محاسبه مساحت در اشکال مختلف هندسی

 

 

۱)مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش

محیــط مـــربــــع = یک ضلع × ۴

۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض

محیط مستطیل = ( طول + عرض) × ۲

۳) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

۴) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × ۳

۵) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

۶) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲

محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

۷) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع ÷  ۲

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

۸) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ ۲

محیط لوزی = یک ضلع × ۴

۹) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع

محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × ۲

۱۰) مساحت دایره = عدد پی ( ۳/۱۴ ) × شعاع × شعاع

محیط دایره = عدد پی ( ۳/۱۴ ) × قطر

۱۱) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × ۳/۱۴

۱۲) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

۱۳) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع

حجم مکعب مربع = مساحت قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

۱۴) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم  

۱۵)مساحت جانبی استوانه=محیط قاعده×ارتفاع .                                                   حجم استوانه =مساحت قاعده×ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی

۱۶) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

۱۷) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع


مطالب مشابه :


ارتفاع در مثلث

مساحت مثلث را با انتخاب هركدام از ارتفاع هاي آن كه به دست آوريم، حاصل يك مختلف الاضلاع)
مثلث

مساحت مثلث. در مثلث متساوی الاضلاع تمام زوایای تعریف و در علوم مختلف مهندسی
محیط و مساحت اشکال هندسی

محیط و مساحت اشکال هندسی مثلث متساوی الاضلاع. مثلث مختلف الاضلاع.
مثلث

البته مثلث میتواند دارای سه ضلع با طولهای مختلف مساحت یک متوازی الاضلاع مساحت مثلث
مثلث

مختلف الاضلاع) توان دوم مساحت مثلث از این فرمول یدست می‌آید با یک بار جذر گرفتن از آن
مثلث

مساحت مثلث را از رابطه زیر به دست می‌آورند: مساحت مثلث = ( قاعده × مختلف الاضلاع)
روش محاسبه سطح مثلث و اشکال هندسی

انواع مثلث. مثلث متساوی الاضلاع: ضلع با طولهای مختلف و زوایای مساحت مثلث استفاده
محیط ومساحت اشکال هندسی( مثلث)

مثلث مختلف الاضلاع. ۲- در تمام مثلث ها مساحت ومحیط از یک قانون تبعیت می کند.
محاسبه مساحت در اشکال مختلف هندسی

محاسبه مساحت در اشکال مختلف هندسی مساحت مثلث = مساحت مثلث متساوی الاضلاع =
فرمول محاسبه اشکال هندسی

فرمول محاسبه مساحت ومحیط اشکال مثلث متساوی الاضلاع مثلث مختلف الاضلاع
برچسب :