استخدام شهرداري هاي جديد استان آذربايجان‌ شرقي

استانداري آذربايجان‌شرقي برای تأمين نيروي انساني شهرداريهاي آچاچی-تيمورلو- جوان قلعه – خواجه –کوزه کنان – مبارک شهر و وايقان استان آذربايجان شرقی از محل سهميه استخدامی  شماره 188814/92/220 مورخ 14/11/92 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و مصوبه شماره 35030 مورخ 17/12/92 شورای توسعه مديريت وسرمايه انسانی شهرداريها و دهياريهای کشور,در نظر دارد افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندی های تخصصي, علمی , مصاحبه و گزينش به صورت پيماني برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان به شرح ذيل استخدام ‌نمايد.

 

رديف

رشته شغلي

محل جغرافيايی خدمت

تعداد

جنسيت

شرايط احراز

1            

حسابدار

تيمورلو-جوان قلعه-

هرکدام 1 نفر

2 نفر

مرد وزن

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق‌ليسانس در رشته‌ تحصيلی حسابداری (کليه گرايشها)

2            

كارشناس شهرسازي

کوزه کنان

1 نفر

1نفر

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق‌ليسانس دريكي از رشته‌هاي تحصيلي شهرسازي، برنامه‌ريزي  شهري و منطقه‌اي،مديريت شهری, برنامه ريزی منطقه ای ,طراحی شهری,مهندسی شهرسازی, جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

3            

كارشناس محيط زيست 

آچاچی-تيمورلو- جوان قلعه- خواجه- مبارک شهر هرکدام 1 نفر

5 نفر

مرد

دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يکی از رشته های تحصيلی مهندسی محيط زيست (گرايش ارزيابی وآمايش سرزمين ,مهندسي طراحی محيط زيست )- محيط زيست (گرايش برنامه ريزی) –برنامه ريزی مديريت وآموزش محيط زيست-طراحی محيط زيست,مهندسي عمران گرايش محيط زيست ,مهندسي منابع طبيعی گرايش محيط زيست,مهندسي فضای سبز,مهندسی کشاورزی(گرايش باغبانی),معماری منظر

4            

كاردان روابط عمومي

کوزه کنان 1 نفر

1 نفر

مرد

دارا بودن مدرک تحصيلی فوق ديپلم يا ليسانس در يکی از رشته های امور فرهنگي، مديريت امور فرهنگی- رشته علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي)،ارتباطات علوم اجتماعی- مديريت دولتي,روابط عمومی  آشنايی به زبان انگليسی

5            

راننده وسايط نقليه تندروی سنگين برای تصدی پست آتش نشان راننده

آچاچی-جوان قلعه -کوزه کنان- مبارک شهر-وايقان هرکدام 1نفر

5 نفر

مرد

دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات کامل متوسطه-دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يکی از رشته های مديريت عمليات امداد وسوانح,مديريت عمليات امداد ونجات,مديريت امور امداد,ايمنی وآتش نشانی,مديريت عمليات حريق وحوادث,پيشگيری وايمنی در برابرحريق وحوادث اطفاء حريق,امداد ونجات,بهداشت حرفه ای

**دارا بودن گواهينامه رانندگی پايه يک برای داوطلبين اين رشته شغلی الزامی است.

6            

آتش نشان

آچاچی 1نفر

1نفر

مرد

دارا  بودن گواهينامه پايان تحصيلات کامل متوسطه-دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يکی از رشته های مديريت عمليات امداد وسوانح,مديريت عمليات امداد ونجات,مديريت امور امداد,ايمنی وآتش نشانی,مديريت عمليات حريق وحوادث,پيشگيری وايمنی در برابرحريق وحوادث اطفاء حريق,امداد ونجات,بهداشت حرفه ای

**دارا بودن گواهينامه رانندگی پايه دو برای داوطلبين اين رشته شغلی الزامی است.

7            

کارشناس تحليل گر سيستمها

آچاچی-جوان قلعه –مبارک شهر هرکدام 1نفر

3نفر

مرد وزن

دارابودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يکی از رشته های تحصيلی مهندسی کامپيوتر (کليه گرايشها)ومهندسي فن آوری اطلاعات,مهندسي صنايع(کليه کرايشها)

8            

کارشناس              امور اداری

کوزه کنان 1نفر

1نفر

مرد وزن

دارا بودن مدرک تحصيلی ليسانس ,فوق ليسانس يا دکترا در يکی از رشته های مديريت دولتی,مدِیريت اجرايی,مديريت اداری,امور اداری ومديريت,معارف اسلامی ومديريت گرايش(مالی ,صنعتی,بازرگانی)-مديريت سيستم وبهره وری,برنامه ريزی وتحليل سيستمها

