بخشنامه ارتقای شغلی

بسمه تعالي
سازمان آموزش و پروش استان ...
با سلام و احترام
تصوير مصوبه شماره 2552/ت 29933 هـ مورخ 26/1/83 هيأت محترم وزيران كه به استناد به ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مصوب سال 70 مجلس شوراي اسلامي و به منظور افزايش انگيزه و كارايي معلمان و ارتقاء سطح كيفي خدمات آموزشي به تصويب رسيده است و به همراه تصوير طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان مصوب جلسات مورخ 28/2/83, 4/3/83 و 9/3/83 شوراي اموراداري و استخدامي كشور متضمن ضوابط مسير ارتقاء شغلي و نحوه پرداخت فوق‏العاده ويژه به معلمان, مربيان, مديران و معاونين مدارس كه براساس شرايط و عوامل پيش‏بيني شده و كسب امتيازهاي لازم به رتبه معلم ارشد, معلم خبره و معلم عالي ارتقاء مي‏يابند جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‏گردد. مقتضي است با توجه به ضوابط مذكور نسبت به تشكيل هيأت‏هاي مميزه سازمان و شهرستان‏ها و مناطق تابعه اقدام تا بمحض ابلاغ دستورالعمل اجرايي آن از سوي معاونت پشتيباني نسبت به اجراي آن درباره كاركنان مشمول اقدام نمايند. لازم به ذكر است كه دستورالعمل اجرايي مربوط حداكثر تا تاريخ 25/3/83 ارسال خواهد شد.

الف) دايره شمول :
1ـ كليه معلمان (دبيران, آموزگاران, هنرآموزان, مدرسان) كه بطور تمام وقت به تدريس اشتغال دارند.
2ـ مستخدميني كه تحت عنوان مربي در واحدهاي آموزشي به خدمت اشتغال دارند نظير: مربيان امورتربيتي در كليه مقاطع تحصيلي, مربيان بهداشت مدارس, مربيان شاغل در مدارس كودكان و استثنايي و ...
3ـ مديران و معاونين واحدهاي آموزشي در كليه دوره‏هاي تحصيلي

ب) شرايط احراز عناوين معلم ارشد, معلم خبره, معلم عالي:
احراز عناوين معلم ارشد, معلم خبره و معلم عالي براساس طرح به ترتيب مشروط به كسب و احراز امتيازات ذيل مي‏باشد:

1ـ معلم ارشد :
1/1 ـ كسب حداقل 70% امتيازات مربوط به ارزشيابي دو سال منتهي به زمان ارزيابي مستخدم
2/1 ـ كسب حداقل 600 امتياز از عوامل مربوط
3/1 ـ دارا بودن حداقل پنج سال سابقه خدمت به صورت رسمي و پيماني

2ـ معلم خبره :
1/2 ـ كسب حداقل 80% امتيازات مربوط به ارزشيابي دو سال منتهي به زمان ارزيابي مستخدم
2/2 ـ كسب حداقل 1100 امتياز از عوامل مربوط
3/2 ـ حداقل پنج سال توقف به صورت رسمي يا پيماني در رتبه قبلي (معلم ارشد)

3ـ معلم عالي :
1/3 ـ كسب حداقل 85% امتيازات مربوط به ارزشيابي دو سال منتهي به زمان ارزيابي مستخدم
2/3 ـ كسب حداقل 1600 امتياز از عوامل مربوط
3/3 ـ حداقل پنج سال توقف به صورت رسمي يا پيماني در رتبه قبلي (معلم خبره)
تبصره (1) : براي كسب رتبه معلم خبره و معلم عالي داشتن مدرك تحصيلي ليسانس ضروري است.
تبصره (2) : شهداء, جانبازان, و مفقودين انقلاب اسلامي مشمول قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 مجلس شوراي اسلامي مشمول اين طرح مي‏باشند و پرونده آنان نظير شاغلين در هيأت مميزه ذيربط مطرح و حسب مورد به تناسب امتيازات كسب شده به عناوين مربوط ارتقاء خواهند يافت, ضمناً‌به مشمولين اين تبصره حداقل رتبه ارشد, اعطاء خواهد شد و جزء سهميه 65% نيز محسوب نمي‏گردند.

