موضوعات پیشنهادی درس سمینار

ضوابط جمع آوری وتدوینِ کار:

پس از انتخاب و تأئید موضوع ، دانشجو باید با مراجعه به کتابخانه های عمومی و دانشگاهی، سایتها وپایگاههای علمی و تخصصی وبخشهای پژوهشی سازمانها و نهادهای مرتبط ، نسبت به جمع آوری مطالب ومحتواهای مرتبط با موضوع انتخابی اقدام نماید

در متن کار برای هر مطلب یا پاراگراف، پس از پایان هر مطلب داخل پرانتز منبع مورد استفاده نوشته می شود. (نام فامیل مولف،سال انتشار اثر)

کار تحقیقیِ ارائه شده می بایست هم از جهت عناوین و موضوعات مرتبط با موضوع انتخابی باشد و در متن تحقیق نیز ذیلِ هر عنوان و تیتر مطالب مرتبط به اندازة کافی توضیح داده شده باشد.

حداقل استفاده از15 منبع معتبرلازم است.

حاقلِ صفحات پروژه ای که تحویل می شود کاری در حدود 20صفحة معمولیست.

گزارش نهایی ارائه شده باید شامل روجلدیِ صحیح، فهرست سه فصل توضیح داده شده و منابع و پیوست پرسشنامه باشد.

نکات قابل توجه در ارزشیابی وبارم نمره گذاری:

مهمترین آیتم هایی که درارزیابی به آنها نمره تعلق می گیرد: تناسب محتوا با عنوان، جامعیت مطالب ، استفاده از منابع جدید، استناد صحیح وکامل به منابع در متن و فهرستِ نهایی ، تعدد و تنوع منابع،تحویلِ به موقع ، تلخیص و طبقه بندی و تعیین ترتیب نگارش مطالب به اضافة به کاربردن انشای شخصی در بازآرائی مطالب، حضور در جلسات می باشد.

به کارهایی که موضوع آنهابدون هماهنگی بااستادانتخاب ودر قالبِ فرمت دیگری ارائه گردد نمرة قبولی تعلق نمی گیرد.

ارائه شفاهی کار همراه با پاورپوینت خلاصه در الی 10دقیقه

مواردی که موجب افتِ کلی نمرة دانشجو و حتی افتادن از این درس میشود :

 کپی برداری کاملِ اینترنتی یا سایرمنابع، شکل وفرمت موضوع در قالب فرمت معرفی شده نباشد ، ارائة اطلاعات ساختگی در بخش منابع در متن و فهرست منابع،تحویلِ دیرهنگام کار همراه با عدم رعایت بخش زیادی از ضوابط مذکور. 


مطالب مشابه :


سمینار تحقیق در مدیریت نیروی انسانی

گام اول: ارایه مستندات مقدماتی در مورد تحقیق الف :فرم پروپوزال. ب: فرآیند یا فصل بندی های
طرح سمینار

طرح سمینار. در مورد بازتابش می خوانم.من تحقیق های خوب خودم را در این وبلاگ می
اطلاعات مورد نیاز دانشجویان ارشد برای سمینار و تصویب پروپوزال تحقیق

تصویب گردیده است و در نهایت مورد تایید سمینار و روش تحقیق فقط در ترم سوم ارایه
موضوعات پیشنهادی درس سمینار

تحقیق و پژوهش در پایان هر مطلب داخل پرانتز منبع مورد استفاده درس سمینار
سمینار تحقیقی در مورد غزنه و غزنویان دایر گردید

سمینار تحقیقی در مورد غزنه و علمی تحقیقی دو روزه در مورد «غزنه و غزنویان در
آشنایی با انواع همایش های حرفه ای

در این وبلاگ همه موارد در مورد تحقیق و پژوهش و مقاله در سمینار، بیش از تبادل نظرشرکت کننده
پروپوزال و سمینار آماده / پروژه آماده

موضوعات برخی از پروپوزال و سمینار در مورد رمان نویسی تحقیق در 16صفحه فارسی
درس سمینار و روش تحقیق

درس سمینار و روش تحقیق در درس روش تحقیق و سمینار با روش اقدام نمایند تا مورد
نحوه انجام تحقیق و زمان ارائه درس سمینار

نحوه انجام تحقیق و این وبلاگ صرفا جهت اطلاع رسانی در مورد سمینار دانشجویان مقطع
برچسب :