دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

برای دریافت پرسشنامه ها لطفا موضوع درخواستی ایمیل یا پیامک بزنید

godarzi.2012@yahoo.com

godarzi{dot}2012@yahoo.com

 دانلود پرسشنامه+روایی+پایایی+نمره گزاری+انجام spss  انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه

انجام پروژه spss+انجام spss+سایت spssانجام کارهای spss - خانواده-دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه آموزش الکترونیک و برنامه درسی

 دانلود پرسشنامه هوش معنوی
 
 دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال)
 
دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن  (طولانی شدن تحصیل)
 
دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر
 
دانلود پرسشنامه جو سازمان
 
دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو
 
دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان
 
دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف
 
دانلود پرسشنامه خود ارزیابی
 
دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو
 
دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان
 
دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
 
دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر
 
دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی برنز
 
دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی
 
دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی
 
دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی
 
دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی
 
 دانلود پرسشنامه ادراک از مدیریت
 
 دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر
 
 دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر
 
دانلود پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه
 
 دانلود پرسشنامه چند عاملی رهبری
 
 دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)
 
 دانلود پرسشنامه روحیه معلمان
 
 دانلود پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
 
 دانلود پرسشنامه سبک مدیریت
 
 دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه
 
 دانلود پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
 
 دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون
 
 دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی
 
 دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ
 
 دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی
 
 دانلود فرم ارزیابی مدرسه
 
 دانلود پرسشنامه مطالعات میان فرهنگی هافستد
 
 دانلود پرسشنامه اندازه گیری نگرش کارکنان به سازمان
 
 دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی (مدرسه)
 
