دانلود پرسشنامه مدیریتی، پرسشنامه آماده :دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه

جهت تهیه این پرسشنامه ها موضوع پرسشنامه خود را از طریق ایمیل یا پیامک برای ما ارسال کنید. پس از واریز هزینه برای شما ایمیل خواهد شد.

برای جستجو می توانید از کلید Ctrl+F  استفاده کنید

و کلیدواژه عبارت مورد نظر خود را جستجم کنید.

 

                1.        پرسشنامه ابتکار

                2.        پرسشنامه ابزار بازيابي اطلاعات گوگل اسکولار

                 3.        پرسشنامه ابعاد سازمان يادگيرنده  به زبان انگليسي

                4.        پرسشنامه اثربخشي

                 5.        پرسشنامه ارزيابي ابعاد سازماني

                6.        پرسشنامه ارزیابی بهروري کارکنان

                 7.        پرسشنامه ارزيابي خدمات آموزشي موسسهات آموزش

                8.        پرسشنامه ارزيابي دروني دانشگاه از ديد دانشجويان

                 9.        پرسشنامه ارزيابي رضايت شغلي

               10.      پرسشنامه ارزيابي زيرساخت هاي شرکت براي اجراي مديريت دانش

                 11.      پرسشنامه ارزيابي زيرساخت هاي لازم براي اجراي مديريت دانش در سازمان

                12.      پرسشنامه ارزيابي سازمان يادگيرنده (مميزي يادگيري)

                 13.      پرسشنامه ارزيابي شرکت توليدي داخلي از نظر منابع

                14.      پرسشنامه ارزيابي عملکرد تيم

                 15.     پرسشنامه ارزيابي عملکرد درون گروهي

                16.     پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازماني   به زبان انگليسي

                 17.     پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازماني دنيسون

                18.     پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازماني هافستد

                 19.     پرسشنامه ارزيابي کارايي مديريت

                20.     پرسشنامه ارزيابي مدرسه ابتدايي از نظر دانش آموز دبستان

                 21.     پرسشنامه ارزيابي مديريت ارزش

                22.     پرسشنامه ارزيابي مديريت کيفيت فراگير

                 23.     پرسشنامه ارزيابي مهارتهاي مطالعه

                24.     پرسشنامه ارزيابي ميزان تعارض در سازمان

                 25.     پرسشنامه ارزيابي ميزان توانمند سازي کارکنان

                26.     پرسشنامه ارزيابي نظام توليد بر اساس معيارهاي کلاس جهاني

                 27.     پرسشنامه ارزيابي نگرش به کسب و کار در دانشجويان

                28.     پرسشنامه ارزيابي هوش سازماني

                 29.     پرسشنامه آزمون عملکرد

                30.     پرسشنامه استرس

                 31.     پرسشنامه استفاده هيات علمي از شاخص هاي روابط انساني

                32.     پرسشنامه استقلال عمل تيم

                 33.     پرسشنامه اضطراب

                34.     پرسشنامه آمادگي رهبري کسب و کار جديد

                 35.     پرسشنامه امکان سنجي سازمان يادگيرنده

                36.     پرسشنامه امکان سنجي مديريت دانش در سازمان

                 37.     پرسشنامه انگيزش شغلي

                38.     پرسشنامه انگيزه دانش آموزان

                 39.     پرسشنامه انگيزه مطالعه و انگيزه خواندن

                40.     پرسشنامه انگيزه هرزبرگ

                 41.     پرسشنامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني با انگيزش شغلي

                42.     پرسشنامه بررسي روايي پرسشنامه تحقيق

                 43.     پرسشنامه بررسي کار تيمي

                44.     پرسشنامه بررسي نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد در سازمان

