سیستم حقوق دستمزد شرکت پست(پروژه)

فصل اول

مقدمه :‌

بسياري از صاحبنظران امور ادراي و مديريت بر اين باورند كه نخستين و نهايي‌ترين هدف از پذيرش شغل برخورداري مادي و به زبان رايج دريافت حقوق و دستمزد است. از طرفي ديگر اگر صنايع انساني را برجسته ترين ابزار دست يابي به هدفهاي مديريت بدانيم به سهولت درمي يابيم كه امر پرداخت حقوق ودستمزد جايگاهي بس حساس در قلمرو مديريت دارد. شمار فراواني از اعتصابهاي كارگري و حتي كارمندي كم كاريها، عدم انگيزش و نارضايتي‌هاي شغلي، ‌موارد ترك خدمت كه در همه جاي جهان روي مي‌دهند زائيدة بي توجهي به انگيزه‌هاي مالي پرداخت و كمبود مقررات و روشهاي منظم منطقي و منصفانة حقوق و دستمزد است با چنين اهميت و حساسيتي كه در امر جبران خدمت وجود دارد متأسفانه منابع مكتوب پيرامون اين موضوع به اندازة كافي در دسترس دانش پژوهان رشته‌هاي مديريت و حسابداري و مسئولين امور اداري نيست و تعداد معدود كتب و جزوات موجود نيز تنها به ايجاد خاصي از مسائل حقوق و دستمزد پرداخته اند مهم ترين عامل جذب و جلب پرسنل در بازار كار مشخص نمودن حقوق و مزاياي داوطلبين استخدام در سازمان است. حقوق و دستمزد در برخي از جوامع امروزي نماد و سنبل، احترام اجتماعي است، بنابرين حقوق و دستمزد مهم ترين مسئله‌اي است كه توجه و اشتغال فكري حقوق ديگران را در سير زندگي كاري خود مشغول مي‌دارد.

 

اهميت سيستم حقوق و دستمزد :‌

وظايف حسابداران در مورد هزينه حقوق و دستمزد اط ساده ترين و با هميت ترين آنهاست. محاسبه و پرداخت درست و مناسب حقوق و دستمزد يكي از عوامل مؤثر در ايجاد رابطه مطلوب بين كاركنان و يا كارگران و كارفرما مي‌باشد  مدارك سيستم حقوق و دستمزد كه به درستي تهيه و به آساني قابل فهم باشد. يكي ديگر از عوامل با اهميت در برقراري رابطه مناسب بين مديريت مؤسسه و كاركنان و مقامات قانوني از قبيل ادارات كار، بيمه، مالياتها و. ..است.

 

تعريف سيستم حقوق ودستمزد :

در مؤسسات مختلف پرداخت حقوق و دستمزد به هر يك از كاركنان براساس ساعت كار به صورت دستمزد روزانه، هفتگي يا ماهانه مي‌باشد.  هنگام پرداخت حقوق و دستمزد اطلاعات مربوط به دريافتي هر يك از كاركنان همراه با ريز محاسبات و مبتني بر مدارك كاركردوي پردازش و ارائه مي‌شود.

سيستم حقوق و دستمزد مجموعه‌اي از اجزاء به هم پيوسته در داخل يك مؤسسه است كه داده‌هاي مربوط به سهم نيروي كار در توليد محصولات و يا ارائه خدمات را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبديل مي‌كند.

 

دستمزد مستقيم

عبارت است از هزينه كار انجام شده‌اي كه مستقيماٌ به جهت ساخت محصول پرداخت ويا تعهد مي‌شود. به عبارت ديگر دستمزد كارگراني را كه مستقيماٌ به ساخت محصول اشتغال دارندرا دستمزد مستقيم گويند.

 

دستمزد غير مستقيم

عبارت است از هزينه نيروي كار انجام شده‌اي كه مستقيماٌ در ساخت محصول صرف شده باشد. به عبارت ديگر دستمزد كارگراني، سرپرستان و كساني كه تعمير و نگهداري ماشين آلات اشتغال دارند و مستقيماٌ تأثيري در توليد ندارند را دستمزد غير مستقيم گويند.

 

زمان عادي انجام كار :

عبارت است از مدت زماني كه طبق روال عادي براي انجام كار لازم است.

زمان استانداردكار :‌عبارت است از ميزان كار مورد انتظار از هر كارگر در زمان معين. زمان استاندارد از طريق زمان سنجي حركات لازم براي توليد و با در نظر گرفتن اوقات استراحت، توقف و تأخيرات احتمالي بدست مي آيد.

 

كنترل‌هاي داخلي سيستم حقوق و دستمزد :

كنترل داخلي مناسب براي سيستم حقوق و دستمزد شامل تقسيم دقيق وظايف و مسئوليتها در سيستم حقوق و دستمزد است. در اغلب مؤسسات وظايف و مسئوليتهاي حقوق و دستمزد به چند دواير زير تقسيم مي‌شوند.

1-   دايره كارگزيني

2-   دايره ثبت اوقات كار

3-   دايره حقوق و دستمزد

4-   دايره پرداخت

 

1-  دايره كارگزيني

وظيفه عمده اين دايره تهيه و تدوين و يا اصطلاح دستور العملها، آئين نامه‌هاي استخدامي و فرمهاي پرسنلي مي‌باشد.  به گونه‌اي كه با قانون كار مقررات بيمه و تأمين اجتماعي منطبق باشد. استخدام كاركنان جديد ممكن است براي جايگزيني با كاركنان ديگر و يا براي توسعه فعاليتهاي مؤسسه صورت گيرد.

