دانشگاه آزاد واحد آبیک

 • مدارک لازم و میزان شهریه برای ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد در بهمن 91

  مدارک لازم برای کارشناسی ناپیوسته :   الف : جدولميزانشهريهثابتعليالحسابيكنيمسالتحصيليبرايكليهرشتههاي 91- كارشناسيناپيوستهمربوطبهپذيرفتهشدگانسالتحصيلي 92 رديفنامرشتههايتحصيليشهريهثابتيكنيمسال تحصيلي(ريال) 1 تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي، آموزش زبان انگليسي، مترجمي زبان انگليسي، آموزش ديني و عربي، آموزش و پرورش ابتدايي، آموزش راهنمايي و مشاوره 2621000 2 علميمديريتدولتي،مديريتصنعتي،مديريتبازرگاني،مديريتبيمه،كاربردي حسابداري،علميكاربرديكتابداريواطلاعرساني،علميكاربرديحقوققضايي2722500 3 آموزشرياضي،آموزشعلومتجربي،آمار4633400 4اتاقعمل،ساختپروتزدنداني،مامايي،بهداشتوبازرسيگوشت،علومآزمايشگاهي، علومآزمايشگاهيدامپزشكي،بهداشتعمومي،مهندسيبهداشتمحيط،هوشبري، مهندسيمنابعطبيعي محيطزيست،مهندسيآبياري،مهندسيماشينهايكشاورزي، مهندسيتوليداتگياهي،مهندسيتوليداتدامي،مهندسيعلوموصنايعغذايي، مهندسيمنابعطبيعي- جنگلداري،شيلات،مهندسيمنابعطبيعي- مرتعوآبخيزداري، چوبشناسيوصنايعچوب 5783300 5مهندسيتكنولوژيالكترونيك،مهندسيتكنولوژيبرق،مهندسيتكنولوژيموادصنعت هستهاي،مهندسيتكنولوژيكنترل،مهندسيتكنولوژيارتباطاتوفناوري ايمنيصنعتيومحيطكار،مهندسيتكنولوژيراهداري،مهندسي،(ICT) اطلاعات تكنولوژيآب،مهندسيتكنولوژيبهرهبردارينيروگاه،مهندسيتكنولوژيمكانيك ماشينهايراهسازيوراهداري،مهندسيتكنولوژيفناورياطلاعاترسانه،مهندسي تكنولوژيمخابرات،مهندسيتكنولوژيصنايعشيميايي،مهندسيتكنولوژيصنايع لاستيك،مهندسيتكنولوژيساختمان،مهندسياجراييعمران،مهندسيتكنولوژي نقشهبرداري،علميكاربرديمعماري،مهندسيتكنولوژيطراحيونقشهكشيصنعتي، مهندسيتكنولوژياستخراجمعادنزيرزميني،مهندسيتكنولوژيمكانيكخودرو، مهندسيتكنولوژيتأسيساتحرارتيوبرودتي،مهندسيتكنولوژيساختوتوليد، مهندسيتكنولوژياويونيك،مهندسيتكنولوژيبهرهبرداريراهآهن،مهندسيتكنولوژي هواپيما،مهندسيتكنولوژيجوشكاري،مهندسيتكنولوژيمتالورژي- ذوبفلزات، مهندسيتكنولوژيصنايعنساجي،مهندسيتكنولوژينرمافزاركامپيوتر،مهندسي تكنولوژيسيستمهايسختافزاريرايانه،علميكاربرديبهداشتموادغذاييبامنشأ دامي،علميكاربرديپرورشطيور،علميكاربرديپرورشگاووگاوميش،علمي كاربردي- تكثيروپرورشآبزيان،علميكاربرديگوشتوفراوردههايگوشتي،علمي كاربرديجنگلداريجامع(اگروفارستري)،علميكاربردي- پرورشزنبورعسل، مهندسيتكنولوژيصنايعچوبوكاغذ،علميكاربرديارتباطتصويري،علمي كاربرديطراحيوتكنولوژيدوخت،علميكاربرديگرافيك،علميكاربرديتوليدو بهرهبرداريازگياهانداروييومعطر،علميكاربرديبازيافت،علميكاربرديمدير� ... • آدرس واحدهای ثبتی شهرستانها اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین

  آدرس واحدهای ثبتی شهرستانها اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین:قزوین - چهار راه پادگان- جنب بانک صادرات - کد پستی: ۹۳۷۳۷-۳۴۱۳۹اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قزوین :قزوین - چهار راه پادگان- جنب اداره کل ثبت اسناد  استان - کد پستی: ۹۳۷۳۷-۳۴۱۳۹اداره ثبت اسناد و املاک تاکستان :تاکستان - خیابان امام خمینی (ره) - جنب هلال احمر- کد پستی :اداره ثبت اسناد و املاک بویین زهراء:بویین زهراء- خیابان ولیعصر غربی - جنب دادگستری - کد پستی :۳۷۶۱۶-۳۴۵۱۹اداره ثبت اسناد و املاک آبیک:آبیک - شهرک قدس - جنب دانشگاه - کد پستی :۷۳۳۱۸-۳۴۴۱۶اداره ثبت اسناد و املاک البرز :شهر صنعتی البرز - خیابان فارابی - نبش فارابی ۲ - کد پستی :اداره ثبت اسناد و املاک ضیاءآباد:ضیاءآباد - ساختمان شهرداری - اداره ثبت ضیاءآباد - کدپستی : ۳۳۱۳۷۱-۳۴۸۵۱اداره ثبت اسناد و املاک خرمدشت :خرمدشت - روبروی دفتر ازدواج آقای کریمی - کد پستی :۵۵۹۸۷-۳۴۸۳۱اداره ثبت اسناد و املاک الموت:الموت - معلم کلایه - ملک دشت - ثبت اسناد الموت - کد پستی : ۱۷۶۷۶-۳۴۹۳۱اداره ثبت اسناد و املاک رودبار شهرستان : رازمیان – اداره ثبت اسناد و املاک رازمیان - کد پستی :اداره ثبت اسناد و املاک آوج:آوج - خیابان امام خمینی (ره) – جنب عکاسی مهرداد – کدپستی:اداره ثبت اسناد و املاک شال :شال – ساختمان بخشداری – کد پستی:

 • معرفی آبیـِک بخش مرکزی شهرستان آبیک استان قزوین ایران:

  آبیـِک شهری است در بخش مرکزی شهرستان آبیک استان قزوین ایران.آبیک شهری صنعتی و مهاجرنشین است. از صنایع معروف آن کارخانه سیمان آبیک است. عملیات اجرایی شهر; صنعتی آبیک نیز در سال ۱۳۸۵ خورشیدی آغاز شده‌است.با وجود بخش‌های تازه‌ساز ولی بافت اصلی این شهر هنوز تابع الگوی روستاشهری است. محله‌های تازه‌ساز شهر آبیک عبارت‌اند از شهرک خرم، شهرک قدس، کوی فرهنگیان، محله اداره برق و محله سپاه.آبیک شهری است زلزله‌خیز که در مسیر توسعه آتی مترو کرج - تهران قرار دارد. بزرگ‌راه تهران به قزوین و خط راه‌آهن تهران به تبریز نیز از کنار آبیک می‌گذرد.روستای احمدآباد، محل زندگی و درگذشت دکتر محمد مصدق از توابع آبیک است. دیگر اماکن دیدنی پیرامون آبیک عبارت‌اند از مقبرهٔ رئیس‌المجاهدین، امام‌زاده علی شکرناب، امام‌زاده ابراهیم و قزقلعهاین شهر همچنین دارای سه دانشگاه به نامهاي دانشگاه بصیر و دانشگاه غياث الدين جمشيد كاشاني و دانشگاه مولانااست. تنها شهر دیگر در شهرستان آبیک، شهر کوچک خاکعلی است. مدیریت وبلاگ خبری شهرستان البرز و قزوین  البرز فتو   ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲      AlborzPhoto.Blogfa.com