                 45.     پرسشنامه بررسي وضع مديريت موجود و مقايسه با وضع مطلوب

                46.     پرسشنامه بهره وري فرد

                 47.     پرسشنامه بهره وري منابع انساني سازمان

                48.     پرسشنامه ترک شغل

                 49.     پرسشنامه تست مرکز کنترل

               50.     پرسشنامه تشخيص مديريت دانش بوکوتيز و ويليامز

                 51.     پرسشنامه تصميم گيري بارون

                52.     پرسشنامه تعهد سازماني استاندارد

                 53.     پرسشنامه تعهد سازماني آلن ماير

                54.     پرسشنامه تعهد سازماني آلن ماير

                 55.     پرسشنامه تعهد سازماني بر اساس مدل الن و ماير

                56.     پرسشنامه تعهد سازماني پورتر

                 57.     پرسشنامه تعهد شغلي بلاو

                58.     پرسشنامه تعيين اعتبار مدل پيشنهادي براي يک نظريه

                 59.     پرسشنامه تعيين اعتبار مدل تحقيق

                60.     پرسشنامه تعيين فاصله سازمان با مديريت دانش

                 61.     پرسشنامه تغيير فرهنگ سازماني  4

                62.     پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي

                 63.     پرسشنامه توانمند سازي کارکنان

                64.     پرسشنامه توسعه کارآفريني

                 65.     پرسشنامه جو سازماني

                66.     پرسشنامه جو سازماني مدرسه

                 67.     پرسشنامه چابکي

                68.     پرسشنامه چند عاملي رهبري

                 69.     پرسشنامه خشنودي از شغل

                70.     پرسشنامه خلاقيت

                 71.     پرسشنامه خلاقيت سنج

                72.     پرسشنامه خودارزيابي بلانچ و مرينو

                 73.     پرسشنامه دانش بودجه و کسب وکار- دبستاني ها

                74.     پرسشنامه رابطه سبک رهبري و بهره وري

                 75.     پرسشنامه رضايت زناشويي و ازدواج

                76.     پرسشنامه رضايت شغلي

                 77.     پرسشنامه رضايت شغلي بري فيلد و روث

                78.     پرسشنامه رضايت شغلي پرسشنامه به زبان انگليسي

                 79.     پرسشنامه رضايت مندي شغلي معروف به تعهد سازماني

                80.     پرسشنامه رضايتمندي شغلي

                 81.     پرسشنامه رفتار اخلاقي در سازمان

                82.     پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني پادساکف و همکاران

                 83.     پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر

                84.     پرسشنامه رهبري تحول

                 85.     پرسشنامه رهبري تحول برنز

                86.     پرسشنامه رهبري توانمند سازي

                 87.     پرسشنامه روابط انساني

                88.     پرسشنامه روابط ميان تيمي

                 89.     پرسشنامه زمينه هاي استقرار نظام پيشنهادات

                90.     پرسشنامه سازمان يادگيرنده آموزش و پرورش

                 91.     پرسشنامه سازمان يادگيرنده مدل سنگه 1

                92.     پرسشنامه سازمان يادگيرنده مدل سنگه 2

                 93.     پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ و واگنر

                94.     پرسشنامه سبک رهبري

                 95.     پرسشنامه سبک رهبري تحولي آموزشي مديران مدارس

                96.     پرسشنامه سبک رهبري فيدلر الگوي اقتضايي

                 97.     پرسشنامه سبک مديريت

                98.     پرسشنامه سلامت رواني

                 99.     پرسشنامه سلامت سازماني

                100.  پرسشنامه سلامت سازماني الگوي 7 بعدي هوي و فيلدمن پارسونز

                 101.  پرسشنامه سلامت سازماني مدرسه

               102.  پرسشنامه ابعاد فرهنگي ( هافستد)