اين دايره با هماهنگي مسئولين ساير دواير، شرايط و تعداد كاركنان كه بايد استخدام شوند را تعيين و با رعايت مقررات مؤسسه اقدام به استخدام كاركنان جديد مي‌نمايند. پس از انجام مراحل مختلف استخدام، توسط دايرة كارگزيني، اين دايره سوابقي كه نشان دهنده تاريخ استخدام، نرخ حقوق و دستمزد و كسور مربوط به كارمند جديد را به ديارة حقوق و دستمزد ارسال مي‌كند. تغيير نرخ حقوق و دستمزد و احياناٌ خاتمه كار ‌( قطع رابطة شغلي با مؤسسه ) كاركنان بايستي سريعاٌ به دايره حقوق و دستمزد اطلاع داده شده تا موضوع را در هنگام محاسبات و تنظيم سيستمهاي مربوط در نظر داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  دايره ثبت اوقات كار :‌

نگهداري مداركي كه نشان دهندة اوقات كار هر يك ا زكاركنان در دوره‌هاي مشخص روزانه، هفتگي و يا ماهانه باشد، اولين و مهم ترين مرحله از مراحل جمع آوري داده‌هاي مربوط به حقوق و دستمزد است. اطلاعات مربوط به اوقات كار صرف شده با استفاده از دو كارت ( كارت ساعت و ماشين ساعت زن ) ثبت و نگهداري مي‌شود.

الف ) كارت ساعت :

كارت ساعت محكم ترين و گوياترين مدرك حضور كاركنان در محل كار از ساعت ورود تا ساعت خروج است. كارت ساعت در دايرة ثبت اوقات كار، كنترل و جمع آوري مي‌شود. چون دريافتهاي هر يك از كاركنان مبتني بر كارت ساعت است و از طرفي پس از امضاي كارت ساعت توسط فرد مسئول است كه محاسبه و پرداخت نهايي صورت مي‌گيرد. كارت ساعت و دقت و صحت آن نقش بسيار با ارزشي در رابطه بين كاركنان و كارفرما ايفا مي‌كند. در بيشتر اوقات تلقي كاركنان جديد از وضعيت كنترل داخلي در يك مؤسسه بستگي به دقت در دايرة ثبت اوقات كار دارد. كارت ساعت شامل نام و شمارة استخدامي‌كاركنان است و هر كارت معمولاٌ‌يك دوره پرداخت حقوق و دستمزد را در بر مي‌گيرد. يك كارت ساعت تكميل شده نشان دهندة ساعات شروع و خاتمة كار هر يك از كاركنان و اضافه كاري آنها در روز يا نوبت كاري است.

 

ب ) ماشين ساعت زن :‌

ماشين ساعت زن وسيله‌اي است براي ثبت و انعكاس اوقات حضور كاركنان در محل كار روي كارت ساعت مي‌باشد.  در سيستم حقوق و دستمزد، يك شماره كارت ساعت براي هر يك از كاركنان اختصاص داده مي‌شود كه به عنوان شماره شناسايي كاركنان در پست حقوق و دستمزد مي‌باشد.  معمولاٌ مسئولين اوقات كار هنگام تعويض كارت ساعت و يا ورود و خروج كاركنان در نزديكي محل ماشين ساعت زن براي تسريع ورود و خروج كاركنان و حصول اطمينان از نحوه ي صحيح ساعات كار بر روي كارتهاي ساعت مستقر مي‌شوند. در برخي از مؤسسات از سيستم براي كنترل حضور و غياب وتعيين ساعات كار كاركنان استفاده مي‌شود. كارتهاي ساعت پس از تكميل و امضا شدن در دايره ثبت اوقات كار براي محاسبه و تنظيم سيستمهاي حقوق و دستمزد به دايره حقوق و دستمزد ارسال مي‌شود.

 

3-  دايره حقوق و دستمزد :

محاسبه و تعيين حقوق و دستمزد ناخالص و كسورات، خالص دريافتي هر يك از كاركنان و تهيه و تنظيم پست حقوق و دستمزد براساس كارتهاي ساعت ارسال شده از دايره ثبت اوقات كار در دايره حقوق و دستمزد انجام مي‌شود. وظايف و عمليات اين دايره به وسعت و حجم عمليات موسسه بستگي كامل دارد در برخي از موسسات كوچك در دايره حسابداري حقوق ودستمزد، توسط يك يا چند كارمند محاسبه و تهيه پست حقوق ودستمزد به صورت دستي انجام مي‌گيرد. در بعضي مؤسسات بزرگتر، دايره حقوق و دستمزد كارمند بيشتري دارد و يا به كمك سيستمهاي پردازش كامپيوتري انجام وظيفه مي‌كند.

صرف نظر از وسعت و نوع سيستم پردازش حقوق و دستمزد، دايره حقوق و دستمزد مسئوليت محاسبه و ثبت و طبقه بندي پست حقوق ودستمزد را به عهده دارد. اين دايره براساس ساعت كار شده، ناخالص حقوق و دستمزد هر يك از كاركنان را محاسبه و در پست حقوق و دستمزد ثبت و كسورات مربوط را تعيين و خالص پرداختي را مشخص مي‌كند. دايره حقوق و دستمزد ثبت و مدارك مربوط به هر يك از كاركنان را به تفكيك نگهداري و چكهاي حقوق و دستمزد را تنظيم و با ساير مدارك لازم براي پرداخت به دايره پرداخت و يا مسئول پرداخت حقوق و دستمزد ارائه مي‌نمايد. بنابراين، داده‌هاي به دايره حقوق و دستمزد شامل :‌گزارش ساعت كار، نرخ حقوق و دستمزد در كسورات بوده و پس از پردازش ستاده‌ها شامل موارد زير خواهد بود :

الف ) ليست حقوق و دستمزد به عنوان مدرك مؤسسه براي ارسال به سازمان تأمين اجتماعي و اداره ماليات حقوق

ب ) سوابق و محاسبات انفرادي در آمد و كسورات هر يك از كاركنان

ج ) صدور چك حقوقي.

