دانلود انواع پرسشنامه

لیست پرسشنامه های موجود

90درصد از پرسشنامه های زیرتفسیر نمره گذاری و غالبا پایایی و روایی دارند.
پرسشنامه عملکرد پژوهشی- محقق ساخته پرسشنامه توانایی پژوهشی فرد- محقق ساخته پرسشنامه عوامل اجتماعی دانشگاه- محقق ساخته پرسشنامه محیط آموزشی و پژوهشی دانشگاه- محقق ساخته پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی- محقق ساخته پرسشنامه موانع آموزش الکترونیک- محقق ساخته پرسشنامه طرح برنامه درسی آموزش الکترونیک-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی معلمان و اساتید پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی پرسشنامه کیفیت تدریس پرسشنامه کیفیت و کمیت آموزش از طریق نرم افزار آموزشی پرسشنامه کیفیت آموزش و تدریس استاد دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت ابعاد دانش آموختگان مدیریت آموزشی-29 گویه دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری-تفسیر و نمره گذاری-نیومن1990 پرسشنامه کاربرد رسانه در تدریس- محقق ساخته پرسشنامه استفاده از کارگاه برای حرفه و فن- محقق ساخته دانلود پرسشنامه سنجش گرایش به تماشای تلویزیون دانش آموزان- محقق ساخته پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی- محقق ساخته پرسشنامه ظهور موبايل در ارتباطات اجتماعي پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و نمره گذاری آن- 24 گویه ای پرسشنامه اعتیاد به اینترنت --تفسیر و نمره گذاری- کیمبرلی یانگ- 20گویه ای پرسشنامه آمادگی اعتیاد- اهواز- 41 گویه ای پرسشنامه نقش خانواده در گرایش نوجوانان به اعتیاد-نمره گذاری پایایی-12 گویه پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه ترغیب به مطالعه- محقق ساخته پرسشنامه سنجش مطالعه غیردرسی دانش آموزان- محقق ساخته پرسشنامه سواد اطلاعاتی پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال) و مولفه های آن پرسشنامه پیوند با مدرسه-دانش آموزان ابتدائی پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت پرسشنامه میزان محبوبیت معلمان دربین دانش آموزان پرسشنامه محبوبیت و تفسیر و نمره گذاری آن- 30 گویه ای پرسشنامه میزان آگاهی مربیان ازحواس کودکان و مولفه های آن پرسشنامه میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی پرسشنامه شادی آکسفورد پرسشنامه شادی آکسفورد و مولفه ها و روایی و پایایی آن پرسشنامه روشهای تشویق در مدارس- محقق ساخته- 21 گویه ای پرسشنامه ارزیابی کیفی حیاط مدرسه از دیدگاه دانش آموزان- 10 گویه ای دانلود پرسشنامه عوامل سرزندگی در فضای باز مدرسه- محقق ساخته پرسشنامه عوامل شادابی دانش آموزان- محقق ساخته پرسشنامه خوشکامی-تفسیر و نمره گذاری- اسنیت و همیلتون پرسشنامه تکانشوری-تفسیر و نمره گذاری- بارات پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن و مولفه های آن پرسشنامه عزت نفس هارتر پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ- نمره گذاری و پایایی- 10 گویه ای پرسشنامه عزت نفس - تفسیر و نمره گذاری آن- آیزنک پرسشنامه درجه بندی عزت نفس -تفسیر و نمره گذاری- ژندا پرسشنامه جلسات دونفری موثر-موریس 1994 پرسشنامه جلسات توجیهی تیمی موثر-موریس 1994 پرسشنامه الگوهای نادرست در اداره جلسات پرسشنامه ارزیابی کلیت شخصیت افراد شرکت کننده در جلسات پرسشنامه مدیریت کردن جلسات یا تسهیل کردن پرسشنامه جو سازمان 8 مولفه ای با 32 گویه پرسشنامه جو سازمان-تفسیر و نمره گذاری- ساسمن و دیپ پرسشنامه جو سازماني نوآورانه پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه پرسشنامه بررسی جو کارکنان- باز پاسخ و کیفی-1992 پرسشنامه اعتماد متقابل کارکنان و مدیر-شولمن 1998و مایرز1991 پرسشنامه نحوه ارائه بازخورد- بوتال 1997 پرسشنامه سنجش پيچيدگي در سازمان و مولفه های آن-رابینز پرسشنامه سنجش رسميت در سازمان و مولفه های آن-رابینز پرسشنامه سنجش رسميت در سازمان و مولفه های آن-هیگ و آیکن پرسشنامه تمرکز در سازمان-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد-نظری - 16 گویه ای پرسشنامه چابکی سازمان - تفسیر و نمره گذاری- 4مولفه - 30 گویه ای پرسشنامه OCB رفتار شهروندی و مولفه های آن-اورگان و کانوسکی1996-15 پرسشنامه OCB رفتار شهروندی و مولفه هایش-پادساکوف و مکنزی 1990-24 پرسشنامه خود ارزیابی-محقق ساخته پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو پرسشنامه ارزیابی مسیر ترقی-تفسیر و نمره گذاری-تی جی دلانگ پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو و مولفه های آن پرسشنامه خودراهبري در يادگيري- محقق ساخته-55 گویه ای پرسشنامه خود راهبری در یادگیری و تفسیر آن- فیشر 2001-41 گویه ای پرسشنامه خود راهبری در یادگیری و تفسیر آن-گاگلیلمینو 1977-58 گویه ای پرسشنامه راهبرد های انگیزشی برای یادگیری پرسشنامه تجربه یادگیری زبان پرسشنامه یادگیری سازمانی و تفسیر آن- نیف و همکاران 2001-5 مولفه(سنگه) پرسشنامه یادگیری سازمانی و تفسیر آن- فام و اسوایرسزک 2006-3مولفه پرسشنامه سازمان یادگیرنده- پدلر،برگوین و بویدل 1991 پرسشنامه سبک یادگیری کلب و نمره گزاری آن پرسشنامه دانش آموزان (یادگیرندگان) مدارس راهنمایی-استین پرسشنامه مشاوره ناتوانی یادگیری -لاتین- 2006 پرسشنامه مقیاس سطوح خود انتقادی LSC و مولفه های آن- 22 گویه ای پرسشنامه آزمون تفکر انتقادی-محقق ساخته 29 گویه ای پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر -تفسیر و نمره گذاری- 80 گویه ای پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر -تفسیر و نمره گذاری-لاتین- 85گویه ای پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر و مولفه های آن راهنمای آزمون بررسی ارزش ها- آلپورت و همکاران 1960 پرسشنامه ارزش -تفسیر و نمره گذاری- لوزیر پرسشنامه شناخت ارزش ها -تفسیر و نمره گذاری- روکیچ پرسشنامه ارزش های شخصی -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه ارزش های شغلی و خانوادگی (دانشجویان دختر)-تفسیر، نمره دهی پرسشنامه اخلاق در پژوهش و مولفه های آن پرسشنامه معنويت سازمانی و مولفه های آن-میلیمن پرسشنامه نگرش کارکنان به رئیس به عنوان مدیر یا رهبر-ترنر1998 پرسشنامه الگو بودن رهبر و اهل عمل بودن رهبران پرسشنامه موانع رهبری کارآمد -1996 پرسشنامه رهبری دور اندیش و مولفه های آن-شاسکین 1995 پرسشنامه رهبری سازمان یادگیرنده و مولفه های آن-سنج 1990 پرسشنامه رهبری آزادی بخش و مولفه های آن-ترنر1998 پرسشنامه سبک رهبری(تحولی یا تبادلی)-تفسیر و نمره گذاری- وارنو بارک پرسشنامه رهبری مسیر-هدف-تفسیر و نمره گذاری-لاتین- هاوس-20 گویه ای پرسشنامه سبک رهبری رابطه/وظیفه مدار-تفسیر و نمره گذاری-باردنز و متزکاس پرسشنامه سبک رهبری LPC (نظریه فیدلر)-تفسیر و نمره گذاری- فیدلر و چمرز پرسشنامه سبک رهبري سالزمن پرسشنامه رهبری اخلاقی- محقق ساخته پرسشنامه رهبري معنوي فرای و مولفه های آن پرسشنامه رهبري خدمتگزار و مولفه های آن پرسشنامه چند عاملي رهبري پرسشنامه سبک رهبری تحولی و مولفه های آن- بس و اولیو پرسشنامه تئوری xوy (رهبر سنتی یاجدید)-شولمن 1998 پرسشنامه سنجش روابط رهبر-پیرو و تفسیر آن- فیدلر و چمرز پرسشنامه قدرت رهبری -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه قدرت ریسک -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه قدرت تخیل -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه آزمون قدرت ارتباطات- تفسیر و نمره گذاری- 20 گویه ای پرسشنامه پیرو موثر و-تفسیر و نمره گذاری- آر آی کلی پرسشنامه نقطه کور مدیریت- 5 مولفه - 19 گویه- لاتین پرسشنامه سبک مديريت و مولفه های آن پرسشنامه سبک مدیریت X و Y هرسی و بلانچارد و مولفه های آن دانلود پرسشنامه تست توانایی مدیریت- تفسیر- 4 گویه ای پرسشنامه مفروضات مديريتی-تفسیر و نمره گذاری-اسچرمربورن پرسشنامه عملیات مديريت-تفسیر و نمره گذاری-پورتر پرسشنامه مدیر قرن 21-تفسیر و نمره گذاری لیست ویژگی های جذب مدیر جدید- کرینسکی و وبر 1997 پرسشنامه آینده شناسی مدیران- بابایی- 41 گویه- محقق ساخته پرسشنامه انتظارات عملکردی از مدیران ارشد و مولفه های آن-1992 لیست وپژگی ها و عادات افراد موثر- استیفان کاوی 1989 پرسشنامه رهبری تحولی در سازمان های دولتی-متکالف 2002 پرسشنامه آشوب و شغل مدیران-تفسیر و نمره گذاری- وایل پرسشنامه اشتیاق به رایانه کامپیوتر-تفسیر و نمره گذاری-هاینسن،گلاس،نایت پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط -تفسیر و نمره گذاری- 12 گویه پرسشنامه نگرش اقتضائی و تفسیر آن-هلریگل،اسلوکام و وودمن پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام (فیدلر)-تفسیر و نمره گذاری-آیبید پرسشنامه سنجش ساختار کار(فیدلر)-تفسیر و نمره گذاری-آیبید پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری)-تفسیر و نمره گذاری- لاداهل كنجر پرسشنامه پاسخ ها و راهبرد های مقابله ای-تفسیر و نمره دهی-بیلینگز و موس پرسشناه سنجش مشارکت، سرمایه، اعتماد و حمایت و مولفه های آن- 58 گویه پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها پرسشنامه (5C)سنجش مراحل تصمیم گیری-1996 پرسشنامه سبک تصمیم گیری و مولفه های آن-بروس و اسکات پرسشنامه عدالت سازمانی - 3 مولفه - 20 گویه ای پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن و مولفه های آن پرسشنامه ادراک از مديريت پرسشنامه سنجش ادراک کارکنان براساس نظریه برابری آدامز- 21 گویه پرسشنامه تعهد سازمانی و مولفه ها و نمره گذاری آن-آلن و مایر ( 1990) پرسشنامه تعهد سازماني و نمره گذاری آن-موداي، استيرز و پورتر( 1979 ) پرسشنامه هوشمندی مدارس پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر) پرسشنامه ویژگی های نو آوران دانشگاهی پرسشنامه روحيه معلمان و مولفه های آن پرسشنامه روحيه معلمان - لاتین (100 گویه ای) بنتلی و رمپل PTO پرسشنامه مقیاس افسردگی و نمره گذاری آن- 14 گویه ای پرسشنامه افسردگی زونگ پرسشنامه افسردگی سما-تفسیر و نمره گذاری- 30 گویه ای پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI و تفسیر و مولفه های آن دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان پرسشنامه علائم مرضی کودکانCSI_4- اسپرافکین لانی و گادو- فرم والدین-110 پرسشنامه ابراز وجود جوانان ASA پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون پرسشنامه مقیاس همدلی و مولفه های آن- 21 گویه ای پرسشنامه همدلی- بهر و تحلیل- بهر کودکان پرسشنامه همدلی عاطفی -تفسیر و نمره گذاری- 33 گویه ای پرسشنامه همدلی پزشک با بیمار و پایایی آن- جفرسون- 20 گویه ای پرسشنامه تحلیل ناکامی ERTO-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه شاخص ارزیابی اختلالات تنظیم عاطفیDERS-گراتس-مولفه ها-41گ پرسشنامه مقیاس های عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS-تفسیر، نمره دهی پرسشنامه عاطفه خود آگاه TOSCA -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مدیریت عاطفه در کارکنان بیمارستان پرسشنامه سیاهه انگیزه ها مازلو پرسشنامه سلسله مراتب نیاز ها (مازلو)-تفسیر و نمره گذاری-جونز و فیفر پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کتابداران- 5مولفه - 57 گویه پرسشنامه نیازسنجی آموزشی راهنمایان تعلیماتی-5مولفه - 35 گویه