برنامه کامل دور رفت لیگ دسته دوم فوتبال ایران اعلام شد

مه کامل دور رفت لیگ دسته دوم فوتبال ایران اعلام شد

گروه اول

۱- نفت محمودآباد

۲- استقلال اهواز

۳- البرز بندر كُنگ

۴- نفت و گاز گچساران

۵- گاز فجر جم بوشهر

۶- مقاومت تهران

۷- گيتى پسند اصفهان

۸- ذوب آهن نوين اصفهان

۹- گلچين رباط كريم

۱۰- شهردارى اردبيل

۱۱- فولاد نوين اهواز

۱۲- سپيدرودرشت

۱۳- ملى حفارى اهواز

۱۴- شموشك نوشهر

گروه دوم

۱- نفت اميديه

۲- شهردارى زنجان

۳- آلومينيوم نوين هرمزگان

۴- داتيس لرستان

۵- سايپا مهر كرج

۶- آشيان گستران ورامين

۷- گسترش فولاد سهند

۸- چوكاى تالش

۹- پيام خراسان

۱۰- فولاد نطنز

۱۱- پاس نوين همدان

۱۲- پرسپوليس برازجان

۱۳- نوژن شهردارى نوشهر

۱۴- نفت نوين آبادان

برنامه مسابقات دور رفت

هفته اول

گروه اول

نفت محمودآباد - شموشك نوشهر

ملى حفارى اهواز - استقلال اهواز

البرز بندركنگ- سپيدرودرشت

فولاد نوين اهواز - نفت و گاز گچساران

گاز فجر جم بوشهر- شهردارى اردبيل

گلچين رباط كريم - مقاومت تهران

گيتى پسند اصفهانى- ذوب آهن نوين اصفهان

گروه دوم

نفت اميديه - نفت نوين آبادان

نوژن شهردارى نوشهر- شهردارى زنجان

آلومينيوم نوين هرمزگان - پرسپوليس برازجان

پاس نوين همدان - داتيس لرستان

سايپا مهركرج - فولاد نطنز

پيام خراسان - آشيان گستران ورامين

گسترش فولاد سهند - چوكاى تالش

هفته دوم

گروه اول

ملى حفارى اهواز - نفت محمودآباد

سپيدرود رشت - شموشك نوشهر

استقلال اهواز - فولاد نوين اهواز

شهردارى اردبيل - البدر بندر كُنگ

نفت و گازگچساران - گلچين رباط كريم

ذوب آهن نوين اصفهان - گاز فجر جم بوشهر

گروه دوم

نوژن شهردارى نوشهر - نفت اميديه

پرسپوليس برازجان - نفت نوين آبادان

شهردارى زنجان - پاس نوين همدان

فولاد نطنز- آلومينيوم نوين هرمزگان

داتيس لرستان - پيام خراسان

چوكاى تالش - سايپا مهركرج

آشيان گستران ورامين- گسترش فولاد سهند

هفته سوم

گروه اول

نفت محمودآباد - سپيدرودرشت

فولاد نوين اهواز - ملى حفارى اهواز

شموشك نوشهر- شهردارى اردبيل

گلچين رباط كريم - استقلال اهواز

البدر بندر كُنگ- ذوب آهن نوين اصفهان

گيتى پسند اصفهان - نفت و گاز گچساران

گاز فجر جم بوشهر - مقاومت تهران

گروه دوم

نفت اميديه- پرسپوليس برازجان

پاس نوين همدان - نوژن شهردارى نوشهر

نفت نوين آبادان - فولاد نطنز

پيام خراسان -شهردارى زنجان

آلومينيوم نوين هرمزگان - چوكاى تالش

گسترش فولاد سهند - داتيس لرستان

سايپاى مهر كرج- آشيان گستران ورامين

هفته چهارم

گروه اول

فولاد نوين اهواز - نفت محمودآباد

شهردارى اردبيل - سپيدرودرشت

ملى حفارى اهواز - گلچين رباط كريم

ذوب آهن نوين اصفهان - شموشك نوشهر

استقلال اهواز - گيتى پسند اصفهان

