سازمان نظام مهندسی اصفهان

 • قابل توجه کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان

  باسلام باتوجه به سوال عده ای ازاعضا مبنی بر چگونگی خرید مسکن وشرایطی که بر شرکتهای تعاونی حکم فرماست به اطلاع میرساند که شرکت تعاونی محلی است برای پس انداز نمودن و سرمایه گذاری اعضا جهت تهیه مسکن که بتوان باکاهش هزینه ها درسطح کلان مسکن ارزان قیمت و با صرفه اقتصادی و از نظرکمیت و کیفیت مهندسی و با امکانات روز دراختیار اعضا قرار داد. اولویت جهت واگذاری واحدهای مسکونی براساس واریزهای اعضا و سرمایه گذاری آنها میباشد که آنها رامجاز به انتخاب واحدها ی پیشنهادی شرکت تعاونی در پروژه های مختلف می نماید. • الزامات وحدت رویه و متن نامه مسئول دفتر نمایندگی به سازمان نظام مهندسی اصفهان

   1-در شیت توضیحات عمومی نقشه مواردی از قبیل:مقاومت مجاز خاک، مقاومت فشاری بتن فونداسیون و سایر اعضا،نوع فولاد های طولی و عرضی مصرفی، مقاومت تسلیم فولاد،نوع الکترود مصرفی،شرایط کلی پروژه و دیگر موارد در نظر گرفته شده در طراحی به نقشه ها اضافه شود. 2-آیین نامه طراحی فونداسیون بایستی با آیین نامه طراحی سازه تطابق داشته باشد. 3-مدول الاستیسیته در فایل فونداسیون باید با مقاومت فشاری بتن تطابق داشته بشد. 4-عمق فونداسیون در فایل و نقشه تطابق داشته باشد. 5-پوشش بتن فونداسیون در دو جهت یکسان و حداقل70 میلی متر در نظر گرفته شود. 6-ضریب عکس العمل خاک بر اساس تنش مجاز خاک در نظر گرفته شود. 7-نوارهای فونداسون در دو جهت به طور کامل ترسیم شود. 8-حداقل تعداد خاموت محدوده سقف(ضخامت سقف)3 عدد میباشد. 9-اعمال نصف بار پارتیشن به سقف آخر جهت محاسبه وزن ساختمان برای نیروی زلزله ازامی است. 10-عرض تیر کنار پله به حداقل 250 میلی متر کاهش یابد. 11-بار زنده بام براساس حداکثر بار برف(متناسب با شرایط هر منطقه) و kg/cm150 در نظر گرفته شود. 12-محل و اندازه میلگردهای آویز پله در پلان های تیرریزی مشخص شود. 13-در صورت وجود نامنظمی پیچشی در ساختمان، اعمال ضریب صلبیت پیچشی و اثرات تعامد الزامی است. 14-در صورتی که مساحت سر پله کمتر از 25 درصد مساحت بام باشد نیازی به اعمال نیروی زلزله به تراز بام نیست. 15-با توجه به شرایط منطقه،عمق یخبندان در طراحی منظور شود. 16-محدوده دستگاه پله بایستی در پلان تیرریزی سقف مشخص شود. 17-جزئیات درز انقطاع متناسب با تعداد طبقات به نقشه ها اضافه شود. 18-جزئیات اضافی مانند دستگاه پله در ساختمان های فاقد پله از نقشه ها حذف شود. 19-جزئیات اجرایی اطراف داکت کانال کولر با توجه به جهت تیرچه ها، موقعیت و فاصله بازشوها از محور ستون ها و طول پیش آمدگی ها روی پلان تیرریزی طبقات نمایش داده شود. 20-فواصل خاموت تیرها بر اساس ارتفع موثر تیرها در نقشه مشخص شود. 21-در صورت انتخاب آیین نامه طراحی 2002 ضرایب بار مرده و زنده جهت تحلیل  P_    به ترتیب 2/1 و 6/1 در نظر گرفته شود. 22-نسبت تنش مجاز جهت طراحی حداکثر 1 منظور شود. 23-پوشش بتن تیر ها و ستون ها حداقل 55 میلی متر منظور شود. 24-محل قرارگیری ریشه پله در پلان فونداسیون نمایش داده شود. 25-اختلاف بار مرده تیرچه تک و دوبل حدود (Kg/cm2) 80 می باشد. 26-ابعاد پیش آمدگی در فایل سازه و نقشه های اجرایی با نقشه های معماری تطابق داشته باشد. 27-عبور لوله های دودکش و تاسیسات از داخل تیر، مجاز نمی باشد لذا پیش بینی های لازم بدین منظور انجام شود. 28-جهت اقتصاد طراحی اکیداً توصیه می شود در تیرها، ستون ها ،فونداسیون میلگردها بر اساس حداقل مقطع ...