 • منابع

  منابع

  قزوین   ... قزوین= قزوین= معرب کَسپین یا کاسپین = سرزمین کسپی ها یا کاسپی ها ( نامی ایرانی و مربوط به اقوام آریایی کاسپی است. ظاهرا کاسپی ها گروهی از مادها بودند که از جانب کرانه های غربی دریای قزوین وارد فلات ایران شده و در نواحی جلگه های جنوبی و کوهپایه های جنوبی البرز ساکن شدند. کاسپی به کبودچشم نیز معنا میشود. مردم قزوین، گیلان، مازندران، کاشان(کاسان) از بازمانده های مردم کسپین یا کاسپیان می باشند. قزوین ( تلفظ راهنما·اطلاعات)(به پارسی میانه: کاسپین) یکی از شهرهای بزرگ ایران در باختر ایران و مرکز استان وشهرستان قزوین است. این شهر در بلندای ۱۲۷۸ متری از سطح دریا واقع شده است. قزوین در زمان حکومت صفوی پایتخت ایران بوده است و به همین دلیل دارای اماكن و موزه های تاریخی بسیاری می باشد.قزوين ازنظرتعداداثرتاريخي رتبه اول رادرايران وسوم رادرجهان دارد[۹] قزوین پایتخت خوشنویسی ایران است و از جمله خوشنویسان معروف می توان به میرعماد قزوینی اشاره کرد.[۱۰] در شهر قزوین آثار کهن و باستانی گوناگونی از جمله حمام قجر، کاخ چهل‌ستون، امامزاده حسین قرار دارد. قزوین به دلیل قرار گرفتن در گلوگاه ارتباطی استان‌های شمالی و غربی کشور، نزدیکی به تهران، دارابودن چندین شهر صنعتی و نیز برخورداری از چندین دانشگاه -از جمله دانشگاه‌های بین‌المللی امام خمینی، علوم پزشکی و آزاد اسلامی- و شماری دانشگاه غیردولتی از موقعیت خوبی برخوردار است.[۱۱] قزوین به علت دارا بودن ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغستان[۱۲] در اطراف شهر و وجود بوستان ۱۴۰۰ هکتاری باراجین در سال ۱۳۹۲ از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان شهر پاک ایران انتخاب شد .[۱۳] فارسی زبان رایج در بین عموم اهالی قزوین است.[۱۴] قزوینی ها،اصالتا فارسی زبان هستند. بعد از فارسی زبانهای ترکی و تاتی از زبانهای بومی قزوین می باشد و گویشوران بسیاری دارد و عمده روستاهای دشت قزوین ترک زبان هستند.از آنجا که این شهر بمانند شهرهای تهران و کرج یکی از شهرهای مهاجر پذیر است، برخی از ساکنان این شهر که به قزوین مهاجرت کرده اند به زبان های مختلفی از قبیل تاتی،مراغی، کردی، لری، ترکی و رمانلویی نیز سخن می‌گویند.[۱۵] ره آورد شهر قزوینپسته ، باقلوا و شیرینی است.   شهرستان آوج شهرستان آوج یکی از شهرستان‌های استان قزوین، و به مرکزیت شهر آوج می‌باشد. این شهرستان با مساحت ۲۷۷۶ کیلومترمربع در طول جغرافیایی ۶َ و ۴۹ تا ۴۵َ و ۴۹ شرقی و عرض جغرافیایی ۲۵َ و ۳۵ تا ۴۷َ و ۳۵ شمالی قرار دارد.[۱]. مرکز شهرستان شهر آوج در فاصله ۱۲۵ کیلومتری قزوین و ۱۱۵ کیلومتری شهر ...

 • علمی و پژوهشی

  کسب مقام سوم دانشگاه رودهن در مسابقات رباتیک کشور آنا-تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن توانست در مسابقات کشوری رباتیک رشته رباتهای جنگجو سنگین وزن مقام سوم را کسب نماید. به گزارش خبرنگار آنا ؛ تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در رشته رباتهای جنگجو سنگین وزن در که در شهر نطنز برگزار شد مقام سوم را بدست آورد. اعضای این تیم شامل 1-پوریا حبیب... ادامه رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی:اعضای باشگاه پژوهشگران جوان پیش قراولان علمی جامعه هستند دکتر علی دلاور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی اعضای این باشگاه را پیش قراولان علمی جامعه دانست. به گزارش آنا، وی در بازدید از دفتر باشگاه پژوهشگران واحد آیت ا... آملی تصریح کرد: ایده اصلی تاسیس و راه اندازی باشگاه پژوهشگران جوان از ریاست دانشگاه دکتر جاسبی مطرح شد و توفیقات روز افزون و... ادامه چاپ مقاله عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک واحد ماهشهر در مجله ISI مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در ژورنال WSEAS ازمجموعه مجلّات ISI به چاپ رسیده است. به گزارش آنا، مقاله مهندس علی معرف زاده عضو هیأت علمی و مدیر گروه رشته مکانیک این واحد دانشگاهی با عنوان شبیه سازی عددی پروفیل حرارتی ناشی از فرآیند جوشکاری TIG در ژورنال... ادامه انتشار فصلنامه داروهاي گياهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد فصلنامه داروهاي گياهي به مدير مسئولي دکتر عبدالله قاسمي پيربلوطي معاون دانشجويي و رئيس مرکز پژوهش‌هاي گياهان دارويي و دامپزشکي سنتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد منتشر شد. در اين فصلنامه اثر تنش شوري بر رشد رويشي و فعاليت آنزيم‌هاي آنتي اکسيداني و دفاعي در گياه زنجبيل، بررسي تأثير برخي از... ادامه برگزيده شدن مقاله عضو هيات علمي واحد نجف آباد در كنفرانس بين المللي نانو تکنولوژی پرتغال اثر مواد اوليه بر مورفولوژي نانو كامپوزيتهاي فلور و آپاتيت – TiO2 ساخته شده به روش مكانو شيمايي عنوان مقاله دکتر رضا ابراهیمی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد می باشد که درچهارمین کنفرانس بین المللی نانو تکنولوژی پرتغال پذیرفته شده است. به گزارش آنا، دكتررضا ابراهیمی در گفتگو با واحد... ادامه چاپ مقاله عضو هيئت علمي واحد ميمه در فصلنامه علمي –پژوهشي مطالعات سياسي آنا- مقاله دکتر رسول برجيسيان عضو هيئت علمي واحد ميمه با عنوان حکومت و فرهنگ رفتاري در فلسفه سياسي ملاصدرا در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات سياسي واحد آزاد شهر به چاپ رسيد. در اين مقاله فلسفه ملاصدرا بر اساس تعريف حکومت، جامعه فرهنگ رفتاري، تربيت سياسي، ...