4-  دايره پرداخت حقوق و دستمزد

در مؤسساتي كه تعداد كاركنان آنها زياد نيست، پرداخت حقوق و دستمزد معمولاٌ در يك روز انجام مي‌شود و تناوب پرداخت ممكن است روزانه، هفتگي و يا ماهانه باشد. بهترين روش پرداخت حقوق و دستمزد پرداخت توسط چك از حساب جاري بانكي است در صورتي كه به دلايل مختلف پرداخت حقوق توسط چك امكان پذير نباشد به شكل نقدي صورت مي‌گيرد. به ميزان جمع مبلغ مورد نياز براي پرداخت خالص ليست حقوق و دستمزد وجه نقد از بانك دريافت و در اختيار دايره پرداخت حقوق و دستمزد يا مسئول پرداخت قرار داده مي‌شود. در اين حالت مبلغ خالص حقوق و دستمزد هر يك از كاركنان در پاكتهاي مخصوص كه براساس شمارة كارمند و يا حروف الفبا مرتب شده‌اند قرار داده مي‌شود. پس از كنترل جمع مبالغ پاكتها و موازنة آنها با جمع خالص قابل پرداخت ليست حقوق و دستمزد در مورد پرداخت و اخذ امضا از كاركنان اقدام مي‌شود. در مواردي كه پرداخت حقوق و دستمزد از طريق چك صورت مي‌گيرد ممكن است صدور چكها از حساب جاري خاصي كه فقط براي پرداخت حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است يا از طريق حساب جاري بانكي مؤسسه انجام مي‌شود. در صورتي كه تعداد كاركنان زياد باشد، استفاده از يك حساب بانكي خاص براي پرداخت حقوق ودستمزد روش مناسبي است در اين روش براي پرداخت حقوق و دستمزد معادل جمع خالص قابل پرداخت ليست حقوق و دستمزد با يك فقره چك ازحساب جاري بانكي مؤسسه برداشت و به حساب جاري خاص پرداخت حقوق و دستمزد واريز مي‌شود مسئول پرداخت براي هر يك از كاركنان از اين حساب جاري خاص يك فقره چك معادل خاص قابل پرداخت صادر و تسليم وي مي‌كند. در برخي از كاركنان در نزديكي از بانكهاي نزديك محل مؤسسه افتتاح و در زمان پرداخت حقوق و دستمزد يك فقره چك معادل قابل پرداخت ليست حقوق ودستمزد در وجه بانك صادر و همراه ليست حقوق و دستمزد كه شمارة حساب بانكي كاركنان در مقابل نام هر يك از آنان ثبت شده است به بانك ارسال مي‌شود و بانك مبلغ قابل پرداخت به هر يك از كاركنان را به حساب بانكي وي واريز مي‌كند.

 

محدوديت‌ها و موانع

عدم همكاري مسئولين پست

ارائه ندادن مدارك و اطلاعات به دليل محرمانه بودن مدارك شركت پست

 

 

 

 

فصل دوم

تاريخچة پست در ايران باستان

قديمي ترين سرويس پست رله ( ايستگاهي ) جهان ( تحويل نامه يا مرسوله از شخصي به شخص ديگر و ادامه عمل تا رسيدن به مقصد نهائي ) توسط كوروش هخامنشي حكمروا و پادشاه امپراطوري پارس ( ايران ) در 530 سال قبل از ميلاد مسيح ايجاد گرديد. هرودت مورخ يونان باستان ( از 425 تا 484 ه. ق ) دركتابهاي تاريخي خودش شرح مفصل و واضحي از اين سيستم بيان مي‌دارد كه هيچ روشي سريع تر از طريق ارسال پيامها كه توسط پارسيان كشف شده بود وجود نداشت و آن بدين صورت بوده كه پارسيان ايستگاههاي مختلفي را در نظر گرفته و در آن افراد سواركار با اسب منتظر رسيدن پيام بودند و فواصل ايستگاهها را طوري در نظر گرفته بودند كه از نظر سازماني آنها يك روز با يكديگر فاصله داشتند ضمناٌ ايستگاههاي مخصوصي براي مواقع برف و باران و سرما به منظور ارسال پيام در نظر گرفته شده بود و اين پيام‌ها با حداكثر سرعت ممكن انجام پذيرفته است او مي‌گويد نه برف، نه سرما، نه باران و نه تاريكي شب مانع ارسال مي‌گرديد.

اولين پيك وارده پيام و بسته‌ها را تحويل دومين نفر مي‌داد كه او نيز به طريق اولي تحويل سواركار بعدي مي‌نمود و كار ادامه  مي يافت تا اينكه پيامها به مقصد مي رسيدند و در زبان پارسي باستان اين روند تكرار يا ريلها به عنوان انكاريون شناخته مي‌شد. اين روند در طول تاريخ ايران در هردوره از سلسله‌هاي پادشاهي ادامه يافت و در بعضي از مواقع بهتر و در پارهايي از زمان دچار ركود گشت و پست را نداشتند. تا اينكه امير كبير در سالهاي اول صدارت خود همراه با ساير اصلاحاتيكه در همه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي، مالي و قضائي مملكت بعمل آورد چون سه كسر اخبار ايالات و  ولايات اهميت بسيار قائل بود باري ايجاد پست چاپارخانه نيز دستوراتي صادر كرد و با اين ترتيب ايجاد پست منظم براي عموم مردم و وضع مقررات قانوني براي آنها ساير اصلاحاتي كه براي اولين مرتبه در ايران صورت مي‌گرفت يادگار و نتيجه تدبير اين وزير با تدبير است. اميركبير مسئوليت چاپارخانه را به ميرزا شفيع خان چاپارچي باشي واگذار نموده بودند كه بعد از وي سالهاي سال به اين سمت مشغول بودند و گردش كار چاپارخانه با در نظر گرفتن زمان و وسيله موجود بسيار سريع و مرتب بود. در سال 1290 ناصرالدين شاه همراه جمعي راهي اروپا شدند و او در كشور اتريش از پادشاه وقت آن كشور درخواست مستشار براي اداره پست نمود و شخصي از كارمندان عالي رتبه آن بود بنام لوستاوريه براي پايه ريزي پست جديد ايران انتخاب و اعزام گرديد و بالافاصله اقدامات خود شروع كرد و يكي از مهم ترين كارهايي كه انجام داد نظام نامه‌اي براي پست ايران تهيه نموده و جهت الحاق ايران به اتحاديه جهاني پست كوشش زيادي نمود و بالاخره بعد از مكاتبات بسيار ايران در سال 1877 ميلادي به عضويت اتحاديه پستي پذيرفته شد و در همان سال خدمت گوستاوريه در ايران به پايان پذيرفت.

