تدوین بررسی پیش نویس آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران در اتاق فکر سردفتران و دفتریارا

* بررسی برخی از مواد پیش نویس آیین نامه بیمه و بازنشستگی*

بند ه از بند 1 7 ماده یک:

پدر و مادر سردفتر یا دفتریاری که مستمری بگیر و تحت پوشش بیمه دیگری نبوده و سن پدر 06 سال

تمام و مادر 55 سال تمام باشد و سردفتر یا دفتریار در زمان حیات آنان را به کانون معرفی نموده باشد.

دلایل توجیهی بند پیشنهادی:

این حق تا رسیدن به 06 سالگی تمام محروم باشد.لذا پیشنهاد می گردد این سن برای پدر 06 سال و برای

مادر 55 سال در نظر گرفته شود.

بند 1 8 ماده یک:

مستمری:وجوهی است که بر مبنای قانون پس از فوت سردفتر یا دفتریار اسناد رسمی توسط کانون به عائله

تحت تکفل حین الفوت آنان و یا هنگام از کارافتادگی موقت یا استعفا و یا بازخریدی به سردفتران و یا

دفتریاران پرداخت می گردد.

دلایل توجیهی بند پیشنهادی:

ارادی و به میل و رغبت سردفتر و یا دفتریار صورت می گیرد.

بند 1 9 ماده یک:

امور رفاهی:مجموعه خدمات و مساعدت هایی است که کانون در جهت بهبود و ارتقاء سطح زندگی و

معیشت و حفظ سلامت سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آن ها از قبیل:پرداخت وام

ضروری خودرو تامین مسکن و محل کار مناسب سفرهای زیارتی و سیاحتی)امکان اسکان سردفتران و - - -

دفتریاران در شهرهای بزرگ تفریحی و زیارتی و اقامت ایشان به همراه خانواده در هتلهای مناسب( امور -

تربیت بدنی و تنظیم اوقات فراغت آن ها فراهم می نماید.

دلایل توجیهی بند پیشنهادی:

امکانات ورزشی و اقامتی مناسب را دارد.

ماده دو:

سردفتران اسناد رسمی مکلفند به شرح بند 1 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

1131 صرفا ده درصد از حق التحریر دریافتی اسناد /8/ موضوع ماده 55 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 82

هر ماه را تا بیست و پنجم ماه بعد از آن به حساب تعیین شده واریز نموده و مراتب را به طرق مقتضی در

آخر هر ماه به کانون اعلام نمایید.عدم اعلام و کسر و یا عدم پرداخت 16 % مذکور ظرف مدت مذکور

تخلف انتظامی محسوب شده و حسب مورد به شرح بند الف یا ج ماده 82 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی

تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.

دلایل توجیهی ماده پیشنهادی:

بیمه هر ماه در ماه بعد از آن پرداخت می گردد و یک ماه فرصت واریز وجود دارد.ثانیا:با توجه به اینکه

آمار اسناد دفاتر در بیست و پنجم هر ماه بسته می شود لازم است پرداخت ده درصد حق التحریر اسناد تا

بیست و پنجم ماه بعد از آن فرصت واریز داشته باشد تا در صورت عدم واریز در این مدت تخلف انتظامی

محسوب گردد.ثالثا:اصطلاح صرفا قبل از ده درصد اضافه شده که فقط مشمول اسناد گردد نه گواهی امضا

و خدمات ثبتی.

ماده شش:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم بازنشستگی یا استعفا یا بازخریدی یا از کارافتادگی یا انفصال دائم

یا سلب صلاحیت را صادر و یک نسخه از آن را به کانون اعلام می نماید.

دلایل توجیهی ماده پیشنهادی:

ارادی و به میل و رغبت سردفتر و یا دفتریار صورت می گیرد.

ماده نه:

در صورت ارائه مدارک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر

وجود بدهی مسلم و قطعی شده مالی و مالیاتی سردفتر یا دفتریار در دوران عملکرد و اشتغال و به مقتضای

1131 توسط /8/ وظابف قانونی محوله و یا عدم پرداخت سهم کانون موضوع بند 1 ماده واحده مورخ 82

سردفتر)ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه مربوطه(معادل بدهی اعلامی و در صورتی که بدهی

مذکور بیش از 85 درصد حق بازنشستگی یا مستمری باشد فقط به میزان 85 درصد حق بازنشستگی یا

مستمری توسط کانون تا تسویه بدهی حسب مورد به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

دلایل توجیهی ماده پیشنهادی:

مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکرد از حق بازنشستگی یا مستمری ایشان کسر گردد.ثانیا:اگر

بدهی کمتر از 85 درصد باشد چرا باید 85 درصد از حق بازنشستگی یا مستمری وی کسر گردد و معاش

سردفتر و خانواده اش رو با مشکل مواجه نماید.ثالثا:با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین

دادرسی مدنی در صورت بدهکار بودن سردفتر و در مواردی که میزان بدهی بیش از 85 درصد باشد صرفا

معادل یک چهارم از حق بازنشستگی یا مستمری ایشان کسر گردد نه بیشتر به علت رعایت حال وی و

خانواده تحت تکفل.

