نمونه سوالات C و ++C

six-logo.gif

جواب این سوالات در یک فایل PDF می باشد.

صفحات: 164 صفحه

قیمت 15000 تومان با تخفیف ویژه قیمت: 8000 تومان

ارسال از طریق ایمیل می باشد

جهت سفارش با ایدی زیر تماس بگیرید:

[email protected]

------------------------------------------------------------------------------

1- برنامه ای بنوییسید که مشخصات مثلثی را خوانده ، مساحت و محیط آن را نشان دهد .

2- برنامه ای بنویسیسد که دو متغیر را از ورودی خوانده و محتویات آن را جابجا و چاپ نماید .

3- برنامه ای بنویسید که سه عدد از ورودی گرفته مشخص کند می تواند اضلاع مثلث باشند یا خیر؟

4- برنامه ای بنویسید که یک عدد تک رقمی گرفته (حداکثر تا 3 ) سپس معادل حروفی آن را چاپ کند .

5- برنامه ای بنویسید که معادله درجه 2 را حل کند .

6- برنامه ای بنویسیسد که  اعداد 1 تا 3 را از ورودی دریافت کند و معادل حروفی آن را چاپ کند .

7- برنامه ای بنویسید که یک عدد تک رقمی گرفته (حداکثر تا 3 ) سپس معادل حروفی آن را چاپ کند .(با  switch)

8-برنامه ای بنویسیسد که  اعداد 1 تا 3 را از ورودی دریافت کند و معادل حروفی آن را چاپ کند .(با switch)

9- برنامه ای بنویسید که n  نمره دانشجویی را خوانده و مشخص کند مشروط است یا نه ؟

10- - برنامه اي بنويسيد که مقدار y را از ورودي خوانده ، عبارت زير را محاسبه کند :

11- برنامه ای بنویسید که مجموع سری زیر را حساب کند .

1+1/2+1/4+1/8+….

12- برنامه ای  بنویسید که تعدادی عدد را خوانده و مجموع مربعات آنها را محاسبه کند و به همراه تعدادی عدد به خروجی ببرد .

13- برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد را خوانده و کوچکترین و بزرگترین آنها را محاسبه کند .

14- برنامه ای بنويسيد که n عدد خوانده و بزرگترين آن را محاسبه کند .

15- برنامه ای بنویسید که 10 نمره دانشجویی را گرفته و میانگین نمرات و خود نمرات را نمایش دهد.(حل توسط آرایه انجام شود .)

16- برنامه ای بنویسید که یک عضو را در یک آرایه ی n عضوی جست و جو کند .

17- برنامه ای بنویسید که دو عدد بسیار یزرگ را با هم جمع کند.

18- برنامه ای بنویسید که عناصردو آرایه n عضوی را مشخص کند با هم برابرند یا نه  ؟

19-برنامه ای بنویسید که سری فیبوناچی را تولید و در یک آرایه نگهداری کند . ...و8 و 5 و3 و 2 و1 و1

20-  برنامه ای بنویسید که یک آرایه n عنصری را خوانده ومیانگین آنها و انحراف از میانگین را محاسبه کند .

21- برنامه ای بنویسید که 5 عدد را از ورودی خوانده سپس انها را به ترتیب معکوس در ارایه ی دیگری قرار داده و نتیجه را به خروجی ببرد .

22- برنامه ای بنویسید که عناصر یک ماتریس 3*3 را از ورودی گرفته سپس مجموع عناصر قطر اصلی را محاسبه کند .

23- برنامه ای بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد دفعات تکرار آن را در یک ماتریس nm×چاپ کند .

24- برنامه ای بنویسید که حاصلضرب دو ماتریس m×n را پیاده سازی کند .

25- برنامه ای بنویسید که عناصر یک ماتریس m×n را گرفته و تعداد اعداد زوج و فرد آن ها را مشخص کند .