                 103.  پرسشنامه اثربخشي دوره کارآموزي و آموزش ضمن خدمت

                104.  پرسشنامه استرس

                 105.  پرسشنامه انگيزه مديريت

                106.  پرسشنامه تضاد

                 107.  پرسشنامه تعارض

                108.  پرسشنامه توان واکنشي تيم

                 109.  پرسشنامه جو سازماني

                110.  پرسشنامه چابکي

                 111.  پرسشنامه خلاقيت

                112.  پرسشنامه رضايت شغلي

                 113.  پرسشنامه رضايت مشتريان داخلي

                114.  پرسشنامه رفتار شهروند سازماني

                 115.  پرسشنامه سبک رهبري تحولي

                116.  پرسشنامه سنجش عملکرد

                 117.  پرسشنامه مديريت دانش سازماني

                118.  پرسشنامه مديريت کيفيت فراگير

                 119.  پرسشنامه ميزان تعهد سازماني 2

                120.  پرسشنامه نگرش به آسيبهاي اجتماعي

                 121.  پرسشنامه نيازهاي حرفه اي معلمان تازه ورود

                122.  پرسشنامه شاخص هاي انتخاب مديران

                 123.  پرسشنامه شناخت سازمان

                124.  پرسشنامه عدالت سازماني

                 125.  پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن

                126.  پرسشنامه عملکرد تيم

                 127.  پرسشنامه عملکرد شغلي پاترسون

                128.  پرسشنامه عوامل سازماني

                 129.  پرسشنامه فرهنگ سازماني - کامرون و کوئين

                130.  پرسشنامه فرهنگ سازماني1    هافستد

                 131.  پرسشنامه فرهنگ سازماني2   دنيسون

                132.  پرسشنامه کارافريني

                 133.  پرسشنامه کارآفريني

                134.  پرسشنامه مديريت ارزش

                 135.  پرسشنامه مديريت تضاد 1

                136.  پرسشنامه مديريت تعارض  پوتنام ، ويلسون

                 137.  پرسشنامه مديريت دانش 5 عاملي نسبيت تيوانا بارني

                138.  پرسشنامه مديريت دانش 8 مولفه 55 سئوال

                 139.  پرسشنامه مديريت دانش بر اساس مدل تحليلي (5 مولفه )

                140.  پرسشنامه مديريت دانش در ادارات دولتي

                 141.  پرسشنامه مديريت دانش در آموزش و پرورش

                142.  پرسشنامه مديريت دانش در بانک ها

                 143.  پرسشنامه مديريت دانش در سازمان ها

                144.  پرسشنامه مديريت دانش در شرکتهاي توليدي و صنعتي

                 145.  پرسشنامه مديريت دانش مدل 3 عاملي جانسون

                146.  پرسشنامه مديريت دانش مشتري

                 147.  پرسشنامه مديريت دانش مولتي مدل برگرفته از چهار نظريه داونپورت هانگ تيوانا کريس

                148.  پرسشنامه مهارت مديران

                 149.  پرسشنامه مهارت مذاکره

                150.  پرسشنامه مهارت هاي مديران

                 151.  پرسشنامه مهندسی ارزش

                152.  پرسشنامه موانع کارافريني

                 153.  پرسشنامه نگرش به تغيير

                154.  پرسشنامه نگرش هاي فرهنگي هافستد

                 155.  پرسشنامه نوآوري تيم

                156.  پرسشنامه نوآوري شغلي

               161.  پرسشنامه يادگيري سازماني 2

                162.  پرسشنامه يادگيري سازماني مدل سنگه

                 163.  مدل پايه هاي ساختمان 8 ستوني از نظريه پردازان امريکايي پرابست راب رامهارت

  164.                  پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیکgodarzi.2012@yahoo.com

godarzi{dot}2012@yahoo.com

 

1. پرسشنامه موانع پیاده سازی سیستم مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری ECRM

2. پرسشنامه مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM و بهره وری productivity

3. پرسشنامه قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی foreign investment

4. پرسشنامه ارزیابی استراتژی های بازاریابی Evaluation of Marketing Strategies

5. پرسشنامه اخلاق حرفه ای در سازمان

6. پرسشنامه های مدیریت دانش knowledge management

7. پرسشنامه های مدیریت برند (نام تجاری ـ مارک تجاری) و استراتژی branding

8. پرسشنامه استراتژی نفوذ در بازار Market penetrating

9. پرسشنامه های هوش هیجانی emotional intelligence

10. پرسشنامه استراتژی های خرید سازمانی organizational purchase

11. پرسشنامه های کارآفرینی entrepreneurship

12. پرسشنامه استراتژی های قیمت گذاری pricing strategies

13. پرسشنامه سیستم نگهداری و تعمیرات

14. پرسشنامه استقرار سیستم های اطلاعاتی MIS & E-commerce Questionarie

15. پرسشنامه بازاریابی رابطه ای relationship marketing

16. پرسشنامه عوامل استقرار دورکاری (تله ورکینگ) teleworking

17. ماتریس بر مبنای مدل تصمیم گیری «تحليل سلسله مراتبي»

