پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه

برای دریافت پرسشنامه ها لطفا ایمیل یا پیامک بزنید

godarzi.2012@gmail.com

godarzi{dot}2012@yahoo.com

پرسشنامه

1.       پرسشنامه تعیین سبک رهبری توزیعی مدیران
2.       پرسشنامه سنجش رضایت شغلی کارکنان
3.       پرسشنامه سنجش تعهد سازمانی کارکنان
4.       پرسشنامه سنجش استرس شغلی کارکنان
5.       پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان
6.       پرسشنامه سنجش رضایت بیماران از خدمات بیمارستان
7.       پرسشنامه تعیین آگاهی از منشور حقوق بیمار در بیمارستان
8.       پرسشنامه میزان اجرای منشور حقوق بیمار در بیمارستان
9.       پرسشنامه میزان بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
10.    پرسشنامه میزان موانع اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
11.    پرسشنامه میزان بکارگیری حاکمیت بالینی در بیمارستان
12.    پرسشنامه میزان موانع اجرای موفقیت آمیز حاکمیت بالینی در بیمارستان
13.    پرسشنامه میزان اجرای نظام آراستگی (۵ اس) در محیط کار
14.    پرسشنامه ارزیابی وضعیت بهداشت سازمان
15.    پرسشنامه  ارزیابی وضعیت ایمنی سازمان
16.    پرسشنامه ارزیابی میزان آمادگی سازمان برای مقابله با بلایا و حوادث
17.    پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی
18.    پرسشنامه سنجش جو سازمانی
19.    پرسشنامه سنجش میزان توانایی سازمان در جذب دانش و تکنولوژِی
20.    پرسشنامه تعیین بلوغ سازمانی کارکنان
21.    پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات سازمان
22.    پرسشنامه تعیین میزان رضایت مشتریان
23.    پرسشنامه تعیین وفاداری مشتریان
24.    پرسشنامه تعیین بهره وری نیروی انسانی
25.    پرسشنامه تعیین سطح تبعيض اجتماعي
26.    پرسشنامه سنجش پرخاشگری
27.    پرسشنامه سنجش سلامت روان
28.    پرسشنامه سنجش خلاقیت و نوآوری
29.    پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت فردی
30.    پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت سازمانی
31.    پرسشنامه تعیین موانع شخصی خلاقیت
32.    پرسشنامه تعیین موانع سازمانی خلاقیت
33.    پرسشنامه سنجش کارآفرینی
34.    پرسشنامه سنجش سلامت عمومی
35.    پرسشنامه تعیین شخصیت
36.    پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی
37.    پرسشنامه سنجش افسردگی
38.    پرسشنامه تعیین سطح تفکر
39.    پرسشنامه روش مقابله با مشکلات
40.    پرسشنامه روش مقابله با استرس
41.    پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی
42.    پرسشنامه  تعیین ساختار سازمانی
43.    پرسشنامه طراحی شغل
44.    پرسشنامه  تعیین میزان مشارکت کارکنان
45.    پرسشنامه تعیین میزان پذیرش تغییر در کارکنان
46.    پرسشنامه تعیین  میزان روحیه کارگروهی در کارکنان سازمان
47.    پرسشنامه تعیین  میزان اثربخشی کار گروهی در سازمان
48.    پرسشنامه شناخت سازمان
49.    پرسشنامه شناخت مهارتهای مدیران اثربخش
50.    پرسشنامه ارزیابی مسیر شغلی کارکنان
51.    پرسشنامه تعیین ابعاد موفقیت سازمانی
52.    پرسشنامه سنجش موفقیت شغلی
53.    پرسشنامه تعیین توان حل مساله
54.    پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد
55.    پرسشنامه خویشتن شناسی
56.    پرسشنامه شناسایی ارتباطات
57.    پرسشنامه روابط متقابل شخصی
58.    پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
59.    پرسشنامه سلسله مراتب نیازها
60.    پرسشنامه انتظار از شغل
61.    پرسشنامه هدف گذاری
62.    پرسشنامه سنجش قدرت سازمانی
63.    پرسشنامه رفتارهای سیاسی
64.    پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد
65.    پرسشنامه مدیریت زمان
66.    پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی
67.    پرسشنامه تعیین تعارض سازمانی
68.    پرسشنامه تضاد شغل
69.    پرسشنامه حل تضاد
70.    پرسشنامه مهارتهای مذاکره

