قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات

 

 

 

بسم الله الرحمن ارحيم

 

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي

معاونت عمران سازمان مركزي

اداره كل طرحهاي عمراني

 

 

 

 

قرارداد

 

طراحي و تهيه نقشه هاي پلان جانمايي مجتمع دانشگاهي

طراحي و تهيه نقشه هاي معماري، سازه، تاسيسات برق و تاسيسات مكانيك ساختمانهاي دانشگاهي

با نرخ خدمات بصورت مترمربع زيربنا

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

      فرم قرارداد تيپ جهت استفاده از خدمات مهندسين مشاور در پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد اسلامي در اجلاس مورخ26/8/1386 شوراي دانشگاه به رياست جناب آقاي دكتر جاسبي رياست محترم دانشگاه به تصويب رسيد.

 

                                                   غلامعلي شهركي

                                                     معاون عمراني دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن ارحيم

 

 

موضع قرارداد           : طراحي كامل سايت و ساختمانهاي مورد نياز واحد دانشگاهي

عنوان پروژه              :

عنوان دستگاه اجرايي:

واحد خدمات مشاوره :

تاريخ قرارداد            :

محل پروژه               :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافقتنامه حاضر به همراه اسناد و مدارك موضوع ماده 3 كه مجموعه اي غير قابل تفكيك است و از اين پس قرارداد ناميده مي شود و در تاريخ               در شهر                        بين دانشگاه آزاداسلامي واحد                    كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي                                     از يك طرف، و واحد خدمات مشاوره بنام               كه بشماره                           مورخ                                      در اداره ثبت شركتها و علائم                              به ثبت رسيده به نشاني

به نمايندگي                                              بر اساس معرفينامه شماره                         مورخ

كه از اين به بعد مشاور ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد مي گردد.

(هر گونه ابلاغ و يا اخطار به نشاني فوق قانوني بوده و در صورت تغيير بايد ظرف مدت 15 روز كتباً اطلاع داده شود در صورت عدم اطلاع كليه مكاتبات به نشاني فوق ابلاغ شده محسوب ميگردد.)

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرار داد عبارت است از انجام خدمات مشاوره طراحي سايت

به متراژ                             (هكتار/ متر مربع) و طراحي ساختمانهاي مورد نياز واحد دانشگاهي به متراژ                           متر مربع به شرح مندرج در ماده 2 و شرح خدمات مشاوره پيوست اين قرارداد كه جزء لاينفك آن مي باشد.

 

ماده 2- حدود خدمات مشاور

عبارت است از خدماتي كه به شرح ذيل بر عهده مشاور قرار مي گيرد:

الف - مرحله اول

1-   مطالعات فاز صفر شامل آماده سازي و مطالعات مربوط به شناسايي و بررسي بر اساس اهداف تعيين شده و مطابق ضوابط و استانداردهاي مورد عمل و تهيه گزارش كامل توجيهي (طبق ضمائم پيوست).

2-  تهيه فاز يك پلان جانمايي (لكه گذاري) و محوطه سازي و ... و تهيه فاز يك نقشه هاي معماري ساختمانهاي مورد نظر و تعيين مشخصات و سيستم نوع سازه و تاسيسات برقي و مكانيكي (طبق ضمائم پيوست).

ب - مرحله دوم:

1- تهيه نقشه هاي فاز دو پلان جانمايي و محوطه سازي شامل ابنيه، تاسيسات برقي و مكانيكي و تاسيسات زير بنايي و ... همراه با جزئيات لازم براي كل سايت (طبق ضمائم پيوست).

2- تهيه نقشه هاي فاز دو معماري، سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمانهاي مورد نياز همراه با جزئيات لازم و تهيه دفترچه هاي محاسبات سازه و تاسيساتي همراه با CD كامپيوتري مربوطه (طبق ضمائم پيوست).