ج) ميزان و درصد فوق‏العاده ويژه :
مشمولين طرح كه با كسب حداقل امتيازهاي تعيين شده و رعايت ساير شرايط مربوط حس مورد به ترتيب عناوين معلم ارشد, معلم خبره و معلم عالي را احراز و ارتقاء مي‏يابند از فوق‏العاده ويژه برخوردار مي‏گردند كه با رعايت شرايط زير علاوه بر حقوق و مزاياي متعلقه به آنان قابل پرداخت است.
1ـ مشمولان طرح كه امتياز رتبه معلم ارشد را كسب نمايند برابر با بيست درصد (20%) حقوق و فوق‏العاده شغل و فوق‏العاده جذب

2ـ مشمولان طرح كه امتياز رتبه معلم خبره را كسب نمايند برابر سي و پنج درصد (35%) حقوق و فوق‏العاده شغل و فوق‏العاده جذب
3ـ مشمولان طرح كه امتياز رتبه معلم عالي را كسب نمايند برابر با پنجاه درصد (50%) حقوق و فوق‏العاده شغل و فوق‏العاده جذب

تبصره (1): فوق‏العاده مذكور جزء فوق‏العاده‏هاي مستمر محسوب نمي‏شود و استمرار پرداخت آن مستلزم رعايت ضوابط طرح و مفاد اين شيوه‏نامه مي‏باشد.
تبصره (2): حداكثر تعدادي افرادي كه با رعايت ضوابط مربوط و كسب امتيازهاي لازم مشمول دريافت فوق‏العاده ويژه مي‏باشند با توجه به مفاد بند (6) ضوابط مصوب فوق و براساس رقابت و انتخاب بهترين افراد مجموعاً‌ شصت و پنج درصد (65%) تعداد متصديان مشاغل مورد شمول در حوزه آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه مربوط خواهد بود بنابراين تعداد افرادي كه مي‏توانند از فوق‏العاده ويژه بهره‏مند گردند با توجه به سقف مقرر و براساس امتيازات فضلي در حوزه آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه مشخص خواهد شد.

د) ارزيابي و تعيين رتبه :
1ـ ارزيابي و تعيين رتبه مشمولين طرح براساس عوامل مربوط توسط هيأت‏هاي مميزه كه در سازمان آموزش و پرورش استان و مديريت آموزش و پرورش شهرستان‏ها و مناطق تشكيل مي‏گردد انجام خواهد شد.
2ـ به منظور هماهنگي و انجام رويه واحد در كليه استانها و شهرستانهاي و مناطق, معيارهاي ارزيابي و ميزان امتياز عوامل مربوط كه توسط هيأت مميزه وزارتخانه تعيين و تصويب مي‏گردد, به همراه دستورالعمل ذيربط ارسال خواهد شد.
3ـ هيأت مميزه وزارتخانه براي ايجاد هماهنگي و نظارت در نحوه اجراي ضوابط طرح در استان‏ها و شهرستانهاي و مناطق نظارت خواهد نمود.


هـ) ساير مقررات :
1ـ مشمولين طرح كه با رعايت ضوابط اين دستورالعمل موفق به كسب هر يك از عناوين معلم ارشد, معلم خبره, معلم عالي مي‏گردند عناوين مذكور در احكام كارگزيني آنان بعد از عنوان سازمان درج مي‏شود.
3ـ به منظور حفظ و تداوم توانمندي‏هاي مذكور در بند (9) طرح, كسب شده دائمي نخواهد بود. از اين رو عملكرد مشمولين طرح هر ساله مورد ارزيابي مجدد قرار خواهند گرفت و چنانچه امتياز لازم براي حفظ سطح قبلي خود را كسب ننمايند به رتبه پايين‏تر تنزل خواهند يافت همچنين افرادي كه پرونده آنان جهت تطبيق با ضوابط مربوط در هيأت مميزه ذيربط طرح و امتيازات لازم را كسب نمي‏نمايند پرونده آنان حداقل يكسال بعد قابل طرح و بررسي مجدد مي‏باشد.
3ـ هيأت مميزه شهرستان‏ها و مناطق تابعه خواهند بود. در صورتيكه تصميمات هيأت مميزه برخلاف مصوبات و دستورالعمل‏هاي صادره باشد, مي‏تواند ارزيابي انجام شده براي بازنگري يا لغو به هيأت مميزه به طور مستمر مي‏بايست به صورت نمونه ارزيابي‏هاي انجام شده را كنترل و نظارت نمايد.
4ـ مدارك مشمولين شاغل در آموزشكده‏هاي فني و حرفه‏اي با رعايت مقررات مربوط از طريق هيأت مميزه استان ذيربط مورد بررسي و اقدام قرار مي‏گيرد.


و تاريخ اجراء :
تاريخ اجراي مصوبات فوق در مورد هريك از مشمولين طرح پس از تصويب هيأت مميزه ذيربط خواهد بود.
در خاتمه تأكيد مي‏نمايد بررسي سوابق و مدارك مشمولين طرح از طريق هيأتهاي مميزه پس از ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره از سوي معاونت پشتيباني صورت خواهد گرفت.