 

تشكيل وزارت پست :

بنا به فرمان ناصرالدين شاه اداره پست در سال 1297 به وزارت پست تبديل و اداره آن به ميرزا عليخان ايسناالملك واگذار نمود او نخستين وزير پست است كه براي ادارات تابعه ساعت كار تعيين كرد و براي كاركنان حقوق بازنشستگي برقرار نمود در زمان وزارت ايشان پست هفته‌اي 4 روز ورودي 4 ساعت كار مي‌كرد و براي اقدامات او اداره پست در نزد مردم داراي اهميت و موقعيت خاصي پيدا نمود و در اغلب ايالات و ولايات نامه‌هاي پستي و مكاتبات دولتي مرتب مبادله مي‌شد وحتي نامه‌هاي خارجه و نيز به گيرندگان آن درگوشه و كنار مملكت تحويل مي‌گرديد.

 

تشكيل شركت پست

قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه روز يكشنبه 3/8/1366 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/8/66 به شوراي نگهبان ارسال شده و با توجه به اينكه عدم مغايرت آن با موازين اسلامي و قانون اساسي براساس اصل 94 در موعود مقرر اعلام نگرديد و طي نامه‌اي شماره 14866/1 مورخ 14/9/66 رياست جمهوري و نخست وزيري واصل گرديده است جهت اجرا به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

 

تاريخچه حقوق ودستمزد :‌

در سال‌هاي 1933 و 1934، ضمن حفريات تخت جمشيد پايتخت امپراطوري پارس، در ديوار استحكامات، چندين هزار لوح گلي با متن هايي به خط ميخي عادئحي بدست آمد. اين لوح‌ها در زمان فرمان روايي داريوش بزرگ ( 512-486 پ. م. ) نوشته شده و تاريخ آنها سيزدهمين تا بيست و هشتمين سال فرمانروايي داريوش، يعني از سال 509 تا 494 پ. م. را در بر مي‌گرد.

اين مجوعه بخش كوچكي است از بايگاني واقعي ديوان شاهي.

لوح‌ها به صورت خام نگهداري مي‌شد، اما وقتي اسكندر در سال 330 پ. م. پس از تسخير تخت جمشيد مجموعه ي كاخ‌ها را به آتش كشيد، در حالي كه تعداد نامشخص از لوح‌ها براي هميشه نابود شد، تصادفاٌ بخشي از آنها در لهيب آتش بزرگ پخته شد و براي ما محفوظ ماند. لوح‌هاي موجود، مربوط به سرزمين اصلي هخامنشيان، يعني پارس يا فارس امروز و سرزمين جلگه‌اي و پر آب ايلام در دامنه ي فارس مرتفع است. از بررسي دقيق لوح‌هاي ديواني تخت جمشيد نتيجه مي‌گيريم كه درداريوش و نظام او حتي كودكان خردسال از پوشش خدمات حمايت اجتماعي بهره مي‌گرفته اند، دستمزد كارگران در اساس نظام منضبط مهارت و سن طبقه بندي مي‌شده، مادران از مرخصي و حقوق زايمان و نيز از حق اولاد، استفاده مي‌كرده اند، دستمزد كارگراني كه دريافت اندكي داشتند با جيره‌اي ويژه ترميم مي‌شد تا گذران زندگي شان آسوده تر شود. فوق العاده « سختي كار » و « بيماري » پرداخت مي‌شد، حقوق زن و مرد برابر بود و زنان مي توانستند كار نيمه وقت انتخاب كنند، تا از عهده وظايفي كه در خانه به خاطر خانواده داشتند برآيند. اين همه در تأمين اجتماعي كه لوح‌هاي ديواني هخامنشي گواه آن است، براي سده ي ششم پيش از ميلاد دور از انتظار است چنين رفتاري، نيازمند درك و دورنگري بي پاياني بوده است و مختص شاه مقتدر بزرگي است كه مي‌گويد من راستي را دوست دارم.

 

موقعيت مكاني و جغرافيايي سازمان

موقعيت مكاني سازمان اداره كل پست استان خراسان.

استان خراسان ـ شهرستان مشهد

اداره كل پست استان خراسان به عنوان ستاد شناخته شده و گرگان كه مركز استان است به عنوان يكي از مراكز آن محسوب مي‌شود و مراكز ديگر آن در شهرستانهاي استان مي‌باشد  كه مورد تغذيه و حمايت خود قرار داده است.

 

نوع سازمان

اداره كل پست استان خراسان شركتي است خدماتي و دولتي است.

 

انواع استخدام در شركت پست :

در شركت را به 5 صورت استخدام مي‌كنند :

1-   رسمي :

تأمين اجتماعي / كشوري

2-   پيماني

3-   قرارداد همكاري

4-   قرار داد موقت  ( زير نظر قانون كار كه حقوقشان حداقل حقوق مي‌باشد.  )

5-   حق الزحمه‌اي

 

تهيه پست حقوق ودستمزد.

ليست حقوق و دستمزد يك فرم چند ستوني است كه اطلاعات به جمع ناخالص حقوق و دستمزد كسور و خالص قابل پرداخت هر يك از كاركنان به تفكيك و در يك سطر آن ثبت و ارائه مي‌شود. نوع وسايل پردازش ونيازهاي مؤسسات تعيين كننده فرم خاص ليست حقوق و دستمزد است.

