دانلود دمام و سنج

 • سنج و دمام

  مراسم عزاداري در جنوب ايران با سنج و دمام آغاز مى شود. در واقع پس از سلام و دعاى آخرين روضه خوان، بلافاصله بوق به صدا در مى آيد. بوق كه از جنس شاخ نوعى گوزن است و زيبايى ظاهرى خاصى نيز دارد، آغاز مراسم را اعلام مى كند. پس از چند لحظه، دمامها با ريتم خاص به صدا در مى آيند و سنج ها نيز خود را با دمام هماهنگ مى كنند. گروه سنج و دمام متشكل از هفت دمام و چهار الى ده سنج نواز است. دمامها نيز ترتيب خاص دارند. يك نفر در ابتدا ايستاده كه به او اشكون (Eshkoun) نواز مى گويند. در دو سوى او شش نفر (هر سمت سه نفر) قرار مى گيرند. دو نفر نزديكترين به شخص اول غمبر (Qember) نواز نام دارند. نوازنده اشكون وظيفه تغيير در ريتم و در واقع شكستن ريتم را بر عهده دارد تا بر تنوع ساختارى اجرا بيفزايد. غمبرها وظيفه تهييج و تحرك اشكون نواز را بر عهده دارند. ريتم ساير دمامها ثابت است. تركيب سنج و دمام و بوق كه در فواصل با ريتم خاص بر مجموعه افزوده مى شود، جلوه و شكوه خاصى دارد. اين مراسم علاوه بر جنبه اعلام آن، در ايجاد حس و خلق فضا بسيار مؤثر است.گروه سنج و دمام معمولاً از فاصله اى نزديك به جايگاه اجراى مراسم كار خود را آغاز و آرام آرام به سوى جايگاه اصلى حركت مى كنند. مدت زمان كار آنها، بسته به اهميت شب اجرا از پانزده تا چهل دقيقه به طول مى انجامد، يك نفر در ميان اجرا كنندگان وظيفه هماهنگى، هدايت و تغيير نفرات نوازنده را عهده دار است.زمان اجرا، ريتم ثابت و حجم صدايى، محيط و شنونده را در فضايى خاص قرار مى دهد تا هرچه بيشتر خود را براى ادامه مراسم آماده سازد. پس از سنج و دمام، نوحه خوانى آغاز مى شود. • سنج و دمام

  سنج و دمام

    مراسم عزاداري در جنوب ايران با سنج و دمام آغاز مى شود. در واقع پس از سلام و دعاى آخرين روضه خوان،بلافاصله بوق به صدا در مى آيد. بوق كه از جنس شاخ نوعى گوزن است و زيبايى ظاهرىخاصى نيز دارد، آغاز مراسم را اعلام مى كند. پس از چند لحظه، دمامها با ريتم خاص بهصدا در مى آيند و سنج ها نيز خود را با دمام هماهنگ مى كنند. گروه سنج و دمام متشكلاز هفت دمام و چهار الى ده سنج نواز است. دمامها نيز ترتيب خاص دارند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  يك نفر درابتدا ايستاده كه به او اشكون (Eshkoun) نواز مى گويند. در دو سوى او شش نفر (هرسمت سه نفر) قرار مى گيرند. دو نفر نزديكترين به شخص اول غمبر (Qember) نواز نامدارند. نوازنده اشكون وظيفه تغيير در ريتم و در واقع شكستن ريتم را بر عهده دارد تابر تنوع ساختارى اجرا بيفزايد. غمبرها وظيفه تهييج و تحرك اشكون نواز را بر عهدهدارند. ريتم ساير دمامها ثابت است. تركيب سنج و دمام و بوق كه در فواصل با ريتم خاصبر مجموعه افزوده مى شود، جلوه و شكوه خاصى دارد. اين مراسم علاوه بر جنبه اعلامآن، در ايجاد حس و خلق فضا بسيار مؤثر است.گروه سنج و دمام معمولاً از فاصله اىنزديك به جايگاه اجراى مراسم كار خود را آغاز و آرام آرام به سوى جايگاه اصلى حركتمى كنند.  مدت زمان كار آنها، بسته به اهميت شب اجرا از پانزده تا چهل دقيقه به طولمى انجامد، يك نفر در ميان اجرا كنندگان وظيفه هماهنگى، هدايت و تغيير نفراتنوازنده را عهده دار است.زمان اجرا، ريتم ثابت و حجم صدايى، محيط و شنونده رادر فضايى خاص قرار مى دهد تا هرچه بيشتر خود را براى ادامه مراسم آماده سازد. پس ازسنج و دمام، نوحه خوانى آغاز مى شود. ابتدا پيش خوان، نوحه هاى آشنا و خاصى راخوانده تا دورهاى سينه زنى شكل گيرد. پس از تشكيل چند دور و افزايش نسبىسينه زن ها، نوحه خوان اصلى كار خود را آغاز مى كند. هر مكان اجرا يك پيش خوان و يكنوحه خوان دارد. نوحه خوان اصلى كه معمولاً از شهرت و اعتبار برخوردار است، پس ازورود، علاوه بر افزايش سينه زن ها، سبب ايجاد شور و هيجان خاص در مراسم سينه زنىمى شود. پس از خواندن چند نوحه، نوحه واحد خوانده مى شود.  واحد اوج سينه زنى است،در اين فرم علاوه بر مهارت نوحه خوان، سينه زنها با ويژگى و هيجان خاصى سينهمى زنند. در واقع قبل از اجراى واحد، سينه زنى به اوج خود مى رسد. با اعلام واحداز سوى نوحه خوان، قدرى فضا شكسته شده و به تدريج با هيجان و التهاب افزونترى ادامهمى يابد .   تحليل فلسفي  مراسم عزاداري جنوب   اینکه وسایلی از قبیل سنج و دمام و بوق چگونه وارد بنادر جنوبی ایران شده ، شرح دیگری دارد. مواردی که قراراست ...

