انرژي مورد نياز در مرغ تخمگذار تجاري و تاثير آن بر عملکرد

مقدمه 

هم چنانكه مي دانيم هزينه عمده توليد در صنعت طيور را دان تشكيل مي دهد و از آنجا كه انرژي مورد نياز براي توليد و ساير اعمال حياتي نيز از طريق دان در اختيار طيور قرار مي گيرد , لذا تعيين مقدار مورد نياز طيور تخم گذار تجاري و هم چنين تهيه فرمول‌هاي دان با حداقل قيمت و به شرط تامين نيازهاي ضروري و از جمله انرژي , از اهميت به سزايي برخوردار است .

 

تغييرات انرژي دان 

پديده تغييرات مقدار دان مصرفي روزانه در طيور تخم گذار كه ناشي از تغييرات سطح انرژي دان صورت مي گيرد امري است كه از ساليان دور مورد قبول واقع شده است .

در حاليكه هر مرغ تخمگذاري نژاد لگهورن در دوره توليد به حدود 320 كيلو كالري انرژي در روز نياز دارد , افزايش 10 درصدي انرژي دان مي تواند سبب تغيير در مقدار دان مصرف شده روزانه به مقدار 2 تا 3 درصد گردد و اين تغيير در نژادهاي سنگين تر مرغ تخمگذار تجارتي كه به حدود 400 كيلو كالري در روز انرژي نياز دارند مي تواند به 5 درصد نيز برسد .

از طرف ديگر با كاهش سطح انرژي دان , به مقدار مصرف روزانه افزوده مي شود كه اين تغيير در مقدار مصرف در سويه‌هاي مختلف مرغ تخمگذار برابر نبوده و متفاوت از يكديگر مي باشد .

طيور تخم گذار كه با تغيير سطح انرژي دان قابليت تغيير در مقدار مصرف دان روزانه را به منظور تامين انرژي مورد نياز خود دارند در درجه حرارت‌هاي بين 10 تا 29 سلسيوس تغيير چنداني در مقدار مصرف دان خود نمي دهند , ولي با كاهش درجه حرارت به كمتر از 10 درجه سلسيوس , افزايش مقدار دان روزانه به منظور تامين انرژي مورد نياز , قابل توجه مي باشد .

براي جبران كمبود انرژي دريافتي در مرغ تخمگذار ناشي از كاهش مصرف دان به دنبال افزايش دماي محيط به تبع آن افزايش داده ولي با افزايش بيشتر دماي محيط به تبع آن افزايش تعداد و زمان دهان زدن مرغ , افزايش بيشتر انرژي دان بي تاثير و قادر به تامين كمبود انرژي ناشي از كم شدن مصرف دان بيشتر وقت خود را صرف دفع گرما از طريق دهان زدن مي كند .

 

تاثير تغييرات سطوح مختلف انرژي دان در عملكرد 

تغييرات در مقدار دان مصرفي روزانه طيور تخمگذار ناشي از تغيير سطح انرژي دان صورت مي گيرد , تا زمانيكه مرغ بتواند انرژي و ساير مواد ضروري مورد نياز روزانه را در اثر تغيير مقدار دان دريافت كند معمولاً تغييري نيز در عملكرد به استثناي وزن تخم مرغ بوجود نخواهد آمد .

به عنوان مثال : در سه گله مرغ تخمگذار تجارتي و با مصرف فرمول‌هاي دان با سطوح انرژي 2519 , 2798 , 3078 كيلو كالري در كيلوگرم , توليد در هر سه گله برابر ولي در گله اي كه از انرژي با سطح 3078 استفاده كرده بود وزن تخم مرغ حدود 2 گرم بيشتر بوده است .

ميانگين مقدار دان روزانه مصرف شده توسط هر مرغ در اين سه گله نيز «6/118 گرم با انرژي 2519 » , « 3/109 گرم با انرژي 2798 و 7/107 گرم دان با انرژي 3078 » كيلو گرم كالري بوده است .

نتيجه اين آزمايش اهميت اين موضوع را ثابت مي كند كه مرغداران و جيره نويسان با تغيير انرژي دان و آن هم به هر قيمتي كه شده نبايد انتظار افزايش توليد و بهبود عملكرد را داشته باشند مگر آنكه بخواهند وزن تخم مرغ توليد شده افزايش يابد , به عبارت ديگر افزايش سطح انرژي دان كه افزايش قيمت آن را نيز به دنبال خواهد داشت بايد از نظر اقتصادي توجيه پذير باشد .

توجه به اين موضوع نيز ضروري است كه تغييرات انرژي فرمول دان بايد با تغيير در مقادير ساير مواد ضروري نظير پروتئين , اسيدهاي آمينه و حتي ويتامين‌ها و مواد معدني صورت گيرد تا فرمول دان از نظر تمام مواد ضروري متعادل گردد .

يكي از موارد استفاده از افزايش سطح انرژي دان زماني است كه مرغدار به علت عدم امكان فروش تخم مرغ‌هاي ريز و با وزن كم , نياز به افزايش هر چه سريع تر و بيشتر وزن تخم مرغ درشت و ريز مي باشد كه افزايش سطح انرژي دان را از نظر اقتصادي توجيه پذير مي نمايد .