پرسشنامه روابط متقابل شخصی FIRO-B-تفسیر و نمره گذاری- شوتز پرسشنامه نیاز ها-تفسیر و نمره گذاری- گوردون پرسشنامه انتظار از شغل (هرزبرگ)-تفسیر و نمره گذاری- لازیر پرسشنامه نیاز (مک کللند)-تفسیر و نمره گذاری- استیرز و پورتر پرسشنامه نیازهای ERG -تفسیر و نمره گذاری-آلدرفر پرسشنامه نیازهای GNI-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه نیاز به شناخت و نمره گذاری- 18 گویه ای پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادی روانی و مولفه های آن- 21 گویه ای پرسشنامه انتظار-تفسیر و نمره گذاری- هاکمن،لالر و پورتر پرسشنامه هدفگذاری-تفسیر و نمره گذاری- لورنزی پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت-تفسیر و نمره گذاری- ماینر و اسمیت پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS -تفسیر و نمره گذاری- والراند 1992 پرسشنامه تفسیر مسئولیت-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مسئولیت نگرش ها RAS -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه توصیف شغل به طور کلی 18 گویه ای پرسشنامه عملکرد شغلي پاترسون پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگي شغلي (ساعتچی و هومن) پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ(مسلاچ) پرسشنامه فرسودگي شغلي-تفسیر و مولفه ها-مزلاچ و جکسون1986-22 گویه پرسشنامه فرسودگی شغلی و مولفه های آن- 18 گویه ای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی-نمره گذاری و پایایی- 15گویه ای پرسشنامه مدیریت تغییر موفقیت آمیز پرسشنامه نگرش به تغيير سازماني پرسشنامه پذیرش تغییر شغل-تفسیر و نمره گذاری-مارتین پاتچن پرسشنامه منابع قدرت سیاسی پرسشنامه اتلاف وقت-تال و وارن 1997 پرسشنامه استفاده بهینه از وقت-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه و فرم ارزيابي مدرسه و مولفه های آن پرسشنامه بهسازی کارکنان پرسشنامه رویکرد بهسازی کارکنان-براون و سومرلاد1992 پرسشنامه مربی گری موثر-انجمن صنعتی1996 پرسشنامه مهارت های مربی گری موثر-انجمن صنعتی1996 پرسشنامه تفویض اختیار موثر- انجمن صنعتی1996 پرسشنامه تنوع در سازمان- کاندولا و فولرتون1998 پرسشنامه ارزیابی انتظارات تنوع در سازمان-اشنایدر 2001 پرسشنامه برابری در سازمان-اشنایدر 2001 پرسشنامه مصاحبه موثر پرسشنامه فردگرایی- جمع گرایی و مولفه های آن- 12 گویه ای پرسشنامه حساسیت فرهنگی در برنامه درسی اجراشده پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن پرسشنامه فرهنگ سازمانی-تفسیر و نمره گذاری- کارل هیموئیتز پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و مولفه های آن پرسشنامه فرهنگ کلاس-تفسیر و نمره گذاری- رابینز پرسشنامه نگرش های فرهنگي هافستد-تفسیر و نمره گذاری-دورفمن پرسشنامه مطالعات ميان فرهنگي هافستد پرسشنامه درک فرهنگ سازمان-پاسخ باز -کیفی پرسشنامه امتیاز دهی شاخص های فرهنگ سازمان-کامرون و کوئین پرسشنامه ارزیابی سازمان به عنوان یک کارفرما-بارو و داونپورت 2002 پرسشنامه توسعه فضای انگیزشی- بارو و داونپورت 2002 پرسشنامه اندازه گيري نگرش کارکنان به سازمان پرسشنامه سنجش نگرش کارکنان به سازمان با روش تورستون-تفسیر،نمره-21 پرسشنامه سنجش نظام مدیریت استعداد سازمان و مولفه های آن پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت-تفسیر و نمره گذاری- فیفر پرسشنامه خلاقیت پرسشنامه خلاقیت 40 سوالی پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی-تفسیر و نمره گذاری- رندسیپ پرسشنامه خلاقیت 60 سوالی-تفسیر و نمره گذاری-تورنس (عابدی) پرسشنامه خلاقیت دانش آموزان توسط معلم- محقق ساخته پرسشنامه خود سنجی خلاقیت (لاتین)-4مولفه- 28 گویه-لیندی اسمیت 2010 پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی) پرسشنامه آزمون های 3گانه تفکر خلاق-تفسیر و نمره گذاری-فیلیپ کارتر 2009 پرسشنامه ابتکار و نوآوري شغلي-تفسیر و نمره گذاری-مارتین پاتچن پرسشنامه نوآوري سازماني (مدرسه) پرسشنامه ارزیابی تریز (TRIZ) پرسشنامه پذیرش اجتماعی پرسشنامه نوشخوار فکری پرسشنامه نوشخوار فکری- تامل و مولفه های آن-24 گویه ای پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و مولفه های آن پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و مولفه های آن پرسشنامه سرمایه اجتماعی پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی] پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی- محقق ساخته پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه خلق و خوی-تفسیر و نمره گذاری-مالهوترا پرسشنامه انگیزه تایید AMS-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مقیاس هویت و مولفه های آن- 19گویه ای پرسشنامه سبک هویت-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه تعیین هویت و مولفه های آن- رایان و دیگران (1993) پرسشنامه بحران هویت و اجزای آن پرسشنامه بحران هویت-تفسیر و نمره گذاری-10 بخشی-احمدی پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS پرسشنامه جملات ناتمام -تفسیر و نمره گذاری- راتر پرسشنامه خودشناسی- تفسیر و نمره گذاری- سه گزینه ای- 29 گویه پرسشنامه خود شناسی انسجامی-تفسیر و نمره گذاری- 12 گویه پرسشنامه تست روانشناسی خودشناسی-تفسیر- 9 گویه ای پرسشنامه آزمونی برای روانشناس شدن-صحیح/ غلط-12 گویه پرسشنامه خود – کار آمدی کودکان لد و ویلر پرسشنامه خود اثربخشی- شرر و همکاران پرسشنامه خود گسستگی پرسشنامه خود شکوفایی پرسشنامه خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده پرسشنامه خود پنداره کودکان CSCS -تفسیر و نمره گذاری و