دانلود پرسشنامه تریز
 
دانلود پرسشنامه هوش هیجانی
 
دانلود پرسشنامه خلاقیت
 
دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرTQM
 
دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی
 
دانلود پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی
 
دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی
 
دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی دانشجویان
 
دانلود پرسشنامه موفقیت و ارتقا
 
دانلود پرسشنامه مهارت های مدیران موثر
 
دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
 
دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ
 
دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان
 
دانلود پرسشنامه مهارت های مذاکره
 
دانلود پرسشنامه بهره وری
 
دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد
 
دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش استاد
 
دانلود پرسشنامه ارزیابی نظام پیشنهادات
 
دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدریس
 
دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعلیم و تربیت
 
دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ
 
دانلود پرسشنامه اضطراب
 
دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
 
دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده
 
دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی
 
دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
 
دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین
 
دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده
 
دانلود مجموعه آزمون های حوزه روانشناسی و روانسنجی

پرسشنامه های، تحصیلی شغلی+پرشنامه های سری

» پرسش نامه فعالیت کسب و کار خانگی
» پرسش نامه خود کارآمدی کسب و کار خانگی
» پرسشنامه نگرش نسبت به کسب و کار خانگی
» پرسش نامه رفتار کارآفرینی
» پرسش نامه نگرش کارآفرینی
» پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینی
» پرسش نامه استعداد شناختی کار آفرینی
» پرسش نامه فعالیت های کاریابی
» پرسشنامه خودکار آمدی کاریابی
» پرسشنامه باور های کاریابی
» پرسشنامه افکار ناکار آمد حرفه ای
» پرسش نامه خود کارآمدی تصمیم گیری شغلی
» پرسشنامه تصمیم گیری شغلی
» پرسشنامه اطلاعات مسیر شغلی
» شاخص تیپ انیگرام-هادسون
» پرسش نامه شخصیت مایرز بریگز
» تست بررسی ارزش های آلپورت شخصیت
» پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای
» پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
» پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند+فرم کوتاه
» پرسشنامه رغبت تحصیلی- شغلی هالند
» پرسشنامه رغبت استرانگ
 مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج
 » تمایل به مقابله نوجوان با مشکلات تجربه شده(A-COPE)
» مقیاس درک مسئولیت فرزندی(RFR)
» مقیاس سوگ پیش از تولد(PGS)
» مقیاس مهرورزی والدین(PNS)
» مقیاس منبع کنترل والدینی(ploc)
» ابزار پیوند خانوادگی(PBI)
» پرسشنامه اقتدار والدینی(PAQ)
» ارزیابی رابطه والد- فرزند (PCRS)
» گزارش والدین(PR)
» تست عاطفه والدینی(PAT)
» چک لیست مشکلات رفتاری و حافظه(MBPC)
» مقیاس رضایت والدینی کانساس(KPS)
» مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس(KFLS)
» شاخص نگرش های والدینی(IPA)
» شاخص ارتباطات خانواده(IFR)
» شاخص ارتباطات برادری و خواهری(ISR-IBR)
» مقیاس منبع کنترل جنینی(FHLC)
» مقیاس سنت های خانواده(FTS)
» فهرست روال روزمره زندگی و خط مشی های خانواده(FTRI)
» فهرست مسئولیت پذیری خانوادگی(FRI)
» پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی(FILE)
» شاخص سرسختی خانواده(FHI)
» مقیاس عملکرد خانواده(FFS)
» مقیاس توانمند سازی خانواده(FES)
» مقیاس های ارزیابی شخصی بحران های خانوادگی(F-Copes)
» پرسشنامه مقابله خانوادگی(FCI)
» شاخص جشن های خانوادگی(FCEL)
» مقیاس آگاهی خانوادگی(FAD)
» ابزار سنجش خانواده(FAD)
» فهرست سنجش محیطی(EAI)
» مقیاس مقابله با بیماری فرزند توسط والدین(CHIP)
» مقیاس های تاکتیک های تعارض(CT)
» مقیاس سنجش هم وابستگی(codi)
» مقیاس سنجش هم وابستگی(codi)
» نگرش نسبت به آمادگی در باره مراقبت طولانی مدت(ATPLTC)
» پرسشنامه نقش والدینی بزرگسال-نوجوان(AAPI)
» پرسشنامه حوادث و تغییرات زندگی نوجوان-خانواده(A-FILE)
» پرسشنامه میانجی گری درمانی همسر(STMI)
» پرسشنامه تاثیر هوشیاری همسر(SSII)
» پرسشنامه توانبخشی همسر(SEI)
» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
» مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی(SDSR)
» مقیاس رویدادهای ارتباطی(RES)
» مقیاس سنجش رابطه(RAS)
» پرسشنامه ارتباطات اولیه(PCI)
» پرسشنامه احساس مثبت(PFQ)
» مقیاس سو رفتار فیزیکی با همسر(همسر آزاری فیزیکی)(PAPS)
» مقیاس عشق پر حرارات(PLS)
» مقیاس سوء رفتار با همسر:فیزیکی(همسر آزاری فیزیکی)(PASPH)
» مقیاس سوء رفتار با همسر:غیر فیزیکی(همسر آزاری غیر فیزیکی)(PASNP)
» مقیاس سوء رفتار فیزیکی با همسر(همسر آزاری غیر فیزیکی)(NPAPS)
» مقیاس منبع کنترل زناشویی میلر(MMLOC)
» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
» شاخص عدم ثبات زناشویی(MII)
» مقیاس شادمانی زناشویی(MHS)
» مقیاس پیروی از سنت های زناشویی(MSC)
» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
» فهرست سطح مقایسه ی زناشویی(MCLI)
» پرسشنامه ی استرس های زندگی(LDI)
» مقیاس تعارض زناشویی کانزاس(KMS)
» مقیاس رویدادهای فرضی حسادت برانگیز(HjPE)
» مقیاس برابری/عدم برابری(E/I)
» مقیاس سازگاری دوتایی(DAS)
» مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل(DCFS)
» مقیاس سازگاری زوجین شاغل(DECS)
» شاخص رضایت زناشویی(IMS)
» پرسشنامه ناسازگاری بی یر-استرنبرگ-DQ
» مقیاس رقابت جویی(cs)
» پرسشنامه رضایت مراجع+Csq-8
» پرسشنامه قاطعیت+ai
» پرسشنامه پرخاشگری+aq
» مقیاس صمیمت+Is
» پرسشنامه وابستگی به دیگران+IDI
» حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده+Pss-fa
» حمایت اجتماعی-مقیاس دوستان+Pss-fr
» پرسشنامه فرایند جدا شدن-فردیت یافتن+S-IPI
» مقیاس تاکتیک های تعارض
» پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان+YA-FIles
» آزمون عاطفه خود آگاه+Tosca-2
» ابزار پیوند والدینی+pbi
» مقیاس رابطه ولی-فرزندی+pcrs
» مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر+caf+cam
» پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی+PCSSI
» شاخص روابط برادر و خواهری+IBR+ISR
» پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده+MFAI
» شاخص احقاق جنسی هالبرت+HISA
» مقیاس همدم طلبی-دوری گزینی+P-D
» مقیاس رویداد های رابطه نامزدی+Res
» پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر+Pfq
» مقیاس تمایز یافتگی خود+DsI
» مقیاس خانواده اصلی+Fos
» پرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج-احتمال طلاق+MII
» آزمون سازگاری زناشویی لاک-والاس+LWMAT
» پرسشنامه تعارضات زناشویی+تجدید نظر شده+MCQ-R
» پرسشنامه تعارضات زناشویی+MCQ
» شاخص رضایت زناشویی+Ims
» مقیاس سازگاری زن و شوهر+Das
» مقیاس خرسندی زناشویی+mhs
» مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده+faces-III
» پرسشنامه انریچ:پربارسازی و تقویت رابطه،ارتباط و خشنودی +enrich+پرسشنامه رضایت مندی زناشویی
» پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