 • ماجرای ما و نظام مهندسی اصفهان

        زندگي حرفه اي با مجموعه اي از مقررات و قوانين به هم آميخته است. درهريک از مشاغل پذيرفته شده اجتماعي، توفيق نصيب کساني ميشود که علم و آگاهي بيشتري بر مقررات و قوانين حاکم برشغل و حرفه و تخصص خود دارند و درپرتو اين آگاهي مي توانند با مسائل طرح شده درمحيط شغلي و اجتماعي درست برخورد کنند. مهندسان به واسطه طبيعت شغلي خود وگستردگي دامنه تيپولوژي اجتماعي افرادي که در ارتباط با پروژه هاي حرفه اي با آنها سروکاردارند، موقعيت هاي پيچيده و متنوع کارگاهي ، منافع مادي افراد درگير بويژه کارفرمايان، همچنین قوانين سادة فيزيکي و طبيعي (که گاه در اثر کوچکترين زمينه سازي، باعث وقوع بزرگترين حوادث و اتفاقات خواهند شد)، درمعرض انواع موقعيت هاي غيرقابل پيش بيني خطرناک و مسئوليت زا قراردارند. اما این همه ماجرا نیست! این موضوع که اعضا از جانب مسئولان سازمان حرفه ای خود که از وظایف آنان "دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضاء" است، مورد تحقیر و سوء استفاده قرار گیرند موضوع علیحده ایست که در مورد مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی اصفهان اتفاق افتاده است. موضوع اینست که بر اساس شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی، سازمان میتواند در ازاء "ارجاع مناسب کار به اعضاء و حفظ شئون حرفه ای و عدالت ناشی از ارجاع کار"، 5% از حق الزحمه دریافتی را به نفع خود و تحت عنوان حق سازمان برداشت نموده و ترتیبی برای پرداخت مابقی آن به مهندس ناظر در نظر بگیرد. این "ترتیب" در سازمان استان اصفهان حبس20% از95% مابقی حق الزحمه در نظر گرفته شده است. اما سازمان بدون توجه به وظیفه ای که شیوه نامه بر عهده او نهاده، و بدون هرگونه اقدام عملی در زمینه ارجاع عادلانه کار صرفا با اجبار مهندسین و کارفرمایان به عقد قراردادی که سرشار از غلطهای انشایی و محتوایی و فاقد هرگونه اثر حقوقی مؤثر است، نسبت به حبس و ضبط حق الزحمه مهندسین اقدام میکند، موضوعی که در هیچ یک از سازمان های حرفه ای دیگر نظیر کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی سابقه ندارد: که مثلا بیماران حق ویزیت پزشک معالج را به صندوق نظام پزشکی بریزند و سازمان پس از اطمینان از معالجه نسبت به آزادسازی حق ویزیت محبوس اقدام نماید. در هر صورت با تصمیم معاونت شهرسازی در خصوص عدم لزوم نیاز به تاییدیه نظام، تعداد زیادی از همکاران سهمیه خود را در امور مهندسین معاونت شهرسازی باطل نمودند و طبیعتا پولی بابت حق! سازمان و آن 20% کذایی پرداخت نکردند. این موضوع سبب شده که سازمان از 9/12/89 تاکنون حدود 5 نامه تهدید آمیز به نشانی اعضاء ارسال و تهدید به ارجاع پرونده اعضاء متخلف به شورای انتظامی نماید! به آگاهی همکاران میرسانم بر ...

