سوالات تعمیر پکیج شوفاژ گازی خرداد

                                       

 

 

1- در یک مدار لوله کشی بسته کدامیک از اتصالات زیر را حتما باید به کار برد؟

الف- بوشن                ب- زانو                        ج- سه راهی                 د- مهره ماسوره

 

2- ابزاری که وظیفه جداکردن براده های کوچک بوسیله دندانه های گوه ای شکل خود دارد چه نام دارد؟

الف- مته                    ب- سوهان                      ج- سوزن خط کش                       د- قلم

 

3-   32 درجه سانتیگراد چند درجه فارنهایت است؟

الف-  22                  ب- 1                             ج- 0                                   د- 32-

 

4-  عمل براده برداری از داخل مهره یا سوراخ قطعه کار به منظور ایجاد دنده را ........................ می نامند.

الف- حدیده کاری              ب- پلیسه برداری               ج- سوهانکاری                 د- قلاویز کاری

 

5- اتلافات حرارتی یک اتاق ناشی از کدام مورد است؟

الف- دیوارها                 ب- نفوذ هوا                    ج- کف و سقف                     د- همه موارد

 

6- واحد اندازه گیری انرژی حرارتی کدام است؟

الف- ژول                  ب- Btu                         ج- الف و ب درست است          د- پاسکال

 

7- مثلث احتراق کدام است ؟

الف- سوخت- حرارت – استیلن                            ب- سوخت – حرارت- اکسیژن

ج- سوخت – اکسیژن- هوا                                  د- اکسیژن- حرارت- آب

8-  تفاوت مشعل آبي سوز و زرد سوز در چيست؟

الف) در شكل سوراخهاي سر مشعل                                                                   ب) درهواي اوليه

  ج) در روزنه يا اوريفيس                                                                               د) مورد الف وج

9-  جريان برق جوشكاري  داراي  چه ويژگيهايي است ؟

1) ولتاژ كم – آمپر كم                           2) ولتاژ كم – آمپر زياد

3)  ولتاژ زياد – آمپر زياد                      4) ولتاژ زياد-آمپركم

10-  واحد اندازه گیری دبی حجمی کدام است؟

الف- لیتر بر ثانیه              ب- GPM                         ج- الف و ب             د- کیلو گرم بر ثانیه

11- مقدار تلفات حرارتی از دیواری به ابعاد 3 متر در 8 متر که اختلاف دما در دو طرف ٱن 25 درجه سانتی گراد می با شد چند وات است؟

(ضریب کل هدایت حرارتی دیوار C.0.5 W/M2  است).

الف- 3576                            ب- 1200                     ج- 357.6              د- 300

12- تلفات حرارتی اتاقی 1000kcal/hr است چند پره رادیاتور باید در اتاق نصب گردد؟( ظرفیت حرارتی هر 1پره از این رادیاتور 100kcal/hr  است).

الف- 26                          ب- 24                                    ج- 12                      د- 10

 

13- کدام مورد زیر درست نیست؟

الف- گرما نوعی انرژی است که به انواع انرژی تبدیل می شود              ب- دما نشاندهنده درجه گرمایی جسم است

ج- دما را با مانومتر اندازه می گیرند                                               د- پایینترین حد دما273.15-  درجه سانتی گراد است

 

14-  رادیاتوری با مشخصات 500*300*20 موجود است:

الف- این رادیاتور20 پره , پهنای 500 میلی متر و ارتفاع محور تا محور لوله های رفت وبرگشت 300 میلی متر دارد 

ب- این رادیاتور 20 پره ,طول  300 میلی متر و ارتفاع محور تا محور لوله های رفت و برگشت 500 میلی متر دارد

ج - این رادیاتور 20 پره , طول 500  میلی متر و ارتفاع محور تا محور لوله های ر فت وبرگشت 300 میلی متر دارد

د-  این رادیاتور 20 پره , پهنای 300 میلی متر و ارتفاع محور تا محور لوله های رفت وبرگشت 500 میلی متر دارد

 

15- - برای اندازه گیری شدت جریان و ولتاژ به ترتیب از چه وسایلی استفاده می شود؟

الف-ولت متر- آمپر متر               ب- اهم متر- ولت متر               ج- آمپر متر- ولت متر          د- اهم متر- آمپر متر

 

16- ولتاژ الکتریکی عبارتست از :

الف- ایستادگی ذرات در مقابل عبور جریان       ب- سرعت حرکت الکترونها در یک مدار

ج- اختلاف سطح الکتریکی دو سر سیم             د- حرکت الکترونها در یک مدار

 

17- - قوس الکتریکی:

الف- در اثر گرم شدن بیش از حد فلز مغزی الکترود ایجاد می شود

ب- در اثر گرم شدن بیش از حد فلز جوشکاری شونده  ایجاد می شود

ج- با ذوب شدن پوشش الکترود ایجاد می شود

د- در اثر برخورد الکترود با فلز جوشکاری شونده و حفظ فاصله معینی بین آن دو ایجاد می شود

 

18-  از وظايف پوشش الكترود:                                                  

الف) ايجاد گرده كامل در جوشكاري                         ب)‌قرار دادن مهره هاي جوش در كنار هم