 • سنج و دمام

  سنج و دماممراسم عزاداري در جنوب ايران با سنج و دمام آغاز مى شود. در واقع پس از سلام و دعاى آخرين روضه خوان، بلافاصله بوق به صدا در مى آيد. بوق كه از جنس شاخ نوعى گوزن است و زيبايى ظاهرى خاصى نيز دارد، آغاز مراسم را اعلام مى كند. پس از چند لحظه، دمامها با ريتم خاص به صدا در مى آيند و سنج ها نيز خود را با دمام هماهنگ مى كنند. گروه سنج و دمام متشكل از هفت دمام و چهار الى ده سنج نواز است. دمامها نيز ترتيب خاص دارند. يك نفر در ابتدا ايستاده كه به او اشكون (Eshkoun) نواز مى گويند. در دو سوى او شش نفر (هر سمت سه نفر) قرار مى گيرند. دو نفر نزديكترين به شخص اول غمبر (Qember) نواز نام دارند. نوازنده اشكون وظيفه تغيير در ريتم و در واقع شكستن ريتم را بر عهده دارد تا بر تنوع ساختارى اجرا بيفزايد. غمبرها وظيفه تهييج و تحرك اشكون نواز را بر عهده دارند. ريتم ساير دمامها ثابت است. تركيب سنج و دمام و بوق كه در فواصل با ريتم خاص بر مجموعه افزوده مى شود، جلوه و شكوه خاصى دارد. اين مراسم علاوه بر جنبه اعلام آن، در ايجاد حس و خلق فضا بسيار مؤثر است.گروه سنج و دمام معمولاً از فاصله اى نزديك به جايگاه اجراى مراسم كار خود را آغاز و آرام آرام به سوى جايگاه اصلى حركت مى كنند. مدت زمان كار آنها، بسته به اهميت شب اجرا از پانزده تا چهل دقيقه به طول مى انجامد، يك نفر در ميان اجرا كنندگان وظيفه هماهنگى، هدايت و تغيير نفرات نوازنده را عهده دار است.زمان اجرا، ريتم ثابت و حجم صدايى، محيط و شنونده را در فضايى خاص قرار مى دهد تا هرچه بيشتر خود را براى ادامه مراسم آماده سازد. پس از سنج و دمام، نوحه خوانى آغاز مى شود.ابتدا پيش خوان، نوحه هاى آشنا و خاصى را خوانده تا دورهاى سينه زنى شكل گيرد. پس از تشكيل چند دور و افزايش نسبى سينه زن ها، نوحه خوان اصلى كار خود را آغاز مى كند. هر مكان اجرا يك پيش خوان و يك نوحه خوان دارد. نوحه خوان اصلى كه معمولاً از شهرت و اعتبار برخوردار است، پس از ورود، علاوه بر افزايش سينه زن ها، سبب ايجاد شور و هيجان خاص در مراسم سينه زنى مى شود. پس از خواندن چند نوحه، نوحه واحد خوانده مى شود. واحد اوج سينه زنى است، در اين فرم علاوه بر مهارت نوحه خوان، سينه زنها با ويژگى و هيجان خاصى سينه مى زنند. در واقع قبل از اجراى واحد، سينه زنى به اوج خود مى رسد. با اعلام واحد از سوى نوحه خوان، قدرى فضا شكسته شده و به تدريج با هيجان و التهاب افزونترى ادامه مى يابد . تحليل فلسفي  مراسم عزاداري جنوب اینکه وسایلی از قبیل سنج و دمام و بوق چگونه وارد بنادر جنوبی ایران شده ، شرح دیگری دارد. مواردی که قراراست به تحلیل مختصر آن پرداخته شود، جنبه ی کیفی ، اعتقادی و ...