 • چگونگی دریافت پروانه کار مهندسی

        انواع پروانه ی اشتغال به کار مهندسی در  

 • تغيير در نحوه پرداخت حق نظارت های رشته های چهارگانه سازمان نظام مهندسی اصفهان

  اطلاعيه مهم : تغيير در نحوه پرداخت حق نظارتنظر به درخواست عمومي اعضا محترم سازمان نسبت به اصلاح نحوه پرداخت حق نظارت مورد بحث ماده 16-3-1 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، موضوع از اسفندماه 91 در دستوركار هيأت مديره سازمان قرار گرفت و از گروه‎هاي تخصصي نظرخواهي گرديد. سپس در گروه تلفيق متشكل از رؤساي محترم گروه‎هاي تخصصي و رياست محترم سازمان، نظارت گروه‎هاي تخصصي جمع‎بندي و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و جهت طرح در هيأت مديره آماه شد. در نهايت نحوه پرداخت حق نظارت به شيوه جديد پس از بحث و بررسي و اصلاحات لازم در جلسه مورخ 13/03/92 به تصويب هيئت مديره سازمان رسيد. اين مصوبه از تاريخ 01/01/92 اجرايي مي‎شود. لذا حق نظارت كليه قراردادهاي منعقده شده در سال جاري بر مبناي روش جديد پرداخت خواهد شد./ دانلود نحوه پرداخت حق الزحمه  

 • نشريات الكترونيكي سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران

  نشريات الكترونيكي سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران http://nashrie.nezam.ir/

 • بازدید اعضا وهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن ازپروژه 8واحدی شهرک آبشاراسپادانا

  بازدید اعضا وهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن ازپروژه 8واحدی شهرک آبشاراسپادانا

  درمورخه۲۷/۱۰/۱۳۹۰ باحضور نماینده هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن و۱۲نفرازاعضا واجدشرایط جهت خرید مسکن ازپلاک زمینی درشهرک آبشاراسپادانا واقع درخیابان گلستان بازدیدبعمل آمد . دراین بازدیدآقای مهندس ابراهیم زاده توضیحاتی رادرارتباط با پلاک موردنظرایرادفرمودند. این زمین بازیربنای ۹۰۰ مترمربع درچهارطبقه و۸واحد ساخته خواهد شد .  تصاویراین بازدیدراملاحظه فرمایید:

 • وب سایت سازمان های نظام مهندسی استان ها

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزیسازمان نظام مهندسی آذربايجان شرقيسازمان نظام مهندسی آذربايجان غربیسازمان نظام مهندسی اردبیلسازمان نظام مهندسی اصفهانسازمان نظام مهندسی البرزسازمان نظام مهندسی ایلامسازمان نظام مهندسی بوشهرسازمان نظام مهندسی تهرانسازمان نظام مهندسی چهارمحال و بختیاریسازمان نظام مهندسی خراسان رضویسازمان نظام مهندسی خراسان شمالیسازمان نظام مهندسی خراسان جنوبیسازمان نظام مهندسی خوزستانسازمان نظام مهندسی زنجانسازمان نظام مهندسی سمنانسازمان نظام مهندسی سیستان و بلوچستانسازمان نظام مهندسی فارسسازمان نظام مهندسی قزوینسازمان نظام مهندسی قمسازمان نظام مهندسی لرستانسازمان نظام مهندسی کردستانسازمان نظام مهندسی کرمانسازمان نظام مهندسی کرمانشاهسازمان نظام مهندسی کهکیلویه و بویراحمدسازمان نظام مهندسی گیلانسازمان نظام مهندسی گلستانسازمان نظام مهندسی مازندرانسازمان نظام مهندسی مرکزیسازمان نظام مهندسی هرمزگانسازمان نظام مهندسی همدانسازمان نظام مهندسی یزد

