دکتر علی فتح الهی ،یکی از مفاخر علمی دانشگاهی ایران

80741938-4568092.jpgدکتر علی فتح اللهی
1-سوابق علمی:
1/1-مقطع کارشناسی الهيات گرايش اديان و عرفان سال 1364- 1368 دانشگاه تهران.
2/1- مقطع کارشناسی ارشد الهيات گرايش اديان و عرفان سال 1368-1371 دانشگاه تهران.
3/1- مقطع دكتريPh.D الهيات گرايش اديان و عرفان سال 1371- 1377 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
 
2- سوابق آموزشی و اجرايی:
1/2- تدريس در دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد گروه هاي فلسفه و حکمت اسلامی، ادبيات فارسي و ادبيات عربي دانشگاه آزاد اسلامي خرم آباد از سال 1370 تاکنون.
2/2 –تدريس در دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد گروه هاي ادبيات فارسي و ادبيات عربي دانشگاه لرستان از  سال 1377 تاکنون.
3/2-تدريس در دوره کارشناسی گروه ادیان و عرفان و  گروه ادبيات عربي دانشگاه سمنان 1377.
4/2-تدريس در دوره کارشناسی گروه فقه و حقوق  اسلامی دانشگاه بوعلی همدان 1378-1380.
5/2- معاون علمي «بنياد بين­المللي الغدير» شعبه لرستان سال 1384-1386.
6/2- مدير گروه معارف اسلامی مرکز آموزش عالی پيامبر اعظم(ص) خرم آباد.
7/2- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد از سال1387.
8/2- عضو شورای پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدخرم آباد از سال 1389
9/2- عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد از سال1388.
10/2- عضو شورای تدوین طرح جامع دانشگاه­های آزاد اسلامی لرستان 1391.
11/2- عضو کمسيون تخصصی پژوهشکده تعليم وتربيت آموزش و پرورش استان لرستتان 1385- 1390.
12/2- عضو و مؤسس انجمن ادبی حیرت لرستانی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان 1386.
13/2- سردبير فصلانه  آموزشي -پژوهشي كمال انديشه از مهر ماه سال 1382 تا تيرماه 1386 .
14/2- عضو هیأت تحریریه نشریه علمی-آموزشی کمال اندیشه 1382-1386.
15/2- عضو هیأت تحریریه نشریه فکر و نظر (فصلنامه پژوهش های معرفت شناسی و الهیات)، 1389.
16/2- عضو کمیته بورس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد از سال1392.
17/2- سرپرست پردیس علوم وتحقیقات واحد لرستان سال 1392.
 
3- سوابق پژوهشي:
1/3- رتبه هاي پژوهشي:
1/1/3- پژوهشگر رتبه دوم دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال 1388
2/1/3- پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال 1389
3/1/3- پژوهشگر رتبه دوم منطقه پنج دانشگاههاي آزاد اسلامي در سال 1389.
4/1/3- پژوهشگر برتر دانشگاه و پژوهشگر برتر استان لرستان در سال 1390.
5/1/3- پژوهشگر نمونه قرآني استان لرستان ارديبهشت ماه  1391.
 
2/3- کتب چاپ شده:
1/2/3- كتاب: «تأثيرروايات شيعي و نهج البلاغه بر مفاهيم عرفاني» انتشارات مدحت تهران،  چاپ دوم 1388.
ا2/2/3- كتاب «كاوشي درتاريخ اديان بشر» انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، چاپ دوم 1387ش.
3/2/3- كتاب «سرّ نهان درمباني تصوف و عرفان»باهمكاري دكتر مسعود سپه­وندي، انتشارات نويسنده اراك، چاپ دوم 1387.
4/2/3- كتاب «الميسور في تعلم اللغة العربية» جهت دانشجويان انساني با همكاري دكتر علي نظري و سرکار خانم پروانه رضايی، انتشارات عرش انديشه، قم، چاپ اول 1386ش.
5/2/3- كتاب«اسلوب تعلیمیّ للنصوص العرفانيه باللغة العربیه» با همكاري دكتر علی نظري، انتشارات نويسنده، اراك چاپ اول 1388.
6/2/3- كتاب تجلّی باورهای کهن در ریشه شناسی ایلات لر» انتشارات نويسنده، اراك، چاپ اول 1389.
7/2/3- کتاب: بازجست موضوعی معارف قرآنی و روایی در ادب پارسی، با همكاري دكتر مسعود سپه­وندي، انتشارات شاپورخواست، چاپ اول 1389.
 