 

ماده 3- اسناد و مدارك قرارداد

1-   قرارداد (موافقتنامه) حاضر به انضمام پيوستهاي مربوطه

2-   اسناد و مدارك مناقصه

3-   شرايط خصوصي پيمان

 

ماده 4 - مبلغ قرارداد

كل مبلغ قرارداد برابر                                                       (                                         ) ريال

به شرح ذيل مي باشد:

بابت طرح سايت به متراژ                     (هكتار/ متر مربع)

از قرار هر (هكتار/ متر مربع)                         ريال و جمعاً به مبلغ                                   ريال

بابت طراحي ساختمانها به متراژ                              (مترمربع) از قرار هر مترمربع                 ريال و جمعا" به مبلغ                     ريال.

 

ماده 5- مدت قرارداد

مدت اجراي قرارداد           ماه شمسي از تاريخ            لغايت                         در دو مرحله به شرح ذيل تعيين مي شود.

الف - مرحله اول            ماه شمسي از تاريخ امضاء و مبادله قرارداد پس از اخذ پيش پرداخت

ب - مرحله دوم               ماه شمسي ازتاريخ تصويب گزارش مرحله اول از طرف كارفرما و ابلاغ شروع مرحله دوم.

 

ماده 6- حق الزحمه مشاور

كارفرما حق الزحمه مشاور را در مقابل ارائه خدمات موضوع اين قرارداد به شرح ذيل پرداخت خواهد نمود:

الف - بابت اجراي مرحله اول قرار داد مقطوعا ً                                  ريال

ب - بابت اجراي مرحله دوم قرار داد مقطوعاً                                     ريال

مبالغ فوق بر اساس قيمت پيشنهادي مشاور و تائيد كارفرما برابر مجوز كميسيون معاملات مربوط به شماره                                تاريخ                                و با توجه به شرايط اين قرارداد محاسبه شده و شامل تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد موضوع ماده 9 قرار داد نيز مي باشد.

 

ماده 7- نحوه پرداخت حق الزحمه مشاور

مرحله اول:

الف: معادل 25 درصد حق الزحمه مرحله اول بعنوان پيش پرداخت در مقابل ارائه سفته با امضاء مجاز با مهر شركت پس از عقد قرارداد در ابتداي مرحله اول به مشاور پرداخت خواهد شد.

ب: معادل 25 درصد حق الزحمه مرحله اول پس از تحويل دفترچه فاز صفر مطالعاتي سايت پلان مجتمع و ساختمانهاي مورد نظر پس از تائيد كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي (اداره كل امور فني و ساختمان).

ج: معادل 25 درصد حق الزحمه مرحله اول پس از تحويل فاز يك سايت پلان (پلان جانمائي) و 3/1 فاز يك نقشه هاي معماري ساختمانهاي موردنظر و تائيد كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي (اداره كل امور فني و ساختمان).

د: مابقي حق الزحمه مرحله اول پس از تحويل كليه خدمات مربوط به مرحله اول و تائيد كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي ( اداره كل امور فني و ساختمان).

ضمانت نامه مربوط به 25 درصد اين مرحله پس از تصويب كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي مسترد خواهد شد.

 

مرحله دوم:

الف: معادل 20 درصد حق الزحمه مرحله دوم بعنوان پيش پرداخت در مقابل ارائه سفته با امضاء مجاز با مهر شركت در ابتداي شروع مرحله دوم از طرف كارفرما به مشاور پرداخت خواهد شد كه سفته پس از تصويب كل مرحله دوم توسط كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي (اداره امور فني و ساختمان) مسترد خواهد شد.

ب: معادل 20 درصد حق الزحمه مرحله دوم پس از تحويل نقشه هاي فاز دو سايت پلان و محوطه (شامل ابنيه، تاسيسات برقي، مكانيكي و تاسيسات زير بنايي) همراه با ارائه جزئيات لازم از سوي مشاور و تائيد كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي (اداره كل امور فني و ساختمان).

ج: معادل 20 درصد حق الزحمه مرحله دوم پس از تحويل فاز دو معماري ساختمانهاي مورد نظر همراه با جزئيات لازم از سوي مشاور و تصويب كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي (اداره كل امور فني و ساختمان).

د: معادل 15 درصد حق الزحمه مرحله دوم پس از تحويل نقشه هاي فاز دو سازه ساختمانهاي موردنظر همراه با جزئيات لازم از سوي مشاور و تصويب كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي (اداره كل امور فني و ساختمان).