 دانلود پرسشنامه عملکرد پژوهشی

دانلود پرسشنامه نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در پژوهش

دانلود پرسشنامه آموزش الکترو نیک و برنامه درسی

دانلود پرسشنامه جهت گیری برنامه درسی معلمان و اساتید

دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی

دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس

دانلود پرسشنامه کیفیت آموزش و تدریس استاد

دانلود پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی

دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال) و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه پیوند با مدرسه-دانش آموزان ابتدائی

دانلود پرسشنامه تمایل معلمان به مشارکت

دانلود پرسشنامه میزان محبوبیت معلمان دربین دانش آموزان

دانلود پرسشنامه میزان آگاهی مربیان ازحواس کودکان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

دانلود پرسشنامه شادی آکسفورد

دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن  و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عزت نفس هارتر

دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

دانلود پرسشنامه جلسات دونفری موثر-موریس 1994

دانلود پرسشنامه جلسات توجیهی تیمی موثر-موریس 1994

دانلود پرسشنامه الگوهای نادرست در اداره جلسات

دانلود پرسشنامه ارزیابی کلیت شخصیت افراد شرکت کننده در جلسات

دانلود پرسشنامه مدیریت کردن جلسات یا تسهیل کردن

دانلود پرسشنامه جو سازمان 8 مولفه ای با 32 گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمان و تفسیر آن- ساسمن و دیپ

دانلود پرسشنامه جو سازماني نوآورانه

دانلود پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه

دانلود پرسشنامه بررسی جو کارکنان- باز پاسخ و کیفی-1992

دانلود پرسشنامه اعتماد متقابل کارکنان و مدیر-شولمن 1998و مایرز1991

دانلود پرسشنامه نحوه ارائه بازخورد- بوتال 1997

دانلود پرسشنامه سنجش پيچيدگي در سازمان و مولفه های آن-رابینز

دانلود پرسشنامه سنجش رسميت در سازمان و مولفه های آن-رابینز

دانلود پرسشنامه سنجش رسميت در سازمان و مولفه های آن-هیگ و آیکن

دانلود پرسشنامه تمرکز در سازمان و تفسیر آن

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو

دانلود پرسشنامه ارزیابی مسیر ترقی و تفسیر آن-تی جی دلانگ

دانلود پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه خودراهبري در يادگيري

دانلود پرسشنامه راهبرد های انگیزشی برای یادگیری

دانلود پرسشنامه تجربه یادگیری زبان

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده- پدلر،برگوین و بویدل 1991

دانلود پرسشنامه سبک یادگیری کلب و نمره گزاری آن

دانلود پرسشنامه مشاوره ناتوانی یادگیری -لاتین- 2006

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر

دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه ارزش و تفسیر آن- لوزیر

دانلود پرسشنامه شناخت ارزش ها و تفسیر آن- روکیچ

دانلود پرسشنامه اخلاق در پژوهش و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه معنويت سازمانی و مولفه های آن-میلیمن

دانلود پرسشنامه نگرش کارکنان به رئیس به عنوان مدیر یا رهبر-ترنر1998

دانلود پرسشنامه الگو بودن رهبر و اهل عمل بودن رهبران

دانلود پرسشنامه موانع رهبری کارآمد -1996

دانلود پرسشنامه رهبری دور اندیش و مولفه های آن-شاسکین 1995

دانلود پرسشنامه رهبری سازمان یادگیرنده و مولفه های آن-سنج 1990

دانلود پرسشنامه رهبری آزادی بخش و مولفه های آن-ترنر1998

دانلود پرسشنامه سبک رهبری(تحولی یا تبادلی) و تفسیر آن- وارنو بارک

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی سبک رهبری و تفسیر آن- باردنز و متزکاس

دانلود پرسشنامه سبک رهبری LPC (نظریه فیدلر) و تفسیر آن- فیدلر و چمرز

دانلود پرسشنامه سبک رهبري سالزمن

دانلود پرسشنامه رهبری اخلاقی

دانلود پرسشنامه رهبري معنوي فرای و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبري خدمتگزار و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه چند عاملي رهبري

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه تئوری yxو(رهبر سنتی یاجدید)-شولمن 1998

دانلود پرسشنامه سنجش روابط رهبر-پیرو و تفسیر آن- فیدلر و چمرز

دانلود پرسشنامه پیرو موثر و تفسیر آن- آر آی کلی

دانلود پرسشنامه سبک مديريت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مفروضات مديريتی و تفسیر آن-اسچرمربورن