 • سامانه انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش فعال شد

  رئیس دانشگاه آزاداسلامی تبریز:جشنواره ها فرصتی برای تبادل تجربه و دانش اندوزی است رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره مهارتی و پژوهشی کامپیوتر آموزشکده های سما سراسر کشور گفت:چنین جشنواره هایی فرصتی برای تبادل تجربه و دانش اندوزی است. به گزارش خبرگزاری آنا از تبریز،دکتر صادق ملکی آوارسین دراین مراسم گفت:در برگزاری جشنواره ها باید به ارزش گرایی... ادامه برگزاری کارگاه استخراج DNA و کنترل کمی و کیفی آن در واحد ایذه سید البرز موسوی مسئول دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد ایذه با اعلام این خبر گفت : این کارگاه برای اولین بار است که به پیشنهاد دکتر سید فخرالدین رحمانی عضو هیأت علمی گروه کشاورزی این واحد دانشگاهی مورد تأیید سازمان مرکزی قرار گرفته و شناسه دار شده است . به گزارش آنا ، این کارگاه به مدت یک روز... ادامه دانشگاه آزاد کرمانشاه همواره به مسايل فرهنگي توجه داشته است رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه در مراسم افتتاحيه دومين جشنواره منطقه اي تئاتر دانشجويي دانشگاه هاي آزاد اسلامي غرب كشورگفت: دانشگاه آزاد اسلامي همواره به مسائل فرهنگي توجه ويژه اي داشته است. به گزارش آنا،دكترکيوان قدرتي افزود: دانشگاه مامن دانش اندوزی وعلم آموزی وکسب تجربه ودست یابی به آخرین... ادامه ديدار هيات رئيسه واحد خوراسگان با فرمانده جديد نيروي انتظامي استان اصفهان:امروز بيشتر از هر زمان ديگر ضرورت وجود پليس علمي در جامعه احساس مي شود هيات رئيسه واحد خوراسگان بمنظور تعامل و همكاري بيشتر در حوزه دفتر مطالعات نيروي انتظامي، با فرمانده جديد ناجا در استان اصفهان ديدار وگفتگو كردند. به گزارش آنا،در اين نشست صميمي دكتر احمد علي فروغي ابري رئيس واحد خوراسگان گفت:دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان از جمله دانشگاه هايي است كه ارتباط مستمر... ادامه در شوراي اداري واحد خوراسگان مطرح شد:منزلت اجتماعي كاركنان در تكريم ارباب رجوع است دومين شوراي اداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان به همت مدير كل امور اداري در محل تالار شهيد مطهري با حضور هيات رئيسه و همكاران برگزار كرديد. به گزارش آنا، در آيين شوراي اداري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ضمن تبريك سالروز ولادت با سعادت منجي عالم بشريت حضرت مهدي (ع) گفت:كيفيت آموزشي و... ادامه سامانه انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش فعال شد رییس مرکز اجرای آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سامانه انتخاب رشته مجازی برای داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند بر روی پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانی http://www.sanjesh.org قرار گرفت. محمود ...

