نمونه سوالات لباس شب وعروس


1-بهتر است  لبه يقه حلزوني ..........دوخته شود؟

 الف)   پيچ رل                             ب ) نوار دوزي                                 ج )  پاكدوزي                   د )چرخ راسته دوز

2- انواع استين جدا در قسمت كاپ استين بايد ............... حلقه استين باشد؟

الف)بزرگتر                              ب) برابر                                           ج)استاندارد                        د) كوچكتر 

3- قيطان دوزي روي لباس را با ......... مي توان انجام داد ؟

الف  )چرخ ودست                        ب )چرخ                                        ج زيگزاگ چرخ                   د )دست

4-حداكثر پنس هاي سينه و زير سينه را تا ....... ميتوان كوتاه كرد؟

الف) 5 ميلي متر                       ب2 سانتي متر                                    ج) 2 ميلي متر                      د) ساتن

5- شكل مقابال انتقال پنس .. را نشان ميدهد ؟

الف ) پنس سرشانه به حلقه گردن       ب)پنس سينه در طرح يقه 

   ج) پنس سينه به صورت چين      د) پنس سينه به حلقه گردن

6- دوخت دكمه دوبل براي لباس .............. كاربرد دارد؟

الف ) پالتو و كت                             ب) جير وچرم                         ج)لباس شب                   د) ورزشي 

7- كدام مچ استين در قسمت لبه استين بيشتر از ان است ؟

الف مچ استين چين دار                ب) مچ پيراهن شوميزه                  ج)مچ لبه برگردان                  د)مچ استين چاك دار

8-كمر لبه لباس براي  كش دوزي به چند قسمت  تقسيم مي شود؟

الف) 2  قسمت                           ب)4قسمت                               ج) 6قسمت                                       د) 8 قسم

 9--چه زماني اوزمان طبيعي لبه لباس بيشتر است ؟

 الف)  پنس سينه پهن و طول كوتاه                                                  ب )   پنس سينه كم و طول بلند      

 ج)  پنس سينه پهن و طول بلند                                              د ) پهناي پنس سينه كم و طول كوتاه

10- بهترين دوخت كمر دامن ژپون كدام است؟

الف) دوخت ليفه كمر                                                                                    ب )  دوخت كش كمر

ج )  دوخت قزن كمر                                                                                        د ) ب و ج

-11 براي وصل استري به دامن مي توان از چه نوع دوختي استفاده كرد؟

الف )   دوخت بار                                                                       ب ) دوخت جسته      

ج    ) دوخت بندينك                                                                  د ) دوخت زيگزاگ شده 

12- سوزن مخصوص پارچه چرم و جير كدام است؟

   الف)  سوزن سر سوخته                                                      ب)   سوزن استرج   

    ج)  سوزن سه گوش                                                           د )   الف و ب

13-كرسله چيست ؟

 الف )    قيطان                                                                    ب)   نوار تزييني     

  ج ) كرباس                                                                       د )  نوار مخصوص داخل كمري

14-طريقه اتو كردن چين ها

الف)  روي چين ها رااتو نكنيد                                               ب)  نوك تيز اتو را داخل چين ها برده  وخارج سازيد                                               ج)   با اتو پرس انجام شود                                                    د)  درزها را به طرف بالاتنه بخوابانيد   

  15-عوامل لازم براي محيط كار؟

 الف )  نور كافي                                                                                                  ب )  ابزار مناسب  

ج)  رعايت اصول بهداشت                                                                                      د ) همه موارد

-16 اولين كمكي ميتوان به شخص برق گرفته چيست؟

 الف ) جريان برق را قطع كرد                                                                               ب)   شخص را لاي پتو پيچيد  

 ج)   اب روي ان ريخت                                                                                     د )  از پماد سوختگي استفاد كرد

17جنس  دستكش عروس

 الف)  از حرير معمولي  است                                                                                ب )  از انواع پارچه هاي لمه وتور است 

  ج ) از كتان و پارچه نخي است                                                                              د )  همه موارد فوق صحيح است

 18انواع فنر لباس عروس ؟         

الف)  فلزي ساده- فلزي مدرج                                                                 ب )  فنر پلاستيكي مفتولي                                                                  ج  )  فنر كشي استخواني                                                                              د  )  فنر مفتولي استخواني فلزي ساده 

19دامن ژپون چند نوع است؟   

 الف) 2 نوع                                                                                                       ب )  3  نوع         

ج) 4نوع                                                                                                             د) 4نوع

20تهيه پاترون تيپ براي چه لباسهايي الزامي است؟

الف ) لباس شب                                                                                         ب)  دراپه 

 ج ) لباس عروس و مجلسي                                                                    د)  پالتو و مانتو

21-روغنكاري چرخ چه زماني انجام مي شود

  الف ) موقعي كه چرخ صداي غير طبيعي ميدهد                                                     ب ) موقعي كه نخ پاره ميشود   

     ج)  موقعي كه سوزن ميشكند                                                                             د)  موقعي كه چرخ كند حركت مي كند

 

 

22-ارتفاع صندلي استاندارد بايد در حدود چقدر باشد ؟

 الف) كمر                                                                                                  ب)  باسن     

 ج)  زانو                                                                                                  د)  نشيمنگاه

23-چه زماني اوزمان طبيعي لبه لباس بيشتر است ؟

 الف)  پنس سينه پهن و طول كوتاه                                                  ب )   پنس سينه كم و طول بلند      

  ج)  پنس سينه پهن و طول بلند                                              د ) پهناي پنس سينه كم و طول كوتاه

