نمونه کارنامه افراد قبول شده در آزمون ارشد فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه افراد قبول شده در آزمون ارشد فراگیر پیام نور

 آموزش محور, ارشد, ارشد فراگیر, اقتصاد مدیریت, تراز نهایی, زبان تخصصی, فراگیر, فراگیر پیام نور, مدیریت, مدیریت MBA, مدیریت اجرایی, مدیریت بازرگانی, مدیریت فناوری اطلاعات, مدیریت مالی, معدل ارشد فراگیر, معدل کارشناسی, نمره تراز, نمونه کارنامه ارشد, نمونه کارنامه رشته های فراگیر, پایگاه داده پیشرفته, پژوهش محور, پیام نور, کارشناسی ارشد فراگیر, کارشنامه ارشد فراگیر, کارنامه ارشد, کارنامه ارشد فراگیر پیام نور, کارنامه فراگیر, کامپیوتر, کانامه های رشته های فراگیر, کد رشته محل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر :نمونه کارنامه های زیر از کاربران فعال سایت که با تماس های خودشان با ما برایمان ارسال کرده اند می باشد در صورتیکه شما هم نمونه کارنامه ای از رشته ای که در اینجا وجود ندارد دارید برایمان ارسال نمایید

اطلاعات این مطلب به مرور تکمیل به روز میگردد لطفا مجددا مطالعه نمایید

توجه : نمرات و معدل و تراز همگی از ۲۰ نمره محاسبه می شوند

نمونه کارنامه هایی که در جداول است از سایت مدیر برداشته شده است

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته کامپیوتر نرم افزار

سیستم عامل: ۹/۶۰
الگوریتم :۱۱/۲۰
پایگاه :۱۱/۲۰
معدل کارشناسی: ۱۷/۴۴
وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل : ۱۳/۶۰
پایگاه داده: ۱۱/۲
الگوریتم: ۱۲
معدل کارشناسی: ۱۶/۹۱
نمره کل تراز نهایی: ۱۴/۹۳

وضعیت : قبولی در اولویت دوم - مهندسی کامپیوتر-ری

پایگاه داده: ۱۱

سیستم عامل: ۱۱٫۸

طراحی الگوریتم: ۱۲

وضعیت : قبولی مهندسی کامپیوتر- قشم

سیستم عامل: ۱۴٫۴۰
پایگاه: ۷٫۳۰
الگوریتم: ۱۲

رتبه : ۱۲۹

وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل های پیشرفته: ۱۵/۲۰
پایگاه داده پیشرفته: ۱۲
الگوریتم های پیشرفته: ۱۴/۴۰
معدل مقطع کارشناسی : ۱۴/۱۹
نمره کل تراز نهایی : ۱۵/۹۰
رتبه : ۳۰
وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر/گرایش نرم افزار-تهران(اولویت اول)

پایگاه داده : ۱۳٫۶۰
سیستم عامل : ۹٫۶۰
الگوریتم : ۸
نمره کل تراز :  ۱۳٫۱۷

معدل : ۱۶٫۸۹

وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر، قشم

سیستم عامل های پیشرفته : ۱۲/۸۰
پایگاه داده پیشرفته : ۱۱/۲۰
الگوریتم های پیشرفته : ۱۱/۲۰
معدل مقطع کارشناسی : ۱۴/۵۶
نمره کل تراز نهایی : ۱۵/۱۹

۱ ۲ ۳ ۴ اولویت
۵۴ ۵۳ ۵۷ ۴۸ رتبه
۳۴ ۷۹ ۸۰ ۱۰۳ آخرین رتبه قبولی

وضعیت : قبولی در اولویت دوم مهندسی کامپیوتر آموزش محور تهران

سیستم عامل های پیشرفته : ۱۳
پایگاه داده پیشرفته : ۱۴
الگوریتم های پیشرفته : ۱۴

رتبه : ۱۷

وضعیت : قبول

سیستم عامل های پیشرفته: ۱۴/۴۰
پایگاه داده پیشرفته: ۱۲/۸۰
الگوریتم های پیشرفته: ۱۲
معدل مقطع کارشناسی : ۱۵/۶۴
نمره کل تراز نهایی :۱۵/۳۹

