خواستگاری

خواستگاری

بنیان مقدّس ازدواج معمولاًباخواستگاری آغازمی شود.یعنی تدبیرحکیمانه الهی،مردرامظهرخواستگاری وعشق وتمنّاآفریده وزن راجلوه ی حیا،جمال،نازوکرشمه وپذیرای عشق.

همیشه درطول تاریخ،مردبوده که به عنوان درخواست وطلب،نزدزن می رفته وتقاضای همسری می کرده وبااین روش به کرامت وعزّت وحیای زن ارج می نهاده است،وزن نیزباپرهیزازطلب وتمنّا،عزّت و شخصیت واحترام خویش رامحفوظ می داشته وخودراازابتذال وبی حرمتی نگه می داشته است.

بنابراین،اصل طبیعی وغریزی درخواستگاری،این است که طلب ازسوی مرداعلام شده وپذیرش ورضایت ازسوی زن انجام پذیرد،هرچنددرمواردی به خلاف اصل هم برمی خوریم،امابهتروطبیعی تراین است که،مردبه سوی زن دست طلب بگشایدوازاودعوت همسری وازدواج کندوتمنّای زندگی مشترک وهمکاری وهمدلی بنماید.پس درخواستگاری مسأله ی طالب بودن مردومطلوب ومعشوق بودن زن تثبیت می شود.اگرزن مایل بود،به درخواست مردپاسخ مثبت می دهدواگرنبود،اوراردمی کند.

نکاتی راکه درخواستگاری بایدرعایت کرد

1-خواستگاری به معنای نهایت طلب وشدّت خواستن است.وخواستگار،کسی است که واقعاًخواهنده وطالب باشد.بنابراین خانواده ای که به خواستگاری دختری می روندبایدواقعاًطالب وخواستارباشدوباحضوروتواضع خوداین تمنّاوعلاقمندی رااعلام نمایندوبه حرمت،عفّت وکرامت دختروخانواده اش ارج گذارند.

2-درمراسم خواستگاری چنین مرسوم است که ازجانب مردچیزی ازقبیل انگشتریاحلقه یازیورآلات یالباس به زن تقدیم می شود.واین رسم بسیارخوبی است،زیرادرروح زن تأثیرنیکومی گذاردواین عمل رادلیل صدق وعشق وعلاقه مردمی شماردوبدین وسیله احساس شخصیّت می کندومحبّت وعلاقه اش زیادمی گردد.دراین مراسم مقداری شیرینی به همراه دسته گلی زیباازطرف مردبه خانه عروس برده می شودکه آن هم یکی ازنشانه های شور،شعف،شادی ومحبّت می باشد.بعدازاین مراسم،متقابلاًازطرف خانواده عروس چیزی ازقبیل ساعت یاحلقه یالباس به دامادتقدیم می شود.

3-هرگزبدون انس وآشنایی وبدون اطلاع قبلی وبدون حضوردوست مشترک فهمیده ونیک اندیش وامین،خانه ای رابرای خواستگاری درنزنند.

4-برای پرهیزازایجادهول وهراس ورنج وزحمت ودلهره برای خانواده عروس،خوب است قبل ازاقدام به خواستگاری رسمی،شناسایی ها،تحقیق ها،مشاوره هاوبررسی هابه طورغیرمستقیم انجام پذیردوپس ازاین که خواسته ی خودرایافتندوبامعیارهای خوداوراپسندیدند،رسماًبه خواستگاری ونامزدی اقدام نمایند.

5-درمراسم نهایی خواستگاری،پسرودختری که واقعاًقصدازدواج دارند،طبق دستوراسلام می توانندبرای افزونی آشنایی وبصیرت،یکبارودرصورت لزوم،بیشتریکدیگرراببینندوگفتگوکنند،به شرطی که نگاه وگفتارشان باشهوت ولذّت همراه نباشدوگفتگوهایشان موجب آزارودلهره واضطراب نشودوجنبه ی بازجویی وکنکاش دراسراریکدیگررانداشته باشندوشرط های سخت برای یکدیگرمطرح نکنند.