 • سنج ودمام

  دوستم محرم نزدیک است هر شهری آباد و رسوم خاص خود را در این ماه دارد ولی مراسم جنوبیها  زیبا و دلنشین است .این مطلب را بخوانید سنج و دمام از آبادان طنین سنج و دمام از آبادان نگاهی به آیین های نوحه خوانی و عزاداری حماسه محرم درخطه جنوب درنواحی جنوب غربی ایران تا جنوب شرقی آن، نوحه خوانی، نوازندگی سنج و دمام در ماه محرم و صفر حکایت از دردها و غمهای فراوان دارد. در ماه محرم و صفر از سازهایی جهت نوازندگی غم و حماسه بنام سنج، دمام و بوق استفاده می شود که نواختن آن حالتی در انسان بوجود می آورد که او را برای سینه زنی و عزاداری آماده می نماید. در گذشته دور بدلیل نبود سیستم اطلاع رسانی و صوتی، بانواختن سنج و دمام ساکنین محلات را جهت عزاداری خبردار می کردند. سنج و دمام و بوق هر سه از سازهای تشکیل دهنده این همنوازی است که سابقه آن به بیش از ۱۰۰سال می رسد و آن طور که از گذشته باقی است از کشورهای آفریقایی بدلیل مسافرتهای دریایی جنوبیها، به ایران آورده شده است. زنگبار افریقاو مسلمانان آن به نوعی عزاداری با سازهای مذکور پرداخته و ملوانان چون وجه مشترک دردهای و غمهای خودشان را با آنان احساس کرده از این سازها درمراسم عزاداری خود در ایران استفاده کرده و نسل به نسل تحویل ما گردید. ازیک طرف صدای سنج و دمام تداعی کننده طبل زمان جنگ و حماسه روز عاشورا است و از طرف دیگر وسیله ای برای خبر و آمادگی مردم آنزمان بوده است که همراه با یک نوع بوق مخصوص که از شاخ حیوانات ساخته می شود، همگی نوعی تهیج وتحریک رادرمردمی که قصد عزاداری و سینه زنی دارند، بوجود می آورد. ترتیب و تعداد دمام زنان و نوازندگان سنج در نقاط مختلف جنوب، متفاوت است، در بوشهر مجموع دمام و سنج زنان ۷،۵و ۹و گاهی بیشتر است، یعنی یک نفر به عنوان “اشکون”(که دمام زن حرفه ای است) در کله صف دمام زنان قرار دارد و بقیه نفرات در طرفین او قرار می گیرند دو در سمت راست و چپ اشکون وظیفه “غمبر” را ایفا می نمایندو مابقی با آهنگی موزون با آنان همراهی می کنند، در پایین صف دمام زنان یک نفر سنج زن قرار می گیرد و مابقی سنج زنان در لابلای دمام زنان قرار گرفته و براساس یک نت مشخص نوای سنج و دمام را به گوش و دلهای عزاداران می رساندند. در آبادان تعداد دمام زنان زوج است و جای سنج زن در پایین صف یک دمام زن ماهر پر می کند، تعداد دمام زنان بستگی به توان و بضاعت حسینیه و دمام زنان دارد و در جاهایی حتی ۱۸دمام و ۱۰سنج نواخته می شود. شروع دمام زنی با نواختن بوق مخصوص بوده و پس از لحظاتی که از نواختن سنج و دمام گذشته، مجددا بوق بصدادرمی آید واین وضع راتاپایان نوازندگی هر از گاهی بعهده دارد. زمان نواختن ...