تصويب نامه هيأت وزيران

بسمه‏تعالي
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 182149/101 مورخ 1/10/1382 سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود :
به منظور افزايش انگيزه و كارآيي معلمان و ارتقاء سطح كيفي خدمات آموزشي به معلماني كه بطور تمام وقت به تدريس اشتغال دارند و مربيان و مديران و معاونين مدارس براساس عواملي مانند كيفيت تدريس خلاقيت و نوآوري, ميزان موفقيت دانش‏آموزان تحت تعليم, ميزان تلاش در زمينه تربيت اخلاقي دانش‏آموزان, تجربه, طي دوره‏هاي آموزشي مورد نياز, استفاده از فناوريهاي جديد، فعاليت‏هاي علمي و پژوهشي و ... طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي‏رسد و پس از طي آزمونهاي مربوط و كسب امتيازات لازم به رتبه معلم ارشد, معلم خبره و معلم عالي ارتقاء مي‏يابند, فوق‏العاده خاصي تحت عنوان فوق‏العاده ويژه با رعايت شرايط زير علاوه بر حقوق و مزاياي متعلقه قابل پرداخت مي‏باشد.

1ـ ميزان و درصد فوق‏العاده ويژه به شرح زير است:
الف) معلماني كه امتياز رتبه معلم ارشد را كسب نمايند برابر با بيست درصد (20%) حقوق و فوق‏العاده شغل و فوق‏العاده جذب
ب) معلماني كه امتياز رتبه معلم خبره را كسب نمايند برابر سي و پنج درصد (35%) حقوق فوق‏العاده شغل و فوق‏العاده جذب
ج) معلماني كه امتياز رتبه معلم عالي را كسب نمايند برابر با پنجاه درصد (50%) حقوق و فوق‏العاده شغل و فوق‏العاده جذب

تبصره ـ براي كسب رتبه معلم خبره و معلم عالي داشتن مدرك ليسانس ضروري مي‏باشد.
2ـ حداكثر تعداد افرادي كه با رعايت ضوابط مربوط و كسب امتيازات لازم مشمول دريافت فوق‏العاده ويژه مي‏باشند، براساس رقابت و انتخاب بهترين افراد مجموعاً شصت و پنج درصد (65%) تعداد متصديان مشاغل مربوط خواهد بود.
3ـ استفاده از فوق‏العاده موضوع اين تصويب‏نامه علاوه بر شرايط فوق‏الذكر، منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه بصورت رسمي يا پيماني براي رتبه‏ معلم ارشد و حداقل پنج سال توقف به صورت رسمي يا پيماني براي هريك از رتبه‏هاي بعدي است.
4ـ فوق‏العاده مذكور جزء فوق‏العاده‏هاي مستمر محسوب نمي‏شود و استمرار پرداخت آن مستلزم رعايت بند (7) اين تصويب‏نامه مي‏باشد.
5ـ استمرار پرداخت فوق‏العاده مزبور مستلزم حفظ كيفيت ارايه خدمات و كارآيي مستخدم و طبق ارزيابي سالانه از نحوه كيفيت انجام وظيفه مي‏باشد.
6ـ ارزيابي و تعيين رتبه مشمولين اين تصويب‏نامه توسط هيأت‏هاي مميزه كه در وزارت آموزش و پرورش, سازمان آموزش و پرورش استانها و مديريت آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق با نظارت وزارت ياد شده تشكيل مي‏گردد, انجام خواهد شد و وزارتخانه ياد شده مكلف است اقدامات لازم را براي ايجاد هماهنگي و نظارت در نحوه اجراء به عمل آورد.
7ـ تاريخ اجراي اين تصويب‏نامه در مورد هريك از مشمولين پس از تصويب هيأت مميزه خواهد بود. چگونگي و تركيب و تشكيل هيأت مميزه و همچنين ضوابط نحوه ارزيابي سالانه توسط شوراي امور اداري و استخدامي كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رييس جمهور

رونوشت :
به دفتر مقام معظم رهبري, دفتر رييس جمهور, دفتر رياست قوه قضاييه, دفتر معاون اول رييس جمهور, دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور, دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام, ديوان محاسبات كشور, ديوان عدالت اداري, اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي, سازمان بازرسي كل كشور, اداره كل حقوقي, اداره كل قوانين و مقررات كشور, وزارت امور اقتصادي و دارايي, وزارت دادگستري, روزنامه رسمي جمهور اسلامي ايران, دبيرخانه شوراي اطلاع‏رساني دولت و دفتر هيأت دولت ابلاغ مي‏شود.