مقاومت تهران - البدر بندر كُنگ

نفت و گاز گچساران - گاز فجر جم بوشهر

گروه دوم

پاس نوين همدان - نفت اميديه

فولاد نطنز - پرسپوليس برازجان

نوژن شهردارى نوشهر - پيام خراسان

چوكاى تالش - نفت نوين آبادان

شهردارى زنجان - گسترش فولاد سهند

آشيان گستران ورامين - آلومينيوم نوين هرمزگان

داتيس لرستان - سايپا مهركرج

هفته پنجم

گروه اول

نفت محمودآباد - شهردارى اردبيل

گلچين رباط كريم - فولاد نوين اهواز

سپيدرودرشت - ذوب آهن نوين اصفهان

گيتى پسند اصفهان - ملى حفارى اهواز

شموشك نوشهر - مقاومت تهران

گاز فجر جم بوشهر - استقلال اهواز

البدر بندر كُنگ - نفت و گاز گچساران

گروه دوم

نفت اميديه - فولاد نطنز

پيام خراسان - پاس نوين همدان

پرسپوليس برازجان - چوكاى تالش

گسترش فولاد سهند- نوژن شهردارى نوشهر

نفت نوين آبادان - آشيان گستران ورامين

سايپا مهركرج- شهردارى زنجان

آلومينيوم نوين هرمزگان - داتيس لرستان

هفته ششم

گروه اول

گلچين رباط كريم - نفت محمودآباد

ذوب آهن نوين اصفهان - شهردارى اردبيل

فولاد نوين اهواز - گيتى پسند اصفهان

مقاومت تهران - سپيدرودرشت

ملى حفارى اهواز - گاز فجر جم بوشهر

نفت و گاز گچساران - شموشك نوشهر

استقلال اهواز - البدر بندر كُنگ

گروه دوم

پيام خراسان - نفت اميديه

چوكاى تالش - فولاد نطنز

پاس نوين همدان - گسترش فولاد سهند

آشيان گسترش ورامين - پرسپوليس برازجان

نوژن شهردارى نوشهر- سايپا مهركرج

داتيس لرستان - نفت نوين آبادان

شهردارى زنجان - آلومينيوم نوين هرمزگان

هفته هفتم

گروه اول

نفت محمودآباد - ذوب آهن نوين اصفهان

گيتى پسند اصفهان- گلچين رباط كريم

شهردارى اردبيل - مقاومت تهران

گاز فجر جم بوشهر- فولاد نوين اهواز

سپيدرودرشت - نفت و گازگچساران

البدر بندر كُنگ - ملى حفارى اهواز

شموشك نوشهر - استقلال اهواز

گروه دوم

نفت اميديه - چوكاى تالش

گسترش فولاد سهند - پيام خراسان

فولاد نطنز- آشيان گستران ورامين

سايپا مهركرج- پاس نوين همدان

پرسپوليس برازجان - داتيس لرستان

آلومينيوم نوين هرمزگان - نوژن شهردارى نوشهر

نفت نوين آبادان - شهردارى زنجان

هفته هشتم

گروه اول

گيتى پسند اصفهان - نفت محمودآباد

مقاومت تهران - ذوب آهن نوين اصفهان

گلچين رباط كريم - گاز فجر جم بوشهر

نفت و گاز گچساران - شهردارى اردبيل

فولاد نوين اهواز - البدر بندر كُنگ

استقلال اهواز - سپيدرودرشت

ملى حفارى اهواز - شموشك نوشهر

گروه دوم

گسترش فولاد سهند - نفت اميديه

آشيان گستران ورامين - چوكاى تالش

پيام خراسان - سايپا مهركرج

داتيس لرستان - فولاد نطنز

پاس نوين همدان - آلومينيوم نوين هرمزگان

شهردارى زنجان - پرسپوليس برازجان

نوژن شهردارى نوشهر - نفت نوين آبادان

هفته نهم

گروه اول

نفت محمودآباد - مقاومت تهران