 پرسشنامه های روانشناسی مثبت

 » پرسشنامه کیفیت زندگی فرم بهداشت جهانی+26 سوالی
» آزمون سخت رویی کوباسا
» پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت +چارلز. لي . شيفر
» پرسشنامه سبک دلبستگي بزرگسال کولينز و ريد
» مقياس خوشکامی اسنيت-هميلتون
» پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبیرستانی
» پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم الف) ويژه مردان
» پرسشنامه سازگاری ازدواج ( فرم ب) ويژه زنان
» پرسشنامه سازگاری
» پرسشنامه سنجش سازگاری بل+فرم بزرگسالان
» assertiveness+پرسشنامه
» آزمون هوش هیجانی+«بار– اُن»+۹۰ سوالی
» آزمون هوش هیجانی+20 سوالی
» پرسشنامه سلامت عمومي
» پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات
» پرسشنامه شکیبایی
» پرسشنامه خود شناسی
» پرسشنامه استرس
» پرسشنامه کنترل خشم
» چک لیست بهداشت روانی+دانلود

 پرسشنامه های شخصیتی و تشخیصی

 » پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
» مقیاس خود پنداره ی کودکان
» پرسش نامه خود پنداره
» مقیاس کنترل درونی-برونی رایتر
» آزمون منبع کنترل نوویکی و استریک لند
» آزمون منبع کنترل درونی ،شانس و افراد مسلط
» مقیاس های استرس کودرون
» هولمز و راهه +برای ارزیابی دگرگونی های زندگی(مقیاس استرس)
» چک لیست بهداشت روانی
» آزمون تحمل ناکامی (ERTO)
» مقیاس سنجش افکار خودکشی بکBSSI
» آزمون افسردگی کودکان ماریاکو
» پرسشنامه افسردگی بک
» آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان
» مقیاس عزت نفس آیزنک
» مقیاس عزت نفس روزنبرگ
» پرسشنامه عزت نفس+((شکل تجدید نظر شده ی پرسشنامه کوپر اسمیت))
» پرسشنامه اضطراب امتحانTAI
» مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)
» آزمون خودسنجی اضطراب زانک
» آزمون اضطراب وجودی گود
» آزمون اضطراب کتل
» مقیاس درون گرایی-برون گرایی میشل گوکلن
» پرسش نامه خصوصیات اخلاقی وودورث
» آزمون بررسی ارزش ها
» پرسشنامه پنج عاملی شخصیت+NEOPI-P
» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
» فرم تجدید نظر شده علایم روانی+(scl-90)
» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (KNPI)
» آزمون شخصیت+نوع A
» آزمون شخصیت نوع A وB
» آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان
» پرسشنامه شخصیت آیزنک+نمره گزاری
» آزمون شخصیتی کرنل+فرم N2
» پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر
» آزمون ۱۶ عاملی شخصیت کتل
» پرسشنامه افسردگی بک+فرم کودکان و نوجوان
» پرسشنامه افسردگی بک+13 ماده ای
» پرسشنامه شخصیتی روان نژندی+KNPI
» پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی
» پرسشنامه پرخاشگری+AGQ
» مقیاس خودپنداره پیرز-هریس
» پرسشنامه شخصیتی وودورث
» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
» پرسشنامه سلامت عمومی+GHQ
» پرسشنامه اضطراب کتل
» پرسشنامه پرسشنامه فهرست تجدید نظر شده علایم روانی+Scl-90-R
» پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
» پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی
» پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند
» پرسشنامه بحران هویت