پایایی- 80 گویه ای پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز - هریس پرسشنامه خود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت پرسشنامه خود بیمار انگاری-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه انگاره پردازی خودکشی SSI-تفسیر و نمره گذاری-ماخ پرسشنامه احتمال رفتار خودکشی مراجعین- رناو 2009- 10 گویه پرسشنامه خود آرمانی و خود واقعی-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه تمایز یافتگی خود-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مقابله با شرایط دشوار (شکوفایی)-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی (مردان)-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی (زنان)-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه آزمون فرافکن روور شاخ-تفسیر و نمره گذاری- 10 کارت پرسشنامه آزمون بنتون-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه آزمون آدمک گودیناف(تست هوش 3-13سال)-نمره گذاری پرسشنامه سنجش هوش های چندگانه-تفسیر و پایایی-80 گویه راهنمای آزمون هوشی موزائیک ژیل- تفسیر و نمره گذاری و مولفه ها پرسشنامه آزمون هوشی آر. بی. کتل فرم A -B -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مقیاس بهوشیاری و نمره گذاری آن- 15 گویه ای پرسشنامه آزمون هوشی دمینوها 48-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه ارزشیابی هوش حسی -حرکتی کودک-تفسیر و نمره گذاری- پیاژه پرسشنامه ارزشیابی هوش عملیات عینی کودک-تفسیر و نمره گذاری- پیاژه پرسشنامه ارزشیابی هوش عملیاتی انتزاعی کودک-تفسیر و نمره گذاری- پیاژه پرسشنامه برتری نیمکره های مخ واگنر و ولز آزمون اجرای کامپیوتری حافظه وکسلر-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه حافظه بصری-تفسیر و نمره گذاری- کیم کاراد پرسشنامه هوش معنوی مولفه ها و نمره گذاری آن پرسشنامه مقیاس نظم دهی هیجانی و مولفه های آن- 10 گویه ای پرسشنامه مقیاس نظم جویی شناختی هیجانCERQ_P-مولفه ها و پایایی-36گو پرسشنامه و نرم افزار هوش هيجاني پرسشنامه هوش هيجاني- شوت- 33 گویه ای پرسشنامه هوش هیجانی 9 گویه ای و امتیاز بندی- دان 2001 پرسشنامه هوش هیجانی 20 گویه ای پرسشنامه هوش هیجانی-تفسیر و نمره گذاری- بار و آن پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز پرسشنامه مقیاس فرا خلقی- هوش هیجانی و نمره گذاری آن-30 گویه ای دانلود پرسشنامه شدت هیجان-تفسیر و نمره گذاری- مارک دیویس پرسشنامه هوش فرهنگي 1 پرسشنامه هوش فرهنگي2 پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شت و مولفه های آن پرسشنامه فشار زاهای شغلی واحد صنعتی پرسشنامه مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی-نمره گذاری و پایایی-34گویه پرسشنامه کیفیت مدیریت -تفسیر و نمره گذاری و پایایی آن- 18 گویه ای پرسشنامه مديريت کيفيت فراگير TQM و مولفه های آن-کیفیت فدرال پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهانی2004 (WHOQOL) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- والتون و مولفه های آن- 32 گویه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- محقق ساخته (4 مولفه)- 30 گویه ای پرسشنامه کیفیت زندگی-تفسیر و نمره گذاری-ویر و شربورن 36 گویه ای پرسشنامه کیفیت زندگی -موجال NIOSH و 79 گویه ای- لاتین پرسشنامه شیوه زندگی- لوگان پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی-تفسیر و نمره گذاری-ماتئوس 1982 پرسشنامه شاخص کرنل فرم N2 -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي مولفه های آن - 10 گویه ای پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک پرسشنامه باورهای شخصی-الیس پرسشنامه سیاهه باورهای ارتباطی-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه باورهای معرفت شناختی - شومر 1990- 63 گویه پرسشنامه اعتقاد به خرافات-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه اهداف پیشرفت و مولفه های آن دانلود پرسشنامه اهداف هوشمندانه SMART پرسشنامه امید-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه ناامیدی برای کودکان-تفسیر و نمره گذاری-کازین پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ پرسشنامه رفتار منطقی-شرکی و وایتمن پرسشنامه روش های کنار آمدن-لازاروس پرسشنامه کنار آمدن با خود و تفسیر آن پرسشنامه قاطعیت-گمنریل و ریکی پرسشنامه خواب پترزبورگ PSQL-تفسیر و نمره گذاری-9 گویه ای پرسشنامه وسواس فکری-گیب و همکاران پرسشنامه وسواس فکری- عملی و تفسیر آن-پل سالکووسکیس پرسشنامه وسواس فکری و عملیYBOCS و تفسیر آن 10 گویه ای-ییل و براون پرسشنامه وسواس فکری- عملی YBOCSو تفسیر آن 77 گویه ای- ییل و براون پرسشنامه وسواس فکري-عملی مادزلی-هاجسون راچمن-تفسیر نمره گذاری پرسشنامه سخت کوشی- بارتون پرسشنامه سخت کوشی-تفسیر و نمره گذاری -بارتون پرسشنامه سرسختی- تفسیر و نمره گذاری- 20 گویه ای پرسشنامه موفقيت و ارتقا-تفسیر و نمره گذاری-رادسیپ پرسشنامه ابعاد موفقیت-تفسیر و نمره گذاری-پارکر و کاز مایر پرسشنامه احساس گناه-تفسیر و نمره گذاری-موشر پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت « پدیده غلط انداز» پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت« پدیده غلط انداز»-تفسیر نمرهگذاری 14 پرسشنامه احساس غربت و مولفه ها و پایایی و روایی آن- 39 گویه ای پرسشنامه احساس تنهایی UCLA و نمره گذاری آن - 20 گویه ای پرسشنامه مهارت هاي مديران موثر-تفسیر و نمره گذاری-کامرون و وتن پرسشنامه مهارت های زندگی و مولفه های آن- 144 گویه پرسشنامه مهارت های ارتباطی-تفسیر