رسانه و کلیشه های جنسیتی - انواع کلیشه های رسانه ای


در این نوشتار ابتدا مفاهیم مهمی چون بازنمایی و کلیشه سازی را بررسی کرده و در ادامه به موضوع جنسیت و نقش رسانه ها در جامعه پذیری نقشها و الگوهای جنسی می پردازیم.


انواع کلیشه های رسانه ای

انواع کلیشه های رسانه ای

آنچه مسلم است اینکه رسانه بر درک عموم مردم از جهان موثر است. رسانه می تواند بر آگاهی‌ها و ذهنیت مردم نسبت به دنیای اطراف تاثر گذارد. این به دلیل نقش واسطه گری رسانه است به این معنا که رسانه ها نقش میانجی بین اگاهی های فردی و ساختارهای گسترده اجتماعی دارند. بنابراین بازنمایی به معنای ساخت رسانه ای واقعیت است. بازنمایی به معنای انعکاس پدیده های در جهان خارج نیست بلکه تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوب های مفهومی و گفتمانی است. از این نظر که رسانه ها فراگیرترین نظام تولید و بازتولید اگاهی در دنیای امروزند،می توان محتوای انها را

منبع : tebyan.net


,