وضعیت : قبولی در مهندسی کامپیوتر/گرایش نرم افزار-ری

سیستم عامل : ۱۶
پایگاه داده : ۲۰/۱۱
الگوریتم : ۴۰/۱۰
معدل کاردانی : ۵۵/۱۵
معدل کارشناسی : ۲۵/۱۶
نمره کل تراز نهایی : ۲۹/۱۶

رتبه در تهران : ۲۰
رتبه در شهر ری : ۱۹

 وضعیت : قبول

الگوریتم: ۱۲/۸۰
سیستم: ۱۱/۸۰
پایگاه: ۸/۸۰

وضعیت : قبول نشده

سیستم عامل ۱۳٫۶
پایگاه داده ۱۲٫۸
الگوریتم ۱۲
رتبه ۶۲
معدل کارشناسی ۱۵٫۴
تراز ۱۵٫۰۳
وضعیت : قبولی آموزش محور تهران

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت فناوری اطلاعات

فناوری برای مدیران: ۱۸
پایگاه داده: ۱۲
رفتار سازمانی: ۱۲
آمار: ۱۵
رتبه ( تهران) : ۹
رتبه (قشم) : ۳ 
معدل کارشناسی: ۱۶٫۵۹
تراز کل : ۱۶٫۶۶

وضعیت : قبولی مدیریت فناوری اطلاعات تهران پژوهش محور

فناوری برای مدیران: ۱۳
پایگاه داده: ۱۲
رفتار سازمانی: ۸
آمار: ۸

معدل کارشناسی: ۱۳/۹۳
تراز کل : ۱۲/۴۴

وضعیت : قبولی مدیریت فناوری اطلاعات قشم

 

تحلیل آماری (۲واحد) سیستم های مدیریت بانکهای اطلاعاتی (۲واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (۲واحد) فناوری اطلاعات برای مدیران (۲واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی
۱۴ ۱۲ ۱۹ ۱۹ ۱۵.۳۶ تهران ۱۶.۶۳ ۱۰ ۵۴
 کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت اجرایی
سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک (۲واحد) حسابداری مدیریت (۲واحد) مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت (۲واحد) زبان تخصصی (۳واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی
۱۷ ۸.۴۲ ۱۲ ۱۴ ۱۷.۳۲ تهران ۱۷.۷۲ ۳سهمیه* ۳۶سهمیه
۱۷ ۱۱.۵۸ ۷ ۱۴ ۱۵.۹۹ بابل ۱۵.۶۳ ۱۱ ۱۱۰
۱۷ ۱۱.۵۸ ۱۲ ۱۶.۶۷ ۱۳.۱۴ تهران ۱۸.۶۳ سهمیه بسیج*

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت بازرگانی

زبان تخصصی (۲واحد) مدیریت استراتژیک پیشرفته (۲واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (۲واحد) تئوریهای مدیریت پیشرفته (۲واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی سهمیه
۱۶.۶۷ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۱۴.۰۷ تهران ۱۶.۰۸ ۱۴ ۳۸
۹.۳۳ ۱۸ ۱۲ ۶ ۱۶.۲۳ قشم ۱۵.۰۵ ۱سهمیه ۴۶سهمیه
۱۲ ۱۵ ۸ ۹ ۱۶.۱۷ کرج ۱۳.۵۴ ۸۶ ۹۱
۱۲.۶۷ ۱۰ ۸ ۷ ۱۷.۴۰ گرمسار ۱۲.۳۰ ۸۴ ۸۷
۱۰ ۱۱ ۶ ۱۰ ۱۴.۷۹ قشم ۱۱.۶۲ ۳۴ ۴۳

 

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت دولتی

تئوریهای مدیریت پیشرفته (۲واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (۲واحد) مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۲واحد) زبان تخصصی (۲واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی
۱۶ ۱۴ ۹ ۵.۳۳ ۱۸.۴۸ منابع انسانی-شیراز ۱۲.۷۱ ۴۴ ۵۷
۱۱ ۱۰ ۶ ۶ ۱۲.۱۷ مالی دولتی - تهران ۱۱.۵۸ ۲سهمیه ۶سهمیه