«طرح ارتقاي شغلي معلمان»

شوراي امور اداري و استخدامي كشور در اجراي تصويب نامه‏شماره 2552/ت29933 هـ مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران و به منظور ايجاد انگيزه و كارايي معلمان و ارتقاء سطح كيفي خدمات آموزشي, دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان را در جلسات مورخ 28/2/1383, 4/3/1383 و 9/3/1383 به شرح زير تصويب نمود :

1ـ معلمان كشور كه بطور تمام وقت به تدريس اشتغال دارند, مربيان, مديران و معاونين مدارس در شمول اين دستورالعمل قرار مي‏گيرند.
2ـ احراز عناوين ارشد, خبره و عالي به ترتيب مشروط به كسب حداقل 70%, 80% و 85% امتيازات مربوط به ارزشيابي دو سال منتهي به زمان مستخدم در خصوص طرح و همچنين كسب حداقل 600, 1000 و 1600 امتياز از عوامل مندرج در اين دستورالعمل مي‏باشد.
3ـ احراز عناوين ياد شده علاوه بر كسب امتيازات فوق منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمي و پيماني براي معلم ارشد و حداقل پنج سال توقف به صورت رسمي يا پيماني براي هر يك از رتبه‏هاي بعدي است.
4ـ مشمولين اين طرح در صورت كسب حداقل امتياز تعيين شده در بند 2 با رعايت ضوابط اين دستورالعمل و احراز ساير شرايط مربوط, حسب مورد, حسب مورد به ترتيب به رتبه ارشد, خبره و عالي ارتقاء خواهند يافت و اين عناوين در احكام كارگزيني آنان بعد از عنوان سازماني درج مي‏گردد.
5ـ مشمولين طرح مذكور جهت كسب رتبه خبره و عالي علاوه بر داشتن ساير شرايط بايد داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر باشند.
6ـ حداكثر تعداد افرادي كه با رعايت ضوابط مربوط و كسب امتيازات لازم مشمول دريافت فوق‌العاده مي‏باشند. براساس رقابت و انتخاب بهترين افراد مجموعاً‌ شصت و پنج درصد (65%) تعداد متصديان مشاغل مذكور در بند يك در حوزه آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه مربوط خواهد بود.
7ـ استفاده همزمان از مزاياي اين طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت امكان‏پذير نمي‏باشد و مشمولين مذكور در بند يك بنا به صلاحديد خود مخيرند با رعايت مقررات مربوط نسبت به انتخاب يكي از دو مزاياي مذكور براي يكبار در زمان اشتغال اقدام نمايند.
8ـ شهدا، جانبازان و مفقودين انقلاب اسلامي مشمول قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 مشمول طرح خواهند بود و پرونده آنان نظير شاغلين در هيأت‏هاي مميزه ذيربط مطرح و حسب مورد و به تناسب امتيازات كسب شده و عناوين مربوط ارتقاء خواهند يافت. ضمناً به مشمولين اين بند حداقل رتبه «ارشد» اعطاء خواهد شد و جزء‌ سهميه‏بندي (65%) موضوع بند 6 اين طرح نيز محسوب نمي‏گردند.


9ـ عوامل, امتيازات و معيارهاي ارزيابي
الف) تواناييهاي علمي و تجربي
1 ـ الف) مدرك تحصيلي:

امتياز اين عامل با توجه به عواملي نظير رشته تحصيلي مطلوب براي تدريس, معدل افراد و اعتبار دانشگاه و يا مؤسسه محل تحصيل به ترتيب, دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم, فوق‏ديپلم, فوق‏ليسانس و دكترا حداكثر 100, 150, 200, 250 و 300 امتياز برخوردار خواهند شد.

2ـ الف) تجربه :
ـ به ازاي هر سال تجربه مربوط با مدرك تحصيلي ديپلم 3 امتياز
ـ به ازاي هر سال تجربه مربوط با مدرك فوق ديپلم 4 امتياز
ـ به ازاي هر سال تجربه مربوط با مدرك ليسانس 6 امتياز
ـ به ازاي هر سال تجربه مربوط با مدرك فوق ليسانس 8 امتياز
ـ به ازاي هر سال تجربه مربوط با مدرك دكترا 10 امتياز
ـ معلمان نيمه وقت و معلماني كه ساعت تدريس آنان كمتر از ساعات موظف مي‏باشد به نسب سوابق تجربي آموزشي از امتياز مربوط استفاده خواهند نمود.
ـ سوابق تجربي مستخدمين در طول مأموريت آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي مي‏گردد جزء سوابق تجربي محاسبه نخواهد شد. ( در صورتيكه مأموريت آموزشي به صورت نيمه وقت باشد و حداقل نصف ساعات خود را به تدريس اشتغال داشته باشد سوابق تجربي به نسبت ساعات مزبور قابل محاسبه است).
ـ به ازاي هر سال سابقه خدمت در مشاغل مديريت, معاونت واحد آموزشي و معلم چند پايه بر حسب مدرك تحصيلي مربوط, نوع مسؤوليت، حجم كار, درجه بندي مدرسه و ... با رعايت ضوابط مذكور در بند 12 حداكثر 5/1برابر محاسبه مي‏گردد.
ـ حداكثر امتياز اين عامل 300 امتياز مي‏باشد.3ـ الف) دوره آموزشي شغلي:
ـ به ازاي هر 5 ساعت دوره (در چهارچوب نظام آموزش كاركنان دولت با تأييد واحد آموزش اداره ذيربط) به صورت متناوب و يا متوالي 2 امتياز
ـ به دوره‏هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك رسمي يا معادل با ارزش استخدامي شده باشد امتيازي تعلق نخواهد گرفت.
ـ از امتياز فوق 3/1 مربوط به آموزشهاي عمومي, توجيهي, فرهنگي و مديريت و 3/2 آموزشهاي تخصصي مرتبط با شغل خواهد بود.
ـ دوره‏هاي آموزشي طي شده از سال 1363 با تأييد واحد آموزش اداره ذيربط قابل محاسبه است.
حداكثر امتياز اين عامل 200 امتياز مي‏باشد.