 

حقوق پايه ( مبنا )

حقوقي كه با رعايت قانون كار ( كاركنان رسمي ) و با به وسيلة عقد قرارداد ي كه مغاير قانون كار نباشد ( براي كاركنان قراردادي ) براي انجام يك ساعت كار كه به صورت ساعتي، روزانه و هفتگي و يا ماهانه پرداخت مي‌شود.

نحوه محاسبه حقوق پايه :‌با توجه به جدول ضريب نظام هماهنگ كشوري افراد با توجه به تحصيلاتشان در گروهي قرار مي‌گيرند كه متعلق به آن گروه مي‌باشند و نسبت به آن حقوق پايه آنها محاسبه مي‌شود و اين حقوق پايه در هر سال متغير است.

مدرك ابتدايي با گروه 1 استخدام و در هر 6 سال يك گروه مي‌گيرند تا گروه 8

مدرك سيكل با گروه 4 استخدام و در هر 5 سال يك گروه مي‌گيرند تا گروه 9

مدرك ديپلم با گروه 6 استخدام و در هر 5 سال يك گروه مي‌گيرند تا گروه 11

مدرك فوق ديپلم با گروه 7 استخدام و در هر 5 سال يك گروه مي‌گيرند تا گروه 12

مدرك ليسانس با گروه 8 استخدام و در هر 4 سال يك گروه مي‌گيرند تا گروه 14

 

 

 

 

 

 

 

فوق العاده شغل :‌

فوق العاده شغل براساس ضريب شغلي محاسبه مي‌شود كه حداقل آن %70 و حداكثر آن 160 درصد مي‌باشد  كه اين رقم متغير است و با توجه به ارتقا گروه فوق العاده شغل هم بالا مي رود.

در محاسبه فوق العاده شغل ميزان سواد و نوع مديريت مهم مي‌باشد.  فوق العاده شغل براي رسته‌ها و رشته‌هاي مختلف متفاوت است.

 

   فوق العاده سختي شرايط كار :

به مستخدميني كه در شرايط غير متعارف مانند محيط‌هاي آلوده به گردوغبار و ارتفاعات روي سطح شيب دار و لغزنده، درمحيط‌هاي پرسروصدا و محيط‌هاي آلوده به گازهاي سمي و خطرناك و امثالهم به كار اشتغال دارند و يا به صورت نوبتي و در شب وايام تعطيل كار مي‌كنند فوق العاده سختي شرايط محيط كار و يا فوق العاده نوبت كاري قابل پرداخت است. اين فوق العاده‌ها بر حسب نوع محيط و شرايط در برگيرنده كليه كارمنداني است كه در شرايط غير عادي از نظر محيط كار خدمت مي‌كنند.

 

فوق العاده بدي آب و هوا

به مستخدميني كه در نقاط بد آب و هوا خدمت مي‌كنند، فوق العاده بدي آب و هوا تعلق مي‌گيرد. براي تعيين اين فوق العاده مناطق مختلف كشور به چهاردسته تقسيم بندي شده كه حداقل ده و حداكثر 50 درصد حقوق گروه استحقاقي مستخدم بابت اين فوق العاده و بر حسب درجه محل خدمت به مستخدم پرداخت مي‌شود. اين فوق العاده به شاغلين شهر تهران تعلق نمي‌گيرند. و مركز استان بدي آب و هوا ندارد.

نحوة محاسبه آن در شركت پست

% 25 يا 5* حقوق پايه = فوق العاده بدي آب و هوا

 

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي

به مستخدميني كه در نقاط فاقد تسهيلات زندگي خدمت مي‌كنند فوق العاده محروميت تعلق مي‌گيرد. سراسر كشور را از اين حيث به 9 گروه تقسيم نموده اند كه از بين 10 تا 100 درصد حقوق گروه استحقاقي مستخدمين اين عنوان قابل پرداخت است. اين فوق العاده نيز به تهران تعلق نمي‌گيرد. به اين فوق العاده در نقاط مرزي كشور به ميزان 20 در صد افزوده مي‌شود.

نحوه ي محاسبه آن در شركت پست

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي با توجه به دوري مركز ( تهران ) 10 تا  20درصد حقوق مبنا محاسبه مي‌شود.

 

 

فوق العاده محل خدمت :‌

در مواردي كه محل خدمت مستخدم از نقطه‌اي در يك شهرستان به نقطة ديگري تغيير يابد فوق العاده محل خدمت به ميزان % حقوق مبنا و  سال به وي پرداخت مي‌شود.

اين فوق العاده شامل انتقال به تهران، كرج، شميرانات شهر ري بخش كن نمي‌شود.

 

كمك هزينة عائله مندي :

 كمك هزينه عائله مندي يا همان حق همسر است كه بر مبناي %70 حقوق پايه سال محاسبه مي‌شود.

 

كمك هزينه اولاد :

براساس اصلاح بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت به هر يك از مستخدمين مرد شاغل، بازنشسته، وظيفه بگير كه داراي فرزند هستند به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا 3 فرزند ) ماهيانه معادل 14 درصدحقوق پايه سال مي‌باشد  كه در ماده يك قانون نظام هماهنگ به عنوان كمك هزينه اولاد قابل پرداخت است.

 

فوق العاده حق جذب

نحوه محاسبه فوق العاده جذب

% 43 * حداقل دريافتي + فوق العاده شغل + حقوق  = فوق العاده جذب كارمندان

% 58 * حداقل دريافتي + فوق العاده شغل + حقوق = فوق العاده جذب كارشناسان

% 78 * حداقل دريافتي + فوق العاده شغل + حقوق  = فوق العاده جذب مديران

 

تفاوت حداقل دريافتي

حداقل دريافتي :‌ سقف حداقل دريافتي كاركنان را دولت تعيين مي‌كند كه در هر سال هم متغير است كه در سال 86 سقف حداقل دريافتي 000/500/1 ريال مي‌باشد. 