26-برنامه ای بنویسید که دوعدد ازورودی گرفته با استفاده از زیر برنامه ها توان آن ها را محاسبه و چاپ کند.(توان :عدد اول به توان عدد دوم )

27- برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه کند.

              n 2                    n1                          

c =         n1       / n1 -  n2          /n2

28- برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت روبرو را محاسبه نماید .

             n 2                   n1

c =   n1       / n1 -  n2          /n2

29- برنامه مثال بالا را با استفاده ازdiov بنویسید .

30- برنامه ای به صورت بازگشتی بنویسید که سری فیبوناچی را چاپ کند .

31-برنامه ای بنويسيد که اطلاعات 10 کتاب را از ورودی گرفته سپس شماره کتابی را خوانده و مشخصات کامل آن را چاپ کند.

32- برنامه ای بنويسيد که در يک سيستم کتاب فروشی کليه کتاب هايی که قيمت آن ها زيرx ريال می باشد را گزارش کند :

33- برنامه ای بنویسید که مشخصا ت پرسنل یک شرکت را گرفته سپس آنها را در فایلی نگهداری کند سپس از آن لیست حقوق کارمندان را محاسبه و چاپ کند .

34- :برنامه ای بنویسید که حقوق پایه و تعداد فرزندان یک کارگر را گرفته وحقوق کل وی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند:

حقوق پایه + فرزندان *10=حقوق کل

35- برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و مشخص کند ان عدد زوج است یا فرد.

36- برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و بزرگترین انها را مشخص کند.(فقط با 2 if )

37- برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و بزرگترین و کوچکترین ان ها را مشخص کند.(فقط با 3 if )

38- برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و انها را به ترتیب بزرگ به کوچک نمایش دهد.

39- برنامه ای بنویسید که اگر حروف a b c d را وارد کردیم بنویسد(big character)

اگر حروف a b c d را وارد کردیم بنویسد((little character

اگر اعداد 1 تا 4 را وارد کردیم بنویسد(a figure!)

در غیر اینصورت بنویسد (!unknown character)

40- برنامه ای بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از 100 را چاپ کند.

41- برنامه ای بنویسید که مجموع اعداد 1 تا 99 را محاسبه کند.

42- برنامه ای بنویسید که اعداد زوج بین 100 تا1001 را چاپ کند.

43- برنامه ای بنویسید که حاصلضرب اعداد 5 تا 10 را محاسبه کند.

44- برنامه ای بنویسید که دنباله زیر را تا عدد 999 چاپ کند.

10,30,50,70,…

45- برنامه ای بنویسید که سه عدد را به عنوان اضلاع مثلث از ورودی بگیرد.با فرض اینکه عدد سوم وتر است به ما بگوید ایا تشکیل مثلث قائم الزاویه می دهد یا نه؟

45- برنامه ای بنویسید که ریشه های معادله درجه 2 را محاسبه کند.

46- برنامه اي بنويسيد که دو مقدار اعشاري را از ورودي خوانده و تفاضل و حاصلضرب و حاصل تقسيم آنها را محاسبه کرده به خروجي ببرد .

برنامه وقتي خاتمه مي يابد که هر دو عدد اعشاري صفر باشند.

47- بر نامه اي بنويسيد که با استفاده از حلقه هاي تودرتو خروجي زير را توليد کند .

$$$$$$

$$$$$$

$$$$$$

$$$$$$

48-برنامه اي بنويسيد که ضرايب معادله درجه دوم را از ورودي گرفته ، معادله را حل کند .

a x ^ 2  + b x + c = 0 

49- برنامه اي بنويسيد که عددي از 1 تا 7 را خوانده ، روزي از هفته را که معادل با آن است را در خروجي چاپ کند (switch).

50- برنامه اي بنويسيد که حاصل عبارت زير را محاسبه کند ( n < 10 ).

51- برنامه اي بنويسيد که شماره کارمندي و حقوق تعدادي از کارکنان موسسه اي را دريافت کرده ، براساس تعرفه زير ، ماليات حقوق آنها را محاسبه کند و به خروجي ببرد . سپس مشحص کند ، بيشترين دريافتي مربوط به کدام کارمند است .