6-یکدیگررادررنج انتظارنگذارند.اگرقراراست خانواده دخترپاسخی دهند،پس ازمشاوره نهایی وتحقیق کامل،اعلام پاسخ کنندواگرقراراست خانواده ی پسرپاسخ دهند،این پاسخ رابه تأخیرنیندازندوخانواده دختررادربلاتکلیفی نگذارند.

7-هرگزبه خاطرمادیّات وکمبودزرق وبرق زندگی،ازگوهرکمیاب وگرانقیمت«عفّت،کرامت،ایمان وحیا»نگذارند،وهرگزخانواده ای رابه خاطرمادیّات ترک وتحقیرنکنند.

دراین باره پیامبراکرم (ص)می فرمایند:

«کسی که مؤمنی رابه خاطر تنگدستی وفقرش،بی مقدارشماردوتحقیرکند،خدای متعال اورادرروزقیامت،پیش همگان رسواوبی آبرومی کند.»

وظایف والدین درپاسخگویی به خواستگار

باتوجه به تمام معیارها وملاکهایی که برای«انتخاب همسر»درپست بالا مطرح شد،پدرقبل ازپاسخگویی به خواستگاردخترش،وردیاقبولش،بایدازدخترش نظربخواهد،درامرانتخاب همسربرای دخترش آن مختارمطلقی نیست که اورابه هرکس که اراده کرده وبخواهدبدهد،رضایت دخترهم نه تنهاشرط،بلکه اصل است وبدون آن ازدواج صورت شرعی نخواهدداشت.

هنگامی که علی(ع)جهت خواستگاری فاطمه(ع)به نزدپیامبراسلام (ص)آمده بود،رسول خدا(ص)فوراًبه اوپاسخ مثبت نداد،بلکه فرمود:من این مسأله رابادخترم فاطمه(ع)درمیان می گذارم ورأی اورادراین زمینه می پرسم وبعدجواب می دهم.این امرخودنشان می دهدکه زن درجنبه انتخاب همسرآینده اش دارای استقلال رأی ونظراست.اگراونخواست باپسری پیمان زناشویی ببندد،پدرحق نداردنظرش رابراوتحمیل کندواوراواداربه ازدواج کند.

وامّادرموردازدواج پسر،اجازه ی پدرجزدرجنبه احترام به پدرشرط نیست.نظرخواهی ازوالدین وظیفه ی اخلاقی پسرویک نوع احترام به آنها می باشد.

چرااجازه ی پدرونظرخواهی ازاو؟

درسنّت اسلامی،درعین این که اصل ازدواج دختر،به نظرشخصی اوبستگی دارد.لازم است رعایت نظرپدر(واحترام مادرراهم بکند)وازپدرنظرخواسته ونظرش رارعایت کند.این امررضایت واجازه پدربه عقیده اکثرفقهای اسلامی،امری است،واجب ودلایل آن عبارتنداز:

1-حق شناسی ازپدر:

نظرخواهی ازپدرواجازه اودرازدواج دختر،نوعی احترام وقدرشناسی ازاومی باشدواین امری لازم است،زیرادخترعمری رادرکناروالدین گذرانده ورشدوپرورش یافته است.اینک که قصدداردوخودمی خواهددرنقش آنهاانجام وظیفه کند،بایدازپدروتّی ازمادرنظربخواهد.این امربرای پسرهم لازم است واوهم بایدهمین حقیقت رابپذیرد.اخلاق اسلامی وانسانی حکم می کندکه این چنین باشد.

2-استفاده ازتجارب پدر:

نظرخواهی ازپدروحتی مادرزمینه ای برای استفاده ازتجارب آنهاجهت سعادتمندی خویش است.واین امربرای دخترانی که اصول حیات اسلامی رادرپیش چشم دارندضروری است.

درنظام حیات اسلامی دختربرخلاف پسرکمتردراجتماع پیدامی شود.بامردان اجتماع کمتردرتماس است.بامسایل گوناگون اجتماعی،باحیله گری ها،بادغل بازی ها،نیرنگ ها،فریب ها،سوءنیت هانقشه کشی های ناجوانمردانه کمترمواجه است.اسلام زن راازاین عوامل دوروبرکنارداشته تااودرمحیطی امن وآسوده سرگرم اداره ی کانون گرم خانواده بوده وبه تربیت صحیح نسل اشتغال داشته باشد.

