مدار راه انداز موتور سه فاز

       مدار راه اندازی یک موتور سه فاز به صورت
                                     چپگرد ، راستگرد و ستاره ، مثلث
                                                        (4 مدار)

 

1-مدار چپگرد،راستگرد و ستاره،مثلث(دستی)

وسایل و تجهیزات لازم:
 
1.کنتاکتور 4 عدد
2. شستی استپ 1 عدد
3. شستی دوبل 3 عدد
4.فیوز 1 عدد
5.بی متال 1 عدد
6.سیم مشکی برای فاز و سیم آبی برای نول

نحوه اتصال:

ابتدا سیم فاز به یک فیوز و از آن جا به یک بی متال برده شد.

خروجی بی متال به شستی استپ رفته و از آن جا به دو انشعاب  تقسیم شد.

از انشعاب اول به استپ شستی دوبل یک رفت و خروجی آن به استارت شستی دوبل دو رفت.

از خروجی استارت شتسی دوبل دو به تیغه بسته کنتاکتور دوم رفته و از آن جا به بوبین کنتاکتور اول وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور اول برای پایداری مدار با ورودی استپ شستی دوبل یک و با خروجی استارت شستی دوبل دو موازی شد.
از انشعاب دوم به ورودی استپ شستی دوبل دو وصل شد. و خروجی آن به استارت شستی دوبل یک رفت.

از خروجی استارت شستی دوبل یک به تیغه بسته کنتاکتور اول رفته و از آن جا به بوبین کنتاکتور دوم وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور دوم برای پایداری مدار با ورودی استپ شستی دوبل دو و خروجی استارت شستی دوبل یک موازی شد.

مجدد خروجی شستی استپ به دو انشعاب تقسیم شد.

از انشعاب اول به باز کنتاکتور اول وصل شد و خروجی آن به ورودی استپ شستی دوبل سه وصل شد و خروجی آن به بسته کنتاکتور مثلث رفت و خروجی بسته به بوبین کنتاکتور ستاره وصل شد.

از انشعاب دوم به باز کنتاکتور دوم وصل شد و خروجی آن به ورودی استارت شستی دوبل سه وصل شد.و خروجی آن به بسته کنتاکتور ستاره رفت.وخروجی بسته به بوبین کنتاکتور مثلث وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور مثلث برای پایداری مدار با دو سر استارت شستی دوبل سه موازی شد. همچنین خروجی باز کنتاکتور اول و کنتاکتور دوم به هم وصل شد.

سیم نول نیز در آخر به طرف دیگر کنتاکتورها وصل شد.

 

 


شرح مدار:

زمانی که شستی دوبل یک زده شد جریان از تیغه بسته کنتاکتور اول عبور کرد.وبه بوبین کنتاکتور دوم رسید.

با مغناطیس شدن بوبین کنتاکتور دوم تیغه های باز آن بسته و تیغه های بسته آن باز شد.

با بسته شدن تیغه باز کنتاکتور دوم جریان جاری شد و سپس با عبور از تیغه بسته کنتاکتور مثلث به بوبین کنتاکتور ستاره رسید و موتور هم زمان به صورت راستگرد ستازه شروع به کار کرد.

با زدن شستی دوبل سه جریان کنتاکتور ستاره قطع شد و جریان جاری شده از تیغه باز کنتاکتور دوم که بسته شده بود پس از عبور از بسته کنتاکتور ستاره به بوبین کنتاکتور مثلث رسید و مدار هم زمان به صورت راستگرد،مثلث به کار خود ادامه داد.

با زدن شستی استپ مدار کاملاٌ قطع شد.

با زدن شستی دوبل دو جریان پس از عبور از تیغه بسته کنتاکتور دوم به بوبین کنتاکتور اول رسید.

با مغناطیس شدن بوبین کنتاکتور اول تیغه های باز آن بسته و تیغه های بسته آن باز شد.

با بسته شدن تیغه باز کنتاکتور اول جریان جاری شد و پس از عبور از تیغه بسته کنتاکتور مثلث به بوبین کنتاکتور ستاره رسید و همزمان به صورت چپگرد،ستاره شروع به کار کرد.

با زدن شستی دوبل سه جریان کنتاکتور ستاره قطع شد و جریان جاری شده از تیغه باز کنتاکتور اول که بسته شده بود پس از عبور از بسته کنتاکتور ستاره به بوبین کنتاکتور مثلث رسید.و مدار هم زمان به صورت چپگرد،مثلث به کار خود ادامه داد.