نحوة محاسبه تفاوت حداقل دريافتي :‌

تفاوت حداقل دريافتي = 000/500/1 – ( حقوق + فوق العاده شغل )

 

اضافه كاري :‌

در قبال ساعت كار اضافي، فوق العاده اضافه كار به كارمندان پرداخت مي‌شود كه حداكثر ميزان آن در هر داده، در ضوابط اجرائي بودجه هر سال تعيين مي‌گردد.

نحوه محاسبه آن در شركت پست

حداقل دريافتي + حق جذب + فوق العاده شغل + حقوق

= ميزان يكساعت اضافه كار

120

 

 

حق مأموريت :‌

كاركناني كه به دليلي مجبورند در محلي غير از محل خدمتشان انجام وظيفه كنند و فاصله اين دو محل از 30 كيلومتر بيشتر باشد به آنها حق مأموريت تعلق مي‌گيرد كه حق مأموريت 2 نوع مي‌باشد  :‌

1-               مأموريت با توقف

2-               مأموريت بدون توقف  

مأموريت با توقف : شب را در آن جا باشد و بيشتر از يك شبانه روز باشد.

مأموريت بدون توقف : شب را در آن جا بنا شد و كمتر از يك شبانه روز باشد.

نحوه ي محاسبه :

% 50 * حقوق پايه = مأموريت با توقف

% 25* مأموريت با توقف = مأموريت بدون توقف

 

پاداش :

يكي ديگر ازموارد درآمد كاركنان كه در اغلب مؤسسات براي تشويق و افزايش كارايي كاركنان علاوه بر حقوق و دستمزد و ساير مزاياي محاسبه و پرداخت مي‌شود، پاداش است. ميزان پاداش براساس ميزان سود مؤسسه در طي دورة مالي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

نحوه محاسبه پاداش :

حداقل دريافتي + فوق العاده شغل + حقوق = پاداش ماهانه

مدت روز

* % 10 ماليات * حق جذب + حداقل دريافتي + فوق العاده شغل + حقوق = پاداش به صورت روزانه

30

 

كسورات حقوق و دستمزد :

دايره حسابداري موظف است در زمان تنظيم هر ليست حقوق و دستمزد، با توجه به مصوبات قانوني يا براساس توافق بعمل آمده با كارگر، مبالغي را تحت عنوان كسور دستمزد، از حقوق و دستمزد كاركنان كسر و به سازمان‌هاي ذينفع پرداخت نمايد. اين مبالغ شامل كسور قانوني و كسور توافي مي‌باشد. 

 

كسور قانوني :‌

عبارت است از وجوهي است كه كارفرما به نمايندگي از طرف سازمانهاي مربوط و براساس مصوبه‌هاي قانوني، بايد از دستمزد كارگران كسر و به سازمانهاي ذينفع پرداخت نمايد. كسور قانوني شامل ماليات حقوق و دستمزد، حق بيمه‌هاي اجتماعي سهم كارگر و بدهي كارگر به صندوق اجرائيات مي‌باشد. 

 

حق بيمه‌هاي اجتماعي :‌

حق بيمه‌هاي اجتماعي كارگران جمعاٌ‌معادل % 30 حقوق و دستمزد ناخالص است كه 7 % آن به وسيله كارگر، 20 % توسط كارفرما و 3 % باقيمانده از سوي دولت تأمين مي‌گردد.

به موجب قانون، كاركناني كه حق بيمه اجتماعي خود را پرداخت نموده باشند، ‌حق استفاده از مزاياي قانوني بيمه خواهند داشت، برخي از مزاياي تأمين اجتماعي عبارتند از بيمه درماني و دريافت مستمري ( ازكار افتادگي، بازنشستگي و فوت )

حق بيمة سهم كارگر معادل % 70 دستمزد خالص و يكي از عوامل كسور دستمزد است، بايد هنگام تنظيم پست توسط كارفرما از دستمزد وكسر و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود. بنابراين سهم كارگر حق بيمه‌هاي تأمين اجتماعي هزينه‌اي براي كارفرما محسوب نمي‌شود.

حق بيمة سهم كارفرما معادل 20% دستمزد ناخالص است كه كارفرما بايد هنگام تنظيم پست علاوه بر دستمزد محاسبه كند و همراه حق بيمه سهم كارگر به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند. اين مبلغ جزو كسور دستمزد محسوب نمي وشد. بنابراين به عنوان يكي از اقلام هزينه در گروه هزينه‌هاي غير مستقيم ( سربار ) طبقه بندي مي‌شود.

حق بيمه سهم دولت معادل 3 % دستمزد ناخالص است كه از سوي دولت به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌گردد.

كارفرما بايد حداكثر 20 روز پس از تنظيم ليست حقوق و دستمزد در يك نسخه از آن به انضمام چكي معادل مبلغ حق بيمة كارگر و كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي تسليم نمايد. در غير اينصورت، مشمول جريمه ديركرد خواهد شد.

به موجب قانون كار كارفرما موظف است زمان تنظيم ليست، معادل 3 % حقوق ودستمزد كاركنان را علاوه بر دستمزد حق بيمه بيكاري محاسبه و به صندوق بيمه بيكاري واريز نمايد. حق بيمة بيكاري نيز مانند حق بيمه‌هاي اجتماعي سهم كارفرما يكي از اقلام هزينه سربار محسوب مي وشد.

نحوه محاسبه بيمه اجتماعي در شركت پست :

اگر كارمند تأمين اجتماعي باشد

( ( هزينه اولاد + هزينة عائله مندي ) – حقوق كلي ) % 27 = حق بيمه اجتماعي

كه از اين % 27 = 7 % حق بيمه سهم كارمند و 20 % حق بيمه سهم دستگاه مي‌باشد. 