و: معادل 15 درصد حق الزحمه مرحله دوم پس از تحويل نقشه هاي فاز دو تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمانهاي مورد نظر همراه با جزئيات لازم از سوي مشاور و تصويب كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي (اداره كل امور فني و ساختمان).

ه: معادل 10 درصد حق الزحمه پس از تحويل متره و بر آورد و نقشه هاي فاز دو سايت پلان و ساختمانهاي طراحي شده پس از تائيد كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي (اداره كل طرحهاي عمراني و اداره كل امور فني و ساختمان).

 

ماده 8- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام كار مشاور

به منظور حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات و تكاليف مهندس مشاور در هنگام عقد قرارداد مشاور ميبايست معادل 5 درصد مبلغ قرارداد را سفته با امضاء مجاز با مهر شركت به كارفرما تسليم نمايد.

سفته مذكور پس از اتمام مرحله دوم و تائيد و تصويب نهايي طرح توسط كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي مسترد خواهد گرديد.

علاوه بر تضمين فوق معادل 10 درصد بعنوان تضمين حسن انجام كار از هر پرداخت به مشاور كسر مي گردد كه پس از تصويب نهايي طرح توسط كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي به مشاور مسترد مي گردد.

 

ماده 9- تغييرات

مشاور بايد پروژه، مشخصات و نقشه هاي اجرايي مربوطه را به ترتيبي تهيه نمايد كه حتي الامكان احتياج به تغيير آنها در حين اجرا نداشته باشد. هر نوع تغيير يا اصلاح مشخصات و نقشه هاي اجرايي كه جنبه كلي داشته و يا موجب افزايش بهاي كل كار نسبت به بر آورد محسوب مشاور گردد فقط با موافقت قبلي كارفرما مجاز مي باشد.

مشاور مي تواند تغييرات جزئي را تا حدودي كه باعث افزايش بهاي كل كار نشود راساً انجام دهد. مشاور مسئول و جوابگوي كلي تغييرات يا اصلاحاتي خواهد بود كه اشتباهاً در مطالعات اوليه و تهيه پروژه و نقشه هاي اجرايي منظور و رعايت ننموده است و بدين لحاظ حق ادعاي هيچگونه حق الزحمه اضافي براي اين نوع تغييرات يا اصلاحات نخواهد داشت.

 

ماده 10- برنامه كار و گزارشها

1-  برنامه كار اولين مرحله همزمان با مبادله قرارداد از طرف مشاور تهيه و به تصويب كارفرما ميرسد و برنامه كار مراحل بعدي با توجه به مدتهاي مندرج در ماده 5 جزء گزارش مرحله قبلي تهيه و تسليم مي شود.

2-  مشاور موظف است در پايان هر ماه گزارش پيشرفت كار خود را بر اساس برنامه كار در پنج نسخه به كارفرما تسليم نمايد.

3-   كارفرما ظرف مدت يكماه از تارخ دريافت گزارش و مدارك كامل هر مرحله نظر خود را كتباً اعلام خواهد نمود.

4-  چنانچه كارفرما ظرف يكماه مذكور نظر خود را در مورد عدم انطباق كارهاي انجام شده بوسيله مشاور با وظايف مندرج در اين قرارداد با ذكر موارد اعلام ندارد گزارش و مدارك مذكور تصويب شده تلقي خواهد شد و اساس مطالعات و اقدامات بعدي قرار خواهد گرفت.

5-  تصويب گزارشها ونقشه هاي تهيه شده از طرف مشاور بوسيله كارفرما رافع مسئوليت مشاور در مورد صحت پروژه و نقشه ها نبوده و در هر حال مشاور مسئول و جوابگوي نواقص يا اشتباهاتي است كه بعلت نقص كار او بعداً در پروژه مشاهده گردد.