بدین سان هرچنداوخردمندونیک اندیش باشد،دراین زمینه آنچنان مجرّب نیست که بتواندراه زندگی خودراازچاه بشناسد.اونیازمندبه راهنمای مجرّب ودلسوزتری است که نقش هدایت اورابه سوی یک زندگی سعادتمندانه داشته باشد.راهنمایی که سردوگرم روزگارراچشیده،پاک نیت وخیرخواه باشد.درچنین صورت چه کسی امین تروخردمندترودلسوزترومهربانترازپدرمی باشد؟

3-آمیختن عقل واحساس:

می دانیم که بنابه ضرورت های شغلی ووظایف زن،جنبه های احساسی وعاطفی دراوبه مراتب قوی ترازمرداست.زن دارای رقّت قلب،مهروعشق،صفاواحساس بیشتری است.زودترازمردتسلیم خواسته هاونظرات دیگران می شود.

وجوداین زمینه هادرزن برای گرم نگه داشتن کانون تربیّت فرزندانی متعادل،دادن آرامش وسکون به شوهرامری لازم ونشانه کمال اوست.ولی این امکان هم وجودداردکه ازاین جنبه ی اودراجتماع سوءاستفاده شده وگرسنگان شهوت بااستفاده ازآن راهی برای اوبگسترانندودختربراثرغلبه احساس،تصمیمی بگیردکه نتیجه ی آن وخیم باشد.بایدتوجه داشت که خواستگاران دخترهمه گاه باصدق وصفابه پیش نمی آیندوخودرابدون تظاهروتصنّع نشان نمی دهند.گاهی برخی ازمردان رامی بینیم که بااستفاده ازجنبه های احساسی وعاطفی زن،اورامی فریبندوعمری مایه ی تأثروتأسّف اومی شوند.به همین نظرلازم است،سهم عقل بیشترازسهم احساس وعاطفه باشدوفردی عاقل ومجرّب وعاقل بایددرکناردخترخودباشد،تاچون عقلی منفصل،کاروبرنامه اوراهدایت نماید..

4- وجودرابطه برای رعایت احترام:

زن چون گوهری گرانبهاست.برای اینکه زمینه احترام اومحفوظ بماندوآسایش واطمینان خاطرش تاحدودامکام فراهم گردد،ضروری است که وصالش تاحدودی دشوارباشد،بدون آنکه غیرممکن باشد.مردبایددرسایه ی تلاش قادرشوداوراباازدواج شرعی به دست آورد.امّااین تلاش رازن بدون واسطه ورابط نبایدشاهدباشد،زیرادرآن صورت تحت تأثیراحساسات قرارگرفته وممکن است زودتسلیم شود.رابطی چون پدرلازم است تارفت وآمدها،درخواست هاراتحت کنترل قراردهد،حتی درزمینه ی ازدواج دخترش،بدون ملاحظه شرایط رامطرح کندوآنگاه باحفظ همه ی شئون وجوانب،بافرزندش مشورت کندوپس ازتحقیق وبررسی هاوشناخت کامل ازخواستگارپاسخ قبول یارددهد.

به عبارت دیگرزن یک کالای سهل البیع وسهل الوصول نخواهدبودکه به آسانی بتوان بدودست یافت،زیرامی دانیم هرکالای سهل البیع بی مقداروخوارخواهدبود.وجودرابطی چون پدراین سهل الوصول بودن راتاحدودی تعدیل خواهد کردوبدین سان جنبه ی احترام وحفظ مقام ومنزلت وحیثیت دخترهم موردنظراست.

اجازه پدربرای دخترباکره

شرط اجازه ونظرخواهی پدرتنهابرای دخترباکره است،یعنی دختری که برای باراوّل تن به ازدواج وتشکیل خانواده می دهد،نه برای زن بیوه،اگرچه پدرش زنده باشد.