 • مراسم شب ششم محرم 91 نریمان پناهی و گروه سنج و دمام بیت الزهرا

   مراسم شب ششم محرم 91 نریمان پناهی و گروه سنج و دمام بیت الزهرا

  دانلود مراسم شب ششم محرم 91 کربلایی نریمان پناهی و گروه سنج و دمام بیت الزهرا در لینک زیرhttp://s3.picofile.com/file/7582918602/New_1.mp3.htmlhttp://s2.picofile.com/file/7582916448/New_VTS_02.mp3.htmlhttp://s3.picofile.com/file/7582917525/New_VTS_03.mp3.htmlhttp://s2.picofile.com/file/7582918060/New_VTS_04.mp3.html

 • نوحه های بوشهری (دانلود)

  نوحه خوانی و مداحی در استان بوشهر از جایگاه والایی برخوردار است و با شور و هیجان خاصی برگذار می شود مداحان در بوشهر بسیار مورد احترام هستند و در دل مردم جای دارند این نوع سینه زنی که معروف است به سینه زنی بوشهری از زمان عباس در یانورد شروع شد و در شهرهای دیگری چون خوزستان و بندر عباس رواج یافت و حتی به کشورهای عربی مثل کویت و بحرین و شهرهای مثل بصره عراق رفت و با کمی تغییر در این شهرها شاهد هستیم. این هم چند  نوحه بوشهری با صدای مداحان معروف بوشهر برای دانلود: استاد گراشی دانلود/ استاد گراشی دانلود مرحوم بخشو دانلود/ استاد غلامرضا وزان دانلود   مرحوم علی دشتی  برای دانلود نوحه های سبک خوزستان می توانید به وبلاگ دوست خوبم اقای سامان ملیحه بروید: استاد جمال خجسته دانلود استاد جمال خجسته دانلود مراسم سنج دمام در بوشهر پیدایش این سازها در بوشهر به خاطر نزدیکی بوشهر به کشورهای عربی بوده و مسافرت های بوشهریها به کشورهای افریقایی و وجود اقوام عرب و افریقایی که به بوشهر می امدنده اند و در سالهای قدیم بوشهر یکی از مهمترین شهرهای  تجارت برده بوده است .  به ویدوهای زیر نگاهی می اندازیم: سنج دمام تصویری  سنح دمام تصویری چاوشی خوانی چوشی خوانی یا چاوشی خوانی از جمله دیرینه ترین موسیقی رایج در بوشهر بوده است .چاووشی خوانان برای اگاهی مردم در هنگام بدرقه یا استقبال زایرانی که به زیارت مکه معظمه و عتبات عالیات می روند اشعاری را با اوازی خاص سر می دهند. نمونه یا از اشعار چاوشی خوانی: بر مشام می رسد هر لحظه بوی کربلا             در دلم ترسد بماند ارزوی کربلا تشنه اب فراتم ای اجا مهلت بده                    تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا چاوشی خوانی با صدای اقای قنبری تصویری  چاوشی خوانی با صدای مرحوم بخشو دانلود    برای اطلاعات بیشتر به کتاب اهل ماتم نوشته محسن شریفیان رجوع کنید.  

 • صدای سنج و دمام

  دانلود سنج و دمام

 • کلیپ تصویری ورود سنج و دمام هیئت عزادران محل بازارنو به امامزاده حیدر در شب عاشورا 87

  امروز می خوام یه کلیپ تصویری از ورود سنج و دمام هیئت عزاداران محل بازارنو در شب عاشورا سال ۸۷ براتون بزارم .انصافا در تهیه و تدارک این گروه سنج و دمام آقای فضل الله دستخوان زحمات بسیار زیادی را متحمل شد که جا داره از آقای دستخوان به خاطر اینکه  بار عمده کارهای مربوط به عزاداری هیئت محل بازارنو بر عهده ایشان است کمال تشکر و قدر دانی را داشته باشم. لینک دانلود 20102007042.mp4http://rapidshare.com/files/320898418/20102007042.mp4 Size: 7392 KB Downloads: 0Status: File available Last Download:

 • مداحی ترکی با طبل و سنج-قسمت اول

  چند تا مداحی به صورت صوتی که با طبل و سنج همراه می باشد. برای دانلود به ادامه مطلب بروید مداحی شماره۱ مداحی شماره۲ مداحی شماره۳ مداحی شماره۴ مداحی شماره۵ مداحی شماره۶ مداحی شماره۷

 • مراسم روز عاشورا 91 عبدالرضا هلالی و گروه سنج و دمام بیت الزهرا

   مراسم روز عاشورا 91 عبدالرضا هلالی و گروه سنج و دمام بیت الزهرا

  دانلود مراسم روز عاشورا 91 عبدالرضا هلالی و گروه سنج و دمام بیت الزهرا در لنیک زیرhttp://s2.picofile.com/file/7580488923/910905001.mp3.htmlhttp://s3.picofile.com/file/7580493973/910905002.mp3.htmlhttp://s2.picofile.com/file/7580497525/910905003.mp3.htmlhttp://s3.picofile.com/file/7580500321/910905004.mp3.htmlhttp://s2.picofile.com/file/7580506020/910905005.mp3.html