نحوه گرفتن نوارقلب (ECG)

   محل قرارگرفتن لیدها:

دستگاه نوارقلب شامل  12 ليد است : 6 ليدمخصوص اندامها و 6 ليدمخصوص سينه اي

ليدهاي اندام، رنگ و كد مخصوص خود را دارد :

A.   دست راست: قرمز

B.   دست چپ: زرد

C.   پاي راست: مشكي

D.   پاي چپ: سبز

I.  اختلاف پتانسيل الكتريكي بين دست راست و دست چپ

II.  اختلاف پتانسيل الكتريكي بين پاي چپ و دست راست

III.      اختلاف پتانسيل الكتريكي بين پاي چپ و دست چپ

V1: در فضاي بين دنده اي چهارم در لبه راست استرنوم                    

V2: در فضاي بين دنده اي چهارم در لبه چپ استرنوم

V3: بين V4, V2

V4: در فضاي بين دنده اي پنجم در خط ميد كلاويكولار

V5: هم سطح V4 در خط ميد اگزيلاري قدامي

V6  : هم سطح V4در ميد اگزيلاري

 electrocardiogram.jpg

 

ü    عموما سرعت كاغذ 25 ميليمتر در ثانيه است و براي مشاهده و گزارش هر چه بهتر كمپلكسها سرعت را به 50 ميليمتر در ثانيه مي رسانيم.

روش انجام كار

1-        روش انجام کاررابرای بيمار (درحدسن) توضیح دهید.

2-        بهتر است که بیمار ساعت و سایر لوازم فلزی خود را در بیاورد.

3-        وسايل موردنیازراآماده کنید.

4-        دمای محیط راکنترل کنید.

5-        پوشش بيماروحريم خصوصي وي راحفظ و بيمار رادروضعیت راحت قراردهید.

6-        دستبندها رابه ژل آغشته و به دور دستها وپاهای بيمار وصل کنید.

7-        دستگاه راروشن کنیدونواررادرشش لیدمختلف بگیرید(avf ,avl, avr,III,II,I)

8-        روی سینه بيمار ،محل قرارگرفتن لیدها رابه ژل آغشته کنید.

9-        الکترودها راوصل کنید.

10- لیدها ی V1تا V6 رابگیرید.

11- ژل روی سینه بيمار رابه آرامی پاک کنید.

12- یک لیدطولانی II بگیرید.

13- دستبندها رابازکرده ومحل راتمیزکنید.

14- بيمار رادروضعیت راحت قراردهید.

15- نواررا ارزیابی کرده واشتقاقها ی مختلف راثبت کنید.

16- مراحل انجام کارومشاهدات خودراثبت کنید


مطالب مشابه :


نمونه سوالات درس روش های پیشرفته ساخت

1 - ساختمان های پیش ساخته ؟ الف: محکم تر هستند. ب: بادوام تر هستند. ج: گزینه 1 و 2 باهم.
پذیرش دانشجو بدون کنکور دانشگاه آزاد خلخال

پژوهشگران دانشگاههای خلخال و کوثر - پذیرش دانشجو بدون کنکور دانشگاه آزاد خلخال - - پژوهشگران
چارت دروس پرستاري

سامانه آموزشي دانشگاه آزادخلخال مركز ازمون دانشگاه دانشگاه ازاد پارس
نحوه گرفتن نوارقلب (ECG)

سامانه آموزشي دانشگاه آزادخلخال مركز ازمون دانشگاه دانشگاه ازاد پارس
نحوه پوشیدن دستکش

سامانه آموزشي دانشگاه آزادخلخال مركز ازمون دانشگاه دانشگاه ازاد پارس
بخیه و انواع سوزن و نخ

سامانه آموزشي دانشگاه آزادخلخال مركز ازمون دانشگاه دانشگاه ازاد پارس
برچسب :