 • اطلاعاتی مختصر درباره مراکز غیرانتفاعی 2

  با تشکر از وبلاگ ارزشمند سوالات و تراز کاردانی به کارشناسی و دوستان سالهای گذشته قزوین 1 دانشگاه رجا که خیلی خوبه _2میتونید برای انتخاب2 دانشگاه کارو و انتخاب کنید که بار علمیش عالیه 3 برای انتخاب 3 میتونید البرزو انتخاب کنید4 برای انتخاب 4 هم میتونید هم مولاناو هم آبیک رو انتخاب کنید و دانشگاه کوثر از مدیریت بسار خوبی برخورداره دوست خود من تو این دانشگاه درس میخونه و میگه محیط خوبی داره.    البته اونایی که میخوان رفت و آمد بکنن میتونن آبیک و مولانارو انتخابکنن که به تهران و کرج نزدیکه  بقیه دانشگاهها هم در یه سطحه بازم این نکترو بگم که اون کسایی که دوست ندارن زیاد رفت و آمد بکنن مولانا و آبیکرو انتخاب کنن .دوست من با رتبه 1002 تو این دانشگاه درس میخونه   در ضمن در زیر توضیحات کیفی بعضی از این دانشگاه ها داده شده و منبع این مطالب هم از سایت خود دانشگاه و هم از معلومات اینجانبه امیدوارم مورد قبول واقع بشه اگه سوال داشتید نظر بدید شب خوش       معرفی مؤسسه آموزش عالی كار   تعلیم و تربیت منظم و به دنبال آن پژوهش و تحقیق مستمر فرآیند ارزشمندی است كه میتوان بوسیله آن به درك حقایق عالم و تشخیص ارتباط میان پدیده ها نائل شد . از این رو است كه ارتقاء كیفیت نظام آموزشی زمینه ساز توسعه و پیشرفت   جامعه می شود از طرف دیگر یكی از جنبه های ارتقای كیفیت نظام آموزشی ایجاد بستری مناسب برای رشد و ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری برای توسعه فنآوریهای گوناگون علمی است و بی شك امروزه تعلیم و تربیت و پرورش خلاقیت ، بدون مدد گرفتن از افراد خبره امری ناممكن است .    از این رو دست اندركاران جامعه كارگری طبق مجوز رسمی شورای گسترش آموزش عالی در سال 1374 بمنظور تربیت و پرورش نیروهای خلاق و ماهر ، ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت و ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه مؤسسه آموزش عالی كار را تاسیس نمودند .    مؤسسه آموزش عالی كار یك مؤسسه غیر دولتی غیر انتفاعی است كه كلیه قوانین و مقررات آن مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری می باشد .    مؤسسه آموزش عالی كار با سه واحد آموزشی در استانهای زنجان ( شهر خرمدره ) ، قزوین ( شهر صنعتی البرز ) ، رفسنجان می كوشد تا با فرآهم كردن امكانات آموزشی مناسب از قبیل لابراتوار زبان با برنامه ها و تجهیزات پبشرفته سمعی و بصری ، سایت های كامپیوتر و ایجاد دوره های آموزشی ، راه اندازی كارگاههای مختلف اتو مكانیك ، تراشكاری ، جوشكاری و برق برای انجام واحدهای عملی و برنامه بازدید علمی از كارخانه های مختلف ، گامهای مؤثری جهت ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان تا سطح مطلوب بردارد .    در ...

