود را درباره ی بهترین دوست خود در سه سطر بنویسید.

 

 

 

24-  تصویر مقابل را در سه خط توصیف کنید .(5/1نمره )

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

25-  با استفاده از این کلمات یک بند در مورد جوانی بنویسید.(5/1 نمره) «بصیرت ، آینه ، کار ، آموختن »

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

انشا (نگارش خلّاق)                                                                                                                         10نمره

دانش آموز گرامی : یکی از پنج موضوع زیر را انتخاب کرده وانشایی همراه با خلّاقیّت درباره ی آن بنویسید.

11-  دشمن دانا ودوست نادان . (داستانی)

12-  تاثیردوست وهمنشین خوب دررشد شخصیّت انسان.

13-  به دانش فزای و به یزدان گرای                       که او باد جان تورا رهنمای(فردوسی)

14-  چه بسیارند عبرت ها وچه کم اند عبرت پذیران .

15-  وقتی باران بند آمد ...(توصیف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات نگارش وانشای سوم راهنمایی

اداره کل آموزش وپرورش استان قم. پدر او را سه دختر بود اداره آموزش وپرورش ناحیه سه
نتیجه فراخوان بزرک دوره های ابتدایی ور اهنمایی

آمورشی اداره کل آموزش وپرورش استان قم در سه شنبه عمومی ناحیه یک قم.
دانلود آزمون ریاضی دوم دبستان بهمن 93

اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 قم ناحیه 3 قم هستم امیدوارم با نظرات سه شنبه ۱۴
سایت اداره آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز با آدرسهای زیر قابل دسترسی خواهد بود

سایت اداره آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز سایت اداره آموزش و پرورش آموزش وپرورش
دانلود آزمون مداد کاغذی بنویسیم سوم دبستان بهمن 93

اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۴ ناحیه 3 قم هستم امیدوارم با
امتحان تغییر رشته پیش دانشگاهی اصفهان تابستان 90

مشاوره شهر مقدس قم. به کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی اداره آموزش وپرورش ناحیه 2 سه
آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور

کارشناسی تعـــاون ناحیه 3 قم رفــاهی آمــــوزش وپرورش نـاحیه سـه آموزش وپرورش
دعوت از مدیران....

اداره کل آموزش وپرورش استان قم. اداره آموزش و پرورش ناحیه دو قم. که روز سه شنبه 93/8
برچسب :