و نمره گذاری-بارتون -18 گویه پرسشنامه مهارت های اجتماعی-تفسیر و نمره گذاری-گرشام و الیوت- 48 گویه پرسشنامه مهارت های اجتماعی-تفسیر و نمره گذاری-ماتسون پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی- 34 گویه ای پرسشنامه شناسایی ارتباطات -تفسیر و نمره گذاری-سوسمان و کریونوس پرسشنامه شنود موثر -تفسیر و نمره گذاری-گلن و پود پرسشنامه ارزيابي ابعاد سازماني -تفسیر و نمره گذاری-ساشکین و موریس پرسشنامه شناخت سازمان QDQ -تفسیر و نمره گذاری-پریزیوزی پرسشنامه شناخت شغل -تفسیر و نمره گذاری- جان واگنر پرسشنامه عوامل موفقیت تیم های منابع موثر-5 مولفه- 50 گویه- لاتین پرسشنامه تمایل افراد به تیم یا گروه-مادیکس1998 و فراسر1993 پرسشنامه نقش مربی بر عملکرد تیم پرسشنامه عملکرد تیمی -مایکل وست- 6 مولفه - 17 گویه ای پرسشنامه ارزیابی پیشرفت تیم-ترنر1998 و فریزر1993 پرسشنامه شناخت تیم کاری-تفسیر و نمره گذاری- جک گیب پرسشنامه بهبود تیم -تفسیر و نمره گذاری- هلریگل پرسشنامه نقش های گروهی در گروه های آموزشی دانشگاه- مقیمی- 33 گویه پرسشنامه کارگروهی-تفسیر و نمره گذاری- ایوانز و جارویس پرسشنامه اثربخشی گروهی-تفسیر و نمره گذاری-فریدمن پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدنBDMCQ-تفسیر نمره گذاری-31 گویه پرسشنامه فراشناختی پرسشنامه مقیاس اصلاح شده فراشناخت نوجوانان(MCQ-A)-نمره گذاری پایایی پرسشنامه ویژگی رشد شناختی کودکان گروه سنی ج در کتاب ها- 6 مولفه پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار-تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه نام تجاری (برند) - 18 گویه ای پرسشنامه موانع برند سازی محصولات و خدمات پرسشنامه رضایت از برند (نام تجاری) خارجی- 25 گویه ای پرسشنامه نگرش افراد به نام تجاری(برند)شهر-لاتین-تفسیر و پایایی-9مولفه- 55 پرسشنامه ارتباطات بازاریابی در صنعت بیمه پرسشنامه مقایسه زوجی آمیخته بازاریابی صادرات پرسشنامه مشتری مداری در سازمان و مولفه های آن- 16 گویه- محقق ساخته پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری و مولفه های آن- 14گویه- محقق ساخته پرسشنامه مدل رضایت مشتری اروپا ESCI و 6مولفه -16گویه- محقق ساخته پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه تخصصی و تفسیر آن- 92 گویه ای پرسشنامه شهر مورد علاقه گردشگری پرسشنامه عوامل موثر بر مهاجرت به شهرها و مولفه های آن پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین-توسط والدین پر شود پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین- توسط فرزند پر شود پرسشنامه نگرش فرزند به پدر و مادر-هودسن-تفسیر نمره گذاری پایایی-25 گویه پرسشنامه احوال شخصی وود و ورث پرسشنامه تیپ بدنی به روش پزشکی و تفسیر آن-واتا، کافا، پیتا پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنک-بزرگسالان -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزنک-نوجوانان -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه شناخت شخصیت -تفسیر و نمره گذاری-باس،والنزی و الدریج پرسشنامه شخصیت -تفسیر و نمره گذاری-دوبرین پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل پرسشنامه شخصیتی 3 عاملی کتل و نمره گذاری آن- 9 گویه ای پرسشنامه شخصیتی چند وجهی -تفسیر و نمره گذاری- مینه سوتا MMPI پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (فرم بلند) MMPI پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (فرم کوتاه) MMPI پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – تفسیر و نمره گذای-فرم بلند- 240 پرسشنامه مقياس 5 عامل بزرگ شخصيت و مولفه های آن-گولد برگ- 50 گویه پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B -تفسیر و نمره گذاری(بلی و خیر)- 25 گویه پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B -تفسیر و نمره گذاری(سه گزینه ای)- 17 گویه پرسشنامه شخصیت سنخ الف -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه شخصیت خود شیفته 40 گویه ای پرسشنامه شخصیت سازمان پرسشنامه شخصیتی بالینی میلتون پرسشنامه شخصیت مایرز و بریگز پرسشنامه شخصیتی چند جنبه -تفسیر و نمره گذاری- برن رویتر پرسشنامه شخصیت کودک -تفسیر و نمره گذاری- 42 گویه ای پرسشنامه شخصیت بزرگسال -تفسیر و نمره گذاری- 63 گویه ای پرسشنامه شخصیت روانی کالیفرنیا CPI و 180 گویه ای همراه با توضیحات پرسشنامه مقیاس رتبه ای بورتنر برای سنجش تیپ A-پایایی و نمره گذاری-14 پرسشنامه شخصیتی مرزی STB- دارای 22 گویه پرسشنامه شخصیت گری ویلسون- نمره گذاری- 120 گویه پرسشنامه حل مساله و تفسیر آن-هلریگل،اسلوکوم و وودمن پرسشنامه حل مساله PSI -تفسیر و نمره گذاری- هپنر و پترسون پرسشنامه توانایی شهودی -تفسیر و نمره گذاری-آگور پرسشنامه منبع کنترل 40 گویه ای پرسشنامه تجدید نظر شده منبع کنترل 33 گویه ای پرسشنامه کنترل درونی و بیرونی -تفسیر و نمره گذاری-راتر پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد -تفسیر و نمره گذاری-جولیان راتر پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی -تفسیر و نمره گذاری-برگر پرسشنامه کنترل والدین (فرم پدر و فرم مادر) 26 گویه ای پرسشنامه کنترل مادر 29 گویه ای پرسشنامه خود کنترلی تانجی -تفسیر و نمره گذاری- 13 گویه ای پرسشنامه خود کنترلی -تفسیر و نمره گذاری- 10گویه ای پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان -تفسیر و نمره گذاری-95 گویه پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان ایرانی پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی و مولفه های آن-(عرب) دیز- 