دانلود پرسشنامه عملیات مديريت و تفسیر آن-پورتر

دانلود پرسشنامه مدیر قرن 21 و تفسیر آن

دانلود لیست ویژگی های جذب مدیر جدید- کرینسکی و وبر 1997

دانلود پرسشنامه انتظارات عملکردی از مدیران ارشد و مولفه های آن-1992

دانلود لیست وپژگی ها و عادات افراد موثر- استیفان کاوی 1989

دانلود پرسشنامه رهبری تحولی در سازمان های دولتی-متکالف 2002

دانلود پرسشنامه آشوب و شغل مدیران و تفسیر آن- وایل

دانلود پرسشنامه اشتیاق به رایانه کامپیوتر و تفسیر آن-هاینسن،گلاس،نایت

دانلود پرسشنامه نگرش اقتضائی و تفسیر آن-هلریگل،اسلوکام و وودمن

دانلود پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام (فیدلر)و تفسیر آن-آیبید

دانلود پرسشنامه سنجش ساختار کار(فیدلر) و تفسیر آن-آیبید

دانلود پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) و تفسیر آن- لاداهل وكنجر

دانلود پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

دانلود پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها(توانمند سازی)

دانلود پرسشنامه (5C)سنجش مراحل تصمیم گیری-1996

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی  و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن و مولفه های آن

 دانلود پرسشنامه ادراک از مديريت

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی

 دانلود پرسشنامه تعهد سازماني و تفسیر آن- پورتر

 دانلود پرسشنامه تعهد سازماني آلن و ماير

دانلود پرسشنامه هوشمندی مدارس

 دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

دانلود پرسشنامه ویژگی های نو آوران دانشگاهی

 دانلود پرسشنامه روحيه معلمان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه روحيه معلمان - لاتین (100 گویه ای) بنتلی و رمپل PTO

دانلود پرسشنامه افسردگی زونگ

دانلود پرسشنامهافسردگی دانشجویان USDI

دانلود پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

دانلود پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون

دانلود پرسشنامه سیاهه انگیزه ها مازلو

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیاز ها (مازلو) و تفسیر آن-جونز و فیفر

 دانلود پرسشنامه روابط متقابل شخصی FIRO-B و تفسیر آن- شوتز

دانلود پرسشنامه نیاز ها و تفسیر آن- گوردون

دانلود پرسشنامه انتظار از شغل (هرزبرگ) و تفسیر آن- لازیر

دانلود پرسشنامه نیاز (مک کللند) و تفسیر آن- استیرز و پورتر

دانلود پرسشنامه نیازهای ERGو تفسیر آن-آلدرفر

دانلود پرسشنامه انتظار و تفسیر آن- هاکمن،لالر و پورتر

دانلود پرسشنامه هدفگذاری و تفسیر آن- لورنزی

دانلود پرسشنامه سنجش انگيزه مديريت و تفسیر آن- ماینر و اسمیت

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

 دانلود پرسشنامه عملکرد شغلي پاترسون

 دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگي شغلي (ساعتچی و هومن)

 دانلود پرسشنامه فرسودگي شغلي مزلاچ

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی

دانلود پرسشنامه مدیریت تغییر موفقیت آمیز

 دانلود پرسشنامه نگرش به تغيير سازماني

دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل و تفسیر آن-مارتین پاتچن

دانلود پرسشنامه منابع قدرت سیاسی

دانلود پرسشنامه اتلاف وقت-تال و وارن 1997

 دانلود پرسشنامه و فرم ارزيابي مدرسه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه بهسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه رویکرد بهسازی کارکنان-براون و سومرلاد1992