18. پرسشنامه شناسائی مسائل استراتژیک سازمانهای پروژه محور

19. پرسشنامه مزیت رقابتی

20. پرسشنامه تصویر ذهنی مصرف کنندگان

21. پرسشنامه پرسشنامه مهارت های شهروندی

22. پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش صادرات

23. پرسشنامه تبیین مدل وارزیابی ارزش ویژه نام تجاری در تعامل با عملکرد مشتری

24. پرسشنامه بانکداری الکترونیک

25. پرسشنامه آموزش ضمن خدمت

26. پرسشنامه هوش تجاری Business intelligence Questionarie

27. پرسشنامه شیوه مصرف

28. پرسشنامه مزایای بکارگیری فناوری RFID

29. پرسشنامه خرید اینترنتی

30. پرسشنامه عوامل موثر بر فساد اداری

31. پرسشنامه بررسي رابطه ابعاد کیفیت خدمات بر رضايت مشتريان 

32. پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین SCM

33. پرسشنامه عملکرد مالی

34. پرسشنامه تامین نیروی انسانی

35. پرسشنامه بکارگیری نیروهای پاره وقت سازمانی

36. پرسشنامه شهر الکترونیک

37. پرسشنامه ارائه راهکارهای بازاریابی

38. پرسشنامه تفکر استراتژیک Strategic Thinking Questionarie

39. پرسشنامه نقش سیاست های قیمت گذاری

40. پرسشنامه نظام پیشنهاد ها Suggestion system Questionarie

41. پرسشنامه امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی Virtial eduaction –Questionarie

42. پرسشنامه بهره وری سازمان های فرهنگی

43. پرسشنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO

44. پرسشنامه تغییر در اولویتهای استراتژی

45. پرسشنامه نقش سیاست های قیمت گذاری در تدوین استراتژی های بازاریابی

46. پرسشنامه پذیرش تجارت الکترونیک

47. پرسشنامه توانمندی مدیران

48. پرسشنامه کار تیمی

49. پرسشنامه دولت الکترونیک

50. پرسشنامه چابکی سازمان

51. پرسشنامه خدمات فنی مهندسی

52. پرسشنامه تصمیم خرید مشتریان

53. پرسشنامه استقرار مديريت دانش

54. پرسشنامه ایجاد مارک تجاری قدرتمند

55. پرسشنامه قیمت دهی و قمیت گذاری

56. پرسشنامه تاثير فنون آموزش  بر بهبود بهره وري

57. پرسشنامه نیروهای رقابتی پورتر

58. پرسشنامه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی

59. پرسشنامه ارتباطات سازمانی و رضایتمندی کارکنان

60. پرسشنامه عدالت سازمانی

61. پرسشنامه فناوری اطلاعات

62. مدیریت دانش و منابع انسانی

63. پرسشنامه خصوصی سازی

64. پرسشنامه اولویت های صنعتی صنایع کوچک و متوسط

65. پرسشنامه هدایت کارآفرینان

66. پرسشنامه ارزیابی عملکرد

67. موانع فرهنگی شهرداری الکترونیک

68. ماتریس  WTO

69. پرسشنامه سرریزی های دانش

70. تمایل به خرید مشتری

71. پرسشنامه رقابت در عرصه خودرو

72. رابطه سرمایه اجتماعی و استراتژی های کیفیت زندگی

73. تاثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد

74. پرسشنامه رضایت شغلی و سازمانی

75. پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM

76. پرسشنامه بازاریابی اجتماعی social marketing

77. پرسشنامه کانال های توزیع distribution channel 

78. پرسشنامه بررسی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن BSC

79. پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

80. پرسشنامه مدل کانو (رضایت مشتری)

81. پرسشنامه توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

82. پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM

83. پرسشنامه مهارت مدیران

84. پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

85. پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

86. پرسشنامه مهارت های مذاکره

87. پرسشنامه شناخت سازمانی

88. پرسشنامه پیشرفته کارآفرینی

89. پرسشنامه موفقيت/ ارتقاء

90. پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

91. پرسشنامه بهره وری سازمانی

92. پرسشنامه مدیریت تضاد

93. پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

94. پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت

 95. پرسشنامه هوش هیجانی و تعارض سازمانی

96. پرسشنامه عوامل موثر بر اجرای برنامه‌های استراتژیک


مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه
دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه-

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ عمومی به روش فازی. پرسشنامه ارزیابی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران
دانلود پرسشنامه

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - دانلود پرسشنامه - بانک جامع نمونه سوالات پیام نور.مشاوره
دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس Database-Scale-Questionnaire-Inventory

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس Database-Scale-Questionnaire
دانلود پرسشنامه مدیریتی، پرسشنامه آماده :دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه

1. پرسشنامه موانع پیاده سازی سیستم مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری ecrm. 2. پرسشنامه مدل بنیاد
پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی
دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد

پرسشنامه و آزمون - دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد - دانلود بهترین پرسشنامه ها همراه
برچسب :