شکل زمین و سیستم های تصویر

2-1 شکل و ابعاد زمین
آنچه در نقشه برداری به نام شکل زمین شناخته میشود سطحی است فرضی که از گسترش آب های ساکن دریاها ، در زیر خشکیها تجسم میشود . این سطح فرضی ، که آن را سطح تراز مبنا یا ژئویید میگویند ، در هر نقطه بر امتداد شاغولی ، که همان امتداد نیروی جاذبه زمین است ، عمود است . ژئویید سطح نامنظم هندسی است که تا اندازه زیادی شبیه سطح بیضوی دواری است که از دوران بیضی حول قطر کوتاه حاصل شده است .
نصف النهار : فصل مشترک هر صفحه که از محور زمین بگذرد را با سطح بیضوی ، نصف النهار میگویند که این نصف النهار بیضی شکل است .
مدار : فصل مشترک هر صفحه عمود بر محور دوران زمین با سطح بیضوی و کروی دوایری را تشکیل میدهد که آن را مدار مینامند . فصل مشترک صفحه عمود بر محور دوران زمین ، که از مرکز زمین میگذرد ، دایره ای است به نام استوا که بزرگترین مدار است . اندازه ضزیب فشردگی بیضوی با تقریب 300|1 به دست آمده است . بنابراین بیضوی را میتوان به صورت کره ای با شعاع 6371 km = r در نظر گرفت .
2-2 مختصات جغرافیایی
نصف النهار گرینویچ : نصف النهاری که از تقطه ای در رصدخانه گرینوسچ واقع در حومه شهر لندن میگذرد را مبنای طول جغرافیایی در نظر میگیرند .
عرض جغرافیایی ( Φ ) نسبت به صفحه استوا در دو جهت شمال و جنوب از صفر تا 90 درجه تغییر میکند .
طول جغرافیایی ( λ ) برای هر نقطه نسبت به نصف النهار مبدأ (گرینویچ) تا 180 درجه شرقی واقع در شرق نصف النهار مبدأ و 180 درجه غربی واقع در غرب نصف النهار مبدأ متغیر است .
2-3 سیستم تصویر
الف / سیستم تصویر استوانه ای : این نوع از شیوه های تصویر ، یک استوانه کره زمین را دربرمیگیرد . در این صورت محور استوانه و محور زمین با هم منطبق میشوند و استوانه در سمت استوا با کره زمین مماس است . به طور کلی ، تماس استوانه را با کره زمین میتوان در حالت های مختلف ایجاد کرد . در عین حال ، دو صورت جدا از هم وجود دارد که یکی را مستقیم و دیگری را معکوس گویند ( تماس حول استوا مستقیم و تماس حول نصف النهار معکوس ) . در حالت مستقیم چنانچه در مرکز کره شبکه مدارها و نصف النهارها را روی استوانه تصویر کنیم ، نصف النهارها به صورت خطوط مستقیم و موازی یکدیگر و موازی با محور استوانه تصویر خواهند شد و مدارها نیز در جهت چرخش استوانه و عمود بر نصف النهار تصویر خواهند شد .حال ، اگر پهلوی جانبی استوانه را به موازات مولد استوانه شکاف دهیم و آن را باز کنیم و روی صفحه کاغذ منتقل کنیم ، یک شبکه بندی قائم الزاویه به دست می آید که خط استوا و سایر مدارها به صورت خطوط افقی موازی یکدیگر خواهند بود و نصف النهارها به صورت خطوط عمودی و عمود بر مدارها تصویر خواهند شد . طولها در محل تماس استوانه با کره زمین با اندازه حقیقی تصویر میشوند . هرچه از دو قطب به استوا نزدیک تر شود حالت ، فواصل و زوایا با واقعیت بیشتر تطبیق میکند . شبکه ای که در این سیستم تصویر ایجاد میشود و در نتیجه نقشه هایی که تهیه میشود به نام نقشه یا سیستم مرکاتور نام گذاری شده است .
ب / سیستم تصویر جهانی : سیستمی است که میتوان نقشه مناسبی از یک منطقه محدود تهیه کرد و به همین دلیل این روش برای تهیه نقشه از سراسر کشور بسیار مناسب است و در حال حاضر جنبه جهانی دارد . در این روش استوانه با نصف النهار مرکزی منطقه در تماس است و به همین دلیل استوانه با نصف النهار مرکزی منطقه ای که در آن منطقه نقشه تهیه میشود مماس میشود و برای مناطق مجاور اجباراً استوانه را از منطقه ای به منطقه دیگر جابه جا میکند . به هر صورت نماس استوانه با کره زمین طوری است که محور استوانه بر محور زمین عمود است . کره زمین در این روش به 60 قاچ 6 درجه تقسیم شده است . نصف النهار مرکزی هر قاچ محور مختصات برای اندازه گیری طول هاست و خط استوا برای اندازه گیری عرض هاست . برای اینکه در این روش مختصات منفی نداشته باشیم رقم 500000 متر را برای نصف النهار مرکزی و رقم 10000000 متر را برای خط استوا انتخاب کرده اند ، به نحوی که در سمت شرق به عدد 500000 افزوده میشود و در سمت غرب کاهش مییابد . به همین ترتیب در استوا به زقم 10000000 به سمت شمال افزوده و به سوی جنوب کاسته میشود .


مطالب مشابه :


تصویر ما هواره ای کره زمین - با کلیک کردن بزرگ نمایی کنید

جغرافیا - تصویر ما هواره ای کره زمین - با کلیک کردن بزرگ نمایی کنید - آشنایی با جغرافیای ایران
كامل ترين نقشه از سطح زمين!!!

کامل‌ترین نقشه از سطح کره زمین با 1.3 میلیون تصویر منتشر شد! به گزارش بی‌بی‌سی این نقشه با
نقشه پوشش گیاهی کره زمین

azhamehtaraf.blogfa.com - نقشه پوشش گیاهی کره زمین - اخبار و عکسهای جدید از همه جای دنیا - azhamehtaraf.blogfa.com
نقشه برداری

1 تعاریف نقشه برداری : عبارت است از علم تهیه نقشه از سطح زمین ، تعیین ابعاد کره زمین و نمایش
دانلود نقشه های جهان

وبلاگ بزرگ مقالات زمین شناسی - دانلود نقشه های جهان - بانک مقالات،کتابها،مطالب،فلشها و نرم
دانلود نقشه کره زمین در انواع فرمتها

سلام جوان - دانلود نقشه کره زمین در انواع فرمتها - بهترین باش و بهترین ها را به دیگران
دانلود نقشه کره زمین در انواع فرمتها (AI، EPS، CDR و. . . )

گرافیک حرفه ای - دانلود نقشه کره زمین در انواع فرمتها (ai، eps، cdr و. . . ) - گرافیک حرفه ای
شکل زمین و سیستم های تصویر

نقشه برداری - شکل زمین و سیستم های تصویر - کره زمین در این روش به 60 قاچ 6 درجه تقسیم شده است .
برچسب :