ج) محافظت از حوضچة مذاب                                د) متعادل كننده شدت جريان لازم جوشكاري

19- کدامیک جزو وسایل جوش اکسی استیلن نیست؟

الف- مشعل جوشکاری                   ب- الکترود              ج- رگلاتور فشار                د- شلنگ هدایت اکسیژن

20- در تشكيل شعله،‌زيادتر بودن مقدار استيلن نسبت به اكسيژن نشان دهنده شعله:

الف) خنثي                                     ب) احيا                       ج) اكسيد                    د) برشكاري

21- فشار کپسول اکسیژن در حالت پر بودن چه قدر است؟

الف- 15 بار          ب- 30 بار            ج- 90 بار              د- 150 بار

22- فشار کپسول استیلن در حالت پر بودن چه قدر است؟

الف- 15 بار                     ب- 30 بار                    ج- 90 بار                  د- 150 بار

23-  شکل مقابل نشان دهنده کدام است؟                                                                             HWR

الف- آب شهر                     ب- برگشت آب گرم سیستم گرمایی         ج- رفت گازوئیل                د- برگشت آب گرم مصرفی

 

24-واحد اندازه گیری فشار کدام است؟

الف-Kg/cm2                             ب- Kg/cm                         ج- Psi(پوند بر اینچ مربع)                   د- الف و ج

 

25- فشار گاز ورودی به پکیج(شهری) چه قدر است ؟

الف- 1 بار                            ب- Psi14.7                        ج-  mmH2O17.8                         د-   ب و ج       

 

26- حداقل قطر لوله هاي آبگرم و سرد در شوفاژ ديواري چگونه است؟

الف- 2/1 اينچ- در مناطق كم فشار 4/3 اينچ                                  ب- 4/3 اينچ – در مناطق كم فشار 2/1 اينچ

ج- محدوديتي ندارد                                                                      د- هيچكدام

 

27- سختی پایدار آب به علت وجود کدام عامل است؟

الف- کلسیم         ب- سولفاتها           ج- منیزیم           د- کربن

 

28- كدام وسيله وظيفه اندازه گيري مقدار گاز مصرفي را بر عهده دارد؟

  الف- رگولاتور گاز                     ب- كنتور                 ج- شیر کنترل گاز          د- هيچكدام

 

29- - ترموكوپل كدام است؟

  الف- اتصال دو غير فلز در دو نقطه             ب- اتصال دو غير فلز در يك نقطه

  ج- اتصال دو فلز در فشارهاي متفاوت           د- اتصال دو فلز غير همجنس در دو نقطه

30- در صورت خاموش شدن پيلوت چه شيري گاز را قظع مي نمايد؟

  الف- شير مخلوط كننده            ب-شير ترمو الكتريك          ج- آكوستات              د- گاز قطع نمي شود

 

31- هوائي كه براي احتراق كامل گاز ضروري است و از اطراف مشعل گازي گرفته مي شود چه نام دارد؟

  الف- هواي اوليه             ب- هواي ثانويه          ج- هواي برگشتي                     د- هواي رفت

 

32- کدامیک از وسایل کنترل کننده حرارت است؟

الف- شیر سه طرفه                      ب- سنسور فشار                   ج- ترموستات                د- شیر اطمینان

 

33-  منبع انبساط در پكيج از چه نوعي مي باشد؟

الف- نوع بسته ديافراگمي                                                                           ب- نوع بسته ساده

ج- منبع انبساط باز                                                                                    د- پكيج منبع انبساط ندارد

 

34- ارزش حرارتی یک سوخت یعنی:

الف- مقدار سوختی که از احتراق یک لیتر گاز بدست می آید       ب- مقدار حرارتی که از احتراق کامل یک لیتر سوخت بدست می آید

ج- مقدار سوختی که در واحد زمان به نازل فرستاده می شود       د- مقدار حرارتی که در واحد زمان از احتراق یک لیتر سوخت بدست می آید

 

35- کدامیک نقش حفاظت و ایمنی را در وسایل گازسوز دارد؟

الف- مشعل           ب- جرقه زن          ج- ترموکوپل         د- شیر سه راهه

 

36- از كدام خاصيت در ساختمان دستگاههای گازسوز برای تولید برق با ولتاژزیاد استفاده می شود؟

  الف- انبساط طولي                ب- پیزو الکتریک               ج--الکترو مغناطیس                د- الف و ج

 

37- برای احتراق کامل باید هوای کافی به محفظه احتراق داده شود تا:

الف- اکسیژن و بخار آب تولید شود                                 ب- دی اکسید کربن و بخار آب تولید شود

ج- مونو اکسید کربن و بخار آب تولید شود                        د- اکسیژن و مونو اکسید کربن تولید شود

 

38- در اثر احتراق ناقص کدام گازخطرناک تولید می شود؟

الف- اکسیژن                ب- CO2                                 ج- CO                           د- نیتروژن

 

39- قطر دودکش مناسب برای نصب شوفاژدیواری چقدر است؟

الف-CM15               ب- CM10                      ج- CM6                      د- CM12

 

