نکات مهم حقوقی در معاملات خودرو


ب) معاملات وکالتی
   به‌ علت‌ معاملات‌ پياپي‌ اتومبيل‌ و به‌ منظور فرار از پرداخت‌ ماليات‌ ماليات‌ نقال‌ و انتقالات‌ در خيلي‌ از موارد فروش‌ اتومبيل‌ وکالتي‌ بوده‌ و در نتيجه‌ قرارداد خودش‌ تنظيم‌ نمي‌گردد بلکه‌ مالک‌ پس‌ اخذ قيمت‌ اتومبيل‌ به‌خريدار وکالت‌ بلاعزل‌ مي‌دهد که‌ به‌ دفترخانه‌ اسناد رسمي‌ مراجعه‌ و پس‌ از طي‌ مراحل‌ قانوني‌ سند مالکيت‌ را به‌ نام‌ خود قيد نمايد. خريدار نيز به‌ همان‌ دليل‌ که‌ گفته‌ شد از انتقال‌ قطعي‌ اتومبيل‌ به‌ غير امتناع‌ و با استناد به‌وکالت‌ خود اقدام‌ به‌ فروش‌ اتومبيل‌ مزبور مي‌نمايد. به‌ طوري‌ که‌ در برخي‌ مواقع‌ ديده‌ مي‌شود اتومبيل‌ چندين‌ بار متوالي‌ وکالتا منتقل‌ گرديده‌ است‌. هرچند اين‌ روش‌ امکان‌ نقل‌ و انتقال‌ سريع‌ و بدون‌ تشريفات‌ را به‌ طرفين‌مي‌دهد اما در برخي‌ موارد به‌ علت‌ مثلا جعلي‌ بودن‌ وکالت‌ يا عدم‌ تطبيق‌ با مشخصات‌ اتومبيل‌ و...، مشکلاتي‌ را براي‌ خريدار به‌ وجود آورده‌ و امکان‌ تنظيم‌ سند قطعي‌ به‌ نام‌ خريدار از بين‌ مي‌رود و همين‌ امر موجب‌ بروزاختلاف‌ و طرح‌ دعوي‌ و... مي‌گردد. بنابراين‌ توصيه‌ مي‌شود که‌ از خريد اتومبيل‌ به‌ صورت‌ وکالتي‌ پرهيز و اتومبيل‌ از مالک‌ اصلي‌ خريداري‌ گردد.

ج) تنظيم‌ سند رسمي‌ انتقال‌:
   هرچند اکثر نقل‌ و انتقالات‌ اتومبيل‌ از طريق‌ سند عادي‌ که‌ در بنگاه‌ها يا در خارج‌ از آن‌ جا توسط طرفين‌ تنظيم‌ گرديده‌ صورت‌ مي‌پذيرد اما جهت‌ اطمينان‌ خاطر از انتقال‌ بايستي‌ تنظيم‌ سند رسمي‌ انتقال‌ در يکي‌ از دفاترثبت‌ اسناد صورت‌ گيرد. در اين‌ خصوص‌ حتما لازم‌ نيست‌ که‌ قبل‌ از انتقال‌ رسمي‌ اتومبيل‌ قرارداد عادي‌ خريد و فروش‌ سابقا در يکي‌ از بنگاه‌هاي‌ فروش‌ اتومبيل‌ يا خارج‌ از آن‌ از سوي‌ فروشنده‌ و خريدار تنظيم‌ شده‌ باشدبلکه‌ فروشنده‌ و خريدار حتی بدون‌ آن‌ که‌ به‌ بنگاه‌ معاملات‌ مراجعه‌ نمايند نيز مي‌توانند با توافق‌ يکديگر در يکي‌ از دفترخانه‌هاي‌ اسناد رسمي‌ حاضر شوند و مبادرت‌ به‌ تنظيم‌ سند انتقال‌ نمايند. مدارک‌ لازم‌ جهت‌ انتقال‌ رسمي‌ سند مالکيت‌ اتومبيل‌ در دفترخانه‌ عبارتند از:
1- سند مالکيت‌ فروشنده‌ يا وکالت‌ نامه‌ رسمي‌ از مالک‌ خودرو
2- عدم‌ خلافي‌ اتومبيل‌ از جهت‌ شماره‌ گذاري‌ مرکزي‌، شاسي‌، پلاک‌ و...
3- فيش‌ مربوط به‌ پرداخت‌ ماليات‌ که‌ بر اساس‌ جدول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ انواع‌ خودرو دريافت‌ مي‌گردد.
4- در صورت‌ لزوم‌، استعلام‌ از آگاهي‌ جهت‌ مشخص‌ شدن‌ وضعيت‌ اتومبيل‌.