از ماليات معاف                               400،000 > حقوق

10 درصد ماليات نسبت به مازاد                             500،000 > حقوق > 400،001   

15 درصد مايات نسبت به مازاد                               700،000 > حقوق > 500،001

17 درصد ماليات نسبت به مازاد                     700،000 < حقوق

52  برنامه اي بنويسيد که تعداد n  جمله از سري فيبوناچي را توليد کند .

1        1        2        3        5        8        13 …

53- برنامه اي بنويسيد که کارکتري را که نشان دهنده رنگي است ، از ورودي خوانده به شما بگويد که چه رنگي را مي خواهد انتخاب کند . مثلاٌ

کاربر حرف 'r' را وارد کرد برنامه به او بگويد که دوست دارد رنگ قرمز را انتخاب کند . براي تمام موارد حروف کوچک و بزرگ کنترل شود . مثل 'r' و 'r' براي رنگ قرمز.

54- برنامه اي بنويسيد که خروجي زير را در صفحه نمايش چاپ کند .

*

**

***

****

*****

******

55- برنامه اي بنويسيد که اعدادي را از ورودي خوانده تشخيص دهد آيا اعداد مورد نظر ، کامل هستند يا خير . عددي کامل است که مجموع مقسوم عليه هاي آن ( به جزء خودش ) برابر با آن عدد باشد . پس از بررسيهر عدد ، برنامه بايد از کاربر سوال کند که مي خواهد به کارش ادامه دهد يا خير.

56- برنامه اي بنويسيد که شماره دانشجويي و معدل تعداد n  دانشجو را از ورودي خوانده ، دانشجويي را که دومين معدل را از نظر بزرگي دارد پيدا کند و به خروجي ببرد.

57- تابعي بنويسيد كه يك اشاره گر ار نوع صحيح وعدد صحيح n  را به عنوان پارامتر پذيرفته ، حافظه اي براي  n عدد صحيح تخصيص دهد وآدرس آن را به برنامه برگرداند.

58- تابعي بنويسيد كه يك رشته ويك مقدار عددي را به عنوان آرگومان پذيرفته ،تعدادي از كاراكترهاي اين رشته را با اين عدد مشخص مي شوند در رشته ديگر قرار داده ، برگرداند. سپس برنامه اي بنويسيد كه از آن استفاده كند.

59- برنامه اي بنويسيدكه دورشته را از ورودي خوانده ، يكي را در ديگري كپي كند.

60-  برنامه اي بنويسيد كه رشته اي را از ورودي خوانده ، فقط آن رشته هايي را كه با حروف 'b' شروع مي شوند در خروجي چاپ كند وبه جاي آخرين رشته ، فقط كليد enter را فشار دهيد.

61- برنامه اي بنويسيد كه رشته عددي را حاوي نقطه اعشار است از ورودي خوانده ، آن را به عدد اعشاري تبديل كند عنوان مثال ،رشته "42/123 "رابه عدد 42/123 تبديل نمايد. تابعي براي خواندن رشته ،تابعي براي تبديل وتابعي براي نوشتن عدد  در خروجي بنويسيد . پارامترها از طريق فراخواني با ارجاع به توابع ارسال شوند.

62-برنامه اي بنويسيد كه سه مقدار عددي رابه عنوان آرگومان پذيرفته ،به تابعي ارسال كند وتابع بزرگترين مقدار آنهارا پيداكند . برنامه برنامه بايد تعداد آرگومان هارا كنترل كند.

63- برنامه اي بنويسيد كه رشته اي رااز ورودي خوانده ،به تابعي ارسال كند وتابع آن را به طور معكوس به خروجي ببرد.

64- برنامه اي بنويسيدكه نام وشماره تلفن تعدادي از مشتريان مخابرات رااز ورودي خوانده ،در آرايه هايي ذخيره نمايد. شماره تلفن ها در آرايه عددي ونام مشتريان در آرايه اي از اشاره گرهاي رشته اي ذخيره شوند.سپس نامي از ورودي خوانده شده شماره تلفن وي را مشخص كرده ،در خروجي چاپ كند . برناممه بايد براي ادامه كار ،از كاربر سوال كند . اگر كاربر جواب منفي داد ،برنامه خاتمه پيدا مي كند. توابعي براي خواندن اطلاعات،جستجو وچاپ نتايج جستجو بنويسيد.    

