انجام پایان نامه مدیریت - پایان نامه مدیریت آموزشی (بررسی نیازهای راهبردی توسعه آموزش مجازی)

موضوع پایان نامه : بررسی نیازهای راهبردی ( زیر ساخت های ) توسعه آموزش مجازی از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1386-1387

چکیده

اين پژوهش با هدف بررسي نيازهاي راهبردي توسعه آموزش مجازي از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري مورد مطالعه را كليه مديران مدارس متوسطه شهر تهران كه تعداد آنها 1261 نفر در سال تحصيلي  1386-1387 است , تشكيل مي دهد. از بين اين جامعه گروه نمونه با حجم 300 نفر براساس نمونه برداري تصادفي خوشه اي انتخاب شد، همچنين پرسشنامه اي براي بررسي نيازهاي راهبردي توسعه آموزش مجازی با  38 سؤال در مقياس ليكرت تهيه شد. اعتبار اين پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ مورد برآورد گرديد و روايي محتوايي آن پس از استخراج مؤلفه ها  مورد بررسي قرار گرفته و با ضريب 0.93 نظرسنجي از افراد متخصص و خبره مورد تأييد قرار گرفت. نتايج با استفاده از روش هاي آمار تك نمونه اي، ضريب t توصيفي , جداول توزيع فراواني , درصد , ميانگين) و آمار استنباطي (آزمون

همبستگي و آزمون فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل سؤال هاي پژوهش كه به ترتيب عبارتند از:

مؤلفه هاي اصلي آموزش مجازي چيست؟ با مطالعه مباني نظري , ادبيات و پيشينه پژوهش در ايران و جهان مؤلف ههاي اصلي آموزش مجازي شناسايي و در غالب 6 مؤلفه  انساني , آموزشي , فرهنگي , اقتصادي , فن آوري و مديريت بيان شد.

وضع موجود آموزش مجازي چگونه است؟ محقق با استفاده از آمار استنباطی  آزمون  t تك نمونه اي و ضريب همبستگي به اين نتيجه رسيد كه بين همة مؤلفه هاي آموزش مجازی  (انساني , آموزشي , فرهنگی , اقتصادی و مدیریت ) در سطح 0.05 ارتباط معنادار وجود دارد، به جز  مولفه فناوری که  در سطح  5 0.0  معنادار نمي باشد .  

چه راهكار مناسبي را مي توان ارائه داد؟ نتايج بدست آمده از آزمون فريدمن براي رتبه بندي مؤلفه هاي اصلي آموزش مجازي نشان داد كه مؤلفه فن آوري در رتبه اول نياز به توجه بيشتر مسؤولان و آماده سازي زيرساخت هاي كلان فن آوري دارد. در رتبه دوم مؤلفه اقتصادي، در رتبه سوم مؤلفه مديريت، در رتبه چهارم مؤلفه فرهنگي، در رتبه پنجم مؤلفه آموزشي و در رتبه ششم مؤلفه انساني قرار دارد

برای دریافت فایل پایان نامه مدیریت آموزشی کلیک نمایید.

جهت استفاده از خدمات مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توحید در زمینه  انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی , با ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط:

تکمیل پایان نامه نیمه تمام مدیریت – مدیریت بازاریابی (عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک)

تکمیل پایان نامه مدیریت – پایان نامه مدیریت دولتی (تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران)

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی - پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

 


مطالب مشابه :


دانلود کتاب توحید برای موبایل

دانلود کتاب توحید برای دانلود پروژه و مقاله رشته درباره استان کوردنشین ایلام شهر
تعیین موضوع پایان نامه مدیریت – نمونه موضوع پایان نامه مدیریت بانکداری - بازاریابی

مقاله مدیریت. صفحه در موسسه تحقیقاتی و پژوهشی توحید , درباره وبلاگ. مرکز
طراحی پرسشنامه مدیریت - نمونه پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمان

مقاله مدیریت جهت استفاده از خدمات مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توحید در درباره وبلاگ. مرکز
طراحی و اجرای پرسشنامه مدیریت – نمونه پرسشنامه کارآفرینی

مقاله مدیریت موسسه تحقیقاتی و پژوهشی توحید با دارا بودن اساتيد مجرب برای دانلود
انجام پایان نامه مدیریت - پایان نامه مدیریت آموزشی (بررسی نیازهای راهبردی توسعه آموزش مجازی)

مقاله مدیریت جهت استفاده از خدمات مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توحید در زمینه دانلود پایان
تکمیل پایان نامه مدیریت – پایان نامه مدیریت دولتی (تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران)

مقاله مدیریت جهت استفاده از خدمات مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توحید در زمینه انجام درباره
جهنم

دانلود همراه با مقاله و مطالب مختلف درباره نمى بینیم که توحید شما دردى از شما
پرسشنامه مدیریت - شخصیت برند بانک ملت

مقاله مدیریت برای دانلود فایل جهت استفاده از خدمات مرکز تحقیقاتی و پژوهشی توحید در
برچسب :