24- جهت اتصال لايي به پارچه لباس از چه دوختي استفاده مي شود ؟

الف  )  بخيه                                  ب)   كوك شل                    ج)   زنجيره                                      د)  كوك جسته

 25شكل مربوط به كدام گزينه است  ؟            

 الف - اندازه گيري قد دامن ژپون                                        ب )  اندازه گيري دامن تنگ  

ج ) اندازه گيري دامن شلواري                                               د)  اندازه گيري قد دامن

26شكل مربوط به كدام گزينه است  ؟            

 الف - اندازه گيري قد دامن ژپون                                        ب )  اندازه گيري دامن تنگ  

ج ) اندازه گيري دامن شلواري                                               د)  اندازه گيري قد دامن

27-توضيحات مربوط به كدام گزينه است ؟اين پيراهن پنس زير سينه حذف و پنس سينه بسته شده و تبديل به اوزمان طبيعي ميشودالف)  چسبان                                                                           ب)  گشاد   

  ج ) فاقد برگردان                                                                   د)  خيلي گشاد

28 پاك دوزي با نوار پارچه اي مناسب كدام پارچه ها مي باشد؟

الف)  ابريشم ونخي                                                                       ب )  حرير وتور   

 ج)  ضخيم و پشمي                                                                       د)  نخي وكتاني

29-سجاف نوار اريب براي طول يقه لباس كه ........است توصيه مي شود ؟الف)  با برگردان                                                                   ب)  يقه گرد   

ج ) فاقد برگردان                                                                   د ) يقه هفت 

30شكل مقابل كدام انتقال پنس مي باشد؟

الف)  حلقه استين                         ب)  خط مركزي جلو                     ج)  به زير سينه                               د ) برش عمودي

30-اتش سوزيهاي دسته دوم ناشي از مايعات وروغنها را با چه وسيله اي  خاموش مي كنند ؟

 الف اب                             ب )خفه كردن             ج)  ماد ه خاموش كننده                                 د)  اعلام به اتش نشان                                                          

 31  در لباس دكلته                 

 الف)  حلقه استين تنگ ميشود                                                ب  )  حلقه استين گشاد مي شود          

 ج )      حلقه استين تغيير نميكند                                        د)  حلقه استين بزرگ مي شود

  32 يقه شل( دراپه )   بهتراست

 الف)   از عرض پارچه بريده شود                                                                     ب )   در راه پارچه بريده شود 

  ج)  در اريب پارچه بريده شود                                                                          د )    فرقي نمي كند

33-فنر گذاري در كدام قسمت لباس عروس به كار مي رود؟

  الف ) در لبه دامن - يقه -  كمر- قسمت هاي دكلته                                      ب)   بالاتنه  ويقه  

   ج)  زير دامن وكمر لباس                                                                 د)   در برش هاي عمودي و دكلته 

 34- براي دوختن مخمل از چه نخي استفاده ميشود ؟

الف)نخ عما مه                ب)نخ كوك                            ج) نخ دمسه                   د ) ابريشمي مرسريزه 

35--براي دوخت پارچه هاي لطيف چه نوع سوزني مناسب است؟

الف)  درشت با ضخامت متوسط                                                    ب )  داراي سوراخ بزرگ و ضخامت متوسط 

 ج)   باريك نوك تيز با سوراخ ريز                                            د  ) درشت نوك تيز با سوراخ ريز

 36در قسمت چين كش در كمر (بلوزان) معمولا قد بالاتنه چقدر اضافه مي شود؟

 الف) 3                                                                                     ب)  5 

  ج) 5/2                                                                                  د ) 4

   37 -      براي اتوي پارچه مخمل پرز بلند معمولا از ............ استفاده مي شود

  الف)  كاغذ                                                                         ب)  پارچه رو اتويي و مرطوب

  ج)    تخته مخصوص اتوي مخمل                                         د)  ژانت

38در يقه هاي والان دار باز براي جلو گيري از افتادگي يقه علاوه بر پنس يقه از خط ............ هم مي توان استفاده كرد

الف)  مركزي جلو                                                                    ب)  مركزي پشت       

 ج)    مركزي جلو و پشت                                                        د ) سر شانه جلو

39- عمل جابه جا كردن پنس ها را از نقطه اي به نقطه ديگر چه مي نامند ؟

الف)  مدل شناسي                                                                    ب)  الگو سازي     

 ج)  انتقال و مدل شناسي                                                        د)  انتقال پنس

40در الگوي بالاتنه خط كف حلقه استين با كدام خط يكي است؟

الف)  خط كمر                        ب)   راهنماي بلندي فاق                 ج)  راهنماي سينه                         د ) خط مچ

 


مطالب مشابه :


دامن 4 ترك

از خط كمر به اندازه قد باسن پايين آمده و يك خط موازي با كشي. مقدار پارچه مدل های لباس
نمونه سوال راسته دوزی

گروه طراحی پارچه و لباس. 45-پارچه نايلوني بايد با علامت چين‌كشي ج) تاي
دامن كلوش

مزن لباس شقایق پايين آمده و نقطه گذاري ميكنيم و با يك خط هلال نقاط را به مدل گلهای پارچه
نمونه سوالات الگو برش

مدل لباس - اموزش 25-پارچه هاي كشي راتعريف كنيد. استخاره با
نمونه سوالات لباس شب وعروس

مدل لباس فنر كشي استخواني 28 پاك دوزي با نوار پارچه اي مناسب كدام پارچه ها مي باشد؟
100نكته در خياطي

مدل لباس نوع لباس ، نوع پارچه ، آستر لباس به طول كامل آستر كشي مي شود
برچسب :