4ـ الف) حفظ و ارتقاي توانمند سازي فردي
ـ تلاش در جهت كسب مهارت‏هاي شغلي
ـ برخورداري از معلومات تخصصي كافي در رشته مورد تدريس
ـ ارتقاي معلومات عمومي درباره علوم طبيعي, اجتماعي, سياسي, اقتصادي, ادبي و هنري
ـ تلاش در توسعه و بروز درآوردن دانسته‏هاي شغلي به موازات پيشرفت‏هاي علمي و فني
ـ برخورداري از استعدادها و قواي ذهني نسبتاً خوب در واكنش مناسب به محرك‏هاي محيطي
امتياز اين عامل با انجام آزمون‏هاي ارتقاء و توانمند سازي فردي و شغلي كه ضوابط آن توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي‏گردد به ازاي هر آزمون متناسب با امتياز كسب شده تا 40 امتياز و حداكثر 240 امتياز مي‏باشد.

ب) تواناييهاي عملكردي
1 ـ ب) خلاقيت و ابتكار
ارايه پيشنهادات سازنده, نو و ابتكاري كه منجر به كاهش هزينه‏ها و ارتقاي كيفيت خدمات آموزشي گردد به تأييد شوراي نظام پذيرش پيشنهادهاي آموزشي شهرستان (براساس دستورالعمل نظام پذيرش پيشنهادها موضوع بندهاي 3 و 8 مصوبه شماره 430/13ط مورخ 15/12/1379 شوراي عالي اداري) مي‏گردد به ازاي هر پيشنهاد 20 امتياز و حداكثر 100 امتياز.

2ـ ب) ترويج مدرسه محوري
مديران و مشمولين اين طرح كه در زمينه مدرسه محوري منشاء خدمات برجسته و قابل قبولي گرديدند و مشمولين طرح در مدارسي كه به صورت مدرسه محوري (قيمت تمام شده) اداره مي‏شود حداكثر تا 120 امتياز بهره‏مند خواهند شد.

3ـ ب) داشتن فعاليت‏هاي فوق برنامه و خارج از وظايف شغلي
مشمولين طرح در قبال انجام وظايف و مسؤوليت‏هايي از قبيل : هدايت جشنواره‏ها, برگزاري رقابت‏هاي علمي, مسابقات دانش‏‏آموزي و ... حداكثر تا 100 امتياز بهره‏مند خواهند شد.

ج) بهره‏وري
1ـ ج) رضايت ارباب رجوع
ميزان تعامل و كاركنان مشمول طرح با اولياء و ميزان مقبوليت آنان در نزد دانش‏آموزان به عنوان الگوي مناسب رفتاري و رضايتمندي از نحوه كار آنان با تأييد انجمن اولياء و مربيان مدرسه براي هر سال 6 امتياز و حداكثر 180 امتياز
ـ امتياز اين عامل از تاريخ تصويب اين ضوابط قابل محاسبه مي‏باشد.