65- برنامه اي بنويسيد كه رشته اي را خوانده مجموع ارقام موجود در رشته را محاسبه كند وچاپ كند.

66- برنامه اي بنويسيدكه رشته اي را خوانده موارد زير را مشخص كند :

الف) تعداد حروف كوچك                                                ب) تعداد حروف بزرگ

ج) تعداد حروف صدادار                                        د) تعداد ارقام موجود در رشته

67- برنامه اي بنويسيدكه با خواندن تعدادي عدد از ورودي ، آنها را در آرايه قرار دهد.سپس كليه عناصر آرايه را بر عنصر وسط تقسيم كند. اگر عنصر وسط صفر باشد، بر عنصر بعد از عنصر وسط تقسيم كند....................

68- برنامه اي بنويسيد كه رشته اي را از ورودي خوانده ،تمام كلمات چهار حرفي آن را باكلمه "love " جايگزين كند.مثلاً رشته "i hate you,you doer "بايد به رشته "i love you, you love "تبديل شود.

69- برنامه اي بنويسيد كه رشته اي را از ورودي خوانده ،تمام كلمات چهار حرفي آن را باكلمه "love " جايگزين كند.مثلاً رشته "i hate you,you doer "بايد به رشته "i love you, you love "تبديل شود.

70- برنامه اي بنويسيد كه دو رشته s1 وs2 را از ورودي خوانده ، رشته s1 را در رشته s2 جست وجو كند.خواندن رشته ها توسط تابع اصلي وجست وجو رشته توسط تابعي انجام شود .

71- برنامه اي بنويسيد كه رشته اي را از ورودي خوانده ، مشخص كند كه آيا رشته از هر دوطرف كه در نظر گرفته شود يكسان است ياخير . مثلاً رشته "beeb  " چنين خاصيتي دارد .

72- برنامه اي بنويسيد كه رشته اي را كه به نقطه ختم مي شود از ورودي خوانده ، كاركترهاي موجود در رشته را به همراه تعداد دفعات تكرار آنها به خروجي ببرد.

73-برنامه اي بنويسيد كه تعداد عددرا از ورودي خوانده ، آنهارا به طور مرتب در آرايه اي قراردهد (دقت داشته باشيد كه اعدد درموقع قرار گرفتن در آرايه ،به طور صعودي مرتب باشند )،سپس آرايه مرتب رابه خروجي ببرد.

74- برنامه اي بنويسيد كه يك عدد 20رقمي را باعدد 20رقمي صحيح ديگر جمع كند براي اين منظور ،هر يك از دو عدد رابه صورت رشته اي از ورودي بخوانيد. سپس هر كاراكتر را به رقم معادل آن تبديل كرده در يك عنصر آرايه قرار دهد وهر عدد را به همين روش در آرايه ذخيره نمايد .(هر عدد در يك آرايه ). سپس حاصل جمع اين آرايه دو عدد 20رقمي را محاسبه كرده ،در خروجي چاپ كنيد . تابعي براي خواندن رشته ها ،تابعي براي تبديل كاراكتر به رقم ،تابعي براي انجام عمل جمع وتابعي براي چاپ عدد بنويسيد.

75- برنامه اي بنويسيد که رشته اي را از ورودي خوانده ، تمام کارکترهاي تکراري را از رشته حذف کند . رشته در برنامه اصلي خوانده شود و حذف کارکترهاي تکراري در تابع انجام شود . تابع دو آرگومان دارد : رشته و طول رشته

76- برنامه اي بنويسيد که عناصر دو آرايه 5 عنصري را که همگي از نوع صحيح هستند از ورودي خوانده ، آنها را به روش حبابي مرتب کند و سپس اين دو آرايه را به طور مرتب در هم ادغام نمايد . تابعي براي اخذ ورودي ، تابعي براي مرتب سازي ، تابعي براي ادغام و تابعي براي چاپ ارايه ها بنويسيد.