 • معرفی گسلهای فعال ایران

  معرفی گسلهای فعال ایران

  گسلهای فعال ایرانسرزمین ایران توسط گسلهای اصلی و فرعی با روندهای مختلف پوشیده شده‌اند. تعدادی از گسلهای اصلی که در زمین شناسی و منطقه ساختاری ایران ، حوضه‌های رسوبی ، تشکیل کانسارهای رگه‌ای و مناطق زلزله خیز ایران نقش دارند عبارتند از : گسلهای با روند تقریبی شرقی - غربی گسل البرز (A) از شرق گرگان تا لاهیجان بین واحد گرگان تا رشت و البرز قرار دارد و روند آن از روند البرز مرکزی تبعیت می‌کند. این گسل از سیلورین یا قبل از آن فعالیت داشته و شمال آن فاقد سنگهای ائوسن است، ولی رخساره‌های دریایی میوسن شمال آن با البرز تفاوت دارد. گسل آبیک - فیروزکوه (AF) از آبیک قزوین تا فیروزکوه در بخش جنوبی البرز کشیده شده است و قسمتی از آن به نام راندگی مشا - فشم خوانده می‌شود. گسل آبیک - فیروزکوه حداقل از دوره لیاس فعالیت داشته است. چون رسوبات سازنده شمشک (لیاس) فعالیت‌های آتشفشانی مزوزوئیک در شمال آن بیشتر است. گسل سمنان (S) در شمال سمنان قرار دارد و جدا کننده کوههای البرز از ایران مرکزی است. این گسل در فاصله 15 تا 25 کیلومتری گسل عطاری قرار دارد که احتمالا هر دو در دشت آهوان - قوشه به یکدیگر می‌پیوندند. گسل سمنان از شرق تا دامغان و از غرب تا دشتهای ده نمک - گرمسار امتداد دارد. این گسل چپ گرد است و شیب آن به طرف جنوب ناپیوستگیهایی در سنگهای ایوسن شمال سمنان بوجود آورده است. گسلهای البرز غربی و آذربایجان گسل تبریز (T) این گسل از شمال تبریز پس از گذشتن از خوی و ماکو به سمت کوههای آستارا در ترکیه ادامه می‌یابد. با توجه به اینکه در طول گسل تغییر روند مشاهده می‌شود، احتمالا این گسل می‌تواند از به هم پیوستن چند گسل حاصل شده باشد، ولی به هر حال روند کلی آن شمال غربی - جنوب شرقی است و احتمالی در امتداد گسل قم - زفره است. این گسل از جنوب شرقی به کوههای زنجان - سلطانیه می‌رسد و راستگرد است. گسل تبریز در فاصله بین خوی تا ماکو مرز سنگهای آفره رنگین آذربایجان غربی را مشخص می‌کند. گسل آستارا (A) این گسل با روند شمالی - جنوبی در شرق آذربایجان و بخش غربی دریاچه خزر از شمال ایران تا قفقاز کسیده شده است. گسل آستارا در فرورفتگی دریاچه خزر نسبت به سرزمین آذربایجان شرقی نقش داشته است. گسل ارومیه (R) از ماکو به طرف جنوب ، از غرب دریاچه ارومیه می‌گذرد و در زرینه رود ختم می‌شود. این گسل ادامه گسل تبریز به شمار می‌آید و احتمالا فرورفتگی دریاچه ارومیه نتیجه عملکرد آن است. به دلیل عدم وجود سنگهای تریاس و ژوراسیک و در مقابل گسترش زیاد سپر قدیمی سنگهای پرکامبرین تا پرمین در مغرب آن می‌تواند حاکی از وجود کوهزایی کاتانگایی باشد. ضمنا فعالیت این ...