 

ماده 11- موارد فسخ و خاتمه قرارداد

الف- فسخ قرارداد بعلت قصور مشاور

1-  در صورتيكه بركارفرما معلوم شود كه مشاور عوامل فني و علمي و تشكيلاتي لازم براي انجام وظايف موضوع اين قرارداد را بموقع فراهم نساخته و يا دقت لازم و معمولي كه از يك مشاور انتظار ميرود را در انجام وظايف و خدمات خود اعمال نمي نمايد و يا درصورتيكه به تشخيص كارفرما كارهاي مربوطه بعلت اهمال و يا تقصير مشاور بيش از يك چهارم مدت انجام كار هر مرحله به تعويق افتد و يا منافع كارفرما را لحاظ ننمايد و رعايت بيطرفي و بينظري كامل را ننمايد و يا اينكه مشاور بطور كلي مفاد تمام يا قسمتي از اين قرارداد را رعايت ننمايد كارفرما به مشاور اخطار خواهد كرد كه نواقص و معايب كار خود را بر طرف سازد و مشاور موظف است نواقص و معايب كار را بر طرف نمايد. مدت رفع معايب در هر صورت نبايد از يك ماه تجاوز نمايد در صورتيكه در پايان مدت مذكور مشاور مطابق اخطار كارفرما عمل ننمايد و يا بعلت بعضي از اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محكوميت جزائي پيدا كند كارفرما حق خواهد داشت بدون احتياج به انجام تشريفات خاص اين قرارداد را با اخطار كتبي پانزده روزه فسخ نمايد در اينصورت كارفرما هزينه خدمات و اقدامات تائيد شده توسط حوزه معاونت عمران سازمان مركزي را پرداخت خواهد نمود.

2-   در صورتيكه نام مشاور از طبقه بندي سازمان برنامه و بودجه حذف و يا تنزل رتبه پيدا نمايد كارفرما مي تواند قرارداد را بدون هر گونه تشريفات خاص فسخ و مراتب را به مشاور ابلاغ نمايد.

ب پايان دادن به قرارداد:

كارفرما علاوه بر اختيارات مندرج در ماده 2 حق خواهد داشت در هر موقع به اين قرارداد خاتمه دهد واين تصميم لااقل يك ماه قبل از تاريخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد بايد به مشاور ابلاغ شود. در اينصورت مشاور محق به دريافت حق الزحمه كارهايي است كه با توجه به مفاد اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد انجام داده و به تائيد كارفرما رسيده است.

 

ماده 12- جبران خسارت ديركرد

چنانچه مشاور در انجام تعهدات خود قصور ورزد واين موضوع باعث تاخير در تحويل هر يك از مراحل قرارداد گردد جريمه تاخير به ازاء هر روز                           ريال از مطالبات پيمانكار كسر ميگردد.

 

ماده 13 مالياتها، حقوق گمركي و عوارض متداول در كشور

1-   پرداخت هر گونه ماليات و حقوق گمركي و عوارض و ماليات بر درآمد و بيمه هاي تامين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به مشاور و كاركنان ذيربط و حقوق و عوارض گمركي مربوط به موارد و لوازم و وسائل مورد نياز نامبرده كه در تاريخ امضاء اين قرارداد برقرار است و يا در آينده برقرار خواهد شد و يا ميزان آن در آينده افزوده مي گردد بعهده مشاور مي باشد.

2-  مبالغي از اين مالياتها و عوارض كه الزاماً بايد طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول گردد از پرداختهاي مشاور كسر و به حساب مراجع مربوطه واريز خواهد گرديد.

 

ماده 14- ساير شرايط

1-  مشاور گزارشها و طرحها و نقشه هاي مقدماتي موضوع مرحله يك ماده 2 قرارداد را در چهار نسخه و گزارشها و طرحها و نقشه هاي نهايي موضوع مرحله دو ماده 2 قرارداد را در 6 نسخه تهيه و به كارفرما تحويل خواهد داد.

2-  مشاور موظف است براي اجراي اين قرار داد نماينده تام الاختياري تعيين و كتباً به كارفرما معرفي نمايد و اين نماينده در تمام اوقات بايد در دسترس كارفرما باشد.

3-  از نظر اين قرارداد كليه افرادي كه بمنظور اجراي اين قرارداد خدمات دائم يا موقت براي مشاور انجام مي دهند كاركنان مشاور شناخته مي شوند و كارفرما در قبال آنها هيچگونه مسئوليتي ندارد و مشاور مكلف به رعايت و اجراي مقررات قانون كار، تامين اجتماعي و غيره در ارتباط با كاركنان خود مي باشد.