بدین سان اگرزنی پس ازازدواج متارکه کرده ویافوت شوهر،یاطلاق پیش آمده است،جهت ازدواج های بعدی رضایت واجازه پدرشرط نیست،امّاجنبه ی احترام به پدرومشورت بااوواستفاده ازتجارب مفیدوسودمنداوهمچنان مطرح وموردنظراست.

لازم به تذکراست که دراسلام اجازه ی پدردرازدواج دخترباکره تاوقتی محترم شمرده می شودکه نظرش درراه خیروتأمین مصالح فرزندوسعادتمندی اوباشد،اگرمسلّم شودکه عدم رضایت پدردرامرازدواج،به خاطرجنبه های انتفاعی وشخصی است،وپدردردادن پاسخ مثبت یامنفی به خواستگار،خیروصلاح شخص خودرامی جویدنه فرزندرا،درآن صورت شرط اجازه سلب می شود.

درهمه حال رضایت دختردرازدواج شرط کلی واساسی است.

پدرحق ندارددخترش راوادارومجبوربه ازدواج باکسی که موردعلاقه ی اونیست بنماید،ودرصورت چنین عقدی(عدم رضایت دخترباکره،اجباروتحمیل)ازدواج باطل است.

دختری نزدپیامبراسلام(ص)آمدوازپدرش شکایت کرد،که پدرم مرابه عقدپسرعمویم درآورده ومن بدان راضی نیستم.پیامبراکرم(ص)فرمودند:حال که چنین شده بدان راضی باش،دخترگفت:به اورغبت ندارم ونمی خواهم همسراوباشم.پیغمبر(ص)فرمودند:درچنین صورتی می توانی شوهردیگری اختیارکنی.دختروقتی چنین سخنی راشنید،گفت:یارسول الله همین پسرعمویم رابسیاردوست دارم وجزاوکسی رادوست ندارم وزن دیگری،نخواهم شد،امّاخواستم فرمان شمارادراین باره به پیروانتان برسانم تابدون علاقه ی دختر،شوهرش ندهند.

به چه خواستگاری پاسخ مثبت دهیم؟

دختریاولّی دختربه کدام خواستگارپاسخ مثبت دهند؟درپاسخ به این سؤال بایدمطالبی راکه درمبحث معیارهاوملاکهای انتخاب همسرگفته شد،تکرارکنیم که عبارت بودنداز:ایمان ودینداری،اصالت خانوادگی،اخلاق نیک،عقل وهوش،جمال وزیبایی،تناسب درسن،تناسب درشغل،تناسب درعلم وسواد،کفو همدیگربودن ازنظراجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و...،این هانمونه ای ازمعیارهای گزینش همسربودکه اگرپسرودخترشباهت بیشتری ازنظرمعیارهاگزنیش همدیگرداشته باشند،زندگی شادوبامعنویّت ومستحکم تری خواهندداشت.امّاازنظراسلام عزیز،ایمان وتدیّن واخلاق نیک ازهمه مهمتراست.به پدران ومادران سفارش نموده است که اگرکسی به خواستگاری فرزندشماآمدوایمان واخلاق اوموردتأییدوقبول شمابود،دخترخودرابه عقدازدواج اودرآوریدواگراین کاررانکنیدانحراف وفسادی درزمین روی خواهدداد.

پیامبراسلام (ص)می فرمایند:

«هرگاه کسی به خواستگاری نزدشماآمدودینداری وامانت داری اوراپسندیدید،به اوزن دهید... .»

امام رضا(ع)می فرماید:

«اگرمردی نزدتوبه خواستگاری آمدودین واخلاق اوراپسندیدی به وی زن بده وفقروناداریش مانع توازاین کارنشود.خدای تعالی فرموده است:«واگرجداشوندخداهریک راازگشایش خودبی نیازکند»وفرموده است:«اگرتهدیست باشدخداوندازفضل وکرم خودآنان راتوانگرکند.»

