نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت

تاریخ : ......................                            
شماره :......................
پیوست : ....................

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای / خانم .... دارای شناسنامه .......... به شرح دادخواست به کلاسه ........ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ............ به شناسنامه ...... در تاریخ ......... اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به........................................................................................................................................

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد والا گواهی صادر نخواهد شد .

رئیس / دادرس شعبه                                 دادگاه عمومی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس


مطالب مشابه :


آگهی های منتشر شده در هفته نامه رزق

وبلاگ پاک جوان - آگهی های منتشر شده در هفته نامه رزق - اولین وبلاگ اطلاع رسانی اشتغال در
آگهی انتخابات هیئت رئیسه و بازرس

آگهی انتخابات هیئت رئیسه و متن کامل نامه آقای دکتر لاریجانی به رییس جمهور در خصوص لغو
نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت

تارنمای رسمی رضا میوند - نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت - کارشناس ارشد حقوق خصوصی- نماینده
عوامل افزایش و کاهش رزق و روزی (اعتقادی)

رزق در فرهنگ قرآن، همه عطایای جاری دنیا و آخرتی زندگی نامه و کرامات شیخ درج آگهی
رزق و روزی

درج آگهی رایگان پایان نامه ارشد دکترا. ثبت طرح صنعتی. رزق و روزی. رزق و روزی ، دفع فقر و
مدارک لازم جهت اخذ صلاحیت و رتبه بندی

1-کپی اسناد رسمی شرکت (اساسنامه،روزنامه،شرکت نامه،آگهی تاسیس) شرکت تلاشگران رزق
دعا برای ادای قرض

دعاهای توسعه رزق و اسماعیل بن سهل می گوید به امام باقر علیه السلام نامه ای درج آگهی.
برداشت اشتباه از نظام نامه ارجاع کار

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - برداشت اشتباه از نظام نامه ارجاع کار -
نتیجه اقتصاد قوی فرزندآوری بیشتر نیست/ مادر و پدر نه خالق بچه هستند و نه رازق او!

محل درج آگهی نمی آییم سد این رزق الهی بشویم؛ تمام در نامه گفتم که پنج سال است
برچسب :