نمونه ی اصلاح شده ی پرسشنامه. نغمه هاشمی فراهانی.

روش انجام تحقیق

روش انجام تحقیق، تحقیق پیمایشی یا SURVEY RESEARCH  می باشد.در این روش شرکت مورد نظر به عنوان جامعه در نظر گرفته می شود و متغیر های مورد نظر و نیاز های  افراد در نمونه ی تعیین شده  به طور دقیق بررسی می شود تا به روابط علی و معلولی  بین متغیر ها دست پیدا کرد.در نهایت نتیجه ی کار را با ضریب و درصدی از اطمینان و خطا می توان به کل کارکنان جامعه ی اصلی تعمیم داد و همچنین با ثابت در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی های سازمان های دیگر به آنها نیز تعمیم داد.به طور کلی روش پیمایشی یک روش تعمیم پذیر می باشد که در آن یه دنبال روابط علی و معلولی بین متغیر ها هستیم.

نمونه گیری

هدف تحقیق بررسی افزایش و به طور کلی شرایط گردش شغلی در دفتر مرکزی شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار می باشد.تعداد پرسنل این دفتر مرکزی 120 نفر می باشد و نمونه ی در نظر گرفته شده 4/1 جامعه یعنی 30 نفر از افراد سازمان از جمله مد یران و کارکنان در سه سطح عالی  میانی و عملیاتی  سازمان مورد نظر است.

در این تحقیق برای نمونه گیری از تکنیک نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است.به این ترتیب که وارد هر یک از سطوح عالی میانی و عملیاتی شده و در هر یک از آنها به طور RANDOM  یا تصا دفی ساده و یا منظم سیستماتیک تعدادی فرد را به منظور قرار دادن در نمونه انتخاب کرده است.

سطح تحلیل:میانه

واحد تحلیل:سازمان ساخت تجهیزات تامکار

واحد مشاهده:نمو نه ی تحقیق یعنی افراد انتخاب شده در نمونه که ترکیبی از کارکنان در هر سه سطح عالی میانی و عملیاتی می باشد.(افرادی که پرسشنامه ها را پر کرده اند.)

در ابتدای امر سوا لات زیر به صورت تصادفی و اختیاری  طی مصاحبه ای از افراد در سه سطح عالی میانی و عملیاتی پرسیده میشود تا هم میزان تمایل افراد به شرکت در پژوهش مورد نظر و هم سطح رضایت آنها از شرکت تا حدی مشخص گردد.

سوالات مصاحبه

1:به طور کلی اهمیت گردش شغلی در سازمان  ها را در چه سطحی می دانید؟(نظر شخصی خود تان نسبت به اهمیت گردش شغلی)

2:به نظر شما تا چه اندازه به گردش شغلی در سازمان شما اهمیت داده می شود؟

3:به نظر شما نحوه و سبک مدیریت تا چه اندازه امکان پیشرفت شغلی شما را فراهم کرده است؟

4:آیا شما در تصمیم گیری های سازمانی دخالت داده مشوید؟تا چه میزان؟

5:تا چه میزان اهداف شخصی  خود را با اهداف سازمان همسو می بینید؟

6:تا چه اندازه زمان انجام گردش شغلی را در سازمان  مناسب می دانید؟

7:مدیریت سازمان شما تا چه اندازه و چگونه انگیزش و تعهد شغلی شما را تقویت می نماید؟

بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به شمای کلی از وضعیت شرکت و همچنین آشنایی افراد با فضای پژوهش به تهیه و تنظیم پرسشنامه و توزیع آن در نمونه می پردازیم.

نمونه پرسشنامه مربوطه برای انجام تحقیق

این پرسش نامه به منظور جمع آوری اطلاعات در رابطه با تاثیر روز افزون گردش شغلی در سازمان ها بر عوامل متعدد سازمانی از جمله انگیزش کارکنان،کارایی،تحقق اهداف سازمانی و سایر عوامل و همچنین تحلیل مو شکافا نه ی تاثیرات منتج از آن طراحی و تنظیم گردیده است و همچنین به دنبال کشف روابط موجود بین عوامل مختلف انگیزشی و شغلی کارکنان سازمانی می باشد و امید بر آن است که با حداکثر تامل و تعمق پاسخ داده شود.با تشکر.

1.سن .....

2.جنسیت......

3.وضعیت تاهل......

4.میزان سابقه ی شغلی.......

5.میزان تحصیلات..............