77- برنامه اي بنويسيد که شماره دانشجويي تعدادي از دانشجويان را از ورودي خوانده ، در آرايه اي قرار دهد و سپس آرايه را به روش انتخابي به طور صعودي مرتب کند مرتب سازي به روش انتخابي انجام مي شود : کوچکترين عنصر آرايه پيدا شده ، جاي آن با عنصر اول آرايه عوض مي شود . اين روند تا مرتب سازي کامل آرايه ادامه مي يابد . پس از مرتب سازي نتيجه را در خروجي چاپ کنيد . سه تابع به کار ببريد ، تابعي براي خواندن عناصر آرايه ، تابعي براي مرتب سازي و تابعي براي چاپ عناصر آرايه.

78- برنامه اي بنويسيد که عدد صحيح n   را از ورودي خوانده تمام اعداد اول قبل از آن عدد را با استفاده از تعريف زير تعيين کرده به خروجي ببرد:

عددي اول است که بر هيچکدام از اعداد اول  قبل از خودش قابل قسمت نباشد.

79- برنامه اي بنويسيد که عدد اعشاري را از ورودي خوانده ، هريک از قسمتهاي صحيح و اعشاري آن را به صورت يک عدد صحيح به خروجي ببرد . به عنوان مثال ، عدد 42/13 به صورت دو عدد صحيح 13 و 42 به خروجي برود.

80- برنامه اي بنويسيد که يک عدد اعشاري مثل21/643  را خوانده ، وارون آن را بيابد . وارون اين عدد 346/12 است.

81- برنامه اي بنويسيد که دو عدد صحيح مثبت را از ورودي خوانده ، آنها را به روش تفريق بر هم تقسيم نمايد.

82- برنامه اي بنويسيد که فاصله اي بر حسب فوت و اينچ گرفته ، معادل آن را برحسب متر و سانتيمتر بيان کنيد . هر فوت 3048/0 متر ، يک متر 100 سانتيمتر و هر فوت 12 اينچ است . حداقل از سه تابع استفاده کنيد ، يکي براي ورودي ، يکي براي انجام محاسبات و ديگري براي خروجي .

83- تابعي بنويسيد که دو آرگومان را بپذيرد و آرگومان اول را به توان آرگومان دوم برساند . آرگومان اول يک مقدار double  و آرگومان دوم يک مقدار صحيح مثبت يا منفي است . برنامه اي بنويسيد که از آن استفاده کند.

84- تابعي دو آرگومان را بپذيرد : آرگومان اول ، يک کارکتر ، و آرگومان دوم مشخص مي کند که اين کارکتر در هر سطر از صفحه نمايش چند بار بايد چاپ شود و آرگومان سوم مشخص مي کند که اين کارکتر در چند سطر بايد چاپ شود. برنامه اي بنويسيد که از اين تابع استفاده کند .

85- برنامه اي بنويسيد که کارکتري را از ورودي خوانده ، آن را از ستون i تا ستون j صفحه نمايش چاپ کند ، برنامه ، کارکتر و مقدار i و j را به تابعي ارسال مي کند و تابع عمل چاپ کارکتر را انجام مي دهد .

86- برنامه اي بنويسيد که دو عدد اعشاري را از ورودي خوانده به تابعي ارسال کند ، تابع ، تفاضل ، حاصلضرب و حاصل تقسيم آنها را محاسبه کرده به برنامه ارسال نمايد.

87- برنامه اي بنويسيد که معادله درجه دومي را از ورودي خوانده ، آنها را به تابعي ارسال کند . تابع معادله را حل کرده ، جوابها آن را به خروجي ببرد (به برنامه اصلي برنمي گرداند.)

88-برنامه اي بنويسيد که دماي هوا را برحسب فارنهايت خوانده ، به تابعي تحويل دهد و تابع آن را به درجه ساسيوس تبديل کرده ، برگرداند.