دانلود پرسشنامه سطح آمادگی مدیران تربیت بدنی

دانلود پرسشنامه سنجش سبک مشهود تصمیم گیری مدیر تربیت بدنی از دیدگاه زیردستان

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش و افکار دانشجویان نسبت به ورزش

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی آموزشگاه ها

ابعاد فرهنگ سازمانی که در این پرسشنامه مورد مطالعه قرار می گیرد:
خلاقیت
 خطر پذیری
 یکپارچگی و انسجام
 کنترل و سرپرستی
 سیستم پاداش
 الگوهای ارتباطی
 رهبری
 حمایت
 هوش
 پدیده تعارض
 
دانلود پرسشنامه تعیین سبک رهبری در میان مربیان کشتی

 دانلود پرسشنامه سنجش میزان نگرش به موفقیت مربیان

 دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی
دانلود پرسشنامه عزت نفس زندا ◄ 40 سوال

 دانلود پرسشنامه مقیاس خود کارآمدی کودکان ◄ 22 سوال

 عنوان : پرسشنامه مقیاس خود کار آمدی کودکان

  دانلود پرسشنامه خود آشکار سازی ◄ 47 سوال

دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر راتوس ◄ 30 سوال

 دانلود پرسشنامه خود پنداره-خویشتن شناسی مدیران - راج ساراسوت ◄ 48 سوال

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزشیابی علائم روانی SCL90 دارگوئیس ◄ 90 سوال

  عنوان : پرسشنامه افسردگی بک (فرم کوتاه) Beck Depression short Inventory BDI-S دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان ◄ 13 سوال

دانلود پرسشنامه افسسردگی بک (Beck) - فرم بلند ◄ 21 سوال

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی بر اساس افکار خودکار ◄ 30 سوال

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی ویلیام زونگ ◄ 20 سوال

 دانلود پرسشنامه میزان تمایل به ملالت و خستگی ◄ 28 سوال

 عنوان : پرسشنامه میزان تمایل به ملالت و خستگی BPS Test

 دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس ◄ 21 سوال


پرسشنامه هویت ملی و مذهبی

پرسشنامه تعهد شغلی - تعهدشغلی

پرسشنامه اعتیاد

پرسشنامه آزمون خوش بینی (جهت گیری زندگی)

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان

پرسشنامه بررسی میزان آشنائی معلمان ابتدائی با مهارتهای شغلی خود

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه سبک فرزندپروری

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری (محیط خانوادگی)

پرسشنامه نظم جویی هیجان

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

پرسشنامه عوامل موثر بر استفاده دبیران مدارس متوسطه شهر ...از رسانه های آموزشی

پرسشنامه سبک هویت

پرسشنامه سلامت معنوی

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر رسانه ها بر هویت ملی جوانان

پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد - لیورپول

پرسشنامه وضعیت مهاجرت قشر تحصیلکرده

پرسشنامه آداب موفقیت

پرسشنامه افسردگی بک (فرم بلند)