دانلود پرسشنامه مربی گری موثر-انجمن صنعتی1996

دانلود پرسشنامه مهارت های مربی گری موثر-انجمن صنعتی1996

دانلود پرسشنامه تفویض اختیار موثر- انجمن صنعتی1996

دانلود پرسشنامه تنوع در سازمان- کاندولا و فولرتون1998

دانلود پرسشنامه ارزیابی انتظارات تنوع در سازمان-اشنایدر 2001

دانلود پرسشنامه برابری در سازمان-اشنایدر 2001

دانلود پرسشنامه مصاحبه موثر

دانلود پرسشنامه درک فرهنگ سازمان-پاسخ باز -کیفی

دانلود پرسشنامه امتیاز دهی شاخص های فرهنگ سازمان-کامرون و کوئین

دانلود پرسشنامه حساسیت فرهنگی در برنامه درسی اجراشده

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی و تفسیر آن- کارل هیموئیتز

دانلود پرسشنامه فرهنگ کلاس و تفسیر آن- رابینز

دانلود پرسشنامه نگرش های فرهنگي هافستد و تفسیر آن-دورفمن

 دانلود پرسشنامه مطالعات ميان فرهنگي هافستد

دانلود پرسشنامه درک فرهنگ سازمان-پاسخ باز -کیفی

دانلود پرسشنامه امتیاز دهی شاخص های فرهنگ سازمان-کامرون و کوئین

دانلود پرسشنامه ارزیابی سازمان به عنوان یک کارفرما-بارو و داونپورت 2002

دانلود پرسشنامه توسعه فضای انگیزشی- بارو و داونپورت 2002

 دانلود پرسشنامه اندازه گيري نگرش کارکنان به سازمان

دانلود پرسشنامه سنجش نظام مدیریت استعداد سازمان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت و تفسیر آن- فیفر

دانلود پرسشنامه خلاقیت

دانلود پرسشنامه خلاقیت 40 سوالی

دانلود پرسشنامه خلاقیت 50 سوالی و نمره گذاری آن- رندسیپ

دانلود پرسشنامه خلاقیت 60 سوالی

دانلود پرسشنامه خود سنجی خلاقیت (لاتین)

دانلود پرسشنامه خلاقیت شغلی (جزنی)

دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوري شغلي و نمره گذاری آن-مارتین پاتچن

 دانلود پرسشنامه نوآوري سازماني (مدرسه)

دانلود پرسشنامه ارزیابی تریز (TRIZ)

دانلود پرسشنامه پذیرش اجتماعی

دانلود پرسشنامه نوشخوار فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی

دانلود پرسشنامه سازگاری بل

دانلود پرسشنامه خلق و خوی [اجتماعی]

دانلود پرسشنامه تایید خویشتن اسپنسر ، ای ، راتوس

دانلود پرسشنامه تعیین هویت ، رایان و دیگران (1993) و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه بحران هویت و اجزای آن

دانلود پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS

دانلود پرسشنامه خود – کار آمدی کودکان لد و ویلر

دانلود پرسشنامه خود اثربخشی- شرر و همکاران

دانلود پرسشنامه خود گسستگی

دانلود پرسشنامه خود شکوفایی

دانلود پرسشنامه خود آشکار سازی بزرگسال 47 ماده

دانلود پرسشنامهخود پنداره کودکان پیرز - هریس

دانلود پرسشنامه خود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت

دانلود پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن

دانلود پرسشنامه منبع کنترل

دانلود پرسشنامه برتری نیمکره های مخ واگنر و ولز

دانلود پرسشنامه هوش معنوی مولفه ها و نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه هوش هيجاني

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی 9 گویه ای و امتیاز بندی- دان 2001

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار آن

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 1

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگي 2

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

دانلود پرسشنامه مديريت کيفيت فراگيرTQM و مولفه های آن-کیفیت فدرال

دانلود پرسشنامه کيفيت زندگي

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- والتون و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه شیوه زندگی- لوگان

دانلود پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي مولفه های آن

دانلود پرسشنامه باورهای شخصی-الیس

دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه اهداف هوشمندانه SMART

دانلود پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ

دانلود پرسشنامه رفتار منطقی-شرکی و وایتمن

دانلود پرسشنامه روش های کنار آمدن-لازاروس

دانلود پرسشنامه قاطعیت-گمنریل و ریکی

دانلود پرسشنامه وسواس فکری-گیب و همکاران

دانلود پرسشنامه سخت کوشی- بارتون

دانلود پرسشنامه موفقيت و ارتقا و تفسیر آن-رادسیپ

دانلود پرسشنامه ابعاد موفقیت و تفسیر آن-پارکر و کاز مایر

دانلود پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت « پدیده غلط انداز»

دانلود پرسشنامه مهارت هاي مديران موثر و تفسیر آن-کامرون و وتن

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی و تفسیر آن-بارتون

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات و تفسیر آن-سوسمان و کریونوس

دانلود پرسشنامه شنود موثر و تفسیر آن-گلن و پود

دانلود پرسشنامه ارزيابي ابعاد سازماني و تفسیر آن-ساشکین و موریس

دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ و تفسیر آن-پریزیوزی

دانلود پرسشنامه شناخت شغل JCM و تفسیر آن- جان واگنر

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به تیم یا گروه-مادیکس1998 و فراسر1993