 • آشنایی با دکتر بهنام ملکی

  بهنام ملکی به سال 1344 در خانـواده‌اي متدين و علم‌‌پرور متولد شد. با پايان تحصيلات متوسطه به دانشگاه تهـــران راه يافت و پس از كسب موفقيت در آزمون كارشناسي ارشد به اخـــذ درجه فوق ليسانس علوم اقتصادي نايل آمد. بعد از طي پنج دوره تخصصــي و علوم حوزوي مقطع دكتري اقتصاد را به  پایان رساند. وی اکنون در حال دفاع نهایی از رساله فوق دکتری علوم اقتصادی است.   دكتر ملكي از جمله فعالين حركتهاي علمي- اجرايي بوده و به منظور تلفيق تئوري با عمل تاكنون عهده‌دار وظايفي چون عضويت در هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب، عضو هيأت مؤسس و نايب رئيس كانون فارغ‌التحصيلان (دانش آموختگان) اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور، عضو هيأت علمي و دبير تحقيقات اقتصادي اجتماعي وزارت جهاد، نماينده وزارت جهاد در وزارتخانه‌های بازرگاني، كشور و كار، مديركل بررسي هاي اقتصادي، مسئوليت‌‌هاي مختلف در مناطق جنگي جنوب كشور، معاون اداري مالي پشتيباني راديو، مدیر استخدام صنایع وزارت سپاه، رئيس هيأت بازرسي امور مالياتي سازمان بازرسي كل كشور، مشاور راديو و مسئول هماهنگي برنامه‌هاي اقتصادي شبكه‌ها، مدير پژوهش‌هاي اقتصادي، مدير اخبار و برنامه‌هاي اقتصادي شبكه خبر، مؤسس و دبیر شورای سیاستگذاری رسانه قانون، عضو هیأت تحریریه مجلات جهاد، افق، میثاق مدیران، صادرات و شوراي اقتصاد سازمان صدا و سيما، شورای تألیف کتب درسی، مدير گروه اقتصاد و عضو شورای طرح و برنامه شبکه چهار سیما،نویسنده تهیه‌کننده و کارشناس ارشد سیستم ، توليد بیش از 3000 ساعت برنامه رادیویی و تلويزيوني، داور جشنواره های ملی و بین‌المللی،اولین معاون بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری، مشاور رادیو گفتگو، عضویت در هیات مدیره استادان دانشگاهای تهران، هدايت و راهنمايي بيش از 100 پايان‌نامه دانشجويي و مسئوليت‌هاي ديگر در دستگاه هاي اجرايي، تقنيني، آموزشی، فرهنگی و پژوهشي را عهده‌دار بوده است. از‌ اين رو وي نقش مؤثري در تصميم‌سازي برخي سياستگذاري‌هاي اقتصادي نظيراصلاح نظام رایج آموزشي (ضرورتهای تدوین و اجرای الگوی بومی پیشرفت)، هدفمندسازی غیر نقدی یارانه‌ها، لايحه مبارزه با پول‌شويي، توسعه بانکداری الکترونیک، تشكيل حساب ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملی) و فضاسازي فرهنگي دفاع از توسعه و توليدات پیشتاز بويژه در حوزه تولید فکر، فن‌آوري هاي برتر (نانو، بيو، فن‌آوري اطلاعات، هسته‌اي، اختراعات، پزشکی نوین، حمایت از نخبگان نوآوران، محصولات دانش‌بنیان،طرح راه اندازی محلات پایتخت با زبانهای تخصصی زنده دنیا،راه اندازی خطوط ویژه اتوبوس رانی تهران ،ضرورت ایجاد دولت شهردر ...

 • ضرورت تاسیس رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

    مهمترین مولفه رشد و توسعه در جای جای میهن اسلامی ، رشدو توسعه هدفمند آموزش عالی و توجه به قابلیت ها و ظرفیت های موجود است تا با به فعلیت درآوردن آن ، بستر و فضای مناسب برای آبادانی کشور فراهم گردد.   گستردگی مراکز آموزش عالی در اشکال مختلف اسباب ارتقای سطح امنیت و آرامش برای جویندگان دانائی را فراهم ساخت تا در کوتاه ترین فاصله جغرافیائی ، با کمترین هزینه ایاب و ذهاب و در جوار خانواده  امکان ادامه تحصیل را بدست آورند . بنابراین حداقل انتظاری که از شورای گسترش در اختصاص رشته های تحصیلی به مراکز آموزش عالی می رود این است که علاوه بر حصول اطمینان از توانمندی و شرایط در دانشگاههای مبداء رعایت عدالت آموزشی و توزیع رشته ها متناسب با نیازهای فعلی  و دورنمای توسعه مناطق را مد نظر خود داشته باشد  . برهمین اساس استان زیبای گلستان بواسطه برخورداری از تنوع قومی و شرایط خاص جغرافیائی از جمله استانهای آسیب پذیر در زمینه بهداشت  و درمان است که نیاز مبرم به برنامه ریزی و ترسیم دورنمای مناسب برای ارتقای سطح سلامت جامعه بویژه تربیت کادر متخصص مورد نیاز مراکز درمانی استان دارد . استانی که در پیدایش و بروز بسیاری از بیماریها از نرخ بالائی در سطح کشور روبروست علیرغم وجود پتانسیل و توانائی های قابل توجه متاسفانه از حیث رشته های تحصیلی پزشکی در سیستم دانشگاه آزاد از محرومیت خاصی برخوردار است امر مهمی که چه بسا تاخیر و بی توجهی آن اسباب برون رفت سرمایه های انسانی و ناتوانی در تامین نیروی انسانی بومی توانمند خواهد بود که یقینا با سیاست های کلان نظام همخوانی مناسبی ندارد . در همین راستا شهرستان گنبد کاووس  به عنوان گسترده ترین شهرستان استان وقابلیت مرکزیت برای چند شهرستان مجاور می تواند بستر مناسبی برای تامین فضای مورد نیاز در تاسیس رشته های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با پزشکی  و پیرا پزشکی باشد . در تحقق چنین آرزوئی  از سالها قبل دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان گنبدکاووس با برخورداری از فضای آموزشی گسترده ، نوساز و بسیار عالی متقاضی تاسیس رشته های پیرا پزشکی و پزشکی بوده  که وجود فعال هفت بیمارستان ( پنج بیمارستان دولتی و دو بیمارستان شخصی ) در شهر گنبد کاووس  و چندین بیمارستان در شهر های مجاور و نزدیک موید و دلیل شایسته ای بر این تقاضاست . لذا با توجه به نیاز مبرم این استان به توسعه رشته های پزشکی و  پیرا پزشکی همراه با تربیت نیروی تحصیل کرده متعهد برای ارتقای سطح مهارت  و توانائی نیروهای شاغل در سیستم بهداشت و درمان همراه با  جوانان مشتاق تحصیل و خدمت در این حرفه مقدس ، علیرغم امریه موکد مقام عالی وزارت بهداشت ...