به چه خواستگاری پاسخ منفی دهیم؟

دراین قسمت لازم است یک نکته ی بسیارضروری وسرنوشت سازمطرح شودوآن اینکه:پدران،مادران وجوانان عزیز!منشأوسرچشمه ی بسیاری ازگرفتاری هاوبدبختی های انسان،«غفلت»است.غفلت،درتمام امورزندگی،خسارت باراست ودرمسأله ی «انتخاب همسر»خسارت بارتر.ممکن است یک لحظه غفلت،یک عمرپشیمانی وحسرت رابه دنبال داشته باشد.افرادزیادی رامشاهده می کنیم که پس ازمتلاشی شدن زندگی زناشویی وشکست های پی درپی وگرفتاری ها،علّت همه ناکامی هاوبیچاره گی های خودرا«یک لحظه غفلت درانتخاب همسر»می دانند.

مامعمولاًخیلی ازمطالب رامی دانیم؛امّادرهنگام«عمل»دچارغفلت وبی توجه ی می شویم.درمورد«انتخاب همسر»بایدخیلی مواظب باشیم وبه خودتلقین کنیم که دردام غفلت نیفتیم.

باتوجه به آنچه درمبحث معیارهاوملاکهای انتخاب همسرودربحث تحقیق وشیوه های آن گفته شد،بایدبه خواستگاری که صلاحیت ازدواج ندارد،جواب منفی دادوآینده خودوفرزندان راتباه وسیاه ننمود.

افرادی که لایق ازدواج نیستندوبایددرخواستگاری به آنان جواب منفی دادعبارتنداز:

الف)بیمارانی که بیماریشان قابل درمان نیست وبه زندگی ونسل،لطمه می زنندمانند:دیوانه ها،بیماران جذامی و...،البته اگراینان معالجه شوندوپزشکان متخصّص این امور،گواهی دهندکه این بیماران،سالم ونرمال شده اند،ازدواج باآنان مانعی ندارد.

ب)افرادلاابالی ومنحرف وفاسدوبداخلاق

هرگزنبایدبه خاطر«ترحم به این پلنگان تیزدندان»یک نسل رافاسدکرد.اگربااین هاازدواج نشود،مجبورمی شوندبه فکرچاره ای بیفتندودرصددجبران برآیندوخودرااصلاح کنند.

امام رضا(ع)می فرمایند:

«اززن دادن به شرابخواربپرهیزکه... .»

ودرجای دیگرمی فرمایند:

«...اگربدخلق است به اوزن نده.»

ج)معتادان به اعتیادهای خطرناک

اینان تااعتیادراترک نکنندواخلاق وروحیّه ورفتارشان رااصلاح ننمایند،به هیچ وجه نبایدباآنان ازدواج کرد.

گفتگوی مستقیم پسرودختردرمراسم خواستگاری

یکی ارمهمترین ومؤثرترین عواملی که باعث استحکام خانواده وخوشبختی زوجین می شود،صحبت وگفتگوی رودرروی دختروپسردرمراسم خواستگاری است.پس ازاین که هردوباهماهنگی خانواده طرفین تصمیم قطعی به ازدواج باهم گرفتندوقبلاًنیزبطورغیرمستقیم ازهمدیگرتحقیق نموده اند،وبه این نتیجه رسیده اندکه معیارهاوملاکهای انتخاب همسررا،درشخص موردنظروخانواده ی اویافته اند،می تواننددرمراسم خواستگاری بااجازه ورضایت والدین (خصوصاًپدردخترخانم)درفضای آرام وبدون خوف وفشارازطرف دیگران،مسایل ونظرات خودرابررسی کنند.

پدران ومادران گرامی که سعادت وخوشبختی فرزندانشان رامی خواهندبایدآنان رادراین مسأله ی مهم یاری کنندوزمینه ی این گفتگوی رودررورافراهم نمایندوآرامش لازم رابرایشان به وجودآورند.این گفتگوازنظراسلام وعقل،امری پسندیده ونیکوست ونکندبعضی ازوالدین خدای ناکرده باتعصب بیجا،مانع این گفتگوودین شوند،چراکه پسرودختری که می خواهندبه عنوان همسر،یار،یاوروغمخوارهم باشندوکانون گرم زندگی مشترک راتشکیل داده وتاپایان عمر،مَحرم  اسرارنهان هم بوده ومانندیک روح دردوبدن درانحصارهم باشند،لازم وواجب است که یکدیگرراببینندوازهرجهت نسبت به همدیگرشناخت کافی پیدانمایند.