دانلود پرسشنامه نقش مربی بر عملکرد تیم

دانلود پرسشنامه ارزیابی پیشرفت تیم-ترنر1998 و فریزر1993

دانلود پرسشنامه شناخت تیم کاری و تفسیر آن- جک گیب

دانلود پرسشنامه بهبود تیم و تفسیر آن- هلریگل

دانلود پرسشنامه کارگروهی و تفسیر آن- ایوانز و جارویس

دانلود پرسشنامه اثربخشی گروهی و تفسیر آن- فریدمن

دانلود پرسشنامه فراشناختی

دانلود پرسشنامه نام تجاری(برند)

دانلود پرسشنامه احوال شخصی وود و ورث

دانلود پرسشنامه شناخت شخصیت و تفسیر آن-باس، والنزی و الدریج

دانلود پرسشنامه شخصیت و تفسیر آن-دوبرین

دانلود پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل

دانلود پرسشنامه شخصیت مینه سوتا فرم بلند

دانلود پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

دانلود پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B

دانلود پرسشنامه شخصیت خود شیفته

دانلود پرسشنامه شخصیت سازمان

دانلود پرسشنامه حل مساله و تفسیر آن-هلریگل، اسلوکوم و وودمن

دانلود پرسشنامه توانایی شهودی و تفسیر آن-آگور

دانلود پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد و تفسیر آن-جولیان راتر

دانلود پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی و تفسیر آن-برگر

دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی و تفسیر آن-وتن و کامرون

دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان

دانلود پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان ایرانی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی و مولفه های آن-دیز

دانلود پرسشنامه سنجش کارآفرینی و تفسیر آن-اسکاربروف و زیمرر

دانلود پرسشنامه کارآفرینی و تفسیر آن-رابینز

دانلود پرسشنامه مهارت هاي مذاکره و تفسیر آن- پیره

دانلود پرسشنامه بهره وري

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان(بهره وری روزانه)و تفسیر آن-اسمیت و ریلی

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان و تفسیر آن-کوئین

دانلود پرسشنامه مدیریت بحران

دانلود پرسشنامه مديريت تضاد

دانلود پرسشنامه تضاد شغل و تفسیر آن-دوبرین

دانلود پرسشنامه حل تضاد و تفسیر آن-ساسمن و دیپ

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد و تفسیر آن-رابینز

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی1

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه خطرات ناشی از مدیریت تضاد-توماس و کیلمن1974

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه کيفيت آموزش استاد

دانلود پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث 20 ماده

دانلود پرسشنامه ارزيابي نظام پيشنهادات

دانلود پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد و تفسیر آن- رابرت کوئین

دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد (مالکوم بالدریج)

دانلود پرسشنامه سنجش ارزیابی عملکرد از مدیریت عملکردآرمستراگ2000

دانلود پرسشنامه پیشرفت عملکرد- اگان 1995

دانلود پرسشنامه سنجش مدیریت عملکرد کارآمد-باکینگهام و کافمن2001

دانلود پرسشنامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت- لاتین- 35 گویه ای

دانلود پرسشنامه ارزشیابی تدریس-التون و پارتینگتون 1993

دانلود پرسشنامه ارزشیابی سالانه گروه های آموزشی تابع

دانلود پرسشنامه خود ارزشیابی کارکنان

دانلود پرسشنامه شایستگی مدیر با متد 360 درجه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه نگرش به سبک تدريس

دانلود پرسشنامه نگرش به فلسفه تعليم و تربيت

دانلود پرسشنامه هدایت حرفه ای کارکنان آموزشی- 1992

دانلود پرسشنامه رشد حرفه ای

دانلود پرسشنامه شایستگی حرفه ای

دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه اي و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان و تفسیر آن-لوزیر

دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده

دانلود پرسشنامه نگرش دینی

دانلود پرسشنامه گرایش سلطه گری

دانلود پرسشنامه فاصله قدرت مولفه های آن

دانلود پرسشنامه نفوذ(اعمال قدرت) و تفسیر آن-سوسمان و دیپ

دانلود پرسشنامه قدرت حرفه ای و تفسیر آن-آیونسویچ و ماتسون

دانلود پرسشنامه سنجش قدرت مداری و تفسیر آن-کریستی و جیس

دانلود پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران و تفسیر آن-متز و تود

دانلود پرسشنامه سیاسی بودن سازمان و تفسیر آن-فرایز و کاکمار

دانلود پرسشنامه رفتار های سیاسی و تفسیر آن- دوبرین

دانلود پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد و تفسیر آن- بایرنز