نکات مهم:

1.دلیل استفاده از شستی های دوبل این است که اگر احیاناٌ دو شستی همزمان فشار داده شوند،مسیر جریان برای هیچ یک از کنتاکتور ها برقرار نشود.

2.از تیغه های باز کنتاکتورها برای پایداری آن ها در مدار استفاده می کنیم.

3.دلیل استفاده تیغه های بسته کنتاکتورها در مسیر یکدیگر این است که اگر به طور مثال موتور به صورت چپگرد در حال کار است امکان راه اندازی راستگرد وجود نداشته باشد.

4.دلیل استفاده از تیغه های باز کنتاکتورهای اول و دوم در مسیر کنتاکتورهای ستاره،مثلث این است که اگر به طور مثال موتور به صورت راستگرد در حال کار است تیغه مربوط به همان کنتاکتور بسته شود تا حالت ستاره،مثلث برای حالت راستگرد اجرا شود.

 

 

 

 

 

 


2-مدار چپگرد،راستگرد و ستاره،مثلث با تغییر گردش آنی(دستی)

وسایل و تجهیزات لازم:

1.کنتاکتور 4 عدد
2. شستی استپ 1 عدد
3. شستی دوبل 3 عدد
4.فیوز 1 عدد
5.بی متال 1 عدد
6.سیم مشکی برای فاز و سیم آبی برای نول

نحوه اتصال:

ابتدا سیم فاز به یک فیوز و از آن جا به یک بی متال برده شد.

خروجی بی متال به شستی استپ رفته و از آن جا به دو انشعاب  تقسیم شد.

از انشعاب اول به استپ شستی دوبل یک رفت و خروجی آن به استارت شستی دوبل دو رفت.

از خروجی استارت شتسی دوبل دو به تیغه بسته کنتاکتور دوم رفته و از آن جا به بوبین کنتاکتور اول وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور اول برای پایداری مدار،با دو سر استارت شستی دوبل دو موازی شد.

از انشعاب دوم به ورودی استپ شستی دوبل دو وصل شد. و خروجی آن به استارت شستی دوبل یک رفت.

از خروجی استارت شستی دوبل یک به تیغه بسته کنتاکتور اول رفته و از آن جا به بوبین کنتاکتور دوم وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور دوم برای پایداری مدار،با دو سر استارت شستی دوبل یک موازی شد.

مجدد خروجی شستی استپ به دو انشعاب تقسیم شد.

از انشعاب اول به باز کنتاکتور اول وصل شد و خروجی آن به ورودی استپ شستی دوبل سه وصل شد و خروجی آن به بسته کنتاکتور مثلث رفت و خروجی بسته به بوبین کنتاکتور ستاره وصل شد.

از انشعاب دوم به باز کنتاکتور دوم وصل شد و خروجی آن به ورودی استارت شستی دوبل سه وصل شد.و خروجی آن به بسته کنتاکتور ستاره رفت.وخروجی بسته به بوبین کنتاکتور مثلث وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور مثلث برای پایداری مدار با دو سر استارت شستی دوبل سه موازی شد. همچنین خروجی باز کنتاکتور اول و کنتاکتور دوم به هم وصل شد.

سیم نول نیز در آخر به طرف دیگر کنتاکتورها وصل شد.

 

 

 

 


شرح مدار:

زمانی که شستی دوبل یک زده شد جریان از تیغه بسته کنتاکتور اول عبور کرد.وبه بوبین کنتاکتور دوم رسید.

با مغناطیس شدن بوبین کنتاکتور دوم تیغه های باز آن بسته و تیغه های بسته آن باز شد.

با بسته شدن تیغه باز کنتاکتور دوم جریان جاری شد و سپس با عبور از تیغه بسته کنتاکتور مثلث به بوبین کنتاکتور ستاره رسید و موتور هم زمان به صورت راستگرد ستاره شروع به کار کرد.

با زدن شستی دوبل سه جریان کنتاکتور ستاره قطع شد و جریان جاری شده از تیغه باز کنتاکتور دوم که بسته شده بود پس از عبور از بسته کنتاکتور ستاره به بوبین کنتاکتور مثلث رسید و مدار هم زمان به صورت راستگرد،مثلث به کار خود ادامه داد.

با زدن شستی دوبل دو مسیر جریان کنتاکتور دوم قطع شد و مسیر جریان کنتاکتور اول بر قرار شد.(تغییر گردش آنی)

با مغناطیس شدن بوبین کنتاکتور اول تیغه های باز آن بسته و تیغه های بسته آن باز شد.