89- برنامه اي بنويسيد که 3 مقدار اعشاري را از ورودي خوانده ، به تابعي ارسال و تابع ميانگين آنها را محاسبه کرده ، برگرداند.

90- برنامه اي بنويسيد که n  جمله از سري فيبوناچي را به روش بازگشتي توليد کند؟

پ91- برنامه اي بنويسيد که عددي را از ورودي خوانده به کمک تابع بازگشتي ، شمارش معکوس از آن عدد به يک را انجام دهد)شماره ها در خروجي چاپ کند)؟

92- برنامه اي بنويسيد که عددي را از ورودي خوانده به کمک تابع بازگشتي ، شمارش معکوس از آن عدد به يک را انجام دهد)شماره ها در خروجي چاپ کند(؟

93- در شرکتي ، سالانه 150 خودکار و 50 بسته کاغذ a4 مصرف مي شود . در پايان سال ، اين شرکت مي خواهد بداند که در سال آينده چقدر بايد براي اين بخش از تجهيزات اداري هزينه کند . برنامه اي بنويسيد که قيمت اين اقلام را در امسال از ورودي خوانده ، با خواندن نرخ تورم در سال آينده ، هزينه شرکت را در اين بخش محاسبه نمايد و به خروجي ببرد . تورم به صورت درصد وارد مي شود که بايد آن به يک مقدار اعشاري تبديل کند . مثلا اگر تورم را به صورت 6/5 از ورودي بخواند بايد آن را به صورت 056/0 به کار ببرد.

94- شرکتي به هر يک از دو نفر از متخصصين خود ماهانه 750000 ريال پرداخت مي کند ، او مي خواهد بداند که اگر 5/13 درصد به حقوق هر کدام اضافه کند ، سالانه چقدر به هزينه شرکت اضافه مي شود . برنامه اي بنويسيد که اين کار را براي شرکت انجام دهد.

95- برنامه اي بنويسيد که وزن کالايي را بر حسب کيلوگرم دريافت کرده ، وزن آن را بر حسب گرم در خروجي چاپ کند .

81- برنامه اي بنويسيد که سال تولد کاربر را از ورودي خوانده ، مشخص کند که او چند سال ، چند ماه ، چند روز ، چند ساعت ، چند دقيقه و چند ثانيه عمر کرده است .

82-این سورس مثلث خیام برات رسم می کنه . در این سورس از توابع ++C استفاده شده .

83- این برنامه برای رسم یک مثلث با استفاده از علامت * هستش
اينم حالت پيشرفته و كد نويسي شده مثلث با ستاره كه البته چشمك زنش خراب شده
با همان دستور پاك كردن صفحه ميتونيد درستش كنيد

84- یافتن اولین کلمه از یک لیست ورودی (برحسب حروف الفبا)

85- محاسبه اعداد فردی که مجموع آنها عدد ورودی را می سازد

86- پروژه هانوی

87- تایمر در C++

88- با استفاده از ساختار حلقه ی for برنامه ای بنویسید که 10 عدد از ورودی دریافت و مغلوب اعداد را در خروجی چاپ کند .

مثال:532--->235

89-این یك بازی است كه با تابع راندوم ساخته شده.

برنامه عددی بین 1 تا 100 در نظر می گیرد و شما پیش بینی می كنید كه عدد چی بوده و برنامه می گوید كه ((عدد من بزرگتر است )) یا (( عدد من كوچكتر است)) و باز عددی می خواهد تا به جواب برسد . و بعدش میگه كه شما چند بار تلاش كرده اید.می توانید عدد 100 را در سورس تغییر دهید خودتان.

90-جستجوی دودویی

91-الگریتم فلوید

92- جستجوی خطی

93-برنامه ای كه یك كاراكتر از ورودی گرفته و كد ASCII مربوط به آن كاراكتر را در خروجی چاپ می كند.

94-این برنامه ای است كه وقتی كاربر تعدادی عدد و حرف وارد می كند،،، می آید حروف را حذف می كند و عدد را چاپ می كند و تعداد اعداد وارد شده را هم می گوید.