9            

مسئول خدمات

مالی

کوزه کنان-وايقان هرکدام  1نفر

2نفر

مرد

دار بودن گواهينامه فوق ديپلم یا لیسانس در رشته تحصيلی امورمالی و حسابداری(کليه گرايشها)

10         

مهندسي راه      وساختمان

تيمورلو-خواجه- مبارک شهرهرکدام 1نفر

3نفر

مرد

دارابودن دانشنامه ليسانس يافوق ليسانس در يکی ازرشته های  تحصيلی مهندسی عمران (گرايش مهندسی ومديريت ساخت,گرايش سازه,گرايش سيستمهای اطلاعات جغرافيايی,عمران),مديريت پروژه وساخت,طراحي محيط

  الف-شرایط عمومی
1.    داشتن حداقل سن  بیست  سال تمام  وحداکثر سی و پنج سال تمام  
2.    داشتن تابعیت  ایران 
3.    دارا بودن کارت پایان خدمت  یا  معافیت  قانونی برای  مردان 
4.    عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی
5.    نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر 
6.    نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
7.    داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود
8.    دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه 
9.    اعتقاد به دین مبین اسلام و یا  یکی از ادیان  شناخته شده  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
10.    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب- شرایط اختصاصی
1.    حداکثر سن داوطلبان  در رشته شغلی آتش نشان  25 سال و رشته شغلی آتش نشان  (راننده) 30 سال در زمان ثبت نام  می باشد
2.    داوطلبان  رشته شغلی آتش نشان  ( راننده ) می بایست  دارای گواهینامه  رانندگی پایه  یک در زمان  ثبت نام  باشند..
3.    داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند و همچنین معلولین  مجاز به شرکت در رشته  شغلی آتش نشان وراننده  وسائط نقلیه  سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان  راننده) نمی باشند.
4.    داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان ( برای تصدی پست آتش نشان) و  راننده وسائط نقلیه سنگین  ( برای تصدی پست آتش نشان  راننده) در صورت موفقیت در آزمون  تخصصی می بایست  در آزمون  عملی نیز شرکت نمایند.
5.    داوطلبان نمی توانند  از مستخدمین  رسمی ، ثابت  و پیمانی سایر دستگاه  های اجرایی و بازنشسته  یا بازخرید  خدمت باشند.
6.    پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام  رسمی دفتر نسبت به  ارائه مدارک  لازم  و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 7 ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمان های  وابسته  و نیز  دستگاه های اجرایی دیگر و همچنین  عدم تغییر رشته  شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند. 
7.    موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه  های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. 
الف. دواطلبانی که در  جبهه های حق علیه باطل  ( از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367)به طورداوطلبانه  خدمت نموده اند ،  به میزان  مدت  حضور در جبهه وهمچنین مدت  زمان بستری شدن و یا استراحت  پزشکی  رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل
ب. اعضای خانواده شهدا، آزادگان، مفقود الاثرها، جانبازان  ( همسر،فرزندان، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال
ج. داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب درآمده اندبه میزان مدت اسارت و حضور در جبهه
د. داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در  وزارتخانه ، موسسات  و شرکت های دولتی ، بانک ها وشرکت های تحت  پوشش آنها ، شرکت  های بیمه دولتی ، شهرداری ها ، موسسات  و شرکت های تابعه و وابسته به آن  موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنهامستلزم  ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده  وموسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان  مدت خدمت غیر رسمی آنها