46 گویه پرسشنامه سنجش کارآفرینی -تفسیر و نمره گذاری-اسکاربروف و زیمرر پرسشنامه کارآفرینی -تفسیر و نمره گذاری-رابینز پرسشنامه مهارت هاي مذاکره-تفسیر و نمره گذاری-پیره- 80 گویه ای دانلود پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطیPHDS -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه بهره وري و نمره گذاری آن- 13گویه ای پرسشنامه بهره شهرت- فامبرن 2001- 6 مولفه و 20 گویه پرسشنامه مدیریت زمان(بهره وری روزانه)-تفسیر و نمره گذاری-اسمیت و ریلی پرسشنامه مدیریت زمان -تفسیر و نمره گذاری-کوئین پرسشنامه مدیریت بحران پرسشنامه تضاد شغل -تفسیر و نمره گذاری-دوبرین پرسشنامه حل تضاد -تفسیر و نمره گذاری-ساسمن و دیپ پرسشنامه مدیریت تضاد -تفسیر و نمره گذاری-رابینز - 30 گویه ای پرسشنامه تعارض سازمانی پرسشنامه تعارض سازمانی1 پرسشنامه تعارض سازمانی و مولفه های آن پرسشنامه خطرات ناشی از مدیریت تضاد-توماس و کیلمن1974 پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانش و مولفه های آن پرسشنامه کيفيت آموزش استاد پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده پرسشنامه ارزيابي نظام پيشنهادات و مولفه های آن پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد -تفسیر و نمره گذاری- رابرت کوئین پرسشنامه مدیریت عملکرد -تفسیر و نمره گذاری- 35 گویه ای (مالکوم بالدریج) پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد P & M پرسشنامه سنجش ارزیابی عملکرد از مدیریت عملکردآرمستراگ2000 پرسشنامه پیشرفت عملکرد- اگان 1995 پرسشنامه سنجش مدیریت عملکرد کارآمد-باکینگهام و کافمن2001 پرسشنامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت- لاتین- 35 گویه ای پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت و مولفه های آن پرسشنامه ارزشیابی تدریس-التون و پارتینگتون 1993 پرسشنامه ارزشیابی سالانه گروه های آموزشی تابع پرسشنامه خود ارزشیابی کارکنان پرسشنامه شایستگی مدیر با متد 360 درجه و مولفه های آن پرسشنامه نگرش به سبک تدريس دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعليم و تربيت پرسشنامه هدایت حرفه ای کارکنان آموزشی- 1992 پرسشنامه رشد کودکان -تفسیر و نمره گذاری-لاتین پرسشنامه تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلم- محقق ساخته پرسشنامه رشد اجتماعی -تفسیر و نمره گذاری- وایلند پرسشنامه رشد حرفه ای -آکفیلت و کوت- 5 گویه ای پرسشنامه رشد(توسعه)حرفه ای دانشگاه میسوری-لاتین-گاسکی و روی-16 پرسشنامه شایستگی حرفه ای پرسشنامه اخلاق حرفه اي و مولفه های آن پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان -تفسیر و نمره گذاری-لوزیر پرسشنامه خصوصیات اخلاقی -تفسیر و نمره گذاری-وود و ورث پرسشنامه قضاوت اخلاقی MJT -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه رشد استدلال اخلاقی -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده پرسشنامه نگرش دینی پرسشنامه گرایش سلطه گری پرسشنامه فاصله قدرت -تفسیر و مولفه ها و پایایی آن- کاظمی پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) -تفسیر و نمره گذاری-سوسمان و دیپ پرسشنامه شیوه های نفوذ افراد (ذی نفوذ) و مولفه های آن -20 گویه ای پرسشنامه قدرت حرفه ای -تفسیر و نمره گذاری-آیونسویچ و ماتسون پرسشنامه سنجش قدرت مداری -تفسیر و نمره گذاری-کریستی و جیس پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران -تفسیر و نمره گذاری-متز و تود پرسشنامه سیاسی بودن سازمان -تفسیر و نمره گذاری-فرایز و کاکمار پرسشنامه رفتار های سیاسی -تفسیر و نمره گذاری- دوبرین پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد -تفسیر و نمره گذاری- بایرنز پرسشنامه توانمند سازي پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی پرسشنامه توانمند سازي و مولفه های آن- اسپریتزر (1995)- 15 گویه ای پرسشنامه وابستگی به دیگران پرسشنامه صداقت و راست گویی و تفسیر و نمره گذاری آن-16 گویه ای پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی و مولفه های آن پرسشنامه اعتماد سازمانی -تفسیر و نمره گذاری-نیهان و مارلو(1997)- 12 گویه پرسشنامه اعتماد سازمانی و مولفه های آن-آلونن و دیگران (2008)-49 گویه پرسشنامه اعتماد بین شخصی – مردان پرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان پرسشنامه میزان اعتماد به نفس- محمود نامنی-تفسیر و نمره گذاری- 32 گویه پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ- 200 عبارتی پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس و مولفه های آن پرسشنامه شکیبایی- تفسیر و نمره گذاری- 29 گویه ای پرسشنامه الگوهای رفتاری (ناشکیبایی،درگیری شغلی و سخت کوشی) -تفسیر و نمره گذاری-ایوانسویچ و ماتسون پرسشنامه اختلال دو قطبی- نمره گذاری- 19 گویه پرسشنامه اختلالات رفتاری عقب مانده پرسشنامه آزمون نشانه های اختلالات روانی SCL 90 -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی- تفسیر و پایایی- 27 گویه پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز پرسشنامه توصیف رفتار کودک- 39 گویه ای پرسشنامه فهرست نشانه ای هاپکینز و مولفه های آن - 58 گویه ای پرسشنامه نشانه های جسمی -تفسیر و نمره گذاری- پل و انرایت پرسشنامه نحوه برخورد پدر با کودک (63 گویه ای)Adult PARQ پرسشنامه نحوه برخورد پدر با کودک (73گویه ای)Adult PARQ پرسشنامه نحوه برخورد مادر با کودک(63 گویه ای)Adult PARQ پرسشنامه نحوه برخورد مادر با کودک (73گویه ای)Adult PARQ پرسشنامه نحوه برخورد کودک با والدین (24گویه ای)Child PARQ پرسشنامه نحوه