دانلود پرسشنامه توانمند سازي

دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران

دانلود پرسشنامه اعتماد سازمانی نیهان و مارلو (1997)

دانلود پرسشنامه اعتماد بین شخصی – مردان

دانلود پرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی – زنان

دانلود پرسشنامه آزمون کلمات فراخوان یونگ

دانلود پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه الگوهای رفتاری (ناشکیبایی، درگیری شغلی و سخت کوشی) و تفسیر آن-ایوانسویچ و ماتسون

دانلود پرسشنامه استرس و تفسیر آن- الیوت

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی استرس و تفسیر آن- اورلی و گیردانو

دانلود پرسشنامه استرس و تفسیر آن- ویلیام دایر

دانلود پرسشنامه ارزیابی استرس در شغل و تفسیر آن- هلریگل و اسلوکام

دانلود پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

دانلود پرسشنامه استرس هولمز راهه/ ارزیابی دگرگونی های زندگی

دانلود پرسشنامه تاثیر استرس و مراحل آن- میلر 1994

دانلود پرسشنامه آسیب پذیری در برابر استرس- تال و وارن 1997

دانلود پرسشنامه اضطراب و نمره گذاری آن

 دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

دانلود پرسشنامه اضطراب مدرسه

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

دانلود پرسشنامه پرخاشگری AGQ

دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه انسجام خانوادگی

دانلود پرسشنامه کفایت اجتماعی

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

دانلود پرسشنامه خود کارآمدی درسی جینگ و مورگان(1999) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه رابطه معلم و شاگردی مورای و زوویچ (2010) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه رابطه ولی و فرزندی مادر

دانلود پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین

دانلود پرسشنامه ابعاد مشارکت والدین و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عوامل مرتبط با خشونت در خانواده

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی- استیفن رابینز و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی در محیط کار و تفسیر آن- مارتین جی کانون

دانلود پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ

دانلود پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_والاس و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی کلبرگ

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی هوی وتارتر-1991 و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

دانلود پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)

دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد بلاياي طبيعی

دانلود پرسشنامه بیش فعالی کودک مانز و کارنز (والدین و معلمان)

دانلود پرسشنامه باور های دنیای عادلانه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه دلبستگی مکان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه جامعه پذیری و تفسیر آن- رالف کتز

دانلود پرسشنامه تاب آوری سازمانی

دانلود پرسشنامه سنجش اهمال کاری سازمانی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل(ترک خدمت) و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه طراحی سازمان و تفسیر آن-ویگا و یانوزاس

دانلود پرسشنامه طراحی شغل و تفسیر آن-ایوانسویچ و ماتسون

دانلود پرسشنامه غنی سازی شغل و تفسیر آن-ریف و تاینل

دانلود پرسشنامه سنجش بروکرات مداری و تفسیر آن-دوبرین

 دانلود مجموعه آزمون های حوزه روانشناسی و روانسنجی

 پرسشنامه بلوغ سازمانی
پرسشنامه میزان اجرای منشور حقوق بیمار در بیمارستان
پرسشنامه سنجش ميزان رعايت حقوق بيمار در بیمارستان دارای 41 سوالمی باشد.
سنجش میران رضایت کارکنان از سازمان و  شغل آنها
  پرسشنامه استرس شغلی کارکنان
پرسشنامه ارزیابی وضعيت ايمني بيمارستان
پرسشنامه ارزیابی وضعیت بهداشت بیمارستان
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کارکنان
سنجش میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان
پرسنامه تعهد سازمانی کارکنان
پرسشنامه تعیین سبک رهبری مدیران
 پرسشنامه تعیین میزان بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
 پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کارکنان


مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه
دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه-

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ عمومی به روش فازی. پرسشنامه ارزیابی تاثیر فرهنگ عمومی بر ورود ایران
دانلود پرسشنامه

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - دانلود پرسشنامه - بانک جامع نمونه سوالات پیام نور.مشاوره
دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس Database-Scale-Questionnaire-Inventory

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - دانلود رایگان پرسشنامه، آزمون و مقیاس Database-Scale-Questionnaire
دانلود پرسشنامه مدیریتی، پرسشنامه آماده :دانلود پرسشنامه - دانلود رایگان پرسشنامه- دانلود پرسشنامه

1. پرسشنامه موانع پیاده سازی سیستم مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری ecrm. 2. پرسشنامه مدل بنیاد
پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه - پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی
دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد

پرسشنامه و آزمون - دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد - دانلود بهترین پرسشنامه ها همراه
برچسب :