40- نصب دستگاه پکیج در فضاهای زیر  مجاز نیست؟

الف- فضای باز                         ب- فضای غیر قابل تهویه

ج- از اطاق خواب و حمام              د- ب و ج درست است

 

41-  انتقال گرما به آب در شوفاژ دیواری به کدام روش صورت می گیرد؟

الف- هدایت              ب- تشعشع                     ج- الف و ب                   د- جابجایی

 

42- - كدام مورد درست است؟

الف- شوفاژ ديواري براي تهيه آب گرم مصرفي به كار مي رود                     ب- آب گرم ان جداگانه تهيه مي شود

ج- در صورت استفاده ازشوفاژ ديواري نيازي به احداث موتورخانه نيست             د- الف و ج

 

43- كداميك از مزاياي شوفاژ ديواري نيست؟

الف- استقلال واحدهاي مسكوني از يكديگر                           ب- امكان كنترل سيستم در داخل ساختمان

ج- وجود سيستم حرارتي در داخل ساختمان                            د- هيچكدام

 

44- كدام مورد نادرست است؟

الف- شوفاژ ديواري با آبگرم فوري مبدل ثانويه دارد            ب- شوفاژ ديواري با مخزن كويل دار مبدل ثانويه دارد

ج- هر دو شوفاژ مبدل اوليه دارند                                        د- هر دو منبع انبساط دارند

 

45- آب گرم رادیاتورها در شوفاژ ديواري با مخزن کویل داردر كدام مبدل توليد مي شود؟

الف- مبدل حرارتي ثانويه(پوسته- لوله)                                                   ب- مبدل حرارتي ثانويه مسي (پره – لوله)

ج- مبدل حرارتي اوليه (پره – لوله)                                                           د-  مبدل حرارتي اوليه (پوسته – لوله)

 

46- برای جلوگیری از رسوب گرفتن مبدل .................... نصب می گردد.

الف- روی لوله ورودی آب فیلتر نصب می شود         ب- روی لوله خروجی فیلترنصب می شود

ج- در داخل مبدل اولیه فیلتر نصب می گردد              د- ب و ج درست است

 

47- ترموستات حد (کلید ایمنی حرارتی) درچه دمایی عمل می کند؟(درجه سانتی گراد)

الف- 100                       ب- 110                            ج- 120                       د- 90

 

48 - پیلوت روشن نمی شود علت کدام مورد نمی تواند باشد؟

الف- شلنگ گاز به شیر کنترل گاز وصل نشده است                                      ب- پیچ تنظیم پیلوت کاملا بسته است

ج- ترموکوپل درست بسته نشده  است                                                        د- مبدل رسوب گرفته است

 

49- اگر پمپ سیر کولاسیون کار نکند:

الف- شعله پیلوت ثابت نمی نماند               ب- پکیج جوش می آورد            ج- دبی آبگرم کم می شود          د- شیر برقی گاز را قطع می کند

 

50- -دبی آبگرم مصرفی کم است:

الف- مبدل رسوب گرفته است                   ب- کویل لهیدگی دارد              ج- الف و ب درست است           د- فشار گاز زیاد است

 

 

یک گزینه صحیح را انتخاب کرده و در پاسخنامه علامت بزنید.

 

 

 

 

                                                                                                                            موفق باشید.


مطالب مشابه :


عملكرد مشعل گازي

همه چیز در مورد مشعل - عملكرد مشعل گازي - آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و نگهداري و تعميرات مشعل
مشعل گازسوز ایران رادیاتور JGN80/2

همه چیز در مورد مشعل - مشعل گازسوز ایران رادیاتور jgn80/2 - آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و نگهداري
نکاتی در خصوص عیب یابی و تعمیر مشعل های گازوییلی (خ -3)

همه چیز در مورد مشعل - نکاتی در خصوص عیب یابی و تعمیر مشعل های گازوییلی (خ -3) - آموزش اصول
شبیه ساز آموزشی مشعل دوگانه سوز دمپردار

همه چیز در مورد مشعل - شبیه ساز آموزشی مشعل دوگانه سوز دمپردار - آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و
اجزا یک مشعل گازی - کلید کنترل فشار گاز GAS PRESSURE SWITCH

همه چیز در مورد مشعل - اجزا یک مشعل گازی - کلید کنترل فشار گاز gas pressure switch - آموزش اصول عملكرد
انتخاب نازل مناسب براي مشعل گازوييل سوز

همه چیز در مورد مشعل - انتخاب نازل مناسب براي مشعل گازوييل سوز - آموزش اصول عملكرد ،انتخاب و
اموزش تعمیر و عیب یابی اجاق گاز

تعمیر و قطعات لوازم برقی خانگی دانلود ترانه های (یا لوله های رابط متصل به مشعل ها )
سوالات تعمیر پکیج شوفاژ گازی خرداد

سوالات تعمیر پکیج شوفاژ گازی الف- مشعل ب- جرقه زن ج- ترموکوپل د- شیر سه
اموزش تعمیر و عیب یابی بخاری گازسوز

تعمیر و قطعات لوازم برقی خانگی علیرضا دانلود ترانه های ۳- مشعل (اجاق
برچسب :