مسائل اجتماعی جوانان

مسائل اجتماعي جوانان در حال حاضر

«مسئله اجتماعي اساسا موضوعي در جامعه است كه مردم در باره آن احساس نگراني مي كنند ودوست دارند كه دچار تغيير شود.مسئله اجتماعي با يك وضعيت عيني آغاز مي شود.اين وضعيت در بر دارنده بعدي از جامعه است كه مي تواند اندازه گيري يا تجربه شود.عنصر كليدي دوم در تعريف فوق ،نگراني ذهني تعداد قابل توجهي از مردم(يا بخشي از مهمترين مردم)در باره وضعيت جاري است».(در آمدي بر جامعه شناسي مسائل اجتماعي.نويسنده.استانلي ايترن،ماكزين باكازين.ترجمه جواد. افشاركهن.ناشر سلمان-سايه هور.چاپ اول 1382ص51)

جوانان بيشترين قشر جامعه مارا تشكيل مي دهند، مسائل ومشكلاتي كه جوانان درعصر حاضر با آنها مواجه هستند متنوع ومتعدد هستند ،هر گونه برخورد نادرست وعجولانه مي تواند آثار ونتايج نا مطلوبي در بر داشته باشد ،يا اينكه منجر به بروز مسائل جديدي براي آنها گردد.در جامعه ما كمتر به بررسي مسائل ومشكلات جوانان پرداخته شده است.مسائل اجتماعي بطور ناگهاني وآني بوجود نمي آيند بلكه بصورت تدريجي وطي فرآيند خاصي شكل مي گيرند.مسائلي كه جوانان با آن مواجه هستند بسيار پيچيده اندونياز به بررسي هاي بيشتري دارد.

از طرفي جامعه ما تفاوت هاي اساسي با ديگر كشور ها ،اعم از غربي وحتي برخي از كشور هاي همجوار دارد.به همين دليل مسائلي كه براي آنها مطرح است ممكن است با مسائل جوانان ما متفاوت باشد.

مسائل خانوادگي،تمايلات شديد جنسي،تحصيلي،فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي،سياسي ،مسكن،ازدواج،و.......از مواردي هستند كه جوانان از آنها سخن مي گويند.اين مسائل هر كدام به تنهايي مي توانند،زمينه هاي انحراف را در جوانان بوجود آورند،علاوه بر آنكه همه اين معضلات باعث بوجود آمدن مشكلات روحي ورواني وعصبي در جوانان مي گردد،و همين مشكلات روحي ورواني وعصبي، خود زمينه هاي بيشتري را براي ارتكاب رفتارهاي انحرافي در جوانان بوجود مي آورد.

ما در بررسي مسائل جوانان علاوه بر تفكيك مسائل مربوط به دختران وپسران به يك تفكيك ديگر نيز بايد دست بزنيم و آن مسائل جوانان در ايران ومسائل جوانان در ديگر كشور ها مي باشد، به همين جهت نمي توانيم بطور كامل از نظريات آنها براي حل معضلات جوانان در داخل ايران استفاده كنيم.

جوانان هم دختران وهم پسران دركشور ما از محدوديتهاي زيادي براي ارضاءنياز هاي جنسي برخوردارند ،كه ممكن است در پسران به انحرافات جنسي منجر شود ويادختران با پوشيدن لباسهاي نامتعارف سعي نمايند خود را تا حدي ارضاءنمايند ويا اينكه ديگر رفتار هاي انحرافي را مرتكب شوند ،همه اين عكس العمل هايي كه از ايجاد محدوديتهاي جنسي حاصل مي شود، معضلات زيادي را براي فرد وخانواده وجامعه ايجاد ميكنند .

دادن آزادي هاي جنسي به جوانان يعني همان شيوه اي كه در كشور هاي غربي به آن عمل مي شود، نه تنها اين مشكلات را برطرف نمي كند بلكه مشكلات ومعضلاتي ايجاد مي كند كه بمراتب حادتر از معضلات فوق هستند ،افزايش انواع بيماريهاي مقاربتي،از هم پاشيدگي نظام خانواده،افزايش بي سابقه انواع انحرافات اجتماعي و........ در كشورهاي غربي نتيجه همين بي بندوباري هاي جنسي مي باشد.

جوانان اعم از دختر وپسر يك مشكل اساسي ديگر هم دارند كه در كشور ما اين مشكل حاد تر است و آن تغييرات شديدي است كه در ارزشها ،هنجارها وفرهنگ جامعه بوجود مي آيد سرعت اين تغييرات به حدي است كه مي توان گفت ارزشها ،هنجارها وفرهنگ نسل جديد(فرزندان)با نسل قبلي (پدر ومادر)متفاوت مي باشد.اين تفاوت منجر به بروز ناسازگاري ميان فرزندان با والدين مي شود وناسازگاري مي تواند به بروز ناهنجاري هاي گوناگون منجر شود.