2ـ ج) كيفيت خدمات آموزشي و پرورشي
معلمان از نظر فعاليت‏هاي آموزشي و پرورشي براساس عواملي نظير موارد زير امتياز داده مي‏شود :
ـ حضور به موقع در محيط كار و نداشتن غيبت
ـ بهره‏مندي از مهارت كافي در برقراري روابط و مناسبات مفيد با دانش‏آموزان و همكاران
ـ رعايت نظم در شروع و ختم كلاس درس

ـ احساس مسؤوليت و انجام به موقع وظايف مقرر
ـ داشتن متانت و صبر و پايبندي به ارزش‏ها و اصول انساني و اجتماعي
ـ تعامل با اولياء دانش‏آموزان در خصوص وضعيت تحصيلي دانش‏آموزان
ـ رعايت تقويم آموزشي و بودجه‏بندي درس
ـ داشتن طرح درس و استفاده از فناوريهاي آموزشي (ابزار و وسايل كمك آموزشي ـ نرم افزارهاي آموزشي ـ استفاده بهينه از آزمايشگاه و كارگاه و ...) متناسب با ماده درسي
ـ بكارگيري روش‏هاي نوين تدريس
ـ انجام ارزشيا بيهاي مستمر و استفاده به موقع از نتايج آنها در پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان
ـ شركت مؤثر در جلسات و فعاليت‏هاي آموزشي (شوراي معلمان ـ گروه‏هاي آموزشي و ...)
ـ همكاري مؤثر با ساير كاركنان واحد آموزشي در اجراي مطلوب برنامه‏ها و فعاليت‏هاي واحد آموزشي
ـ توجه به همه دانش‏آموزان و رعايت عدالت در بين آنان
ـ تعيين تكاليف در حد توان دانش‏آموزان و كنترل و نظارت بر انجام تكاليف
حداكثر امتيازات اين عامل 300 امتياز (180 امتياز فعاليت‏هاي آموزشي و 120 امتياز فعاليت‏هاي پرورشي) مي‏باشد كه در چهارچوب دستورالعمل مصوب هيأت مميزه وزارت آموزش و پرورش و ارزيابي كمي مشمولين طرح محاسبه مي‏گردد.

3ـ ج) طرح‏هاي ارزنده
به ازاي هر طرح ارايه شده توسط مستخدمين مشمول اين دستورالعمل در زمينه مسايل مرتبط با آموزش و پرورش كه مورد تاييد كميسيون‏هاي ذيربط در وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته باشد و قابليت اجرايي داشته باشد تا 30 امتياز و حداكثر 150 امتياز

4ـ ج) ارايه كتب, مقالات و يا تاليفات
به ازاي هر كتاب آموزشي يا كمك آموزشي چاپ شده يا مقاله منتشره يا داشتن مشاركت مؤثر در تهيه آنها در نشريات تخصصي داخلي و خارجي در زمينه مسايل آموزشي, پرورشي و تربيتي به تشخيص كميسيون آثار و تاليفات استان تا 25 امتياز حداكثر 100 امتياز
مقالات چاپ شده در نشريات تخصصي داخلي و خارجي در زمينه ساير مسايل مطروحه در وزارت آموزش و پرورش تا 10 امتياز حداكثر 50 امتياز

10ـ موارد عدم شمول و محكوميت‏هاي اداري
ـ مستخدميني كه محكوميت اداري داشته باشند به ازاي هر مورد محكوميت با توجه به نوع تخلف حسب مورد از 20 تا 50 امتياز منفي براي آنان در نظر گرفته مي‏شود و از جمع امتيازات مكتسبه آنان كسر خواهد شد.
ـ مستخدمين مشمول طرح كه حداقل سه بار محكوميت داشته باشند و 100 امتياز منفي نيز كسب نموده باشند نمي‏توانند, رتبه ارشد, خبره و عالي را احراز نمايند و چنانچه قبلاً هر يك از عناوين مذكور را كسب نموده باشند از زمانيكه امتيازهاي منفي آنان به حد نصاب‏هاي مذكور برسد عنوان رتبه خود را از دست خواهند داد و احكام كارگزيني آنان اصلاح خواهد شد.
ـ محكوميت‏هاي مذكور پس از ابلاغ دستورالعمل قابل اجراء مي‏باشد و شامل موارد قبل از اجراي دستورالعمل نمي‏گردد.

11ـ هيأت مميزه
به منظور اجراي اين طرح هيأت‏هاي مميزه با تركيب ذيل به ترتيب در وزارت آموزش و پرورش, سازمان آموزش و پرورش استان و اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه تشكيل خواهد شد.

1ـ11ـ هيأت مميزه مركزي وزارتخانه
ـ معاون توسعه مديريت و منابع انساني (پشتيباني) ـ رييس هيأت مميزه
ـ دو نفر از معاونين به انتخاب وزير
ـ مديركل امور اداري (دبير جلسه)
ـ يك نفر از اعضاء هيأت علمي در رشته تخصصي مرتبط با تعليم و تربيت به انتخاب وزير آموزش و پرورش
ـ مديركل دفتر بخشي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور

ـ يك نفر از كارشناسان صاحب‏نظر در مسايل آموزشي و پرورشي (ترحيجاً كارشناس مسؤول هماهنگ‏كننده گروههاي آموزشي) به انتخاب وزير آموزش و پرورش