یکی ازفایده های مهم این گفتگوهااین است که،ازسخنان شخص وصحبت بااو،می توان مقدارزیادی به مکنونات درونی اش پی بردوازاحوال وصفاتش آگاه شد.

امیرمؤمنان(ع)می فرمایند:

«کسی چیزی رادردل پنهان نکردجزآن که درلغزش های زبان ورنگ رخسارش،آشکارخواهدگشت.»

ودرجای دیگردرهمین باره می فرمایند:

«سخن بگوییدتاشناخته شویدزیراانسان درزیرزبانش مخفی است.»

این یکی ازاصول روان شناسی ورفتارشناسی(ونقش روحیّات درتن آدمی)است که امام علی(ع)آن امیربیان واسوه ی خوبان،این گونه زیبابیان فرموده اندکه:مسایل پنهانی واحوال درونی انسان،گاهی اززبان اومی پردوگاهی قیافه وحالات چهره اش به آن گواهی می دهد.واین دریچه ی خوبی برای راه یافتن به درون وضمیرباطن اشخاص است.

نکاتی راکه پسرودخترمی تواننددرجلسه ی گفتگوی مستقیم باهمدیگربیان کنند،عبارتنداز:

1-بیان خطّ مشی کلی زندگی آینده.

2-گفتگودرباره ی اهداف آینده.

3-بیان صادقانه ی صفات واخلاق وخصوصیّات خودودیدن همدیگرهمانطوری که درمبحث معیارها(زیبایی همسر)گفته شد.

4-بیان خواسته هاوانتظارت طرفین ازیکدیگر.

5-بیان نظرات خوددرباره ی چگونگی برخوردورفتارورابطه باخانواده وبستگان وخویشان یکدیگر.

6-گفتگودرباره ی شغل،مسکن ومحل سکونت.

7-طرح نظرات خوددرباره ی شیوه ی زندگی وچگونگی فراهم نمودن امکانات ووسایل زندگی.

8-طرح نظرات خوددرباره ی شیوه ی تربیتی فرزندان آینده.

9-طرح نظرات خوددرباره ی تعدادفرزندان آینده وفاصله ی سنی بین آنها.

10-بیان عیب هاونواقص وبیماریهای خود(دقت!)

نگارنده خودشاهددههاموردزندگی متلاشی شده که ازابتدایکی اززوجین نسبت به دیگری پنهان کاری کرده وعیب هاونقص های خودراازهمسردورنموده وبعدهاکارشان یابه طلاق وجدایی ویایک عمردرگیری،اختلاف،کشمش،ناراحتی،افسردگی و...بوده است.لذااگرچنانچه دخترخانمی ویاآقاپسری،بیماری وعیب ونقصی دارند،صادقانه وبدون کم وزیاد،به یکدیگربگویند،زیرا:

اولاً:بیان واقعیّت واجب است وپرده پوشی ومخفی کردن عیبها،تدلیس،تقلّب وخیانت محسوب می شودوحرام است.

دوماً:اگرازاول واقعیّت گفته شود،طرف مقابل،یااوراباهمان عیب می پذیردویاردمی کندواگرپذیرفت خودرابرای تحمّل آن آماده می کندواوراانسانی صادق وبی تقلّب وباشهامت می بیندومحبّتش رابه جان ودل می پذیردوخودرادرآینده «فریب خورده»احساس نخواهدکرد.ونمونه ی بارزوشایسته ی این مواردرادرزندگی ایثارگرانه ی همسران پاک،مؤمنه،عفیف وپاکدامن جانبازان عزیزانقلاب شکوهمنداسلامی می بینیم.امّااگرگفته نشودوبدون آگاهی طرف،وصلت صورت گیرد،درآینده ازآن عیب ونقص باخبرخواهدشد(خورشیدبرای همیشه پشت ابرنمی ماند)،وخودرافریب خورده وخسارتکاروهمسروخانواده ی اورافریبکاروخیانتکارمی بیند...وآنگاه مشکلات فراوانی به بارخواهدآمدومحبّت همسرازدلش بیرون می رودوکینه ی اورابه دل می گیردو... .