4-   سيستم مورد استفاده جهت تهيه و تنظيم كليه نقشه ها و مدارك مربوطه متريك مي باشد.

5-   مشاور حق واگذاري تمام و يا قسمتي از موضوع قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر بدون تصويب كارفرما ندارد.

6-  مشاور ميبايست ضمن عدم داشتن منع قانوني از دخالت در امور پيمانكاري و فروش مصالح و لوازم و تجهيزات و امور سياسي و ... خودداري نمايد.

7-  مشاور تحت هيچ عنواني حتي در زمان بروز اختلاف حق تعليق در انجام موضوع قرارداد و اجراي تعهدات خود را ندارد.

8-   مشاور مسئول جبران كليه خسارات وارده ناشي از انجام موضوع قرارداد بوده و كارفرما از هر گونه مسئوليتي مبراست.

9-  در صورت بروز حوادث قهريه و فورس ماژور چنانچه انجام موضوع قرارداد غير ممكن گردد قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه اين حوادث باعث تعليق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعليق بيش از يك ماه باشد كارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتيكه مدت تعليق يكماه يا كمتر از يكماه باشد مشاور مكلف است پس از رفع حادثه اقدام به انجام موضوع قرارداد نمايد و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

10-  مشاور مسئول كليه ادعاهاي استخدامي و بيمه اي كاركنان خود بوده و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

11-  مواردي كه در اين قرارداد نيامده مشمول مفاد مندرج در مدارك منضم به اين قرارداد و بخشنامه ها و دستورالعملهاي منتشره از سوي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي خواهد بود.

12-  كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اين قرارداد يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طريق مذاكره و مكاتبه حل و فصل نمود مقدمتاً در كميته اي مركب از سه نفر نمايندگان حوزه معاونت عمران سازمان مركزي، كارفرما و مشاور براي رفع اختلاف مطرح مي گردد و در صورت عدم توافق بايد طبق قوانين دانشگاه آزاد اسلامي از طريق مراجعه به دفتر بازرسي و شكايات دانشگاه و يا مراجعه به دادگاههاي صالحه حل و فصل گردد.

اين قرار داد از هر حيث تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران بوده و در 14 ماده و ... برگ ضمائم پوست و 4 نسخه تنظيم، امضاء و مبادله شده و كليه نسخ آن اعتبار واحد دارند./

 

        كارفرما                                                                             مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

شرح خدمات مشاور

جهت طراحي سايت

بخش اول: مطالعات (فاز صفر)

- بررسي وضعيت جغرافيايي منطقه

- بررسي وضعيت اقليمي منطقه

- بررسي هاي جمعيتي و آماري منطقه

- بررسي سياستهاي دانشگاه در مسير توسعه و نيازهاي واحد بر حسب رشته ها

- تهيه برنامه فيزيكي شامل نوع، كاربري و متراژ بناها

- بررسي و ارائه پيشنهاد منطقه بندي سايت بر حسب عملكرد (زون بندي)

- تهيه نقشه توپوگرافي منطقه و بناهاي موجود و محدوديت هاي منطقه

بخش دوم: فاز يك طراحي

- تهيه طرح جانمائي به صورت لكه گذاري منطبق با شيب زمين و ابعاد ساختمانها

- تعيين مسيرهاي سواره و محل هاي پاركينگ

- تعيين مسيرهاي پياده (گره ها و مسيرهاي حركت)

- انجام مطالعات آزمايشگاهي خاك

بخش سوم: فاز 2 طراحي

- تهيه نقشه جانمائي بر اساس نيازهاي واحد و منطبق با توپوگرافي

- تهيه نقشه هاي اجرايي مسيرهاي دسترسي سواره شامل مختصات ابتدا و انتهاي راه

- مشخصات قوسها و مقاطع لازم جهت معرفي كامل راهها و بزرگ نمايي هاي لازم

- تهيه نقشه هاي اجرايي شامل مقطع و بزرگنمايي جهت مسيرهاي پياده و آب نماها و فضاي سبز

- طرح و تهيه نقشه هاي هدايت آبهاي سطحي و جزئيات لازمه

- طرح و تهيه نقشه هاي الكتريكي سايت شامل پست هاي برق، خطوط انتقال، شبكه توزيع، تابلوها، پلان روشنايي، شبكه توزيع تلفن، شبكه كامپيوتر و پلان ارتينگ و جزئيات لازمه

- طرح و تهيه نقشه هاي آبرساني و دفع فاضلاب

- تهيه نقشه جزئيات خاص طراحي شامل ميادين المانهاي خاص و ...

