رمز مورتال کمبت


حتمآ بازيMORTAL KOMBAT DECEPTION را بازي کرده ايد اين بازي يکي از پر طرفتار ترين بازي ها در کنسول PLAY STATION 2 ميباشد در اين تاپيک فنيش هاي افراد و گيم شارک بازي را برايتان ميگذارم

ASHRAH- فن مرگ اول هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد 2تا پايين 2تا بالا مثلث
فن مرگ دوم به اندازه زيرپا وارد کنيد راست پايين راست پايين مثلث
خودکشي از هرفاصله اي بزنيد بالا پايين 2تا بالا مثلث

 

BARAKA- فن مرگ اول هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد راست بالاپايين مثلث
فن مرگ دوم به اندازه زيرپا وارد کنيد راست پايين چپ راست مثلث
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد پايين چپ بالاچپ دايره

 


BO RAI CHO -فن مرگ اول به اندازه زير پا وارد کنيد پايين بالا 2تا راست مثلث
فن مرگ دوم به اندازه زيرپا وارد کنيد بالا چپ راست ضربدر
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد 2تاچپ 2تا راست مثلث

 


DAIROU -فن مرگ اول به اندازه زير پا وارد کنيد پايين بالا 2تا چپ مربع
فن مرگ دوم هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد 3تا پايين چپ ضربدر
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد 2تاچپ 2تا راست مثلث

 

DARRIUS- فن مرگ اول به اندازه زير پا وارد کنيد بالا پايين چپ راست ضربدر
فن مرگ دوم هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد 2تا پايين چپ ضربدر
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد چپ 2تا راست مثلث

 


ERMAC- فن مرگ اول به اندازه زير پا وارد کنيد پايين 2تا چپ پايين ضربدر
فن مرگ دوم به اندازه زير پا وارد کنيد چپ پايين چپ پايين دايره
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد پايين 2تا بالا پايين ضربدر

 


HAVIK- فن مرگ اول هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد پايين 2تا چپ بالا دايره
فن مرگ دوم به اندازه زير پا وارد کنيد 3تا راست چپ مثلث يا 3تا چپ راست مثلث
خود کش از هر فاصله اي بزنيد راست 3تا بالا مثلث

 

HOTARU-فن مرگ اول به اندازه زير پا وارد کنيد چپ راست بالا پايين مربع
فن مرگ دوم هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد پايين چپ راست چپ مثلث
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد 3تا چپ مثلث


jade -فن مرگ اول به اندازه زيرپا وارد کنيد راست چپ بالا چپ مربع
فن مرگ دوم هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد راست چپ مثلث
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد 3تا راست چپ مثلث

 

kabal- فن مرگ اول هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد راست 3تا بالا ضربدر
فن مرگ دوم هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد بالا 2تا پايين مثلث
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد راست 2تا پايين بالا مثل

 


KENSHI - فن مرگ اول به اندازه زيرپا وارد کنيد 2تا راست 2تا چپ مثلث
فن مرگ دوم به اندازه زيرپا وارد کنيد چپ 2تا راست چپ مثلث
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد پايين 2تا راست چپ دايره

 


kira - فن مرگ اول از دور وارد کنيد چپ 2تا راست چپ دايره
فن مرگ دوم به اندازه زيرپا وارد کنيد بالا راست پايين چپ ضربدر
خودکشي ار هر فاصله اي بزنيد راست چپ راست بالا ضربدر

 


KOBRA -فن مرگ اول هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد پايين راست چپ پايين دايره

 

 

LIU KANG -فن مرگ اول به اندازه زيرپا وارد کنيد بالا چپ 2 راست دايره
فن مرگ دوم به اندازه زيرپا وارد کنيد 3تا چپ راست مثلث
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد 3تا پايين بالا ضربدر

 

 

MILEENA -فن مرگ اول به اندازه زيرپا وارد کنيد 2تا راست 2تا پايين مربع
فن مرگ دوم از دور وارد کنيد 2تا بالا2تا راست ضربدر
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد چپ پايين راست پايين مربع

 


NIGHTWOLF -فن مرگ اول از دور وارد کنيد چپ راست چپ راست مربع
فن مرگ دوم به اندازه زير پا پايين راست پايين بالا مثلث
خودکشي از هر فاصله بزنيد 4تا بالا ضربدر


NOOB-SMOKE -فن مرگ اول از دور وارد کنيد چپ راست چپ راست مربع
فن مرگ دوم به اندازه زيرپا وارد کنيد بالا 2تا پايين راست مثلث
خودکشي از هر فاصله بزنيد پايين 2تا بالا پايين مثلث

 