پرسشنامه عملیات مدیریت

پرسشنامه ارزش

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

پرسشنامه 13 سوالی افسردگی بک (فرم کوتاه)

پرسشنامه عنوان بررسی و اولویت بندی عوامل ایجاد فشار عصبی در مدیران

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه فعالیت فیزیکی

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه طلاق

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه فعالیت ورزشی

پرسشنامه علل اعتیاد دانش آموزان

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

پرسشنامه ارزیابی استرس

پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد

پرسشنامه ارزیابی مسیر تلقی

پرسشنامه اثربخشی گروهی

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران

پرسشنامه عوامل مؤثر در اعتیاد مردان

آزمون mmpi (فرم کوتاه)

پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش بر اگاهی و نگرش جوانان در خصوص اعتیاد به مواد مخدر

پرسشنامه بررسی و شناسایی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس

پرسشنامه بررسی موانع پذیرش زنان در پست های کارشناسی و مدیریت میانی در سازمان آموزش و پرورش

پرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای 20 سال به پلیس

پرسشنامه بررسی پایگاه اجتماعی اقتصادی معلولین

پرسشنامه بهبود تیم

پرسشنامه درگیری شغلی ( مشارکت کاری )

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه انتظار

پرسشنامه انتظار از شغل

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(58 سوالی)

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(30 سوالی)

پرسشنامه فرهنگ کلاس

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه قدرت حرفه ای

پرسشنامه قدرت ریسک

پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران

پرسشنامه هدفگذاری

پرسشنامه حل مسئله

پرسشنامه حل تضاد

پرسشنامه جامعه پذیری

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جمله های ناتمام راتر

پرسشنامه جمله های ناتمام ساکس

پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خویشتن شناسی

پرسشنامه خودشناسی

LCPپرسشنامه

پرسشنامه مفهوم خویشتن بک

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

پرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای

مقیاس اضطراب شیهان

مقیاس عشق

مقیاس خودپنداره راجرز

مقیاس کنترل درونی - بیرونی راتر

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

پرسشنامه میزان پیچیدگی ساختار سازمان

پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد

پرسشنامه میزان سیاسی بودن سازمان

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه مدیریت تضاد

پرسشنامه مدیریت زمان

آزمون مکعب های کهس

پرسشنامه موفقیت/ارتقاء

پرسشنامه میزان تمرکز سازمانی

پرسشنامه نگرش اقتضایی

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه نیاز

پرسشنامه نیازها

آزمون زمینه یابی مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت

پرسشنامه ارزیابی خلاقیت دانش آموزان توسط معلمین

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین شابین

پرسشنامه نیازهای ERG

آزمون نیازهای کارکنان

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه الگوهای رفتاری

پرسشنامه پذیرش تغییر شغل

پرسشنامه پیرو مؤثر

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

پرسشنامه روابط متقابل شخصی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

پرسشنامه رهبری

پرسشنامه رهبری در کلاس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

پرسشنامه رسمی بودن سازمان

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی انریش

پرسشنامه سنجش به کارگیری ارزشیابی مستمر در مدارس

پرسشنامه سنجش روشهای رایج تشویق در مدارس

پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش فعالیت شوراهای دانش آموزی در مدارس

پرسشنامه سنجش فعالیت شورای معلمان در مدارس

پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه

پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه

پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش نگرش به انجمنهای علمی

پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی

پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال زنان داری تحصیلات عالی جویای کار

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری 2

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بروکرات مداری

پرسشنامه سنجش قدرت مداری

پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی

پرسشنامه سنجش میزان اعتیاد به رایانه

پرسشنامه سنجش روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه سنجش ساختار کار

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سازگاری

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه شخصیت گونه الف و ب

آزمون شخصیت آیزنک نوجوانان ایرانی

پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی NEO فرم کوتاه 60 ماده ای

پرسشنامه شناخت ارزشها

پرسشنامه شناخت سازمان

پرسشنامه شناخت شخصیت

پرسشنامه شناخت شغل

پرسشنامه شناخت تیم کاری

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری

پرسشنامه شنود مؤثر

پرسشنامه استرس(جان شرمربورن)