جوانان علاوه بر مشكلات اساسي فوق با مشكل بيكاري مواجه هستند كه تاحد زيادي مي تواند ناشي از سوء مديريتها وهمچنين ناهماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي موجود در داخل كشور باشد ،ناهماهنگي ميان نظام آموزشي ما ونظام اقتصادي وهمچنين ناهماهنگي ميان سياستهاي اقتصادي نمونه هايي از اين موارد مي باشد.مشكل بيكاري تبديل به يك معضل جدي شده وآسيب هاي فراواني براي جامعه و خانواده ها ايجاد كرده است.در بسياري از مطالعاتي كه پيرامون جوانان انجام شده بيكاري يكي از متغيير هايي بوده است كه در گرايش جوانان به انحرافات اجتماعي نقشي مهم ايفا كرده است.حل مشكل بيكاري تاثير بسيار زيادي در كاهش انحرافات جوانان دارد.

نحوه گذران اوقات فراغت هم مي تواند از مسائلي باشد كه جوانان با آن مواجه هستند ونياز به برنامه ريزي هاي دقيقي دارد.اوقات فراغت جزء نيازهاي ضروري جوانان محسوب مي شود،اوقات فراغت از جايگاهي برخوردار است كه با برنامه ريزي مناسب براي آن مي رود كه تبديل به يكي از راه حل هاي اساسي مشكلات رفتاري جوانان تبديل شود ،زماني اين محقق مي شود كه از اوقات فراغت فقط به عنوان گذران وقت وتفريح استفاده نكنيم.اوقات فراغت را نبايد به معناي پر كردن وقت بدانيم وسعي كنيم تا با برنامه هاي تفريحي آن را پر كنيم ،بلكه از اوقات فراغت بايد براي پر بار كردن وآموزش هاي مورد نياز جوانان استفاده كنيم.

ازدواج وبالا تر رفتن سن ازدواج،دغدغه هاي تحصيلي جوانان،جايگاه جوانان در خانواده و جامعه و..........از ديگر مسائلي است كه جوانان از آنها رنج مي برند.بسياري از اين مسائل را مي توان با برنامه ريزيهاي درست وبا مشاركت فعال خود جوانان بر طرف كرد.جوانان در دوران دفاع مقدس ودوران سازندگي نشان دادند كه از توانائيها وقابليتهاي بالايي برخوردارند كه با حمايت از آنها مي توانيم به اين مهم برسيم.

«مسائلي كه جوانان درعصرحاضر با آن در گير هستند عبارتند از:مشكل كارواشتغال وتمايلات شديد جنسي ميباشد.»(فرجاد،محمد حسين.آسيب شناسي اجتماعي وجامعه شناسي انحرافات.انتشارات بدر.چاپ هشتم.صص109،108)

جوانان كشور ما در زمان حاضر يك مشكل اساسي ديگر هم دارند و آن تهاجم فرهنگي مي باشد كه جوانان ما را نشانه گرفته است.تهاجم فرهنگي ابزاري است در دست استعمار گران كه براي كشور ما وبسياري از كشورهاي ديگر مشكلاتي را بوجود آورده اند.رفع معضلاتي كه جوانان با آنها مواجه اند بر عهده نظام خانواده ،نظام سياسي و....مي باشد.


مطالب مشابه :


مقاله در مورد نظام خانواده

مقاله در مورد نظام دسته سوم انحراف در دیگر نظام های اجتماعی اثرگذار بر خانواده است.
فرآیند بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی

تامین اجتماعی مورد تحقیق. در این پروژه تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی
بیمه

تحقیق و مقاله و حمایت و توجه، در نظام های بیمه اجتماعی در مورد خسارت‌هاي بدني
نقش خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی در جامعه

نقش خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی در (تحقیق ، پروژه بسياري در مورد نقشها و وظيف
تحقیق در مورد وبر

تحقیق در مورد به گونه ای که در نظام های دینی مورد علوم اجتماعی نیز بیشتر
ارتباط نظام های اجتماعی با یکدیگر

توضیحاتی چند در مورد های تحقیق در امر تغییرات رفتاری در نظام های اجتماعی
"تحول در آموزش و پرورش با تکیه برابعاد و اهداف آن در بخش پژوهش

در مورد شكلش تحقیق در نظام های دینی، اجتماعی، حکومتی و نظام و
بی هویتی اجتماعی و گرایش به غرب

هویت اجتماعی در نظام اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار های تحقیق در خصوص عدم علاقه
اصول اساسي حاكم بر نظام بيمه هاي اجتماعي

اصول اساسي حاكم بر نظام بيمه مقالات متعددی در مورد بیمه های اجتماعی در نشریات رسمی
مسائل اجتماعی جوانان

تحقیق - مسائل اجتماعی این وبلاگ در باره ی براي پر بار كردن وآموزش هاي مورد نياز
برچسب :