3/3- طرح های تحقیقاتی انجام شده و در دست اجرا:
1/3/3- بررسی چگونگی ارائه الگوی آموزشی برای درس قرائت و درک متون عرفانی به زبان عربی، با همکاری دکتر علی نظری، گزارش نهایی 1388.
2/3/3- شناسایی مهارت­های زندگی در آثار مولوی بلخی. باهمکاری دکتر قاسم صحرایی، گزارش نهایی 1391.
3/3/3- مطالعه­ی تطبیقی خوارق در  قرآن، برهان و عرفان، در دست اجراء .
 
4/3- مقالات علمی- پژوهشی:
1/4/3- مقاله: «چگونگی رویکرد تأويلی عارفان مسلمان» فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، سال چهارم،  شماره 14، تابستان 1388، با همکاری پروانه رضايی  ،علی نظری.
2/4/3- مقاله: «نماد انگاری قصیده عینیه ابن سینا و بازتاب آن در اندیشه عارفان مسلمان» فصلنامه علمی – پژوهشی نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، شماره 14، پاییز سال  1388 نمایه ISC.
3/4/3- مقاله: بازتاب توتم­باوری كاسيان در نام­گذاري ايل­وندهاي لرستان ، نشریه علمی –پژوهشی مجله انسان شناسی، سال هفتم، شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان1388 نمایه ISC .
4/4/3- مقاله: جستاری در مفهوم  روایی – عرفانیِ حدیثِ صورت، دو فصلنامه علمی – پژوهشی صحیفه مبین، شماره 47 بهار و تابستان 1389.
5/4/3- مقاله: ابعاد وجودی انسان در منظومه­ی هندویی بهگودگیتا در مقایسه با  ادبیات عرفانی اسلام، نشریه علمی –پژوهشی، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، شماره 21 سال1390.
6/4/3- مقاله: «اثرپذیری پنهان حافظ از قرآن کریم در غزل پنجم دیوان او» فصلنامه علمی – پژوهشی نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، با همکاری دکترعلي نظري و پروانه رضايي شماره 19زمستان 1389 نمایه ISC.
7/4/3- مقاله: تطبیق منازل سلوک بودایی و برخی مفاهیم«دَهَمَّه پَده» با دیدگاه عارفان مسلمان، نشریه علمی –پژوهشی مطالعات عرفانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، با همکاری دکترقاسم صحرایی، شماره 23 تابستان 1390 نمایه ISC.
8/4/3- مقاله: «تاثير جهان شناسي نهج البلاغه بر انديشه­ي عارفان مسلمان» فصلنامه علمي -پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، گواهی چاپ شماره 1220/88 مورخ23/11/88.
9/4/3- مقاله: «فلسفه محنت محبت از منظر عارفان» فصلنامه علمی– پژوهشی عرفان دانشگاه زنجان، شماره30زمستان1390 نمایه ISC.
10/4/3- مقاله: «مرگ و زندگی در آثار مولانا» فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، با همکاری محسن بهاروند، گواهی چاپ به شماره  387 مورخ 6/6/1391.
11//4/3- مقاله: « ابعاد اجتماعی مهارتهای زندگی از دیدگاه مولوی» فصلنامه علمي پژوهشي ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقان شماره هفدهم گواهی چاپ به شماره  726 الف ف مورخ 30/2/1392.
 
5/3- مقالات علمی ترویجی:
1/5/3- مقاله: «جهان انگاري انسان در آراي عارفان مسلمان» فصلنامه علمی و ترویجی دانشكده ادبيات دانشگاه سمنان، شماره 6، سال1382.
 