پرسشنامه استرس (هلریجل و اسلوکوم و وودمن)

پرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان جویای کار

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی خشونت شوهران علیه زنان

پرسشنامه عوامل موثر بر معیارهای همسر گزینی در دانشجویان

پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده و تاثیر آن بر روابط زن و شوهر

پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی بالا رفتن سن ازدواج

پرسشنامه علل و عوامل موثر در سپردن سالمندان به آسایشگاه

پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی

پرسشنامه انگیزه های روانی ، اجتماعی مشارکت دانشجویان

پرسشنامه عوامل مشارکت اجتماعی زنان

پرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی

پرسشنامه مشارکت اجتماعی زنان روستایی در تشکل های اقتصادی - اجتماعی

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه

پرسشنامه انسجام اجتماعی و مشارکت روستائیان

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

پرسشنامه سنجش انظباط اجتماعی با تاکید بر هنجارهای عام و ترافیک

پرسشنامه بررسی میزان خطر پذیری دانشجویان

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر عوامل مدیریتی بر تخریب مراتع

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه طراحی شغل

پرسشنامه توانایی شهودی

پرسشنامه تضاد شغل

پرسشنامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه نیمکره راست مغز شما فعال‌تر است یا چپ؟

پرسشنامه ناامیدی کودکان (کازدین و همکاران)

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل

پرسشنامه آزمون تورنس

پرسشنامه بررسی دانش و نگرش در مورد اعتیاد و مصرف مواد مخدر

پرسشنامه تست میزان شجاعت

پرسشنامه تست چقدر عاشق همسر خود هستید

پرسشنامه شناخت شخصیت

پرسشنامه ابعاد موفقیت

پرسشنامه میزان خشونت علیه زنان

پرسشنامه آزمون تعیین میزان هیجان خواهی

پرسشنامه هویت من

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه نظر خواهی از سرگروههای آموزشی و دبیران زبان انگلیسی در رابطه با کتاب زبان انگلیسی دوره پیش دانشگاهی

پرسشنامه نشاط

پرسشنامه بررسی عوامل موثربراستقرارنظام مالیات برارزش افزوده درزنجیره نهایی توزیع

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس های سلامت ذهن

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

پرسشنامه مقایسه مشارکت اجتماعی زنان و مردان

پرسشنامه مشارکت و انطباق پذیری سازمانی

پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان

پرسشنامه مدیریت ریسک در استادیوم های فوتبال

پرسشنامه مدیریت تضاد رابینز

پرسشنامه مدل تعالی الماس

پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

پرسشنامه عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانک

پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش پدیده طلاق

پرسشنامه شیوه یادگیری

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد آب و فاضلاب

پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان نهاد های تربیت بدنی و ورزشی

پرسشنامه سنجش میزان تمایل به حجاب

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مربیان از حواس کودکان

پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی

پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس معلمان

پرسشنامه سنجش مشارکت؛ سرمایه؛ اعتماد؛ حمایت

پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنمه

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل جذب دانش آموزان به نمازجماعت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

پرسشنامه ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر مخصوص کودکان و والدین

پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله ( (CSI- 4 براساس ( DSM-IV)

پرسشنامه استقلال و وابستگی شخصیتی

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

پرسشنامه اولویت بندی معیار های ارزیابی تربیت بدنی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران

پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از اینترنت و عوامل مرتبط با آن ، در بین دانشجویان

پرسشنامه خود ارزیابی سواد دیجیتالی

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا

پرسشنامه تاثیر تصاویر و رنگ در یادگیری دانش آموزان

پرسشنامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی

پرسشنامه تست ابراز وجود ASA

پرسشنامه تعارض بین فردی کارمند

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعین سبک مدیریت

پرسشنامه تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

پرسشنامه خشونت علیه زنان

پرسشنامه رشد پدیده اعتیاد به مواد مخدر

پرسشنامه رضایت از اشتغال جانبازان

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه سبک های دلبستگی

پرسشنامه سطح آمادگی زیردستان مدیران تربیت بدنی

پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری

پرسشنامه سنجش بهداشت فردی

پرسشنامه سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

پرسشنامه سنجش جایگاه تربیت بدنی در دوره ابتدایی

پرسشنامه سنجش سبک مشهور تصمیم گیری

پرسشنامه بلوغ اجتماعی وایلند

پرسشنامه سنجش علاقه به موسیقی سنتی

پرسشنامه موانع استفاده از امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات و روش های توانمندسازی دبیران

