سوالات ریاضی چهارم دبستان خرداد 90

 


ب

     5) اعداد زیر رابه حروف و رقم بنویسید.              (5/1)          .............................................................................358246  

     چهارصدوسی وشش میلیون ودویست وچهل       

     هزاروصدوهفتادویک ........................................................ 


6)حاصل عبارت های زیر را بدست آورید(5/1)

                          =( 12+  42)- 96                     = (28+ 150)-  378  

                           =( 6 - 12 ) × 21                                                    

    

          7) حاصل عبارت های زیر را بدست آورید:(2)

                 354*32=                                         305*32=


8) یک مثلث قائم الزاویه رسم کنید که طول ضلع  های زاویه قائمه ی آن2و3  سانتی متر باشد وتر این مثلث چند سانتی متر است؟


   9)بارقم های 2و5 و3 و8 و6کوچکترین و بزرگترین عدد پنج رقمی رابنویسید که بر 2بخش پذیر    باشد.(1)


10)تقسیم کنید:(2)            41    1754            7       365                   3     96


   11) اندازه یک ضلع باغچه 15متروضلع دیگر آن 8 متر است محیط آن چند متر است؟(1) 


    12) شکل زیر چه کسری را نشان می دهد؟ کسر مساوی با آن را بنویسید:(5/.)        

     o o o o    

                  o o o o    

o o o o  

  14) مساحت یک موزاییک به ضلع 15 سا نتی متر چقدر  است؟(5/.)


15) ساده ترین کسر مساوی هر یک از کسرهای زیر را بنویسید:(1)

                 45                                 30

                  75                                36             

16) در یک متوازی الاضلاع طول یک ضلع آن 12 سانتی متر و ارتفاع آن 5 سا نتی متر است. مساحت این متوازی الاضلاع چند سانتی متر است ؟(1)


17) 24 کیسه کود شیمیایی را که وزن هر کدام 9 کیلو گرم است را بین 3 زارع به طور مساوی تقسیم میکنیم به هر نفر چند کیلو گرم کود شیمیایی رسیده است؟(5/1)مطالب مشابه :


نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان

نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه چهارم دبستان سوالات ریاضی پایه چهارم دبستان سعدی در
پاورپوینت درس محیط، ریاضی سوم دبستان

آزمون ریاضی چهارم دبستان تا دانلود سوالات درس پاورپوینت درس محیط ، ریاضی سوم دبستان
دانلود+پاورپوینت درس محیط، ریاضی سوم دبستان

دانلود+پاورپوینت درس محیط، ریاضی سوم دبستان بانک سوالات+پیک; کلاس چهارم
سوالات ریاضی چهارم دبستان خرداد 90

سوالات ریاضی چهارم سوالات ریاضی چهارم دبستان دیگر آن 8 متر است محیط آن چند
دانلود سوالات محیط ومساحت کلاس چهارم

دانلود سوالات محیط دبستان دخترانه باسلام .برای دانلود سوالات محیط ومساحت کلاس چهارم
برچسب :