بسمه تعالي

شرح خدمات مشاور جهت تهيه نقشه هاي ساختماني

الف فاز صفر (مطالعات اوليه)

1- شرح نحوه و علل انتخاب فرم پروژه جهت تطبيق با محل اجرا

2- بررسي وضعيت تك تك فضاها بر اساس آمار جمعيت استفاده كننده

3- ارائه استانداردهاي حاكم بر كل پروژه

4- ارائه استانداردهاي حاكم بر هر يك از فضاها

5- بررسي نوع و علل دسترسي ها

6- شرح فضا هاي مورد نياز بر اساس درخواست كارفرما

7- بررسي نوع سيستم هاي سازه و تاسيسات پروژه

8- بررسي مصالح و سيستم هاي بهينه جهت استفاده در محل پروژه

9- بررسي نوع مصالح و نحوه تامين آنها در منطقه

10- بررسي نحوه تامين نيروي انساني در منطقه

 

ب- فاز يك طرح اوليه

- تهيه نقشه هاي لازم براي معرفي اوليه ساختمان (پلان، نما، سايت، پرسپكتيو)

- نقشه هاي فوق بايد معرف سطح و ارتفاع ساختمان باشد

- معرفي نوع مصالح مصرفي در نما

 

ج فاز 2 نقشه هاي اجرايي

معماري

1- پلان هاي اندازه گيري به طور كامل

2- پلان مبلمان بطور كامل

3- پلان مرجع

4- مقاطع مهم و تعيين كننده بطور دقيق و اندازه گذاري (به تعداد مورد نياز معرفي كامل پروژه)

5-كليه نماها از چهار جهت با اندازه گذاري دقيق

6- مقاطع ديوار در قسمت هاي مهم (wall section) همراه با بزرگ نمايي جزئيات بطور كامل

7- تهيه (layout) يا بزرگنمائي از تمامي فضاهاي مورد نياز معرفي كامل

8- جزئيات و بزرگنمايي آشپزخانه بطور كامل تهيه و آدرس دقيق آنها روي layout مشخص گردد.

9- بزرگنمايي سرويسها همراه با جزئيات بطور كامل تهيه و آدرس دقيق آنها روي نقشه layout مشخص گردد.

10- بزرگنمايي پله ها بطور كامل و با آدرس دقيق در مقياس مناسب تهيه گردد.

11- جزئيات نماها مشخص و ارائه گردد.

12- جزئيات عمودي مشخص و در مقياس بزرگ تهيه گردد اين جزئيات شامل موارد ذيل مي باشد.

- جزئيات كفسازي

- جزئيات ديوار و قرنيز

- جزئيات در و پنجره با اندازه گذاري دقيق

- جزئيات تيپ بندي در و پنجره

- جزئيات كفسازي و دست انداز بام

- جزئيات متفرقه مورد نياز پروژه جهت معرفي كامل

 

سازه

1-    دفترچه مطالعات كامل خاك شناسي و ژئوتكنيك جهت طراحي فونداسيون سازه

اين دفترچه بايد شامل اطلاعات مقاومت خاك، سطح آبهاي زير زميني، نوع خاك با نظريه ويرايش سوم آئين نامه 2800 زلزله، مدول عكس العمل خاك، پديده روانگرايي و ... باشد.

2-    ارائه نقشه هاي كامل سازه اي با مهر و امضاي محاسب و طراح اوليه سازه

3-  دفترچه كامل محاسبات شامل بارگذاري ثقلي و جانبي سازه، تعيين ضريب زلزله، طراحي نمونه المانهايي كه در فايل موجود نيستند از قبيل اتصالات، بيس پليتها، شمشيرهاي راه پله و پرينت بخشهاي مهم فايل مدل سازه.