پرسشنامه سنجش باورهای دینی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در یادگیری

پرسشنامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان مطالعه معلمان

پرسشنامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس

پرسشنامه اضطراب و انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه مشاوره و خود کار آمدی

پرسشنامه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

پرسشنامه بیش فعالی و بی توجهی به کودکان

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه CBCL آخن باخن

پرسشنامه خودسنجی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی نوجوانان

پرسشنامه دروگاتیس ، لیپمن و کوری

پرسشنامه آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (بزرگسالان)

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل

پرسشنامه آزمون شخصیتی ادوارد

پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقیMJT

پرسشنامه اختلالات شخصیت محور

پرسشنامه افسردگی کودکان فرم دیگران (تیشر و لانگ)

پرسشنامه بررسی نیازهای نوجوانان مقیم در شبانه روزی ها

پرسشنامه بررسی وضعیت روانی - اجتماعی کودکان در سنین دبستان

پرسشنامه چک لیست بهداشت روانی

پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماریا کواس)

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

پرسشنامه کاربرد آی تی در آموزش و پرورش

پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه

پرسشنامه جو سازمانی هالپین کرافت

پرسشنامه جهاد اقتصادی

پرسشنامه چند محوری بالینی میلونMCMI-II

پرسشنامه چند محوری شخصیتی مینه سوتاMMPI

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط بین فردی با همسالان(CSPIS)

پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان (فرم مربوط به فرزند)

پرسشنامه رابطه والدین و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)

پرسشنامه طرح رفتاری B و A بورتنز

پرسشنامه علایم مرضی کودکان

پرسشنامه کفایت شخصی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

پرسشنامه مقیاس خودسنجیADHD بزرگسالان

پرسشنامه سابقه علایم اختلال بیش فعالی کم توجهی در کودکی CSI

پرسشنامه افسردگی کودکانCDS

پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیصdps نسخه والدین

پرسشنامه مقیاس پیش‌بین تشخیص لوکاس، گرین والد، ماتوو، سولیمن و فیشر

پرسشنامه مقیاس تنهایی کودکان

پرسشنامه مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

پرسشنامه مقیاس درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (نمره گذاری والدین)

پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری معلمینCPRS

پرسشنامه مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری مربی

پرسشنامه مقیاس رتبه بندی تشخیص کمبود توجه

پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان توسط مربی

پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین و همکاران

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

پرسشنامه میزان انضباط اجتماعی مردم

پرسشنامه میزان خطر پذیری در بین دانشجویان

پرسشنامه تاثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان

پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

پرسشنامه عوامل جتماعی-اقتصادی موثر بر نظام ارزشی دانش آموزان دوره متوسطه در مقایسه والدین انها

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت - همیلتون

پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک

پرسشنامه مقیاس های همیلتون برای درجه بندی کمی میزان افسردگی و اضطراب


مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه
دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه-

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ عمومی به روش فازی. پرسشنامه ارزیابی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران
دانلود پرسشنامه

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - دانلود پرسشنامه - بانک جامع نمونه سوالات پیام نور.مشاوره
دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس Database-Scale-Questionnaire-Inventory

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس Database-Scale-Questionnaire
دانلود پرسشنامه مدیریتی، پرسشنامه آماده :دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه

1. پرسشنامه موانع پیاده سازی سیستم مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری ecrm. 2. پرسشنامه مدل بنیاد
پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی
دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد

پرسشنامه و آزمون - دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد - دانلود بهترین پرسشنامه ها همراه
برچسب :