با بسته شدن تیغه باز کنتاکتور اول جریان جاری شد و پس از عبور از تیغه بسته کنتاکتور مثلث به بوبین کنتاکتور ستاره رسید و همزمان به صورت چپگرد،ستاره شروع به کار کرد.

با زدن شستی دوبل سه جریان کنتاکتور ستاره قطع شد و جریان جاری شده از تیغه باز کنتاکتور اول که بسته شده بود پس از عبور از بسته کنتاکتور ستاره به بوبین کنتاکتور مثلث رسید.و مدار هم زمان به صورت چپگرد،مثلث به کار خود ادامه داد.

 

نکات مهم:

1.با موازی کردن تیغه های باز کنتاکتورها با دو سر استارت شستی های دوبل، امکان تغییر گردش سریع و آنی را،برای موتور فراهم کردیم.به این ترتیب که بازدن هرکدام ازشستی های
دوبل، می توان تغییر گردش آنی را مشاهده کرد.

2.دلیل این موضوع که چرا زمانی که فرضاٌ موتور به صورت راستگرد،مثلث در حال کار است با زدن شستی دوبل دیگر موتور به صورت چپگرد،ستاره به کار خود ادامه می دهد این است که، زمانی که شستی دوبل دو زده می شود مسیر کنتاکتور دوم قطع شده و مسیر کنتاکتور اول برقرار می شود.در نتیجه تیغه باز کنتاکتور دوم که بسته بوده باز می شود و تیغه باز آن بسته می شود و جریان از این طریق به بوبین کنتاکتور ستاره رسیده و موتور به صورت چپگرد،ستاره به کار خود ادمه می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-مدار چپگرد،راستگرد و ستاره،مثلث(اتوماتیک)

وسایل و تجهیزات لازم:

1.کنتاکتور 4 عدد
2. شستی استپ 1 عدد
3. شستی دوبل 2 عدد
4.تایمر 1 عدد
5.فیوز 1 عدد
6.بی متال 1 عدد
7.سیم مشکی برای فاز و سیم آبی برای نول

نحوه اتصال:

ابتدا سیم فاز به یک فیوز و از آن جا به یک بی متال برده شد.

خروجی بی متال به شستی استپ رفته و از آن جا به دو انشعاب  تقسیم شد.

از انشعاب اول به استپ شستی دوبل یک رفت و خروجی آن به استارت شستی دوبل دو رفت.

از خروجی استارت شتسی دوبل دو به تیغه بسته کنتاکتور دوم رفته و از آن جا به بوبین کنتاکتور اول وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور اول برای پایداری مدار با ورودی استپ شستی دوبل یک و با خروجی استارت شستی دوبل دو موازی شد.
از انشعاب دوم به ورودی استپ شستی دوبل دو وصل شد. و خروجی آن به استارت شستی دوبل یک رفت.

از خروجی استارت شستی دوبل یک به تیغه بسته کنتاکتور اول رفته و از آن جا به بوبین کنتاکتور دوم وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور دوم برای پایداری مدار با ورودی استپ شستی دوبل دو و خروجی استارت شستی دوبل یک موازی شد.

مجدد خروجی شستی استپ به دو انشعاب تقسیم شد.

از انشعاب اول به باز کنتاکتور اول وصل شد و خروجی آن به ورودی تیغه بسته تایمر وصل شد و خروجی آن به بسته کنتاکتور مثلث رفت و خروجی بسته به بوبین کنتاکتور ستاره وصل شد.

از انشعاب دوم به باز کنتاکتور دوم وصل شد و خروجی آن به ورودی تیغه باز تایمروصل شد. و خروجی آن به بسته کنتاکتور ستاره رفت.وخروجی بسته به بوبین کنتاکتور مثلث وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور مثلث برای پایداری مدار با دو سر تیغه باز تایمر موازی شد.
همچنین خروجی باز کنتاکتور اول و کنتاکتور دوم به هم وصل شد.

انشعابی از این اتصال گرفته شد و به دیگر تیغه بسته کنتاکتور مثلث رفت و از آن جا به تایمر وصل شد.

سیم نول نیز در آخر به طرف دیگر کنتاکتورها و تایمر وصل شد.

 

 


شرح مدار:

زمانی که شستی دوبل یک زده شد جریان از تیغه بسته کنتاکتور اول عبور کرد.وبه بوبین کنتاکتور دوم رسید.

با مغناطیس شدن بوبین کنتاکتور دوم تیغه های باز آن بسته و تیغه های بسته آن باز شد.