6/3- مقالات علمی تخصصی:
1/6/3- مقاله: تحلیل قصه های رایج در  گویش لکی برمبنای الگوی ولادیمیر پروپ، فصلنامه ادبیات و زبان های محلی ایران زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، با همکاری دکترعلی حیدری، سال اول، شماره 2 زمستان 1390.
2/6/3-مقاله: «اصطرلاب اسرار خدا (عشق در عرفان)» نشريه كيهان انديشه، شماره 71 ، فروردين و ارديبهشت ماه سال1371.
3/6/3- مقاله: «نگاه عرفاني نهج البلاغه به دنيا» نشريه برگ فرهنگ، نشريه فرهنگي دانشجويي دانشگاه تهران، شمارة پنجم/ تابستان 1379.
4/6/3- مقاله: «پژوهشی در مبانی انسان شناسي نهج البلاغه» فصلانه آموزشي پژوهشي كمال انديشه، خرم آباد شماره4 سال اول پاييز .1383.
5/6/3- مقاله:«راهبردهاي اساسي درنيل به تربيت ديني درآموزش وپرورش»فصلانه آموزشی و پژوهشی کمال، سال اول شماره 3 ، 1383.
6/6/3- مقاله: «معتزليان و نقش انديشه­هاي كلامي آنان در بسط راسيوناليسم دراسلام» نشريه داخلي روابط عمومي دانشگاه آزاداسلامي واحد خرم آباد،شماره 4و5 سال1385.
7/6/3- مقاله :«جستاری در تحولات پرستش«يهوه» در انديشه­ي بني اسرائيل» فصل نامه آموزشي پژوهشي كمال انديشه، خرم آباد شماره2 سال اول پاييز 1385.
8/6/3- مقاله: «هزاره گرايي زردشتي در فرجام شناسي مزديسنان»، نشريه تخصصی تاريخ، گروه تاريخ دانشگاه لرستان.شماره 2 سال 1386.
9/6/3- مقاله : « شرور از نگاه ادیان» نشریه فکر و نظر (فصلنامه پژوهش های معرفت شناسی و الهیات)،  با همکاری معصومه کیانی، سال سوم، شماره ششم وهفتم بهار وتابستان 1387.
10/5/3- مقاله :«شر از دیدگاه فلاسفه­ی اسلامی و متکلمین شیعی» فصلنامه آموزشي پژوهشي كمال انديشه، شماره 6 ، زمستان 1387.
11/6/3- مقاله :«امید فرجامین بشر از منظر عهدین» نشریه فکر و نظر (فصلنامه پژوهش های معرفت شناسی و الهیات)، سال چهارم، شماره دوازدهم و سیزدهم، پاییز و زمستان 1388.
12/6/3- مقاله :«مقایسه­ی راهبردهای حضرت موسي(ع) دربرخورد با مخالفان از منظر تورات و قرآن» نشریه فکر و نظر(فصلنامه پژوهش های معرفت شناسی والهیات) با همکاری محمدحسین صادقی درویشی. شماره 16و 17. سال 1390
 
7/3- سمينارهای بین المللی:
1/7/3- ارائه و قرائت مقاله:«طلسم وحدت در انديشه عطار نيشابوری» همايش بين­المللی وحدت ملی و انسجام اسلامی، دانشگاه لرستان ششم اسفند ماه 1386.
2/7/3- ارائه و قرائت مقاله: «حقیقت انسان کامل در نهج البلاغه» همايش بين المللی سیره علوی، خرم آباد - دانشگاه لرستان 25 آذر ماه 1387.
 3/7/3- ارائه و قرائت مقاله تحت عنوان :«رموز نیل به خودآگاهی در نظام فکری اقبال لاهوری » همايش بين­المللی اقبال شناسی، دانشگاه سیستان وبلوچستان 7-8 اسفند ماه 1388.
4/7/3- ارائه و قرائت مقاله: «ولایت در کلام علی(ع)» با همکاری دکتر قاسم صحرایی، همايش بين المللی سیره علوی، خرم آباد - دانشگاه لرستان 25 آذر ماه 1387
5/7/3- ارائه و قرائت مقاله تحت عنوان :«واكاوي انديشه­هاي گاهاني زرتشت در شاهنامه فردوسی» همايش بين­المللی بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه، مركز مطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي دانشگاه سیستان وبلوچستان 3-5 ديماه 1390دسامبر2011.
 