   در برخي‌ از موارد، فروشنده‌ به‌ علت‌هاي‌ مختلف‌ از حضور در دفترخانه‌ اسناد رسمي‌ امتناع‌ مي‌نمايد. در چنين‌ مواردي‌ به‌ منظور الزام‌ فروشنده‌ با حضور در دفترخانه‌ و تنظيم‌ سند رسمي‌ انتقال‌، خريدار از دفترخانه‌ مزبورگواهي‌ عدم‌ حضور فروشنده‌ را دريافت‌ مي‌نمايد. در صورتي‌ که‌ زمان‌ و مکان‌ حضور در قرارداد عادي‌ مشخص‌ نشده‌ باشد خريدار مي‌تواند از طريق‌ اظهارنامه‌اي‌ زمان‌ و دفترخانه‌ي‌ معيني‌ را مشخص‌ و از فروشنده‌ درخواست‌ نمايند که‌ در زمان‌ و مکان‌ مقرر جهت‌ تنظيم‌سند رسمي‌ انتقال‌ حضور يابد. در اين‌ مورد نيز در صورت‌ عدم‌ حضور فروشنده‌، خريدار گواهي‌ عدم‌ حضور فروشنده‌ را از دفترخانه‌ مزبور اخذ مي‌نمايد. پس‌ از آن‌ خريدار مي‌تواند به‌ دادگستري‌ محل‌ اقامت‌ فروشنده‌ يا(محل‌ وقوع‌ عقد) مراجعه‌ و دادخواستي‌ مبني‌ بر الزام‌ خوانده‌ به‌ تنظيم‌ رسمي‌ تنظيم‌ کند پس‌ از ابطال‌ تمبر هزينه‌ دادرسي‌ و ضميمه‌ نمودن‌ دلايل‌ و مدارک‌ خود آن‌ را به‌ دادگستري‌ تقديم‌ نمايد.
   از طرف ديگر اين‌ امکان‌ وجود دارد که‌ خريدار پس‌ از تحويل‌ گرفتن‌ اتومبيل‌ از پرداخت‌ قيمت‌ آن‌ در موعد مقرر امتناع‌ نمايد که‌ در اين‌ صورت‌ با توجه‌ به‌ شرط قسمتي‌ که‌ در اکثر قراردادها مشخص‌ گرديده‌ است‌فروشنده‌ نيز قرارداد فروش‌ را فسخ‌ و تقاضاي‌ استرداد اتومبيل‌ را مي‌نمايد در صورت‌ امتناع‌ خريدار از استرداد اتومبيل‌، فروشنده‌ مي‌تواند عليه‌ وي‌ اقامه‌ي‌ دعوي‌ نمايد.اما از آن‌ جايي‌ که‌ انتقال‌ اتومبيل‌ از طريق‌ سند عادي‌ نيز امکان‌پذير مي‌باشد بنابراين‌ فروشنده‌ به‌ منظور اطمينان‌ خاطر از اين‌ امر که‌ تا زمان‌ صدور حکم‌ خريدار اتومبيل‌ را به‌ شخص‌ ديگري‌ منتقل‌ نمي‌نمايند، مي‌تواندضمن‌ دادخواست‌ استرداد اتومبيل‌، تقاضاي‌ صدور دستور موقت‌ مبني‌ بر عدم‌ نقل‌ و انتقال‌ تقاضاي‌ توقيف‌ اتومبيل‌ مذکور را بنمايد. دادگاه‌ نيز پس‌ از رسيدگي‌ و احراز فوريت‌ امر و دريافت‌ خسارت‌ احتمالي‌، دستور موقت‌مبني‌ بر منع‌ نقل‌ و انتقال‌ يا توقيف‌ اتومبيل‌ مذکور را صادر مي‌کند.
   همچنین اين‌ امکان‌ نيز وجود دارد که‌ فروشنده‌ از حق‌ فسخ‌ خود استفاده‌ ننمايد و به‌ اعتبار قرارداد، تقاضاي‌ الزام‌ خريدار را به‌ پرداخت‌ باقي‌ مانده‌ قيمت‌ پرداخت‌ نشده‌ي‌ اتومبيل‌ تقاضا کند. او بدين‌ منظور مي‌توانددادخواست‌ مطالبه‌ي‌ وجه‌ باقي‌ مانده‌ را در دادگاه‌ محل‌ اقامت‌ خريدار يا دادگاه‌ محل‌ وقوع‌ قرار داد اقامه‌ نمايد.