برخورد کودک با پدر (24گویه ای)Child PARQ پرسشنامه نحوه برخورد کودک با مادر (63 گویه ای)Child PARQ پرسشنامه شکل گیری مفهوم ویگوتسکی -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه (تست) مفهوم خویشتن بک - 26 گویه ای پرسشنامه خویشتن شناسی -تفسیر و نمره گذاری-وتن و کامرون پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس پرسشنامه تایید جویی کودک -تفسیر و نمره گذاری- 50 گویه ای پرسشنامه ترس FCL -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه فرم کوتاه ترس -تفسیر و نمره گذاری- مارکز و ماتئوس 1979 پرسشنامه استرس (فشار روانی) پرسشنامه استرس -تفسیر و نمره گذاری- الیوت پرسشنامه خود ارزیابی استرس -تفسیر و نمره گذاری- اورلی و گیردانو پرسشنامه استرس -تفسیر و نمره گذاری- ویلیام دایر پرسشنامه ارزیابی استرس در شغل -تفسیر و نمره گذاری- هلریگل و اسلوکام پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان پرسشنامه استرس هولمز راهه/ ارزیابی دگرگونی های زندگی پرسشنامه تاثیر استرس و مراحل آن- میلر 1994 پرسشنامه آسیب پذیری در برابر استرس- تال و وارن 1997 پرسشنامه سنجش عوامل تنش زا -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه نشانگان استرس -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه راه های مقابله با عوامل استرس زا -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه فهرست اختلال استرس پس از ضربهPCL-پایایی ونمره گذاری-17گویه پرسشنامه هراس اجتماعی-محقق ساخته پرسشنامه هراس اجتماعی -تفسیر و نمره گذاری-لیبووتیز پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل پرسشنامه روابط اجتماعی بین والدین و فرزندان پرسشنامه روابط بزرگسال محرم -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل-تفسیر و نمره گذاری و پایایی- 40گویه ای پرسشنامه مقیاس اضطراب- 9 گویه ای پرسشنامه مقیاس خودسنجی اضطراب مرگ و نمره گذاری آن- 15گویه ای پرسشنامه اضطراب، نگرانی و افسردگی DASS -تفسیر و پایایی- 21 گویه ای پرسشنامه اضطراب، نگرانی و افسردگی DASS -تفسیر و نمره گذاری 42 گویه پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی- زیگمون و اسنایت 1983 پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی- ویل و ویلسون 2005 پرسشنامه درجه بندی اضطراب HRSA -تفسیر و نمره گذاری-همیلتون پرسشنامه اضطراب -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه اضطراب -تفسیر و نمره گذاری- 30 گویه ای پرسشنامه اضطراب وجودی -تفسیر و نمره گذاری- لارنس گود- 32 گویه ای پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون پرسشنامه اضطراب امتحان، نگرانی و افکار منفی -تفسیر و نمره گذاری- 10 گویه پرسشنامه اضطراب مدرسه پرسشنامه حالت- رگه اضطراب -تفسیر و نمره گذاری-اسپیلبرگر پرسشنامه و مصاحبه شرح حال- تفسیر و نمره گذاری- 10 بخشی پرسشنامه چرا به مدرسه میروید؟ -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه اوتیست برای ارزیابی درخودماندگی در کودکان نوپا پرسشنامه اوتیسم بهر کودکان- 50 گویه ای پرسشنامه اوتیسم بهر نوجوانان- 50 گویه ای پرسشنامه اوتیسم بهر بزرگسالان- 50 گویه ای پرسشنامه آزمون انگیزه پیشرفتACMT -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و مولفه های آن- 29 گویه ای پرسشنامه فرافکن انگیزش پیشرفت دئوموهان -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه کمروئی -تفسیر و نمره گذاری-44 گویه ای پرسشنامه کنترل خشم و نمره گذاری -تفسیر و نمره گذاری- 25 گویه ای پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم پرسشنامه پرخاشگری AGQ پرسشنامه حسادت(آیا شما حسود هستید؟) -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه آزمون ترسیم خانواده- تفسیر- 15 گویه پرسشنامه عملکرد خانواده و مولفه های آن پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده FAD و مولفه ها و نمره گذاری آن- 53 گویه پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده FAD و مولفه ها و نمره گذاری آن- 60 گویه پرسشنامه انسجام خانوادگی پرسشنامه کفایت اجتماعی پرسشنامه خودکارآمدی عمومی پرسشنامه خود کارآمدی درسی جینگ و مورگان(1999) و مولفه ها پرسشنامه رابطه معلم و شاگردی مورای و زوویچ (2010) و مولفه ها پرسشنامه میزان همکاری اولیا با مدارس- محقق ساخته پرسشنامه رابطه ولی و فرزندی مادر پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین پرسشنامه سنجش نگرش های فرزندپروری والدین-تفسیر و نمره گذاری-30 پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین و مولفه های آن پرسشنامه مصرف مواد مخدر 33 گویه ای پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده پرسشنامه رضایت مندی کارکنان از عملکرد سازمان-40 گویه - محقق ساخته پرسشنامه رضایت شغلی JSI- بری فیلد و روث-1951-19 گویه ای پرسشنامه رضایت شغلی DJI- استیفن رابینز و مولفه های آن پرسشنامه رضایت شغلی در محیط کار -تفسیر و نمره گذاری- مارتین جی کانون پرسشنامه رضایت شغلی -تفسیر و نمره گذاری- 30 گویه ای پرسشنامه رضایت شغلی و مولفه های آن- 42گویه ای پرسشنامه رضایت از زندگی- دینر و همکاران 1985 پرسشنامه رضایت مراجع از مشاوره و روان درمانی-تفسیر و نمره گذاری- 8 گویه پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ- تفسیر و پایایی-فرم بلند 115 گویه ای پرسشنامه دلزدگی زناشوئی CBM -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه انتظارات زناشوئی -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه وضعیت زناشوئی -تفسیر و نمره گذاری-گلومبرگ و