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته مدیریت MBA

تئوری ۳۳/۵ 

مدیریت استراتژیک ۱۶ 

زبان ۱۶ 

معدلم ۶۸/۱۶ 

تراز ۴۸/۱۴

وضعیت : قبول نشده

زبان :۴۲% - ۸/۴

تئوری مدیریت : ۵۴% - ۱۰/۸

مدیریت استراتژیک : ۸۰% - ۱۶

معدل کارشناسی : ۱۸٫۰۹

وضعیت : قبولی در اولویت آخر


مدیریت استراتژیک(۳واحد) تئوری های مدیریت (۳واحد) زبان تخصصی (۳واحد) معدل محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی سهمیه
۱۶.۶۷ ۱۲ ۱۴ ۱۳.۷۰ دماوند ۱۵.۳۸ ۸۰ ۸۳
۱۶ ۷.۳۳ ۱۷.۳۳ ۱۵.۰۵ دماوند ۱۵.۰۶ ۹۷ ۱۰۷
۱۶ ۵.۳۳ ۱۶ ۱۶.۷۳ - ۱۴.۴۱ مردود
۱۳.۳۳ ۸ ۱۱.۳۳ ۱۲.۷۷ قشم ۱۲.۵۲ ۴۴ ۴۴
۱۶ ۱۰ ۵.۳۳ ۱۴.۷۸ - ۱۲.۲۴ مردود
۱۱.۳۳ ۱۰.۶۷ ۸.۶۷ ۱۵.۳۰ - ۱۲.۱۵ مردود
۶ ۶ ۱۰ ۱۶.۷۵ - ۹.۸۷ مردود

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته پژوهش هنر

تاریخ ادبیات : ۱۳
زبان : ۱۱
جستارها : ۱۳/۳۲

تراز نهایی ۱۴

وضعیت : قبول نشده

کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر رشته علوم اقتصادی

اقتصاد خرد ۶۷/۱۴
اقتصاد کلان ۶۷/۱۴
معدل ۹۳/۱۴
تراز نهایی ۵۶/۱۵
وضعیت : قبول در اولویت اول – علوم اقتصادی بابل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر


مطالب مشابه :


تراز رشته شهرهای دانشگاه ازاد سال 90

تراز رشته شهرهای دانشگاه ازاد رشته پزشکی . کرج. 6197. کازرون. 5325
کارنامه های رشته مامایی دانشگاه ازاد سال90 از سه شهر

کارنامه اول با بقیه کارنامه ها را از آرشیو موضوعی با نام کارنامه های دانشگاه آزاد
لیست دبیرستان های کرج

آدرس اينترنتي واحدهاي دانشگاه آزاد دریافت کارنامه آزمون لیست دبیرستان های کرج.
درباره رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد. محل تحصیل کرج. روزانه. 2365. دانشگاه نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس اکنون دارای بیش از ۱۲۰۰۰ دانشجو در ۳۷ رشته تحصیلی در مقاطع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

دانشگاه آزاد دریافت کارنامه به تهران اغلب از اساتید دانشگاه های تهران و کرج
کارنامه نفرات قبول شده در ارشد فراگیر پیام نور

کارنامه های کارشناسی ارشد کرج: ۱۳٫۵۴: ۸۶: ۹۱ دانلود سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد
این دانشگاه آزاد نیست/ قسمت دوم

دانشگاه آزاد تفصیلی کارنامه ۳۰ ساله فساد در استاد مدعو در داشگلاه آزاد کرج
کارنامه های کارشناسی ارشد فراگیر پيام نور سال گذشته

کرج: ۱۳٫۵۴: ۸۶: ۹۱ سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد آزمون ارشد دانشگاه آزاد نمونه کارنامه
نمونه کارنامه افراد قبول شده در آزمون ارشد فراگیر پیام نور

کرج: ۱۳.۵۴: ۸۶: ۹۱ سوالات آزمون ارشد دانشگاه آزاد آزمون ارشد دانشگاه آزاد نمونه کارنامه
برچسب :