ماده یازده:

سردفتران و دفتریاران متقاضی انتقال سوابق خدمت پیشین در دفاتر اسناد رسمی ادارات دولتی بانکها- - -

نهادهای عمومی و وکالت دادگستری به کانون برای احتساب سنوات خدمت جهت بازنشستگی)موضوع

1105 مجلس شورای اسلامی(می /1/ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 83

توانند از نظر اجرای ماده 16 قانون و احتساب سنوات خدمت و با امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی

از صندوق قبلی و به نسبت مدت سنوات حق بیمه پرداختی به صندوق کانون از امکان بازنشستگی استفاده

نمایند.

دلایل توجیهی ماده پیشنهادی:

خدمت در بانکها هستند بشود.اگر بر اساس ماده پیشنهادی کانون امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی

از صندوق قبلی به صندوق کانون وجود نداشته باشد دیگر چه نفع و فایده ای بر این امر مترتب است لذا

"بدون امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی" به " با امکان محاسبه و انتقال حق بیمه پرداختی"اصلاح

گردید.

تبصره 4 ماده پانزده:

همسر سردفتر یا دفتریار مونث در صورتی که شاغل یا بازنشسته اداره یا سازمان دیگری نباشد مستحق

دریافت مستمری خواهد بود.

دلایل توجیهی تبصره پیشنهادی:

به صدور حکم کفالت خلاف منطق حقوقی و دور از انصاف و عدالت است.

تبصره 5 ماده پانزده:

فرزندان ذکور و اناث و یا نوادگان ذکور و اناث تحت قیمومت و یا ولایت سردفتر یا دفتریاری که در زمان

حیات آنان محجور و یا معلول بوده و بعد از فوت سردفتر یا دفتریار عوارض مذکور استمرار داشته باشد و

یا در خلال دوران مستمری بگیری دچار این عوارض شوند تا زمان افاقه مشمول دریافت مستمری خواهند

بود.

دلایل توجیهی تبصره پیشنهادی:

دور از انصاف و عدالت است.

ماده هفده:

سردفتر و یا دفتریار در سمتی که شاغل است طبق مقررات این آیین نامه بازنشسته خواهد شد.سابقه اشتغال

سردفتر با عنوان دفتریار اول و یا سنوات خدمت قبلی در ادرات و نهادهای مذکور در ماده یازده برای

سنوات بازنشستگی در سردفتری جزو سابقه خدمت وی محسوب خواهد شد.

دلایل توجیهی ماده پیشنهادی:

امکان انتقال آن به صندوق کانون خلاف منطق حقوقی و دور از انصاف و عدالت است.

ماده بیست:

کانون مرکز مکلف است از محل حساب بیمه کلیه سردفتران و دفتریاران و عایله تحت تکفل آنان و نیز

ورثه واجد شرایط سردفتران و دفتریاران متوفی مشمول این آیین نامه را بیمه درمانی و تکمیلی و سایر بیمه

های موضوع بند 1 4 ماده 1 این آیین نامه اقدام نماید. -

دلایل توجیهی ماده پیشنهادی:

کانون باید مکلف به بیمه نمودن بر اساس بند 1 4 باشد نه اینکه سایر بیمه -

های موضوع این بند حالت اختیاری داشته باشد که به شرح فوق اصلاح گردید.

)والسلام( تدوین:عمران شعبانپور سردفتر اسناد رسمی شماره 55 سنندج.

-


مطالب مشابه :


هتل ها و مراکز اقامتی بانه

سحر پرس بوکان. وب سايت حامد قدرتي احمد آباد( روزنامه نگار بوکانی) ئه‌ژانسی هه والی شاری
معرفی بعضی مکانهای دیدنی استانبول (3)(20)

ISTANBUL MEGAPOLITAN - معرفی بعضی مکانهای دیدنی استانبول (3)(20) - ISTANBUL cultural and sportive capital of EUROPA
تدوین بررسی پیش نویس آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران در اتاق فکر سردفتران و دفتریارا

دفتر اسناد رسمی شماره 14 بوکان و زیارتی و اقامت ایشان به همراه خانواده در هتلهای
لیست کاروان های مرحله اول عمره ۹۴-۹۳ استان آذربایجان غربی

بوکان. عاشقان مدیر و مداح مشرف شده ام و 9بار هم بعنوان مدیر راهنماو مسئول فرهنگی هتلهای
ضوابط و اصول طراحی هتل و متل ( مجتمع های بین راهی )

در هتلهای کوچکی که هر طبقه فقط ۱۶ اتاق دارد، معمولا” سرسرای جداگانه علمی کاربردی بوکان
استان آذربایجان غربی

مرکز رزرواسیون هتل و تورهای اولدوز گشت - استان آذربایجان غربی - رزرو هتل و تورهای آذربایجان
اطلاعیه مدیریت حج و زیارت استان آذربایجان غربی

بوکان خیابان مدیر و مداح مشرف شده ام و 9بار هم بعنوان مدیر راهنماو مسئول فرهنگی هتلهای
اوضاع سیاسی امارات عربی متحده

اکنون آسمانخراشها و هتلهای بسیار شیک سمبل معماری شهرهایی محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان;
پنجمین دوره مسابقات ریتد اوپن نوروز اصفهان

هتلهای دیگر(3تا5ستاره) دیدنیهای استان هیئت شطرنج بوکان هيئت شطرنج شهرستان
برچسب :