2 ـ 11ـ هيأت مميزه استان
ـ معاون توسعه مديريت و منابع انساني (پشتيباني) ـ رييس هيأت مميزه
ـ دو نفر معاونين به انتخاب رييس سازمان آموزش و پرورش استان
ـ يك نفر از مديران مدارس به انتخاب سازمان و آموزش و پرورش استان (دبير جلسه)
ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‏ريزي استان
ـ يك نفر از كارشناسان صاحب‏نظر در مسايل آموزشي و پرورشي به انتخاب رييس سازمان آموزش و پرورش استان (ترحيجاً كارشناس مسؤول هماهنگ‏كننده گروههاي آموزشي استان)

3ـ 11ـ هيأت مميزه شهرستان / منطقه
ـ رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه (رييس هيأت مميزه)
ـ معاون پشتيباني
ـ در مناطقي كه بيش از دو نفر معاون پيش‏بيني از دو نفر پيش‏بيني شده يكي از معاونين به انتخاب رييس آموزش و پرورش شهرستان
ـ رييس يا يك نفر از مديران مدارس به انتخاب رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان
ـ دو نفر از معلمان به انتخاب نمايندگان معلمان مدارس (يك نفر مرد يك نفر زن)
ـ رييس يا, مسؤول امور اداري و ارزشيابي (كارگزيني) ـ دبير جلسه
ـ يك نفر از كاركنان صاحب‏نظر در مسايل آموزشي و پرورشي (ترحيجاً هماهنگ‏كننده گروههاي آموزشي) به انتخاب رييس سازمان آموزش و پرورش منطقه يا شهرستان
ـ در صورت عدم حضور رييس اداره يا منطقه معاون پشتيباني رييس هيأت مميزه خواهد بود.

12ـ نحوه ارزيابي و تعيين امتياز رديف 1/الف, 2/الف, 4/الف, 1/ب, 2/ب, 3/ب, 2/ج, 3/ج, بند 10 و ساير موارد (حسب ضرورت) براساس دستورالعملي كه توسط هيأت مميزه مركزي وزارت آموزش و پرورش تهيه خواهد شد محاسبه و منظور گردد.

13ـ فرايند اجرايي
1ـ13ـ مشمولين طرح كه داوطلب استفاده از اين دستورالعمل مي‏باشند مي‏بايست فرم ارزشيابي طرح مسير ارتقاي شغلي را از رييس واحد آموزشي خود دريافت و پس از تكميل و تأييد كميته منتخب سه نفره مركب از مدير واحد آموزشي و دو نفر از معلمان به انتخاب شوراي معلمان كه در مدرسه تشكيل مي‏شود به هيأت مميزه اداره آموزش و پرورش استان شهرستان منطقه ارسال نمايند.
2ـ13ـ پس از بررسي درخواست متقاضيان, فرم‏ها و مدارك افراد براي احراز رتبه‏هاي ارشد, خبره و عالي و تصويب به هيأت مميزه ذيربط ارسال خواهد شد.
3ـ13ـ براي احراز رتبه ارشد هيأت مميزه شهرستان/منطقه, رتبه خبره هيأت مميزه استان و رتبه عالي هيأت مميزه وزارتخانه (مركزي) بررسي لازم را بعمل خواهد آورد.
4ـ 13ـ هيأت مميزه پس از بررسي و تصويب مراتب را جهت صدور ابلاغ و حكم كارگزيني به واحد امور اداري و ارزشيابي يا كارگزيني اعلام خواهد نمود تا نسبت به صدور احكام مربوط با رعايت سقف 65% موضوع بند 6 اين دستورالعمل اقدام نمايند.
5ـ13ـ پس از تصويب هيأت‏هاي مميزه, ابلاغ ارتقاي مشمولين طرح به رتبه ارشد, خبره و عالي توسط مقام‏هاي مافوق به شرح ذيل صادر خواهد شد.
ـ ابلاغ ارتقاي رتبه ارشد با امضاء رؤسا يا مديران ادارات آموزش و پرورش
ـ ابلاغ ارتقاي رتبه خبره با امضاي رييس سازمان آموزش و پرورش استان يا مقام مجاز از طرف ايشان
ـ ابلاغ ارتقاي رتبه عالي با امضاي وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف ايشان

14ـ از تاريخ تصويب و ابلاغ اين ضابطه انجام وظايف هيأت مميزه طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي مديران, مشاوران, كارشناسان موضوع تصويب‏نامه شماره 4169/ت 25703 هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران نيز به عهده هيأت مميزه استان مذكور در اين رابطه واگذار مي‎‏شود تا براساس بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/1381 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور نسبت به انجام امور مربوط به طرح تبيين مسير ارتقاء شغلي مديران, كارشناسان و مشاوران در سطح استانها اقدام شود.