آن روزکه پشت پرده افشاگردد                                سیمای «گریم کرده»رسواگردد

تزویروریانمایش ننگینی است                             زشت است،اگرچه خوب اجراگردد!

قرارنامزدی

معمولاًپس ازانجام مراسم خواستگاری اصول وبنای اوّلیه ازدواج گذارده شده وطرفین نامزدهم می شوند.درمراسم نامزدی صیغه ی عقدخوانده نمی شود،بلکه غالباًباتبادل حلقه ی نامزدی ومقداری لباس وشیرینی ودسته گل،مراسم خواستگاری رسماًانجام می گیرد.دراین مراسم والدین دختروپسرقول وقرارمی گذارندکه درموقع مناسب دختروپسررابه عقدیکدیگردرآورند.

مراسم نامزدی رابدین منظورانجام می دهندکه دختروپسرراازازدواج بافرددیگری محفوظ بدارندومطمئن باشندکه بادیگری ازدواج نخواهدکرد.

دراینجاتذکرسه نکته لازم وضروری می باشد:

1-تازمانی که دختروپسرشرعاً،قانوناً،رسماًوبارضایت پدردختر،صیغه ی عقدشرعی راجاری نکرده اند،محرم یکدیگرنیستند،چون نامزدی به معنی عقدشرعی نمی باشدومجوزی برای ارتباط نزدیک نمی باشد.آقایان بایداصول اخلاقی رادردوران نامزدی رعایت کرده ومسأله ی عاطفی خاصی برای دختران به وجودنیاورند.

2-جشن نامزدی وخواستگاری بایدخصوصی ومحرمانه باشد،زیراممکن است خدای ناکرده بعداًبه هم بخوردوبهتراست دراین مراسم،خانواده ی دوطرف حضورداشته باشند.

دراین باره پیامبراسلام(ص)می فرمایند:

«مراسم ازدواج راآشکاربرگزارکنیدوخواستگاری راپنهان.»

3-دربین بعضی مردم مرسوم است که دختروپسری راسالهاقبل ازازدواج،بلکه گاهی درزمان کودکی وحتی شیرخوارگی نامزدیکدیگرمی نمایند.این کاری است کاملاًاشتباه واصلاًبه صلاح نمی باشد،زیرادختروپسردرسنین پایین ازرشدکافی برخوردارنیستندونمی توانندمصالح خودشان راتشخیص دهند،ممکن است بعدازبزرگ شدن ودرموقع ازدواج همدیگررانپسندندولی چون مدّت هادرحال نامزدی بوده اند،جرأت برهم زدن مراسم نامزدی راندارندوغالباًبامخالفت شدیدپدر،مادروسایراقوام وخویشان مواجه خواهندشد،درنتیجه ناچارندعمری رادررنج وناراحتی وتلخ کامی بسربرند.واکثراین گونه ازدواج هابه طلاق وجدایی منجرمی شوندومسئول همه ی این گرفتاری هاوبدبختی هاپدرومادری هستندکه پسرودخترشان رادرحال کودکی وعدم رشدوبلوغ عقلانی نامزدیکدیگرنموده اند.

منبع:راهنمای ازدواج امیرملک محمودی الیگودرزی


مطالب مشابه :


سوالات شب خواستگاری

راز گل سرخ - سوالات شب خواستگاری - کارمانیست شناسایی راز گل سرخ
یخ خواستگاری - زندگی جهادی

دسته گل دامادی - یخ خواستگاری - زندگی جهادی - این داماد، مجرد است !!! (البته فعلاً )
کمای خواستگاری!

دسته گل دامادی - کمای خواستگاری! - این داماد، مجرد است !!! (البته فعلاً )
سفارش دسته گل خواستگاری...

گل فروشی پانته آ - سفارش دسته گل خواستگاری - با مدیریت وحید خاتمی - گل فروشی پانته آ
خواستگاری

دانستنیهای زناشویی - خواستگاری - برای دلباختگی یک لحظه کافی است،اما«عشق حقیقی»به وقت
حدود نگاه کردن در خواستگاری

دسته گل دامادی - حدود نگاه کردن در خواستگاری - این داماد، مجرد است !!! (البته فعلاً )
برچسب :