راست(گریمس) پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج و مولفه های آن پرسشنامه وفاداری در ازدواج-تفسیر، نمره گذاری و پایایی -بلی/خیر-8 گویه ای پرسشنامه انتخاب همسر بهتر- تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه احساس مثبت به همسر -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه مهارت های ارتباطی مثبت زوجین-11 گویه ای پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسرگزینی-تفسیر و نمره گذاری-22گویه پرسشنامه سازگاری زناشوییLWMAT لاک_والاس و مولفه های آن پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف) ویژه مردان پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم ب) ویژه زنان پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی- تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه سازگاری بل پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان) -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه سازگاری -تفسیر و نمره گذاری- 8 گویه ای پرسشنامه عشق -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی کلبرگ پرسشنامه سلامت سازمانی هوی وتارتر-1991 و مولفه های آن پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن- 1996 و مولفه های آن پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq) پرسشنامه تست روانشناسی سلامت روحی- تفسیر و نمره گذاری-10 گویه پرسشنامه سلامت معنوی -تفسیر و نمره گذاری-پولوتزین و الیسون پرسشنامه سلامت اجتماعی و مولفه های آن- کییز پرسشنامه سنجش بهداشت فردی- محقق ساخته پرسشنامه روان نژندی کوندو KNPI -تفسیر و نمره گذاری راهنمای آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه TAT اندریافت موضوع 20 تصویر -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه CAT اندر یافت کودک 10 تصویر -تفسیر و نمره گذاری راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالیتین فرم A پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی پرسشنامه بیش فعالی کودک مانز و کارنز (والدین و معلمان) پرسشنامه بیش فعالی کودک -تفسیر و نمره گذاری (روانشناس) پرسشنامه بیش فعالی کودک -تفسیر و نمره گذاری (معلم) پرسشنامه باور های دنیای عادلانه و مولفه های آن پرسشنامه تجدید نظر شده تاثیر رویداد (IES_R) -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه دلبستگی -تفسیر و نمره گذاری- کاینز 1996 دانلود پرسشنامه دلبستگی مکان و مولفه های آن پرسشنامه هویت اجتماعی و مولفه های آن پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند و مولفه های آن پرسشنامه جامعه پذیری -تفسیر و نمره گذاری- رالف کتز پرسشنامه تاب آوری سازمانیCD RIS- کونور و دیویدسون- 13 گویه ای پرسشنامه سنجش اهمال کاری سازمانیSoP و مولفه های آن-25 گویه ای پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی و مولفه های آن پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل (ترک خدمت) و مولفه های آن- 9 گویه ای پرسشنامه طراحی سازمان -تفسیر و نمره گذاری-ویگا و یانوزاس پرسشنامه طراحی شغل -تفسیر و نمره گذاری-ایوانسویچ و ماتسون پرسشنامه غنی سازی شغل -تفسیر و نمره گذاری-ریف و تاینل پرسشنامه سنجش بروکرات مداری -تفسیر و نمره گذاری-دوبرین پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی-تفسیر،نمره-جونزDARQ پرسشنامه علاقه به مادیات -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه شجاعت -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم -تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه سنجش به گرایش حجاب و عوامل موثر بر آن- محقق ساخته پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموزان با دعاها- محقق ساخته پرسشنامه اعتقاد به دعا-زارع-تفسیر و نمره گذاری-3 عاملی- 13 گویه پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت- 21 گویه ای پرسشنامه مقیاس تجارب عرفانی و مولفه های آن-32 گویه ای پرسشنامه نماز خانه مدارس- محقق ساخته پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت -تفسیر و نمره گذاری- 56 گویه ای پرسشنامه جذب دانش آموزان به نماز جماعت- محقق ساخته پرسشنامه خود ارزیابی در اعتقادات اسلامی- 40 گویه ای پرسشنامه سبک های دفاعی -تفسیر و نمره گذاری- 40 گویه ای


مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی دانلود پرسشنامه پرسشنامه هوش هیجانی شوت. پرسشنامه ارزیابی
انواع آزمون های روانشناسی به همراه جزئیات آنها

پرسشنامه هوش (هوش هيجاني) شوت. 33 حمایت ملموس، حمایت هیجانی، اطلاع رسانی، مهربانی و
دانلود انواع پرسشنامه

دانلود پرسشنامه پرسشنامه هوش هيجاني- شوت- 33 گویه ای پرسشنامه هوش هیجانی 9 گویه ای و
تستهاي روانشناسي

آزمون هوش هیجانی بار آن. 31. آزمون هوش هیجانی شوت. 32. دانلود فیلم با لینک
پرسشنامه های علمی- پژوهشی( دارای روایی ، پایایی ، شیوه نمره گذاری و تفسیر)

449- پرسشنامه هوش هیجانی شوت - 33 سوالی. 450- پرسشنامه خلاقیت ارجمند پرسشنامه های قابل دانلود:
دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف

پرسشنامه هوش اخلاقی پرسشنامه هوش هیجانی شوت دانلود, پرسشنامه doc pdf ppt.
دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای مختلف 2

مقیاس هوش هیجانی هوش هیجانی شوت مقاله دانلود ، پرسشنامه
اسامی پرسشنامه های کاربردی

دانلود پرسشنامه هيجاني پرسشنامه هوش هيجاني- شوت- 33 گویه ای پرسشنامه هوش هیجانی 9
معرفي پژوهش و كتاب

که در زمینه هوش هیجانی مقياس هوش هيجاني شوت در پرسشنامة ويژگيهاي هوش عاطفي
برچسب :