8/3- سمينارهای ملی و منطقه­ای:
1/8/3-چاپ مقاله:«راهبردهاي اساسي درنيل به تربيت ديني درآموزش وپرورش» همايش آسيب شناسي تربيت ديني درآموزش و پرورش،12و13ديماه1380، دانشگاه تربيت مدرس تهران.
2/8/3- ارائه مقاله: «نجات بخشی در عهدين» ارائه شده در پنجمين همايش منطقه­ای بسوی ظهور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد آذر ماه 1385.
3/8/3- ارائه مقاله: «حقيقت محمديه يا وجود معنوی پيامبر اعظم در نظام هستی­شناسی عارفان مسلمان» همايش ملی رسول مهر درآئينه ادب فارسی، دانشگاه لرستان اسفند 1385، چاپ 1388.
4/8/3- ارائه مقاله: «بررسی تطبیقی دیدگاه ادیان و مذاهب پیرامون نظارت عمومی» همايش ملی نظارت همگانی، دانشگاه آزاد  اسلامی واحد خرم آباد- 4 و5  اسفند ماه 1387
5/8/3- ارائه مقاله: «اندیشه­ی جهان پنداری انسان در فرهنگ شیعی و عرفان اسلامی» همايش ملی عرفان با تکیه بر متون اصیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ششم اسفند ماه 1388.
 6/8/3- ارائه مقاله: «تطبیق فلسفه­ی وجوب پوشش زنان در مسیحیت و اسلام» همايش ملی پوشش، حجاب و عفاف در آیینه­ دانشگاه تمدن ساز ایرانی- اسلامی، خرم آباد 28  اردیبهشت ماه 1389.
7/8/3- ارائه مقاله: «روش شناسی اخلاق علوی در برخورد با معارضان» سومین همايش ملی سیره علوی(بازشناسی اخلاق اجتماعی)، خرم آباد 10اسفندماه 1389.
8/8/3- چاپ مقاله: «تأثیر هنر بر ترویج اخلاق در سیره علوی» سومین همايش ملی سیره علوی(بازشناسی اخلاق اجتماعی)، خرم آباد 10اسفندماه 1389.
9/8/3- ارائه مقاله: «بازشناسی پرتو قرآن و حدیث بر مکتب اشراق سهروردی» همايش ملی فلسفه شیخ اشراق، دانشگاه آزاد اسلامی واخد خرم آباد 11 خردادماه 1390.
10/8/3- ارائه مقاله: «بازشناسي مباني عرفاني شيعي درنيايش عرفه » باهمكاري دكترسپه وندي؛ همايش ملي تاريخ عرفان و تصوف شيعي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ياسوج  31و30 فروردين ماه 1391.
11/8/3-ارائه مقاله:«نظام عرفان شيعي در انديشه سيد حيدر آملي همايش ملي تاريخ عرفان وتصوف شيعي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ياسوج31 و30 فروردين 1391.
 
9/3- نظارت بر طرح های تحقیقاتی:
1/9/3- ناظر طرح تحقیقاتی: «مهارت زندگی در سیره پیامبر اعظم(ص)» مجری طرح :ابراهیم جوزی پژوهشکده تعلیم و تربیت لرستان، 1377.
2/9/3- ناظرطرح تحقیقاتی : سنجش ميزان و علل تمايل دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم‌آباد به رعایت حجاب (پوشش) اسلامی» مجری طرح: جهانبخش غدیری، 1389


مطالب مشابه :


مبادله كامنت در وبسايت عرفان آباد

پیـــش بـــه ســـوی خـــدا - مبادله كامنت در وبسايت عرفان آباد - « خدا ، به هر که بخواهد خیری
سایت حوزه علمیه عرفان آباد

سایت حوزه علمیه عرفان آباد که قبل از شروع ماه مبارک رمضان فعالیت خود را آغاز کرده بود در طول
معرفی پیامبر اکرم (ص) از زبان کودکان و نوجوانان عرفان آباد یزد

آخرین پیامبر - معرفی پیامبر اکرم (ص) از زبان کودکان و نوجوانان عرفان آباد یزد - پیامبری که
حوزه علمیه عرفانی قره بلاق

سایت جدید حوزه علمیه عرفانی عرفان اباد. علي‌آباد كتول با بيش از ‪ ۱۲۰‬هزار نفر جمعيت در
عرفان صمدی

با سلام هیئت الزهرا (س) علی آباد بابلسر هدفمش از راه اندازی این وبلاگ تشکیل یک منبع اطلاعاتی
شیخ کمال عباس آباد دارفانی را وداع گفت.

وب عرفانی گمگشته دل - شیخ کمال عباس آباد دارفانی را وداع گفت. - هورامان ، عرفان وفرهنگ
دکتر علی فتح الهی ،یکی از مفاخر علمی دانشگاهی ایران

1/1-مقطع کارشناسی الهيات گرايش اديان و عرفان سال 1364 آزاد اسلامي واحد خرم‌آباد به
شعر ترکمنی در باره مرشدکبیر حضرت شیخ. . .از سایت عرفان اباد

وب سایت بدر - شعر ترکمنی در باره مرشدکبیر حضرت شیخ. . .از سایت عرفان اباد - خبری و تحلیلی - وب
علامه ملّا «عبد المجید موحّد نادری

وب عرفانی گمگشته دل - علامه ملّا «عبد المجید موحّد نادری - هورامان ، عرفان وفرهنگ ، (مقالات
برچسب :