 • گسلهای مهم ایران

  از سوی دیگر مطالعه گسلها از آنجائیکه توان لرزه زائی دارند دارای اهمیت است. شناسایی زونهای گسلی فعال و برآورد توان لرزه زایی این گسلها می تواند در کاهش خسارت های جانی و مالی مهم باشد. بر اساس مطالعاتی که بر روی روند شکستگیهای پوسته ایران صورت گرفته چهار روند اصلی در گسلها قابل بررسی است، که به ترتیب اهمیت این چهار روند شامل: روند شمالی- جنوبی روند شرقی- غربی روند شمال شرقی- جنوب غربی روند شمال غربی- جنوب شرقی در ادامه بصورت اختصار به معرفی گسلهای مهم ایران می پردازیم: گسل آبیک- فیروزکوه در برخی از کتابهای زمین شناسی به این گسل نامهای دیگری داده اند که عبارتند از: گسل مشا و یا مشا- فشم. گسل آبیک- فیروزکوه گسلی است با طول بیش از 40 کیلومتر که از آبیک تا فیروزکوه ادامه دارد. در ناحیه لواسان تهران گسل دوشاخه شده و گسله شمال تهران را در مرزکوه و دشت شهر تهران تشکیل می دهد. به عقیده نبوی این گسل در حاشیه جنوبی رشته کوه البرز تا شهر سمنان ادامه دارد. گسل آبیک- فیروزکوه، مرز جنوبی البرز شمالی را با ایران مرکزی می سازد. روند این گسل در بخش غربی شمال غربی- جنوب شرقی بوده و در بخشهای مرکزی، شرقی- غربی است و در بخش شرقی، شمال شرقی- جنوب غربی است. این گسل در هر بخش سازوکار متفاوتی دارد. در بخش غربی، این گسل معکوس راستگرد و در بخش مرکزی معکوس و در بخش شرقی، فشاری برشی چپگرد است. این گسل در واقع موجب راندگی رشته کوه البرز بر روی ایران مرکزی و در شمال تهران موجب راندگی سازند کرج بر روی آبرفتهای کواترنر دشت تهران شده است. در دره مشا این گسل موجب راندگی واحدهای پرکامبرین، کامبرین بر روی سازند کرج شده است و شاخه های آن در دره کن آبرفتهای کواترنر را بریده اند که نشانه ای از فعال بودن این گسل در عهد حاضر است. قدیمی ترین فعالیت گسل نیز مربوط به پرکامبرین است. بخش گسلی شمال تهران در حاشیه شمالی شهر تهران بصورت منقطع باعث رانده شدن توف های کرج گردیده است. آهنگ جابجایی در این بخش حدود 4 میلیمتر در سال است. بخشهایی از شاخه های فرعی این گسل وارد دشت تهران نیز شده است و بسیاری از ساخت و سازهای شمال تهران را با خطر مواجه کرده است.  به شکلی که علاوه بر وجود خطر زمین لرزه و جابجایی، همچنین برش در سازه ها بدلیل اوج گیری ارتفاعات البرز در این ناحیه موجب شکل گیری زمین لغزشهای متعدد و بزرگ در طول گسل و مسیر رودخانه های دره مشا شده است. طوریکه در دره مشا این زمین لغزشها موجب ایجاد سدهای مصنوعی در طول دره شده و دریاچه هایی را تشکیل داده است (ازجمله دریاچه تار). این زمین لغزشها در طول گسله شمال تهران موجب ایجاد ترکهای کششی در سازه های بخشهای شمالی ...