د) توصيه‌هاي‌ کلی:
• اتومبيل‌ مورد نظر از کسي‌ خريداري‌ شود که‌ مالکيت‌ وي‌ محرز يا نمايندگي‌ وي‌ از سوي‌ مالک‌ مسجل‌ باشد.
• در هنگام‌ خريد، مدارک‌ اتومبيل‌ با مشخصات‌ خودرو از لحاظ شماره‌ موتور، شماره‌ شاسي‌، شماره‌ اتاق‌ و... تطبيق‌ داده‌ شود.
• از خريد اتومبيل‌ به‌ عنوان‌ امانت‌ که‌ امروزه‌ رواج‌ يافته‌ است‌ پرهيز گردد.
• از امانت‌ گذاشتن‌ اتومبيل‌ نزد بنگاه‌هاي‌ معاملاتي‌ جهت‌ فروش‌ در صورت‌ امکان‌ پرهيز و در صورت‌ انجام‌، رسيد قطعي‌ مبني‌ بر اماني‌ بودن‌ آن‌ دريافت‌ گردد.
• قبل‌ از مراجعه‌ به‌ بنگاه‌هاي‌ معاملاتي‌ اتومبيل‌، از واقعي‌ بودن‌ آن‌ و نظارت‌ صنف‌ نمايشگاه‌هاي‌ اتومبيل‌ حاصل‌ گردد.
• در هنگام‌ تنظيم‌ قرارداد، مفاد آن‌ به‌ دقت‌ خوانده‌ شود و شرايط مقرر بين‌ طرفين‌ به‌ صورت‌ کامل‌ درج‌ گردد.
• در صورت‌ امکان‌ از انتقال‌ وکالتي‌ اتومبيل‌ پرهيز گردد و يا در صورت‌ انجام‌ اين‌ کار از وکالت‌ فروشنده‌ از مالک‌ قطعيت‌ حاصل‌ گردد.


مطالب مشابه :


سایت خلافي خودرو www.rahvar120.ir

سایت خلافي خودرو راهور 120سایت خلافي خودرو www.rahvar120.ir. قسمتي از راهنمايي هاي سايت پليس راهور ناجا. هموطن گرامی : محتویات این بخش از سایت آفلاین بوده
پرداخت الکترونیکی جریمه و عوارض خودرو

رسول قربانی 3:27 ب.ظ 91. دریافت خلافی و پرداخت آن یکی از مواردی است که روزانه بسیاری از افراد با آن سر و کار دارند. اکثر مردم برای دریافت خلافی، به یکی از
دریافت خلافی خودرو از طریق SMS

ترفند اول در خصوص دریافت خلافی خودرو از طریق SMS است. شما از طریق یک ارسال SMS ساده میتوانید مقدار جریمه ماشین و تعداد دفعات جریمه شدن پلاک خودرویی که مد
چگونه اتومبیل خوب بخریم؟

عملکرد موتور و دینامیک خودرو (هندلینگ، تاپ اسپید، شتاب، قدرت و ...). 3. آرگونومی ... خودرو باید حداقل 6 ماه بیمه، کارت سوخت پُر و عدم خلافی داشته باشد. 10. به همه جای
استعلام پلاك خودرو / پيدا كردن محل سكونت از روي پلاك ماشين

... خدمات اينترنتي كدپستي · دريافت كدپستي از طريق پيامك sms · سایت خلافي خودرو راهور 120 · پرداخت برگ خلافي ماشين .... پرداخت اینترنتی جريمه خلافی ماشین.
با ارسال شماره پشت کارت خودرو به شماره پیامک 1101202020از میزان خلافی خود مطلع شوند

چراغ دل بیافروزیم - با ارسال شماره پشت کارت خودرو به شماره پیامک 1101202020از میزان خلافی خود مطلع شوند - مهربان باشیم تا چراغ دل بیافروزیم.
نکات مهم در رانندگی

29 دسامبر 2012 ... این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورد. درجا کارکردن .... شناخته میشوید. اطلاع از خلافی خودرو به ساده ترین شکل ممکن !
در خريد و فروش خودرو چه نکاتي را رعايت کنيم؟

25 مه 2014 ... هر چند روز یکبار یک خلافی برای ماشینی که دیگر دست من نیست. "آقا تو را به خدا یک کاری کنید زودتر این ماشین را توقیف کنند و خریدار متخلف را
نکات مهم حقوقی در معاملات خودرو

2- عدم‌ خلافي‌ اتومبيل‌ از جهت‌ شماره‌ گذاري‌ مرکزي‌، شاسي‌، پلاک‌ و... 3- فيش‌ مربوط به‌ پرداخت‌ ماليات‌ که‌ بر اساس‌ جدول‌ ماليات‌ نقل‌ و انتقال‌ انواع‌ خودرو دريافت‌ مي‌گردد.
برچسب :