4-    فايل مدل سازه كه باجديدترين نسخه هاي نرم افزارهايSAFE2000,ETABS2000تهيه شده باشد.

 

تاسيسات

الف- مكانيكي

1-    تهيه دفترچه محاسبات بارهاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان به همراه مباني محاسبات

2-    تهيه نقشه هاي فاز 2 تاسيسات مكانيكي كه شامل نقشه هاي زير مي باشد.

1-2- نقشه هاي سيستم گرمايشي و سرمايشي

2-2- نقشه هاي سيستم لوله كشي شامل لوله كشي سيستم آبرساني اطفاء حريق و فاضلاب و آب باران

3-2- نقشه هاي رايزر دياگرام سيستم لوله كشي

4-2- نقشه فلودياگرام موتورخانه و مشخصات تجهيزات مكانيكي

5-2- نقشه جانمايي تجهيزات موتورخانه و بام

تذكر: در تمام نقشه ها توضيحات و جزئيات اجرايي مربوطه مشخص گردد.

ب- الكتريكي

1- پلان روشنايي

2- پلان پريزهاي برق

3- پلان پريزهاي تلفن

4- پلان صوتي

5- پلان اعلام حريق

6- ارت (با جزئيات و محل حفر چاه و نوع آن)

7- رايزر دياگرامهاي برق، تلفن، اعلام حريق و صوتي

8- تعيين مسير عبور كابلها

9- تعيين مسير سيني كابل

10- نقشه هاي تابلوهاي برق

11- نقشه هاي سيستم شبكه كامپيوتر

12- نقشه هاي ويدئو پروژكتور (در صورت كاربري آمفي تئاتر)

13- نقشه توزيع نيرو در موتورخانه با توجه به چيدمان مكانيكي آن

14- تهيه نقشه هاي اجرايي موارد مورد لزوم

15- دفترچه محاسبات

16- نقشه هاي دوربين مداربسته (در صورت لزوم)

تذكر: هماهنگي كامل نقشه هاي تاسيات برقي و مكانيكي بايد صورت گيرد.

 

بسمه تعالي

 

شرايط خصوصي پيمان

 

1-  مشاور در طراحي طرح هاي معماري، سازه اي، تاسيسات مكانيكي و الكتريكي و تهيه نقشه ها و جزئيات مربوطه مسئوليت صحت و كامل بودن آن را دارد واين مسئوليت تا اتمام عمليات اجرائي و حتي بعد از آن نيز به قوت خود باقي است.

2-  نقشه ها و اسناد طراحي پس از آماده شدن از طرف مشاور ميبايست از طرف واحد مورد بررسي و تائيد قرار گيرد و سپس جهت بررسي و تاييد نهايي به اداره كل امور فني و ساختمان ارائه گردد.

3-  پس از اتمام كار طراحي مطابق شرح خدمات مندرج در قرارداد و تحويل نقشه ها و اسناد و مدارك به واحد كه به تائيد اداره كل امور فني و ساختمان رسيده است، مهندسين مشاور متعهد است هرگاه قبل از شروع و يا در حين عمليات مشخص شود طراحي يا نقشه ها نياز به بازنگري و تجديد نظر يا تهيه مشخصات خاصي دارد در اين خصوص بدون دريافت وجه مازاد بر مبلغ قرارداد سريعاً اقدام نمايد.

تبصره: موضوع بند 3 صرفاً شامل نواقص يا كمبودهاي مربوط به طرح و نقشه هاي مصوب موضوع قرارداد ميباشد و شامل پيشنهادات يا تغييرات جديد مورد نظر كارفرما نمي باشد و براي تغييرات يا پيشنهادات جديد بصورت توافقي و در چهارچوب ضوابط اقدام خواهد شد.

4-  بمنظور تضمين تعهدات بند 3، مشاور ميبايست يك فقره سفته با امضاء مجاز و مهر شركت را به ميزان 5% مبلغ قرارداد بمدت اعتبار دو سال از تاريخ تصويب طرح و تسويه حساب مالي نزد كارفرما به امانت بسپارد كه پس از طي مدت مذكور عودت خواهد شد.