15ـ هيأت مميزه وزارتخانه ناظر تصميمات هيأت مميزه استاني و هيأت مميزه استاني ناظر تصميمات هيأت مميزه شهرستان و منطقه خواهند بود در صورتيكه تصميمات هيأت مميزه برخلاف مصوبات و دستورالعمل‏هاي صادره باشد،‌ مي‏تواند ارزيابي انجام شده براي بازنگري يا لغو به هيأت مميزه ذيربط اعلام گردد ضمناً هر يك از هيأت مميزه به صورت مستمر مي‏بايست به صورت نمونه‏ ارزيابي‏هاي انجام شده را كنترل و نظارت نمايد.

16ـ سازمان مديريت و برنامه‎‏ريزي كشور مكلف است عملكرد هيأت‏هاي مميزه مذكور را به طور كلي يا به صورت موردي بررسي و ارزيابي قرار داده و هيأت‏هايي را كه داراي عملكرد خوب مي‏باشند تشويق نموده و اختيارات هيأت‏هايي را كه داراي مشكلاتي باشند محدود و يا لغو نمايد.

17ـ به منظور حفظ و تداوم توانمنديهاي مذكور در بند 9 اين طرح طرح عناوين كسب شده دائمي نخواهد بود از اين روي عملكرد مشمولين اين طرح هر ساله مورد ارزيابي مجدد قرار خواهد گرفت و چنانچه امتياز لازم براي حفظ سطح قبلي خود را كسب ننمايند به رتبه پايين‏تر تنزل خواهند يافت همچنين افرادي كه پرونده آنان جهت تطبيق با در اين طرح در هيأت مميزه مربوطه طرح و امتيازات لازم را كسب نمي‏نمايند, پرونده آنان حداقل يك سال بعد قابل طرح و بررسي مجدد مي‏باشد.

18ـ تاريخ اجراي مفاد اين دستورالعمل در مورد هريك از مشمولين مصوبه پس از تصويب هيأت مميزه خواهد بود.

19ـ ضوابط اجراي اين دستورالعمل و موارد مذكور بند 12 و فرم‏هاي مربوط توسط هيأت مميزه وزارت آموزش و پرورش تهيه و به واحدهاي تابعه ابلاغ خواهد شد.

( متن فوق مطابق با بخشنامه موجود است)

مطالب مشابه :


بخشنامه ارتقای شغلی

( یک معلم ) - بخشنامه ارتقای شغلی - - ( یک معلم ) ( یک معلم ) فرهنگیان - پایگاه خبری دانشجویان .
مقالات 100 صفحه ای ویژه ارتقای شغلی فرهنگیان عزیز

کافی نت متین2 (تحقیق- مقاله- پایاننامه) - مقالات 100 صفحه ای ویژه ارتقای شغلی فرهنگیان عزیز
محک معلمان در ترازوی نامیزان

بر اساس دستورالعمل ارزشیابی و ارتقای شغلی فرهنگیان كه به تصویب سازمان مدیریت و برنامه
بخشنامه : نمون برگ هاي ارتقاء رتبه شغلي خبره و عالي كاركنان شاغل و بازنشسته

پرداخت مطالبات فرهنگیان شهر تهران نیاز به 200 میلیارد تومان اعتبار دارد .
مشکل ارتقای رتبه عالی فرهنگیان رفع شد

اخبارآموزش وپرورش وفرهنگ معلمان - مشکل ارتقای رتبه عالی فرهنگیان رفع شد - اخبارگوناگون
برداشته شدن سقف 65 درصد ، در ارتقاء شغلی فرهنگیان

مسائل آموزشی فرهنگی - برداشته شدن سقف 65 درصد ، در ارتقاء شغلی فرهنگیان - جمعی از نویسندگان
رای دیوان عدالت اداری درباره برخورداری از مزایای ارتقای شغلی

خـــــــــــــــــــــــبرگزاری فرهنگیان از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به
فرم و بخشنامه ها ی مربوط به ارتقای شغلی

خامنه ای - فرم و بخشنامه ها ی مربوط به ارتقای شغلی بخشنامه ارتقای شغلی فرهنگیان.
ارتقای شغلی معلمان در یک مناظره تلویزیونی بررسی می‌شود.جایگاه فرهنگیان در این مناظره کجاست؟ طرفین م

صفاي دوستان.آموزگار - ارتقای شغلی معلمان در یک مناظره تلویزیونی بررسی می‌شود.جایگاه
شرایط فرهنگیان برای کسب یک مدرک بالاتر

پایگاه خبری آذرنیوز - شرایط فرهنگیان برای کسب یک مدرک بالاتر - اخبار و مطالب متنوع و جالب
برچسب :