95- برنامه ضرب دو ماتریس در C++

96-نوع مثلث را تشخیص می دهد.

97- ساختار ساعت

98- مثال آب و هوا :

99- برنامه کتابخانه

100- برنامه ای بنويسيد که مجموع اعداد زوج 1 تا 100 را محاسبه کند.

101- برنامه ای بنويسيد تا مجموع اعداد يک تا صد را محاسبه کند.

102- برنامه ای بنويسيد که تعداد نامشخصی عدد مثبت را از ورودی دريافت نمايد و ميانگين آنها را محاسبه نمايد. عدد 1- را برای مشخص کردن انتهای ليست اعداد در نظر بگيريد.

103-برنامه ای بنويسيد که ليست نمرات يک کلاس را دريافت کرده و تعداد قبولی ها و مردودی ها را مشخص کند. ضمنا در ابتدای برنامه تعداد نمرات ليست پرسيده شود.

104- برنامه ای بنويسيد که عددی را از ورودی دريافت کرده و 2 به توان آن عدد را محاسبه و در خروجی چاپ نمايد.

105- برنامه ای بنويسيد که جدول ضرب  تایی X*Y را ايجاد کند.

106- برنامه زير مجموع اعداد 1 تا 20 به جز 10 را محاسبه می کند.

107-برنامه ای بنويسيد که sin و cos وtan زاويه های زوج 1 تا 90 درجه را در خروجی به صورت جدول بندی شده تا سه رقم اعشار چاپ نمايد.

108- تابعی بنويسيد که سه عدد را به عنوان ورودی دريافت کرده و بزرگترين آنها را به عنوان خروجی برگرداند. اين تابع را در برنامه ای به کار ببريد.

109- برنامه ای می نويسيم تا با استفاده از تابع 20 جمله اول دنباله مذکور را نمايش دهد.

110- تابع هانوی و برنامه ای که در آن اين تابع مورد استفاده قرار گرفته است به صورت زير می باشد :

111- برنامه زير 20 عدد تصادفی بين 1 تا 6 را ايجاد می کند. که اين برنامه را می توان 20 بار پرتاب يک تاس در  نظر گرفت :

112- مانند مثال قبل ولی هر دفه عدد تغییر می کند.

113- برنامه ای بنويسيد که پرتاب سکه ای را شبيه سازی کند ، بدين صورت که سکه را 2000 بار پرتاب کند و دفعات رو يا پشت آمدن سکه را چاپ کند.

114- به عنوان مثال برنامه برج هانوی را که در مبحث توابع بازگشتی نوشتيم با استفاده از نوع void بازنويسی می کنيم.

115- برنامه زير نحوه مقدار دهی به آرگومان های پيش فرض و نيز نحوه فراخوانی تابع با مقدار پيش فرض را نشان می دهد . در اين برنامه حجم جعبه ای محاسبه می شود .

116- برنامه زير نحوه کاربرد عملگر (::) را نشان می دهد .

 

117- تابعی بنويسيد که دو متغير را به عنوان ورودی دريافت کرده و مقادير آنها را جابه جا کند . از اين تابع در برنامه ای استفاده کنيد .

118- تابع prevnext در برنامه زير مقادير صحيح قبل و بعد از اولين آرگومان را به عنوان خروجی بر می گرداند .

119- برنامه زير نحوه به کار گيری توابع گرانبار شده را نشان می دهد .

120- مثال : در برنامه زير طول آرايه توسط متغير ثابتی تعيين می گردد و عناصر آرايه توسط حلقه for مقدار دهی شده و سپس توسط حلقه for ديگری ، مقدار عناصر آرايه چاپ می گردد .

121- برنامه ای بنويسيد که 10 عدد صحيح را ورودی دريافت کرده و در آرايه ای قرار داده سپس مجموع عناصر آرايه را محاسبه کرده و درخروجی چاپ نمايد .

122- مثال : برنامه ای بنويسيد که توسط آرايه ، نمودار ميله ای افقی برای اعداد {1 و17 و5 و13 و9 و11 و7 و15 و3 و19 } رسم کند .

