3097 گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

 


گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی (صنعت و معدن) در 45 صفحه بهمراه فهرست مطالب. دارای چارت سازمانی و همراه با شرح کامل قسمت های اداری و توضیح کارایی هر کدام از قسمت ها.

چکیده: سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طورآگاهانه هماهنگ شده ودارای حدودثغورنسبتاًمشخصی بوده وبرای تحقق هدف یااهدافی ،براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند،تعریف ذکرشده ،بنظرمطول می آید،پس اجازه دهید،آنرابه قسمتهایی که بهم مرتبط اندتقسیم نمودوهرکدام راجداگانه تشریح نمائیم. عبارت به صورت آگاهانه هماهنگ شده دلالت برمدیریت دارد.پدیده اجتماعی ،دال براین معناست که سازمان ازافراد یاگروههایی که باهم درتعاملند،تشکیل شده است .الگوهای تعاملی که افرادداخل سازمان ازآن تبعیت می کنند،تصادفی بوجودنیامده ،بلکه درخصوص آنها قبلاًاندیشیده شده است .ازاینروچون سازمانهاپدیده های اجتماعی اند،لذاالگوهای تعاملی اعضاءآنها بایستی موزون وهماهنگ باشندتاابهام وسردرگمی حداقل گرددودرنتیجه اطمینان حاصل شودکه وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرندنتیجه آنکه ،تعریف ماازسازمان بطورصریحی نیازبه هماهنگی درالگوهای تعاملی بین افراد را مسلم می داند.

فهرست:

 • مقدمه
 • معرفی سازمان
 • تعریف سازمان
 • ساختارسازمانی
 • وظایف سازمان بازرگانی استان درحوزه بازرسی ونظارت
 • فرآیندگردش کاردریک گزارش واصله به سازمان
 • معرفی فعالیت ها
 • عنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد بازرسی
 • عنوان فعالیت:اموراداری وعمومی
 • عنوان فعالیت:امورمربوط به بیمه قالیبافی
 • عنوان فعالیت :امورات مربوط به اموراصناف (صدورپروانه کسب ایثارگری)
 • عنوان فعالیت:امورات مربوط به واحدبسیج اقتصادی
 • عنوان فعالیت:امورات مربوط به واحد بایگانی ودبیرخانه
 • عنوان فعالیت:امورات مربوط به تسهیلات وام
 • عنوان فعالیت :امورات مربوط به واحد رایانه (ثبت سوخت واحدهای صنفی)
 • عنوان فعالیت:کارت بازرگانی (صادرات وواردات)
 • عنوان فعالیت :اموراصناف –انجام انتخابات اتحادیه های صنفی
 • عنوان فعالیت:معاونت اداره
 • عنوان فعالیت:صدورنامه برای قالیبافان بهره مندی ازمزایای بیمه قالیبافی خانگی
 • عنوان فعالیت:صدورکارت شناسایی موقت قالیبافی
 • عنوان فعالیت:سوخت معرفی اصناف
 • عنوان فعالیت:مشارکتهای مردمی وناظران افتخاری
 • عنوان فعالیت :صدورمجوزبه شرکت های وپخش کالا
 • عنوان فعالیت:رسیدگی به شکوائیه های مردمی(ستادخبری)
 • عنوان فعالیت :راهنمایی وارائه آمارواطلاعات به دانشجویان
 • محیط سازمان وروابط (کارکنان ،رئیس ،ارباب رجوع)

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2007) قابل ویرایش تعداد صفحات: 45

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید


مطالب مشابه :


گزارش کار آموزی در شرکت بیمه

گزارش کار آموزی در شرکت بیمه. گزارش کار آموزی در شرکت بیمه برای دانشجویان مهندسی نرم افزار
گزارش کار آموزی در شرکت بیمه

گزارش کار آموزی در شرکت بیمه. گزارش کار آموزی در شرکت بیمه برای دانشجویان مهندسی نرم افزار
گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره عنوان فعالیت:امورمربوط به بیمه
گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی عنوان فعالیت:امورمربوط به بیمه
گزارش کارورزی آماده:

گزارش کار آموزی موسسه گزارش کــار شرکت تجاری پاش کار. گزارش کارآموزی بیمه
3097 گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره بازرگانی

گزارش کار آموزی رشته مدیریت در اداره عنوان فعالیت:امورمربوط به بیمه
برچسب :