بودجه بندی الیاف نساجی(نیمه اول)

جدول بودجه بندی

نام درس

الیاف نساجی

رشته :طراحی ودوخت

سال تحصیلی

90-89

ساعات در هفته:

2ساعت

ماه ها

هفته ها

بخشهای

کتاب

فصل

صفحه

عناوین

جلسه

بارم

توضیحات

مهر ماه

اول

اول

اول

18-15

طبقه بندی الیاف

1

5/1

---

دوم

اول

دوم

38-26

الیاف پنبه-کتان-کنف

1

2

---

سوم

اول

سوم

52-43

الیاف پروتئینی

1

2

---

چهارم

---

---

---

ارزشیابی ماهانه

---

---

---

آبان ماه

اول

اول

سوم وچهارم

55-64

الیاف موهر-کشمیر-ریون-ویسکوز ریون

1

5/2

---

دوم

اول

چهارم وپنجم

76-66

الیاف استات نایلون

1

2

---

سوم

اول

پنجم

84-78

پلی استر-اکرلیک

1

5/1

---

چهارم

---

---

---

آزمایشگاه عملی

---

3

---

آذر ماه

اول

---

---

---

ارزشیابی ماهانه

---

---

---

دوم

دوم

ششم

95-89

روشهای تولید پارچه

1

2

---

سوم

دوم

هفتم

103-98

ویژگی نخ

1

2

---

چهارم

دوم

هفتم

106-104

انواع نخ

1

5/1

---

دی ماه

اول

---

---

---

مرور-تکرار وتمرین

---

---

---

دوم

---

---

---

ارزشیابی نیم سال اول

---

20

---

امتحانات دی دانش آموزان

امتحانات پایانی دانش آموزان


مطالب مشابه :


توصیه های اجرائی درس طراحی اندام ولباس

توصیه های اجرائی درس طراحی اندام ولباس لباس با توجه به محتوای کتاب در کلاس الگو
معرفی کتاب

معرفی کتاب ۱-آموزش گام به گام و راهنمای طراحی اندام ولباس ۳-راهنمای کامل طراحی
پاسخ مسابقه اسفند ماه

با آنها ، سابقه دیرینه فرهنگ یهود وهیمنت علمی وفرهنگی اهل کتاب طراحی اندام ولباس
بودجه بندی الیاف نساجی(نیمه دوم)

وبلاگ تخصصی گروه آموزشی رشته طراحی کارگاه هنر طرح درس طراحی اندام ولباس طرح کتاب. فصل
بودجه بندی الیاف نساجی(نیمه اول)

لباس کارگاه هنر طرح درس طراحی اندام ولباس طرح درس طراحی ودوخت. سال ماه ها. هفته ها
طرح درس رنگ شناسی

لباس کارگاه هنر طرح درس طراحی اندام ولباس طرح درس طراحی ودوخت. سال ماه ها. هفته ها
برچسب :