با بسته شدن تیغه باز کنتاکتور دوم جریان جاری شد و سپس با عبور از تیغه بسته کنتاکتور مثلث به بوبین کنتاکتور ستاره رسید و موتور هم زمان به صورت راستگرد ستاره شروع به کار کرد.
 جریان نیز از بسته کنتاکتور مثلث گذشته و تایمر شروع به کار کرد.

پس از گذشت زمان معین تایمر عمل کرده،تیغه بسته آن باز و تیغه باز آن بسته شد.

جریان کنتاکتور ستاره قطع شد و جریان جاری شده از تیغه باز کنتاکتور دوم که بسته شده بود پس از عبور از بسته کنتاکتور ستاره به بوبین کنتاکتور مثلث رسید و مدار هم زمان به صورت راستگرد،مثلث به کار خود ادامه داد.

با زدن شستی استپ مدار کاملاٌ قطع شد.

با زدن شستی دوبل دو جریان پس از عبور از تیغه بسته کنتاکتور دوم به بوبین کنتاکتور اول رسید.

با مغناطیس شدن بوبین کنتاکتور اول تیغه های باز آن بسته و تیغه های بسته آن باز شد.

با بسته شدن تیغه باز کنتاکتور اول جریان جاری شد و پس از عبور از تیغه بسته کنتاکتور مثلث به بوبین کنتاکتور ستاره رسید و همزمان به صورت چپگرد،ستاره شروع به کار کرد.

جریان نیز از بسته کنتاکتور مثلث گذشته و تایمر شروع به کار کرد.

پس از گذشت زمان معین تایمر عمل کرده،تیغه بسته آن باز و تیغه باز آن بسته شد.

جریان کنتاکتور ستاره قطع شد و جریان جاری شده از تیغه باز کنتاکتور اول که بسته شده بود پس از عبور از بسته کنتاکتور ستاره به بوبین کنتاکتور مثلث رسید.و مدار هم زمان به صورت چپگرد،مثلث به کار خود ادامه داد.

نکات مهم:

برای این که پس از عملکرد تایمر،این وسیله به عنوان مصرف کننده در مدار قرار نگیرد، تیغه بسته کنتاکتور مثلث در مسیر آن قرار داده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 


4-مدار چپگرد،راستگرد و ستاره،مثلث با تغییر گردش آنی (اتوماتیک)

وسایل و تجهیزات لازم:

1.کنتاکتور 4 عدد
2. شستی استپ 1 عدد
3. شستی دوبل 2 عدد
4.تایمر 1 عدد
5.فیوز 1 عدد
6.بی متال 1 عدد
7.سیم مشکی برای فاز و سیم آبی برای نول

نحوه اتصال:

ابتدا سیم فاز به یک فیوز و از آن جا به یک بی متال برده شد.

خروجی بی متال به شستی استپ رفته و از آن جا به دو انشعاب  تقسیم شد.

از انشعاب اول به استپ شستی دوبل یک رفت و خروجی آن به استارت شستی دوبل دو رفت.

از خروجی استارت شتسی دوبل دو به تیغه بسته کنتاکتور دوم رفته و از آن جا به بوبین کنتاکتور اول وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور اول برای پایداری مدار،با دو سر استارت شستی دوبل دو موازی شد.

از انشعاب دوم به ورودی استپ شستی دوبل دو وصل شد. و خروجی آن به استارت شستی دوبل یک رفت.

از خروجی استارت شستی دوبل یک به تیغه بسته کنتاکتور اول رفته و از آن جا به بوبین کنتاکتور دوم وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور دوم برای پایداری مدار،با دو سر استارت شستی دوبل یک موازی شد.

مجدد خروجی شستی استپ به دو انشعاب تقسیم شد.

از انشعاب اول به باز کنتاکتور اول وصل شد و خروجی آن به ورودی تیغه بسته تایمر وصل شد و خروجی آن به بسته کنتاکتور مثلث رفت و خروجی بسته به بوبین کنتاکتور ستاره وصل شد.

از انشعاب دوم به باز کنتاکتور دوم وصل شد و خروجی آن به ورودی تیغه باز تایمروصل شد. و خروجی آن به بسته کنتاکتور ستاره رفت.وخروجی بسته به بوبین کنتاکتور مثلث وصل شد.

تیغه باز کنتاکتور مثلث برای پایداری مدار با دو سر تیغه باز تایمر موازی شد.
همچنین خروجی باز کنتاکتور اول و کنتاکتور دوم به هم وصل شد.

انشعابی از این اتصال گرفته شد و به دیگر تیغه بسته کنتاکتور مثلث رفت و از آن جا به تایمر وصل شد.