 • سایت سازمان های نظام مهندسی استان ها

  » سایت های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانهاآدرس و شماره تلفن در یک جدول:http://www.irceo.org/provinceOrgs/address.pdf سایت های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها به ترتیب حروف الفبا در ذیل مشاهده می گردند. با کلیک بر روی آدرس هر وب سایت، صفحه مربوطه در پنجره جدیدی نمایش داده خواهد شد. • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقیhttp://www.azarnezam.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربیhttp://www.nezam-awest.org • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیلhttp://www.irceo-ar.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهانhttp://www.isfahanengineers.com • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانhttp://www.tehran.nezam.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاریhttp://www.chaharmahal.nezam.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضویhttp://www.nezammohandesi.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنانhttp://www.nmsemnan.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستانhttp://www.zahedannezam.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوینhttp://www.qazvin-eng.com • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قمhttp://www.qom.nezam.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستانhttp://www.nezam-mohandesi.org • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلانhttp://www.guilan-nezam.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندرانhttp://www.mazandnezam.org • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزیhttp://www.arakengineers.com • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگانhttp://www.nezam-hormozgan.com • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدانhttp://www.h-eng.org • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستانhttp://kordestan.nezam.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهکیلویه و بویر احمدhttp://kohkilooyeh.nezam.ir • سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزدhttp://www.yazdnezam.com

 • نتایج انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان - استان ها

  علی ترکاشوند در صدر جدول عمرانمنوچهر شیباتی اصل رتبه 31 عمرانجعفر بلبلی   رتبه 44  عمران فرشاد امیرخانی     منتخب اول رشته مکانیکگروه اینترنتی گام برنده 60  درصد کرسی های هیات مدیرهتهران کاتب احدی   580 رای رتبه سوم شهرسازی - جابر نصیری 2104  رای - تقی زاده (علی البدل) 1015  رای غرضی رتبه ششم برقسید مهدی هاشمی رتبه اول 1827 راینتايج ششمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان استان گلستان(جدید)نتيجه انتخابات اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزي(جدید)نتايج ششمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان سيستان و بلوچستان(جدید)انتخابات در قم؛ گرم و سنگين(جدید)نتايج انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان(جدید)نتايج ششمين دوره انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي(جدید)نتايج ششمين دوره انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان گيلان(جدید)اعلام نتايج انتخابات نظام مهندسي ساختمان استان قزوين(جدید)نتايج آراي انتخابات ششمين دوره هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان كردستان(جدید)نتايج نهائي انتخابات ششمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران(جدید)نتايج كامل آراء انتخابات نظام مهندسي ساختمان استان مازندران(جدید)نتايج انتخايات هيئت مديره نظام مهندسي كهگيلويه و بويراحمد(جدید)گزارش تصويري / ششمين دوره انتخابات نظام مهندسي استان اردبيل(جدید)نتايج انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان(جدید)نتايج انتخابات نظام مهندسي خراسان شمالي(جدید)نتايج انتخابات نظام مهندسي اردبيل(جدید)اعلام نتايج انتخابات نظام مهندسي يزد(جدید)اعلام نتايج انتخابات نظام مهندسي لرستان(جدید)مشاركت ۱۰۰۰۰ هزار نفري مهندسان تهراني در انتخابات(جدید)نتيجه انتخابات نظام مهندسي برگرفته از تفكرات اعضا استارتقاء جايگاه نظام مهندسي از وظايف نظام مهندسي استافزايش صد درصدي اعضاي نظام مهندسي ساختمان در قماستقبال مهندسان لرستاني از انتخابات نظام مهندسي مطلوب بوده استاستقبال بي سابقه مهندسان در تهران و اصفهان؛ زمان راي گيري تمديد مي شودرقابت مهندسان ساختمان در گلستاناشتياق مهندسان در انتخابات/استقبال بي نظير از انتخابات نظام مهندسي مثال زدني استانتخابات نظام مهندسي در كردستان/ رقابت ۵۳ داوطلب براي كسب ۹ كرسياصلاح چارت سازماني نهادهاي تخصصي زمينه بكارگيري دانش آموختگان رشته شهرسازيتصاوير حضور مهندسان در انتخابات هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهراناين گوي و اين ميدان / نيم نگاهي به شعارهاي ...