ج- ثبت نام  ومدارک مورد نیاز 
1.    داوطلبین می توانند  تنها در یک رشته شغلی در شهرهای مختلف یک استان  به ترتیب اولویتی که در هنگام  ثبت نام اعلام  می نمایند  از طریق سایت استانداری وبصورت اینترنتی ثبت نام کنند.
2.    شروع ثبت نام  از ساعت 8صبح روزچهار شنبه.مورخ29/5/93به مدت 7 روز می باشد.
3.    داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی 4*3 خود را  با عرض 150 و ارتفاع 200 پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر 200 کیلوبایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
4.    واریز وجه مبلغ000/250ریال به حساب 58559 بانک تجارت شعبه ابوریحان بنام سازمان همیاری شهرداریهای استان به عنوان  حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام( ایثارگران از پرداخت 50% مبلغ مذکور و فرزندان  شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند) واطلاعات فیش واریزی و سایر موارد  را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام  وارد و نهایتاپس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه  اخذ و نزد  خویش نگهداری نمایند .
5.    کارت ورود  به جلسه آزمون استخدام روزهای چهارشنبه و پنچ شبه مورخه های 19/6/93و20/6/93 از طریق وب سایت استانداری.به داوطلبان ارائه می شود 
6.    زمان برگزاری آزمون روزجمعه مورخ21/6/93 ساعت9صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .
7.    مدارک موردنیاز جهت اسکن درسایت ثبت نام به شرح زیر میباشد: 
1.    تکمیل فرم درخواست 
2.    تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3.    تصویر صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات) 
4.    تصویر کارت ملی( دورو)
5.    تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی
6.    مستندات ایثارگری، معلولان عادی، و سوابق پرداخت بیمه در شهرداریها ، سازمان های وابسته  و دهیاری ها 
7.    تصویر گواهینامه رانندگی پایه  یک برای داوطلبان رشته  شغلی راننده وسائط نقلیه  تندرو در پست آتش نشان (راننده)

د-مواد آزمون تخصصی
آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهار گزینه ای و به تعداد 120 سوال  به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط بااحتساب نمره منفی با سقف 100 امتیاز می باشد

ه-اعلام نتایج
اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون عملی یا مصاحبه درسایت رسمی استانداری ذیربط بعد از  برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.
و-تذکرات
•    در رابطه با  سهمیه ایثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.
•    در هر مرحله از مراحل آزمون استخدامی مشخص شود که  دواطلب اطلاعات خلاف واقع ابراز نموده است یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
•    به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر  از مقاطع  تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره  و همچنین  مدارک  در  رشته های غیر مرتبط ومعادل ( به استثنای دارندگان  مدارک  تحصیلی معادل صادره از  دانشگاه ها وموسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول  شده اند  و گواهی مبنی بر  ادامه تحصیلی درمقاطع بالاتر  با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد  شد.داوطلبین  میبایست درزمان ثبت نام  درآزمون تخصصی دارای کلیه مدارک  مورد نظر در آگهی استخدام  باشند .
•    انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل آزمون عملی یامصاحبه وگزینش صورت پذیرد.
•    انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده (5%) به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
•    معلولین عادی به شرط کسب حدنصاب نمره  لازم و دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره مکتسبه از 3% سهمیه قانونی مربوط برخوردار خواهندشد .

ورود به سامانه ثبت نام


مطالب مشابه :


استخدام پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي استان سيستان و بلوچستان

سوالات عمومی اين استانداري اعلام نموده است آزمون عمومي و تخصصي، گزينش و به
استخدام شهرداري هاي جديد استان آذربايجان‌ شرقي

استانداري آذربايجان‌شرقي برای آزمون توانمندی های تخصصي, سوالات و منابع
استخدام گسترده در خراسان جنوبي

مختلف از جمله استانداري، اداره كل امور آزمون تخصصي از سوالات مرتبط با رشته
مرحله سوم آزمون استخدامي شهرداري ها 28 مهر1391

سوالات دارشد فراگیر 93-94 - مرحله سوم آزمون استخدامي شهرداري ها 28 مهر1391 - سوالات کارشناسی ارشد
آگهی استخدام تایپیست در یک موسسه انتشاراتی واقع در تهران

نمونه سوالات عمومي و تخصصي استخدامي بانك سپه تكليف استخدام هاي استانداري آذربايجان
پرسش و پاسخ حقوقی شماره ۳۱

مقالات حقوقی و فقهی,dad-law,وبلاگ تخصصي حقوق ايران,سوالات حقوق,حقوقي,قوانين,کارتحقيقي
استخدام استان یزد91

استانداري يزد براي تامين نيروي انساني آزمون تخصصي شامل سوالات مرتبط با رشته شغلي مورد
آگهی استخدام یک شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی در تبریز - مهلت تماس: 31 مرداد 1393

نمونه سوالات عمومي و تخصصي استخدامي بانك سپه تكليف استخدام هاي استانداري آذربايجان
دستورالعمل اعطاي گواهي نامه نوع دوم كاركنان با امضاي وزير آموزش و پرورش ابلاغ شد

وي در ادامه گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي از سوي برخي استانداري ها سوالات امتحانی
استخدام دانشگاه فرهنگيان

(تخصصي و حرفه اي). 2 به سوالات معارف اسلامی معاف تكليف استخدام استانداري ها كي
برچسب :