 

استفاده از چربي براي تغيير انرژي دان 

براي افزايش سطح انرژي دان علاوه بر استفاده از مواد اوليه با انرژي بالا ؛ نظير ذرت , مي توان از انواع چربي‌ها از جمله روغن ذرت , چربي‌هاي حيواني و غيره استفاده كرد .

نتايج آزمايش‌هاي صورت گرفته در اين باره نشان مي دهد كه عملكرد در گله‌هايي كه از چربي گياهي و يا حيواني استفاده كرده اند با يكديگر اختلاف نداشته و به عبارت ديگر ؛ درصد توليد , وزن تخم مرغ , مقدار انرژي مورد نياز براي توليد يك عدد تخم مرغ و راندمان تبديل غذايي يكسان بوده و تنها اختلاف محسوس , وزن بيشتر مرغ در گله اي بوده است كه از چربي گياهي ( روغن ذرت ) استفاده شده است .

 

خلاصه و نتيجه 

1- تغييرات سطح انرژي دان در مرغ تخمگذار سبب تغيير در مقدار مصرف دان مي شود .

2- واكنش مرغ تخمگذار به كاهش انرژي دان بيشتر از افزايش آن بوده و مرغ را قادر مي سازد كه با مصرف دان بيشتر بتواند كمبود انرژي ناشي از كاهش انرژي دان را جبران نمايد .

3- تغيير انرژي دان از 2798 به 2519 كيلوكالري در كيلو گرم , سبب افزايش مصرف دان به مقدار 5/8 درصد خواهد شد .

4- تغييرات سطح انرژي دان تا وقتيكه مرغ بتواند با تغيير مقدار مصرف دان،انرژي مورد نياز را دريافت كند تاثيري در عملكرد ندارد.

5- در صورت ناكافي بودن دان در دانخوري ، جيره بندي دان و يا افزايش دماي محيط به بيش از 35 درجه سلسيوس ، مرغ قادر به تأمين انرژ مورد نياز حتي در صورت افزاي سطح انرژي دان نخواهد بود.

6- افزايش انرژي دان ازطريق افزودن چربي منجر به افزايش ناچيز وزن تخم مرغ شده و مي‌تواند در اوايل توليد و در فصول مختلف درصد تخم مرغ‌هاي ريز را كاهش دهد.

7- چربي‌هاي گياهي و حيواني مي‌توانند به طور يكسان سبب افزايش وزن تخم‌مرغ شوند.

8- افزايش چربي به دان ‏، افزايش قيمت آن و تغيير عملكردي كه از اين طريق حاصل مي‌شود بايد توسط جيره نويس قابل يش‌بيني باشد تا براساس آن و با توجيه ‌پذيري اقتصادي ‏ اين تغييرصورت گيرد.

9- با توجه به عدم بهبود عملكرد ناشي از افزايش سطح انرژي دان به استثناي افزايش ناچيز وزن تخم‌مرغ و بويژه در اوايل توليد ‏، امروزه در جيره‌نويسي مرغ تخمگذار ‏ تهيه فرمول براساس حداقل قيمت‌دان و به شرط تامين مواد ضروري مورد نياز مي‌باشد مگر در مواردي نظير كاهش مصرف روزانه دان به كمتر از يكصد گرم در اين صورت بايد سطح انرژي دان نيز مورد توجه قرار گیرد.

نويسنده: دکتر سورن پزشکيان


مطالب مشابه :


انواع نژاد هاي مرغ و رنگ پوسته تخم مرغ آنها

اي مؤثر بر كاهش كلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌هاي تخمگذار انواع نژاد هاي مرغ و رنگ پوسته
نژاد های معروف مرغ تخمگذار

نژاد های معروف مرغ نژاد های معروف مرغ تخمگذار: فروش فوق العاده انواع پرندگان و
پرورش مرغ تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار ها انواع مختلفی دارند و برای مرغهای تخمگذار نژاد سنگین ابعاد
خودکفایی کشور در تولید مرغ گوشتی و تخمگذار

ایرنا، نژاد مرغ گوشتی از جمله انواع مرغ بومی مرغ تخمگذار در شرایط
اطلاعاتی در مورد نژاد مرغ و خروس مرندی

اطلاعاتی در مورد نژاد مرغ و انواع نژادطوطی تنها نژاد زینتی، تخمگذار و گوشتی
ماکیان

فروشگاه انواع اين نژاد كه مرغ ملي سوئيس بشمار مي اين نژاد تخمگذار خوبي است و
قیمت به روز مرغ بومی تخمگذار

قیمت به روز مرغ بومی تخمگذار به علاوه، جوجه خروس هاي اين نژاد هم خرید انواع مرغ
انرژي مورد نياز در مرغ تخمگذار تجاري و تاثير آن بر عملکرد

انرژي مورد نياز در مرغ تخمگذار تجاري و مي توان از انواع چربي‌ها مرکز اصلاح نژاد
مرغ و خروس نژاد مرندی

مرغ و خروس نژاد انواع نژادماکیان+انواع همچنین این نژاد از بهترین نژادهای تخمگذار
برچسب :