دانلود دفترچه شماره 2 انتخاب رشته کنکور سراسری سال 92 و بدون کنکور پیام نور و غیرانتفاعی

فهرست مطالب
1 مقدمه و نکات مهم
2 توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو:

مطالعه "توضيحات و شرايط و ضوابط كلي پذيرش دانشجو" براي داوطلبان همه گروههاي آزمايشي كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، الزامي است
شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو كارنامه نتايج علمي (اوليه) گزينش دانشجو انتخاب رشته
3 جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و کدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت پذيرش رشته محل هاي تحصيلي دوره روزانه رشته محل هاي تحصيلي مناطق محروم رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) رشته محل هاي تحصيلي دوره نيمه متمركز رشته محل هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه) رشته محل هاي تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي)
4 جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و کدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي
جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت پذيرش رشته محل هاي تحصيلي دوره روزانه رشته محل هاي تحصيلي مناطق محروم رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) رشته محل هاي تحصيلي دوره نيمه متمركز رشته محل هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه) رشته محل هاي تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي)
5 جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و کدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم انساني
جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت پذيرش رشته محل هاي تحصيلي دوره روزانه رشته محل هاي تحصيلي مناطق محروم رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق) رشته محل هاي تحصيلي دوره نيمه متمركز رشته محل هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه) رشته محل هاي تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي) رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي)
6 جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و کدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر
جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت پذيرش رشته محل هاي تحصيلي دوره روزانه
رشته محل هاي تحصيلي مناطق محروم
رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق)
رشته محل هاي تحصيلي دوره نيمه متمركز
رشته محل هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه)
رشته محل هاي تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري
رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور
رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي)
رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي)
7 جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت و کدرشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان هاي خارجي
جدول زيرگروه ها، ضرايب، ظرفيت پذيرش رشته محل هاي تحصيلي دوره روزانه
رشته محل هاي تحصيلي مناطق محروم
رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم سابق)
رشته محل هاي تحصيلي دوره نيمه متمركز
رشته محل هاي تحصيلي دوره نوبت دوم (شبانه)
رشته محل هاي تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري
رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور
رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
رشته محل هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي)
رشته محل هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي)
8 پيوست ها: جداول کارايي لازم اعضاء در رشته هاي مختلف تحصيلي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو براي شركت در رشته هاي تحصيلي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه ويژه فرهنگيان (مراكز تربيت معلم) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران جداول شهريه هاي دوره ها و دانشگاه هاي مختلف شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي که به شیوه متمرکز دانشجو مي پذیرد شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعی و غیردولتی جداول نام واحدها و مراکز دانشگاه هاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز يا واحد فرم پيش نويس انتخاب رشته آزمون سراسري سال
منبع:سازمان سنجش


مطالب مشابه :


دانلود دفترچه شماره 2 انتخاب رشته کنکور سراسری سال 92 و بدون کنکور پیام نور و غیرانتفاعی

دانلود دفترچه شماره 2 انتخاب رشته کنکور سراسری سال 92 و بدون کنکور پیام نور و
دانلود اصلاحیه شماره 2 دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 93

دانلود کنکور های کاردانی فنی حرفه ای و کاردانی به کارشناسی سراسری سال های 93 و 92 و 91 و 90
نحوه دریافت دفترچه شماره دو انتخاب رشته کنکور سراسری دولتی سال92

متقاضیان کنکور سراسری دانشگاه (دفترچه راهنماي شماره 2 شامل دفترچه شماره 2 گروه ( 10/5/92 ) 7
دانلود دفترچه شماره 2 کنکور کاردانی به کارشناسی سال 91،و ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه

دانلود دفترچه شماره 2 کنکور کاردانی به دانلود دفتر چه انتخاب رشته کنکور سراسری
دفترچه شماره 2 - راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1388

پیام آموزش - دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1388 .
دانلود دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته کنکور 92

دانلود دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته کنکور 92 کلید اولیه کنکور سراسری سال 93 .
دانلود دفترچه راهنمای شماره 1و 2 (ظرفیتها) کنکور دکترا سال90 و 91

دانلود دفترچه راهنمای شماره2 (ظرفیتها) کنکور دکتری دانشگاههای سراسری شیراز
دانلود دفترچه ارشد 92 دانشگاه آزاد

دانلود دفترچه ارشد 92 دانلود سوالات کنکور ارشد ۹۳ سراسری و درخواست ها به شماره
برچسب :