سیم نول نیز در آخر به طرف دیگر کنتاکتورها و تایمر وصل شد.

 

شرح مدار:

زمانی که شستی دوبل یک زده شد جریان از تیغه بسته کنتاکتور اول عبور کرد.وبه بوبین کنتاکتور دوم رسید.

با مغناطیس شدن بوبین کنتاکتور دوم تیغه های باز آن بسته و تیغه های بسته آن باز شد.

با بسته شدن تیغه باز کنتاکتور دوم جریان جاری شد و سپس با عبور از تیغه بسته کنتاکتور مثلث به بوبین کنتاکتور ستاره رسید و موتور هم زمان به صورت راستگرد ستاره شروع به کار کرد.

جریان نیز از بسته کنتاکتور مثلث گذشته و تایمر شروع به کار کرد.

پس از گذشت زمان معین تایمر عمل کرده،تیغه بسته آن باز و تیغه باز آن بسته شد.

جریان کنتاکتور ستاره قطع شد و جریان جاری شده از تیغه باز کنتاکتور دوم که بسته شده بود پس از عبور از بسته کنتاکتور ستاره به بوبین کنتاکتور مثلث رسید و مدار هم زمان به صورت راستگرد،مثلث به کار خود ادامه داد.

با زدن شستی دوبل دو مسیر جریان کنتاکتور دوم قطع شد و مسیر جریان کنتاکتور اول بر قرار شد.(تغییر گردش آنی)

با مغناطیس شدن بوبین کنتاکتور اول تیغه های باز آن بسته و تیغه های بسته آن باز شد.

با بسته شدن تیغه باز کنتاکتور اول جریان جاری شد و پس از عبور از تیغه بسته کنتاکتور مثلث به بوبین کنتاکتور ستاره رسید و همزمان به صورت چپگرد،ستاره شروع به کار کرد.

جریان نیز از بسته کنتاکتور مثلث گذشته و تایمر شروع به کار کرد.
پس از گذشت زمان معین تایمر عمل کرده،تیغه بسته آن باز و تیغه باز آن بسته شد.

جریان کنتاکتور ستاره قطع شد و جریان جاری شده از تیغه باز کنتاکتور اول که بسته شده بود پس از عبور از بسته کنتاکتور ستاره به بوبین کنتاکتور مثلث رسید.و مدار هم زمان به صورت چپگرد،مثلث به کار خود ادامه داد.

نکات مهم:

با قرار دادن تایمر به جای شستی دوبل سه،مدار از حالت دستی به  حالت اتوماتیک تغییر عملکرد داد.

 www.coolershop.blogfa.com


مطالب مشابه :


مدار قدرت راه اندازي الكتروموتور تك فاز با راه اندازي خازني -چپگرد راستگرد-

برق و موتور electric تك فاز با راه اندازي خازني -چپگرد راستگرد-نقشه های دیگر را
دانلود نقشه های مدار فرمان و مدار قدرت

۲ نقشه مدار فرمان و plc و قدرت مدار چپگرد راستگرد اندازی موتور سه فاز چپگرد
مدار چپگرد راستگرد موتور تک فاز- راه اندازي موتور تك فاز بصورت چپگرد راستگرد با حفاظت كامل

مدار چپگرد راستگرد موتور تک فاز کلید بالابر تک فاز و سه فاز+نقشه سیم کشی کلید
مدار چپگرد راستگرد موتور سه فاز.نقشه +سیم کشی کلید چپگرد راستگرد موتور سه فاز با کنتاکتور

مدار چپگرد راستگرد موتور سه فاز.نقشه +سیم کشی کلید چپگرد فاز و سه فاز+نقشه سیم
مدار فرمان - با زدن استارت موتور M1 راستگرد و چپگرد

با زدن استارت موتور M1 راستگرد و چپگرد 30">m1 چپگرد -30"> & مدار فرمان و قدرتي نقشه
مدار راه­اندازی موتور تک­فاز فاز شکسته چپ­گرد و راست­گرد با کلید زبانه­ای

مدار راه­اندازی موتور تک­فاز صورت چپگرد راستگرد با حالت و مدار قدرت و فرمان
تخته کلم موتور تک فاز+تشریح اصول چپگرد راستگرد موتورهای تک فاز و سه فاز

مدار چپگرد راستگرد موتور تک فاز کلید بالابر تک فاز و سه فاز+نقشه سیم کشی کلید
مدار راه انداز موتور سه فاز

مدار راه انداز موتور سه فاز چپگرد ، راستگرد و ستاره ، مثلث
برچسب :