اگر كارمند كشوري باشد كه زير نظر خدمات درماني مي‌باشد 

( (فوق العاده جذب + فوق العاده شغل ) – حقوق كل ) % 5/22 = حق بيمه خدمات درماني

كه از 5/22 % =، 9 % حق بيمه سهم كارمند و 5/13 % سهم دستگاه مي‌باشد. 

مزاياي شغلي بازنشستگي :‌

كاركنان درسالهايي كه مشغول كار مي‌باشند، از بعضي از مزايا مانند بيمه درماني بهره مي‌برند براي مقابله مناسب هزينه‌ها با درآمدها، كارفرمايان اينگونه مزاياي شغلي را در زمان پرداخت حقوق ثبت مي‌نمايند بعضي ديگر از كارفرمايان در زمان بازنشستگي كاركنان نيز به آنها مزايايي نظير بيمه درماني و ساير مزايا را ارائه مي‌دهند.

 

انواع بازنشستگي كاركنان دولت :

1-   بازنشستگي اختياري

2-   بازنشستگي توافقي

3-   بازنشستگي اجباري

4-   بازنشستگي قهري

5-   از كار افتادگي

1-   بازنشستگي اختياري

بازنشستگي اختياري به دو روش صورت :‌

الف ) اختيار دستگاه  ب ) اختيار مستخدم

الف ) اختيار دستگاه : ‌دستگاه دولتي مي‌تواند مستخدميني را كه داراي 30 سال سابقه خدمت باشند را بازنشسته نمايد.

ب ) اختيار مستخدم :‌كارمند دولت با داشتن 60 سال سن مي‌تواند تقاضاي بازنشستگي نمايد و دستگاه موظف به قبول درخواست وي مي‌باشد. 

 

2- بازنشستگي توافقي :

كارمند در صورتي كه تقاضاي بازنشستگي نمايد به اينكه تقاضاي وي موردموافقت دستگاه متبوع قرار گرفته باشد.

3-   بازنشستگي اجباري :

وزارتخانه‌ها و مؤسسات مكلفند مستخدميني را كه داراي 65 سال سن با هر قدر خدمت باشند بازنشسته نمايند.

4-   بازنشستگي قهري :

اين بازنشستگي براساس آراي صادره از سوي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلف اداري است كه از اختيارات مستخدم يا دستگاه خارج مي‌باشد.  ( مستخدم مرد با حداقل 25 سال خدمت و زن با حداقل 20 سال خدمت )

5-   از كار افتادگي : 

الف ) از كارافتادگي به سبب انجام وظيفه : هرگاه كارمند دولت به سبب انجام وظيفه از كارافتاده شود تمام حقوق و مزاياي آخر خدمت وي با رعايت افزايش دو گروه ( حداكثر با احتساب گروه تشويقي ) به عنوان حقوق بازنشستگي به وي پرداخت خواهد شد.

  ب ) از كارافتادگي به سبب حوادث :‌ هرگاه كارمند دولت به سبب حادثه ا زكار افتاده شود براساس سنوات خدمت (3 سال) بازنشسته خواهد شد.

ماليات

مطابق قانون، كارفرما موظف است در زماني تهيه هر ليست حقوق ودستمزد مبلغ ماليات متعلق را با توجه به ضرايب جدول مالياتي و پس از كسر معافيتهاي قانوني محاسبه نمايد و از حقوق كارگر كسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز نمايد. مهلت پرداخت ماليات حقوق و دستمزد، حداكثر يك ماه پس از تنظيم ليست خواهد بود. و در صورت تأخير در پرداخت آن، جريمة ديركرد به كارفرمايش تعلق مي‌گيرد.

نحوه ي محاسبه ماليات : 

% 10 * مازاد دستمزد شخصي كه دارايي اعلام مي‌كند – حقوق

وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغي را به عنوان سقف ماليات در سال نظر مي‌گيرد. اگر جمع كليه مزاياي كارمند به جز حق عائله مندي و اولاد را از اين مبلغ كم كرده به مازاد اين دو عدد ماليات تعلق مي‌گيرد

% 10 * مازاد بر سقفي اعلام مي‌كند – حقوق  = ماليات

 

صندوق اجرا ( اجرائيات ) :‌

يكي ديگر از عوامل مربوط به كسور توافقي و دستمزد بدهي كارگر، صندوق اجراست. اجرائيات، به مبلغي گفته مي‌شود كه طبق قانون يا به موجب احكام صادره از سوي مراجع قانوني بايد توسط كارفرما از حقوق كارگر و به حساب صندوق اجرا واريز گردد.

بعضي از دلايل صدور احكام مبني بر كسر مبلغي از حقوق كارگر توسط دادگاههاي صالحه، عبارت است از عدم پرداخت بدهي توسط كارگر به اشخاص ثالث و تسليم شكايت طلبكار به دادگستري براي وصول طلب مورد بحث، محكوم شدن كارگر، به پرداخت غرامت براساس شكايت كارفرما، داير بر وارد آوردن خسارت به كارخانه و. ..

چنانچه مبلغ مورد شكايت بيش از  حقوق ماهانه كارگر باشد براساس حكم و آماده به صورت اقساط ماهانه دستمزد او كسر و به حساب صندوق اجرا واريز خواهد شد.

 

كسور توافقي :

كسور توافقي عبارت از وجوهي است كه با توافق كارگر و يا براساس قرارداد اين كارگر و كارفرما، در زمان تنظيم ليست از دستمزد كاركنان كسر مي‌شود، بعضي از اقلام كسور توافقي عبارتند از بدهي كارگران به شركت تعاوني، اقساط مربوط به وام ممكن، سهم كارگر بابت طرح بازنشستگي. ...

 

انواع سيستم پرداخت حقوق در كشور

در مجموع تهيه ليست حقوق و پرداخت دستمزد در سراسر كشور ايارن به دو صورت تهيه مي‌گردد كه اين تقسيم بندي به صورت زير است :

1-               سيستم دستي

2-               سيستم كامپيوتري

سيستم دستي

در سيستم دستي كه روشي ساده است يك فرد مسئول پرداخت حقوق و دستمزد است كه عمليات محاسبه و پرداخت و مزايا. .. را دارد و فرمهايي كه به صورت دستي تهيه مي‌نمايد.