6.چه میزان تمایل به تغییر شغل خود دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

7.میزان مرتبط بودن تخصص شما با شغل خود چقدر است؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

8.چه میزان از شغل و مزایا ی آن رضایت خاطر دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

9.چه میزن اهداف و منافع خود را همسو با اهداف سازمانی می دانید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

10.چه میزان تمایل به قبول مسئولیت خارج از حیطه شغل و وظایف خوددر جهت تحقق اهداف سازمانی دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

11.چه میزان در تصمیم گیری های مهم سازمانی مشارکت داده می شوید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

12.چه میزان از سبک و روش رهبری مدیران خود رضایت دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

13.در سازمان شما گردش شغلی به چه میزان است؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

14.تا چه میزان گردش شغلی در سازمان شما در زمان مناسب خود یعنی بعد از رسیدن کارکنان به بهره وری انجام می شود؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

15.میزان تقسیم کار در سازمان خود را در چه حدی می بینید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

16.چه میزان مدیران عالی محرک های برانگیزاننده(پاداش های مالی) را در سازمان مورد توجه قرار می دهند؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

17.تا چه میزان سازمان خود را همسو با پیشرفت و گسترش تکنولوژی می دانید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

18.تا چه میزان دز خود توانایی انجام وظایف مربوطه را در حداقل زمان و با حداکثر کارایی می بینید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

19.تا چه میزان خواسته ها و نظرات شما مورد توجه مدیران قرار می گیرد؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

20.تا چه میزان گردش شغلی را دلیلی برای تحقق مطلوبتر اهداف سازمانی می داتید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

21.تا چه میزان خود را مورد اطمینان و قبول مدیران سازمان می دانید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

22.تا چه میزان از انجام گردش شغلی دز سازمان خود رضایت دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

23.تا چه میزان تمایل به داشتن ثبات شغلی(یک شغل ثابت)دارید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

24.تا چه میزان دید و نگرش مدیریت سازمان را نسبت به خود حساس و دقیق تلقی می کنید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

25.تا چه میزان گردش شغلی را همسو با کارایی می دانید؟

خیلی زیاد               زیاد                    متوسط                      کم                 خیلی کم

 


مطالب مشابه :


چند نمونه پرسشنامه مديريتي

مدیریت منابع انسانی - چند نمونه پرسشنامه مديريتي - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار ، مقالات ، حكايت و...
نحوه تهیه پرسشنامه و چند نمونه

25 مارس 2012 ... Searches - نحوه تهیه پرسشنامه و چند نمونه - بررسی های علـوم اجتمـاعی،مباحث پژوهشگـری.مقالات،مشاوره پايان نامه،پروپوزال،منابع ارشد و دكتري،SPSS.
طراحی پرسشنامه مدیریت - نمونه پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان

پایان نامه مدیریت , مقاله مدیریت - طراحی پرسشنامه مدیریت - نمونه پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان - پایان‌ نامه مدیریت , انتخاب موضوع مدیریت , نوشتن پروپوزال مدیریت
نمونه ای از پرسشنامه طراحي شده پایان نامه های انجام شده دانشجویان ارشد توسط پژوهشگر اين وبلاگ

مشاوره تحقیق و پژوهش دانشجويان ارشد - نمونه ای از پرسشنامه طراحي شده پایان نامه های انجام شده دانشجویان ارشد توسط پژوهشگر اين وبلاگ - مشاور تحقيقاتي و آناليز داده
چند نمونه پرسشنامه مدیریتی

وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - چند نمونه پرسشنامه مدیریتی - وبلاگ تخصصی حسابداری و مدیریت مالی.
نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد

پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد - نمونه پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،تهیه پرسشنامه
چند نمونه پرسشنامه مدیریتی

با سلام دوباره به همکلاسی های گلم . چند نمونه پرسشنامه برای استفادتون معرفی کردم روی هر کدام کلیک کنید و استفاده کنید . با تشکر - نصیری
طراحی و اجرای پرسشنامه مدیریت – نمونه پرسشنامه کارآفرینی

پایان نامه مدیریت , مقاله مدیریت - طراحی و اجرای پرسشنامه مدیریت – نمونه پرسشنامه کارآفرینی - پایان‌ نامه مدیریت , انتخاب موضوع مدیریت , نوشتن پروپوزال مدیریت
نمونه پرسشنامه در مورد مخاطب شناسی یک پروژه

مطالعات جمعیتی - نمونه پرسشنامه در مورد مخاطب شناسی یک پروژه - وبلاگی در زمینه جمعیت شناسی، آمار و روشهای تحقیق و زمینه های مرتبط (09108349508)
نمونه پرسشنامه برای درس تحلیل آماری

مدیریت دولتی گرایش تحول دانشگاه تهران - نمونه پرسشنامه برای درس تحلیل آماری - مباحث مدیریت دولتی - تحول سازمانی - مدیریت استراتژیک.
برچسب :