گاز فجر جم بوشهر - گيتى پسند اصفهان

ذوب آهن نوين اصفهان - نفت و گاز گچساران

البدر بندر كُنگ - گلچين رباط كريم

شهردارى اردبيل - استقلال اهواز

شموشك نوشهر- فولاد نوين اهواز

سپيدرود رشت - ملى حفارى اهواز

گروه دوم

نفت اميديه- آشيان گستران ورامين

سايپا مهركرج- گسترش فولاد سهند

چوكاى تالش - داتيس لرستان

آلومينيوم نوين هرمزگان - پيام خراسان

فولاد نطنز- شهردارى زنجان

نفت نوين آبادان - پاس نوين همدان

پرسپوليس برازجان - نوژن شهردارى نوشهر

هفته دهم

گروه اول

گاز فجر جم بوشهر- نفت محمودآباد

نفت و گاز گچساران - مقاومت تهران

گيتى پسند اصفهان - البدر بندر كُنگ

استقلال اهواز - ذوب آهن نوين اصفهان

گلچين رباط كريم - شموشك نوشهر

ملى حفارى اهواز - شهردارى اردبيل

فولاد نوين اهواز - سپيدرودرشت

گروه دوم

سايپا مهركرج - نفت اميديه

داتيس لرستان - آشيان گستران ورامين

گسترش فولاد سهند - آلومينيوم نوين

هرمزگان

شهردارى زنجان - چوكاى تالش

پيام خراسان - نفت نوين آبادان

نوژن شهردارى نوشهر - فولاد نطنز

پاس نوين همدان - پرسپوليس برازجان

هفته يازدهم

گروه اول

نفت محمودآباد - نفت و گاز گچساران

البدر بندر كُنگ - گاز فجر جم بوشهر

مقاومت تهران - استقلال اهواز

شموشك نوشهر - گيتى پسند اصفهان

ذوب آهن نوين اصفهان - ملى حفارى اهواز

سپيدرودرشت - گلچين رباط كريم

شهردارى اردبيل - فولاد نوين اهواز

گروه دوم

نفت اميديه - داتيس لرستان

آلومينيوم نوين هرمزگان - سايپا مهركرج

آشيان گستران ورامين- شهردارى زنجان

نفت نوين آبادان - گسترش فولاد سهند

چوكاى تالش - نوژن شهردارى نوشهر

پرسپوليس برازجان - پيام خراسان

فولاد نطنز - پاس نوين همدان

هفته دوازدهم

گروه اول

البدر بندر كُنگ - نفت محمودآباد

استقلال اهواز - نفت و گاز گچساران

گازفجر جم بوشهر- شموشك نوشهر

ملى حفارى اهواز - مقاومت تهران

گيتى پسند اصفهان - سپيدرودرشت

فولاد نوين اهواز - ذوب آهن نوين اصفهان

گروه دوم

آلومينيوم هرمزگان - نفت اميديه

شهردارى زنجان - داتيس لرستان

سايپا مهركرج - نفت نوين آبادان

نوژن شهردارى نوشهر - آشيان گستران ورامين

گسترش فولاد سهند - پرسپوليس برازجان

پاس نوين همدان - چوكاى تالش

پيام خراسان - فولاد نطنز

هفته سيزدهم

گروه اول

نفت محمودآباد - استقلال اهواز

شموشك نوشهر - البدر بندر كُنگ

نفت و گاز گچساران - ملى حفارى اهواز

سپيدرودرشت - گازفجر جم بوشهر

مقاومت تهران - فولاد نوين اهواز

شهردارى اردبيل - گيتى پسند اصفهان

ذوب آهن نوين اصفهان - گلچين رباط كريم

گروه دوم

نفت اميديه - شهردارى زنجان

نفت نوين آبادان - آلومينيوم نوين هرمزگان

داتيس لرستان - نوژن شهردارى نوشهر

پرسپوليس برازجان - سايپا مهركرج