RAIDEN -فن مرگ اول به اندازه زيرپا وارد کنيد چپ پايين راست پايين مربع
فن مرگ دوم از دور وارد کنيد بالا پايين 2تا راست مربع
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد راست 2تا بالا چپ مربع

 

 


SCORPION -فن مرگ اول به اندازه زيرپا وارد کنيد راست پايين 2تا راست مربع
فن مرگ دوم هنگام چسبيدن به حريف بزنيد راست چپ راست چپ مربع
خودکشي از هر فاصله بزنيد راست 2تا بالا چپ مربع


SHUJINKO - فن مرگ اول هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد بالا 2تا پايين راست مربع
فن مرگ دوم هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد چپ بالا 2تا راست مربع
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد پايين چپ پايين چپ ضربدر

 

SINDIL _ فن مرگ اول به اندازه زيرپا وارد کنيد چپ 2تا راست چپ مربع
فن مرگ دوم به اندازه زيرپا وارد کنيد 2تا بالا چپ راست ضربدر
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد راست 2تا بالاپايين دايره

 


SUB- ZERO - فن مرگ اول هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد راست چپ پايين راست مثلث
فن مرگ دوم به اندازه زير پا چپ پايين چپ پايين مربع
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد پايين بالا پايين بالا مثلث

 


TANYA -فن مرگ اول هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد راست 3تا پايين مربع
فن مرگ دوم هنگام چسبيدن به حريف وارد کنيد بالا چپ راست بالا مثلث
خودکشي از هر فاصله اي بزنيد 2تا پايين راست بالا

 

 

رمز ها و فن های مورتال کمبت 5 دئدلی الاینس

 //www.bargozideha.com/static/portal/66/663310-938923.jpg

 

Scorpion MK5

Scorpion

وضعیت: شبح نینجا

تراز: طبیعی
سبک مبارزه:

Hapkido, Pi Gua, Ninja Sword

حرکت های ویژه:

Spear = عقب جلو مربع

  =Summon Hellfire پایین عقب مثلث
Backflip Kick = جلو عقب ضربدر
Fatality:
Spear Head = دوتا عقب پایین عقب دایره

johny cage mk5johny cage

وضعیت: ستاره فیلم
تراز: خوب
سبک مبارزه:

Karate, Jeet Kune Do, Nunchaku

حرکت های ویژه:Fatality:
Brain Ripper عقب دوتا جلو پایین مثلث


Movado mk5Mavado

وضعیت: اژدهای قرمز

تراز: شیطانی

سبک مبارزه:

Long Fist, Wing Chun, Hookswords

حرکت های ویژه:

Grappling Hook Strike دوتا جلو ضربدر

Change Sides Hook پایین بالا مثلث
Fatality:
Kick Thrust دوتا پایین دوتا بالا مربع

 

 

Kenshi mk5

Kenshi

وضعیت: شمشیر زن

تراز: ناشناخته
سبک مبارزه: Tai Chi, San Shou, Katana

حرکت های ویژه:

Telekenetic Slam عقب پایین عقب مربع

Telekenetic Toss پایین عقب مربع
Telekenetic Push دوتا جلو مثلث
Fatality:
Etelekinetic Crush 

 

Sonya mk5

Sonya


 

وضعیت: نیروی ویژه

تراز: خوب
سبک مبارزه: Kenpo, Tae Kwon Do, Kali Sticks

حرکت های ویژه:

Kiss of Death پایین عقب مربع

Fly Kick دوتا جلو ضربدر
Fatality:

Kiss of Death عقب دوتا جلو پایین مثلث


kung lao mk5

Kung Lao

 وضعیت: راهب شائولین
تراز: خوب

سبک مبارزه: Shaolin Fist, Mantis, Broadsword


حرکت های ویژه
Hat Throw عقب جلو مربع

Whirlwind Kicks پایین عقب دایره


Fatality:
Splitting Headache پایین بالا عقب ضربدر

kano mk5

Kano

وضعیت: مزدور منظورش در اینجا غارتگر هست

تراز: شیطانی
سبک مبارزه: Xing Yi, Aikido, Butterfly

حرکت های ویژه:

Cannon Ball عقب جلو مربع
Eye Laser دوتا جلو مثلث
Fatality:
Open Heart Surgery جلو دوتا بالا پایین مربع

sub-zero mk5

وضعیت: استاد بزرگ

تراز: خوب
سبک مبارزه:

Shotokan, Dragon, Kori Blade

Fatality:
Skeleton Rip عقب دوتا جلو پایین ضربدر

frost mk5Frost

وضعیت: لین کوئی

تراز: ناشناخته
سبک مبارزه: Tong Bei, Yuan Yang, Daggers

حرکت های ویژه:

Slide پایین جلو دایره
Ground Ice پایین عقب ضربدر
Fatality:
Freeze Shatter جلو عقب بالا پایین مربع

 


Hsu Hao


 

وضعیت: اژدهای قرمز

تراز: شیطانی
سبک مبارزه: Shuai Chiao, Wrestling, Sun-Moon


حرکت های ویژه:

Cyrus Stomp عقب جلو ضربدر
Kahn Klap عقب پایین مربع
Fatality:
Laser Slicer جلو عقب دوتا پایین مثلث

 

drahminDrahmin

وضعیت: اونی شیطان صفت

تراز: شیطانی
سبک مبارزه: Netherrealm, Oni, Iron Club

حرکت های ویژه:

Ball-O-Flies عقب جلو مثلث
Propeller Clock دوتا جلو مثلث
Supper Uppercut پایین عقب مربع
Ground Smash عقب پایین دایره
Fatality:
Iron Bash عقب دوتا جلو پایین ضربدر


Cyrax

وضعیت: نیروی ویژه

تراز: خوب
سبک مبارزه: Ninjitsu, Sambo, Pulse Blade

حرکت های ویژه:

Detonator ته صحنه عقب جلو مربع
Detonator چسبیده جلو عقب مربع
Spinkicks پایین عقب ضربدر
Slice and Dice عقب جلو دایره
Fatality:
Claw Smasher دوتا جلو بالا مثلث

Reptile

وضعیت: جنگجو

تراز: شیطانی
سبک مبارزه: Hung Gar, Crab, Kirehashi

حرکت های ویژه:

Lizard Ball جلو پایین دایره
Acid Spit عقب جلو مربع
Fatality:
Acidic Shower سه تا بالا جلو ضربدر

 


باز کردن شخصیت های مخفی کامبت 5
Hidden Characters

Nitara - Unlock Koffin TI (4022 Gold Koins)
Drahmin - Unlock Koffin UR (6500 Sapphire Koins)
Hsu Hao - Unlock Koffin MW (3317 Jade Koins)
Frost - Unlock Koffin IV (208 Ruby Koins)
Jax - Unlock Koffin SA (3780 Ruby Koins)
Kitana - Unlock Koffin KI (2931 Sapphire Koins)
Raiden - Unlock Koffin XG (3116 Jade Koins)
Reptile - Unlock Koffin LL (3822 Gold Koins)
Cyrax - Unlock Koffin CN (3003 Platinum Koins)

Blaze
Complete Konquest with all kombatants. Highlight Raiden at the character select screen, hold Down and press Start.

Mokap
Unlock: Complete Konquest with all kombatants. Highlight Cyrax at the character select screen, hold Down and press Start.

Hidden Arenas

Dragonfly - Unlock Koffin WT (1400 Jade Koins)
House of Pekara - Unlock Koffin HP (2093 Onyx Koins)
Lava Shrine - Unlock Koffin II (1843 Gold Koins)
Moloch's Lair - Unlock Koffin ZD (98 Ruby Koins)
Nethership - Unlock Koffin DS (1472 Ruby Koins)
Palace Grounds - Unlock Koffin KR (4222 Sapphire Koins)

Sarna Ruins - Unlock Koffin PW (2006 Sapphire Koins)


ترجمه خواهند شد.

 

 

 


مطالب مشابه :


رمز های مورتال کمبات 3

رمز های مورتال کمبات 3. نويسنده : Smoke: موضوع : سایت اختصاصی مورتال کمبت طرفداران مورتال
فتح الله خوان بازی

فقط بازی - فتح الله خوان بازی - بازی سرگرمی برای وقت های اضطراری!
همه چیز درباره ی مورتال کمبت 3

پرشین به - همه چیز درباره ی مورتال کمبت 3 نکته : فقط رمز ها باید یک مقدار سریعتر زده شود .
رمز ها و فن های مورتال کمبت4

رمز ها و فن های مورتال کمبت. 4. توجه : برای دیدن رمز هر کاراکتر بر روی ان کلیک کنید. هشدار
مورتال کمبات 3 سگا برای کامپیوتر

مورتال کمبات 3 سگا برای رمز : www.mkarmageddon سایت اختصاصی مورتال کمبت
رمز مورتال کمبت پلی استیشن 2

رمز بازی ها - رمز مورتال کمبت پلی استیشن 2 - بازی های کامپیوتر+رده بندی تیم های ایران و
رمز مورتال کمبت

رمزبازیها - رمز مورتال کمبت - این رمز ها بطور پیشنهادی است رمز هر بازی که میخواهید در نظرات
برچسب :