5-  چنانچه موضوع قرارداد فقط طراحي و تهيه نقشه هاي معماري، سازه، تاسيسات برق و مكانيك ساختمانهاي دانشگاهي باشد موارد ذيل در شرايط خصوصي پيمان درج و پيوست قرارداد گردد:

5-1- در موارد 1،2،4،7 قرارداد تيپ، خدمات مربوط به طراحي سايت در اين قرارداد نافذ نبوده و مورد استفاده نميباشد.

5-2- ماده 7 ، نحوه پرداخت حق الزحمه مشاور به شرح ذيل مي باشد:

الف - معادل 15 در صد حق الزحمه بعنوان پيش پرداخت در مقابل ارائه سفته با امضاء مجاز و مهر شركت پس از عقد قرارداد به مشاور پرداخت خواهد شد.

ب- معادل 15درصد حق الزحمه پس از تحويل دفترچه فاز صفر مطالعاتي شامل ارائه كليه خدمات مربوط به مرحله فاز صفر به شرح خدمات مندرج در پيوست قرارداد پس از تائيد كارفرما و حوزه معاونت عمران سازمان مركزي (اداره كل امور فني و ساختمان) به مشاور پرداخت خواهد شد.

ج- معادل 20 درصد حق الزح


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

این قرارداد بین خانم / آقای فرزند دارای شناسنامه شماره صادره از به عنوان مالک یا وکیل ... عبارت است از طراحی سازه و محاسبه سیستم باربر و عناصر غیر باربر سازه ای و
دانلود نمونه فرم های قراردادهای پیمانکاری ساختمانی

14 سپتامبر 2014 ... دفتر فنی مهندسی کارینو/ عمران و معماری - دانلود نمونه فرم های قراردادهای ... معماری (به انگلیسی Architecture) یا مهرازی، هنر و فن طراحی و ساختن بناها،
دستورالعمل سهميه طراحي و نظارت ساليانه

مهندسی معماری و عمران - دستورالعمل سهميه طراحي و نظارت ساليانه - مهندسی عمران و مهندسی ... -كليه كاركنان رسمي – پيماني ، قراردادي و شاغل تمام وقت دستگاههاي دولتي
قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات

6 آگوست 2012 ... سایت فنی عمران مشکین - قرارداد طراحی و تهیه نقشه های پلان جانمایی و معماری،سازه و تاسیسات - ارتقا عمران،معماری و شهرسازی مشگین شهر با محوریت
معماران معروف و چند اثر شگفت انگیز

و هسته ی مرکزی خانه را روی یک تکه تخت سنگ بزرگ قرارداد. معماری خانه براساس یک سری المانهای عمودی و افقی طراحی شده وعناصر باربر عمودی از سنگ های طبیعی و
نمونه قرارداد تاسیسات برقی

این سیستم برای تنوع در معماری فضا و اختیار دادن به طراح در ایجاد طرح های مختلف قابلیت بالایی دارد. سهولت اجرای دهانه های متنوع و تغییر ارتفاع، به اضافه سادگی
هزینه طراحی معماری و دکوراسیون داخلی

همانطور که یک معمار نمیتواند طبابت کند، پزشک هم نمیتواند طراحی کند! شاید همه .... در صورت تمایل به مشاوره بیشتر در صورتی که منجر به قرارداد نشود , به ازای هر ساعت
هزینه طراحی معماری و دکوراسیون داخلی

همانطور که یک معمار نمیتواند طبابت کند، پزشک هم نمیتواند طراحی کند! شاید همه .... در صورت تمایل به مشاوره بیشتر در صورتی که منجر به قرارداد نشود , به ازای هر ساعت
نمونه قرارداد تاسیسات برقی

نرم افزار های طراحی فولاد · دانلود کتاب و مجلات ... نمونه قرارداد تاسیسات برقی. تاريخ : شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ | 19:54 | نویسنده : دانلود رایگان مقالات-کتاب: عمران، معماری.
اصطلاحات انگلیسی قراردادها (3)

معماری به مثابه ساخت-سجاد نازی - اصطلاحات انگلیسی قراردادها (3) - مجموعه مطالب معماری و ... ۱۰-ضوابط طراحی: design criteria ... ۴-نماینده فروش در قرارداد: vendor.
برچسب :