آشيان گستران ورامين - پاس نوين همدان

فولاد نطنز - گسترش فولاد سهند

چوكاى تالش - پيام خراسان

مسابقات ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور قرعه كشى شد

مسابقات فصل جديد (۹۱-۹۰) مسابقات ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور با حضور مسئولين ليگ فدراسيون فوتبال و همچنين مديران و نمايندگان باشگاه هاى ليگ ۲ گروه بندى و قرعه كشى شد.در ابتدا آئين نامه مسابقات و شرايط ليگ امسال براى كليه تيم هاى شركت كننده توسط مسئولين ليگ يعنى بهروان و محمودزاده توضيح داده شد و در ادامه نيز با انجام قرعه كشى و تعيين گروه بندى ۲۸ تيم شركت كننده در ۲ گروه ۱۴ تيمه و تعيين شرايط ميزبانى تيم ها به پايان رسيد. لازم به ذكر است كه فصل ۹۱-۹۰ مسابقات ليگ ۲ با شرايط جديدى پايه گذارى شد چرا كه امسال تعداد تيم ها به سه فصل قبل اين سرى مسابقات بازگشت و تعداد تيم ها مجدداً به شرايط مطلوب تغيير يافت.فصل آتى به اين شرايط مى باشد كه كليه تيم ها در سراسر كشور در ۲ گروه سازمان يافته و ديگر آن سيد شمال و جنوب برداشته و فشار از بعضى گروه ها كه امكان داشت حجم زيادى از رقابت را داشته باشد كاسته شد و كليه تيم هاى مدعى از شرايط و شانس مساوى براى صعود برخوردار گشتند.


مطالب مشابه :


تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز قهرمان مسابقات جوانان منطقه پنج کشور شد

توپچو - تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز قهرمان مسابقات جوانان منطقه پنج کشور شد - بو وئبلاگ
برنامه کامل دور رفت لیگ دسته دوم فوتبال ایران اعلام شد

گسترش فولاد سهند - داتيس شهردارى زنجان - گسترش فولاد
2 خبر از گسترش فولاد

سایت رسمی فوتبال آزربایجان - 2 خبر از گسترش فولاد - سایت رسمی فوتبال آزربایجان
ورزشگاه گسترش فولاد تبریز در حال تکمیل است

سایت رسمی فوتبال آزربایجان - ورزشگاه گسترش فولاد تبریز در حال تکمیل است - سایت رسمی فوتبال
نتایج وجدول لیگ دسته دوم کشور

آرمین قزوین ۱ - ۱ گسترش فولاد نوین شهرداری زنجان ۰ - ۰ شهرداری انزلی گاز سرخس ۰
نماینده فوتبال خوی امیدوار به صعود

مسابقات فوتبال امیدهای شمال غرب که با میزبانی باشگاه گسترش فولاد و چوب زنجان حضور
جدول و برنامه بازیهای لیگ دو

سایپا شمال - شهرداری زنجان. گازفجر جم بوشهر - آرمین شهرداری انزلی - گسترش فولاد
توقف فولاد نوین خوزستان در برابر تیم قعر جدولی البدر

فولاد نوین خوزستان در هفته نهم این مسابقات ، عصر * پرشیان زنجان 2 * گسترش فولاد
بيانيه آذربایجانی‌های هوادار تراختور مقیم تهران

حضور هواداران آذربايجاني براي تشويق تيم گسترش فولاد آذربايجان در بازي برگشت فوتبال زنجان
شركت‌هاي قابل واگذاري در سال 90 13

ريلي گسترش سازه فولاد تاژ‌سازان، گسترش چرخه استان زنجان، عمران
برچسب :