سيستم كامپيوتري

شامل چندين روش مجزا و متفاوت از هم مي‌باشد. 

1 ) سيستم تهيه كامل اطلاعات و نمايش آن هم چنين چاپ كليه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل سازمان

3 ) سيستم تهيه كامل اطلاعات و نمايش و فقط استخراج خلاصه اطلاعات حقوق و دستمزد در يك ديسكت بانكي و ارائه آن به بانك جهت پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل

4 ) سيستم كاملتري كه تمامي اطلاعات و موارد يك مجموعه حقوقي را تهيه و نمايش داده و چاپ كرده و ديسكت بانك را هم تهيه مي‌نمايد.

كه در اين جا گزينه چهارم را انتخاب كرده و توضيحاتي را در اين مورد خواهيم داد.

توضيح كامل در مورد سيستم حقوق مورد نظر پروژه شامل تعيين مباني حقوق و نحوه ارتقاء سالانه.

اين سيستم كاملترين و بهترين شيوه تهيه ليست‌هاي حقوقي در كشور مي‌باشد.  چون امكان هر مانوري را به مسئول و اپراتور داده و علاوه به راحتي و سهولت كار براي مؤسسه يا سازمان مربوطه و مورد نظر به ساير مؤسسات ديگر با آن مؤسسه شامل (اداره بيمه، دارايي، اداره و سازمان بازنشستگي، سازمان خدمات درماني و. .. ) را نيز مي‌دهد. به طور يك هيچ گونه احساس كمبودي در آن احساس نشده و اطلاعات دهي و اطلاع رساني آن به صورت شفاف و روشن كاملتر اجرا مي‌گردد.

در اين روش ابتدا تمامي پرسنل يك مؤسسه ( كد پرسنلي ) كدبندي مي‌گردند و كامپيوتر از اين به بعد پرسنل سازمان را به اين كد مي‌شناسد و آنها را شناسايي مي‌كند.

در حقيقت، ورود به اطلاعات هر فرد كد مذكور و مرود نظر او مي‌باشد  ( البته درمواقع مورد نياز با وارد كردن نام و نام خانوادگي اطلاعات نيز بدست مي آيد. ) در مرحلة بعد نام و نام خانوادگي و تمام اطلاعات شناسنامه‌اي افراد پرسنل سازمان در فايل مخصوصي به نام ورود اطلاعات پرسنلي هر وارد مي‌شود. و سپس برابر احكام كارگزيني سازمان باري هر فرد صادر مي‌شود و توسط كارگزيني سازمان به حسابداري آنجا تحويل داده مي‌شود كه اطلاعات حقوق ودستمزد درهمان فايل وارد مي‌گردد و نحوة ارتقاء سالانه احكام كه باز همه را واحد كارگزيني سازمان تهيه و صادر مي‌كد و تحويل حسابداري مي‌دهد.

 

 

فصل سوم

نقاط قوت و ضعف شركت پست :

نقاط قوت :

سيستم محاسبه حقوق و دستمزد شركت پست به گونه‌اي طراحي شده كه با صرف كمترين وقت نمي توان به محاسبه مقادير يك ليست حقوقي ودستمزد است يافت كه اين يكي از مهم ترين نقطه قوت اين شركت مي‌باشد. 

سيستم كامپيوتري محاسبه حقوقي و دستمزد شركت پست از امنيت كافي برخوردار است.

 

نقاط ضعف :

سيستم حقوقي دستمزد شركت پست به گونه‌اي طراحي شده كه هيچ دخل و تصرفي نمي توان در آن انجام داده اگر به دليلي مشكلي در اين سيستم ايجاد شود نمي توان اين مشكل را بوسيلة اپراتور درست كرد چون برنامه ريز اين سيستم در مركز ( تهران ) مي‌باشد. 

 

 

منابع و مأخذ :

مقالات و جزوات داده شده توسط شركت پست

كتاب اصول حسابداري 2 انتشارات پيام نور

پروژه‌هاي حقوق و دستمزد دانشجويان آموزشكده مائده

اينترنت سايت شركت پست استان خراسان


مطالب مشابه :


دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد

حسابداران - دانلود پروژه سیستم حقوق و دستمزد - دانلود کتاب ، مقاله ، جزوء ،پروژه و حسابداری
پروژه حقوق و دستمزد تحت اکسل

مرکز حسابداری کانون جوان - پروژه حقوق و دستمزد تحت اکسل - تجارب کاری حسابداری ،حسابرسی
دانلود پروژه مالي حقوق و دستمزد (بررسي كليات سيستم)

كد پروژه : 89416 موضوع : پروژه مالي ، سيستم حقوق و دستمزد (بررسي كليات سيستم) تعداد صفحات : 70 صفحه
سیستم حقوق دستمزد شرکت پست(پروژه)

??? accounting - سیستم حقوق دستمزد شرکت پست(پروژه) - ماییم و نوای بی نوایی بسمه الله اگر حریف مایی
پروژه سیستم حقوق و دستمزد حسابداری

دانلود رایگان آسان و بدون عضویت - پروژه سیستم حقوق و دستمزد حسابداری - دانلود رايگان بدون
پروژه مالی

پروژه ی مالی عنوان: حقوق ودستمزد شهرداری یاسوج استاد : استاد میر گوشه محقق: سید ابراهیم
فهرست پروژه حقوق ودستمزد

دانشجویان ارشد حسابداری اسلامشهر91 - فهرست پروژه حقوق ودستمزد - وبلاگ حسابداری
پروژه مالی بررسی حقوق و دستمزد شهرداری

پروژه مالی حقوق و دستمزد شركت بسته بندي پاژ پارس طراحی حقوق ودستمزد در اکسل Excel
برچسب :