 • دانلود نمونه سوالات ازمون نظام مهندسی

    دانلود نمونه سوالات پروانه اشتغال ازمون نظام مهندسی     از اینجا دانلود کنید

 • لیست اصلاح طلبان شورای شهر اصفهان 1392

  چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا   اسامی کاندیداهای ائتلاف اصلاح طلبان در شورای شهر اصفهان فهرست امید به فردا شوراهای شهر و روستا، میراث ماندگار دولت اصلاحات   اصلاح طلبان با شعار "امید به فردا " در انتخابات شوراها شرکت می کنند کمیته اطلاع رسانی ائتلاف اصلاح طلبان اصفهان اعلام کرد که این ائتلاف با شعار "امید به فردا" در انتخابات پیش روی شورای اسلامی شهر اصفهان شرکت خواهد کرد. با توجه به رد صلاحیت چهره های شاخص - نهایتا آخرین لحظات تعداد از افراد از جمله آقایان: سید محمود حسینی٬ علیرضا نصر٬ علی راعی تایید و نهایتا برخی از جمله آقای فتاح الجنان تایید صلاحیت نشدند. طبق این اعلام لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان با حضور 21 نفر به صورت کامل بسته شد که این لیست از نظر اجرایی و تخصص در وضعیت مطلوبی به سر می برد. همچنین کمیته اطلاع رسانی ائتلاف اصلاح طلبان اصفهان اعلام کرد که "مهندس نیک نداف" به عنوان رییس ستاد انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات شورای شهر انتخاب شده و "مهندس فتح الله معین" نیز، سخنگوی اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر اصفهان است. شعار "امید به فردا" که به گفته این کمیته اطلاع رسانی از بخش پایانی نامه سید حسن خمینی به آیت الله هاشمی رفسنجانی گرفته شده، به عنوان شعار این ائتلاف در انتخابات پیش روی شورای شهر اصفهان انتخاب شد  صورت و لیست اسامی اصلاح طلبان در انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان منتشر شد:   - سید محمود حسینی (متولد ۱۳۳۴) فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته فیزیک از دانشگاه اصفهان- حضور در دفاع مقدس، جانباز و آزاده (زندانی سیاسی قبل از انقلاب)سوابق مدیریتی و اجرایی:1- استاندار اصفهان2- استاندار سیستان و بلوچستان3- مشاور وزیر کشور4- عضو هیات علمی و مسئول بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان5- مسئولیت در واحد فرهنگی نهادهای انقلاب و معاونت فرهنگی بنیاد شهید مرکز6- مدیر آموزش شرکت ملی گاز ایران7- مدیر برنامه ریزی منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران8- سرپرست و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی هشت بهشت9- مطالعه و ارائه مقالات متعدد در زمینه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اقوام و مذاهب و مباحث اجتماعی و فرهنگی10- تهیه، تکمیل و پیگیری طرح توسعه محور شرق کشور، طرح توسعه استان اصفهان در افق چشم انداز ونیز پیگیری تصویب طرح‏های تامین آب زاینده‏رود مثل بهشت آباد و حفاظت کیفی زاینده‏رود و مدیریت در اجرای طرح‏های بزرگ عمرانی اصفهان مثل آزاد راه‏ها و کنارگذرهای شرق و غرب اصفهان   - مهندس فتح اله معین (متولد ۱۳۳۳) - فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران، طی دوره کارشناسی ...