123- مثال : برنامه ای بنويسيد که يک تاس را 6000 بار پرتاب کرده و توسط آرايه ای تعداد دفعات آمدن هر وجه را حساب کند .( تعداد دفعات آمدن هر وجه را يک عنصر آرايه ای در نظر بگيريد )

124- برنامه زير نحوه به کار گيری آرايه های رشته ای را نشان می دهد.

125- برنامه زير نحوه ارسال يک آرايه را به تابع و تفاوت ارسال يک عنصر آرايه به تابع و ارسال کل آرايه به تابع را نشان می دهد .

126- برنامه زير ليست اعداد ذکر شده را به شيوه مرتب کردن حبابی ، از کوچک به بزرگ مرتب می کند .  

127- برنامه زير نمونه ای از جستجوی خطی در آرايه می باشد :

128- برنامه زير نمونه ای از جستجوی دو دويی در آرايه مرتب می باشد .

129- در برنامه زير چند نمونه از مقدار دهی اوليه به آرايه دو بعدی 2 در 3 آورده شده است :

130- در برنامه زير آرايه 2 بعدی 10 در 10 را با مقادير جدول ضرب ، مقدار دهی می کنيم و سپس آن را بر روی صفحه نمايش چاپ می کنيم .

131- برای آشنايی با نحوه استفاده از اشاره گرها به برنامه زير توجه کنيد.

132- در برنامه زير ، شيوه ارسال آرگومان توسط اشاره گر به تابع مورد استفاده قرار گرفته است .

133- برای درک نحوه ارتباط و شباهت آرايه ها و اشاره گرها ، به برنامه زير که در آن عناصر آرايه ای توسط چهار روش متفاوت در خروجی چاپ می شوند ، توجه کنيد :

134- تابع فوق تعداد n حرف را از رشته s2 در رشته s1 کپی می کند و s1 را به عنوان خروجی برمی گرداند . به برنامه زير توجه کنيد :

135- تابع فوق n حرف از رشته s2 را به رشته s1 اضافه می کند و s1 را به عنوان خروجی تابع بر می گرداند. به برنامه زير توجه کنيد :

136- تابع فوق n حرف اول رشته s1 را با رشته s2 مقايسه می کند و خروجی تابع همانند خروجی strcmp خواهد بود . به برنامه زير توجه کنيد :

137- تابع فوق رشته s1 را توسط s2 جدا جدا می کند . به برنامه زير توجه کنيد

138-تابع فوق طول رشته s را به عنوان خروجی بر می گرداند . به برنامه زير توجه کنيد :

139- در برنامه زير ساختار Time مورد استفاده قرار گرفته است و توسط روش ارسال آرگومان با ارجاع به توابع ، شیء dinnerTime که از نوع ساختار Time می باشد به توابع printUniversal و printStandard ارسال شده است.


مطالب مشابه :


گپ دل با ننه

بگو ننه قد یـمونی چراغ مُــشی چـِِــتا ورودی روستای طراح قالب :
نمونه سوالات C و ++C

2- برنامه ای بنویسیسد که دو متغیر را از ورودی خوانده و محتویات آن را جابجا و چاپ قالب چتا;
مبدل فایل های تصویری و فیلم برای رایانه + دانلود

نهایت کیفیت را هم می توان با توجه به ورودی از خروجی های این نرم قالب بلاگفا چتا ارائه
نرم افزاري براي تبديل گوشي به موس + دانلود

MX DownLoad,ام ایکس دانلود,ام ایکس دانلود دانلود فیفا 2013 برای انواع موبایل. دانلود تقویم 1392
معرفی جاذبه های گردشگری ارومیه

قالب وبلاگ نام باستانی این شهر و دریاچه آن چی چست و چی چتا مسجد جامع با دو در ورودی که از
کوروش بزرگ ؟!

شهر مهاجرنشین مستحکم‌شدهٔ سایرس‌چتا مدخل آن ورودی کوچک كد نويسي و گرافيك قالب
برچسب :