متن ضمانتنامه حسن انجام کار

متن ضمانتنامه حسن انجام کار

به : بانک ملي ايران

شعبه .................................. به تاريخ  ........................................

 

احتراما"، بنا به درخواست ..........خواهشمند است ضمانتنامه حسن انجام کار را براي ................. به نام .................... با مسئوليت ما و در مقابل تضمين متقابل شمارة .............................. باشرايط زير صادر نماييد.

ضمانتنامه غير مشروط بانکي :

عطف به قرارداد مربوط به .............................. ( مقدار و شرح کالاها ) منعقده بين .......................... ( نام شرکت شما ) و شرکت سهامي بازرگاني دولتي ايران  ( G.T.C.) و طبق درخواست............................ ( نام بانک شما ) جهت اجراي کامل موارد متعهد شده در قرارداد مربوط به .......................(مقدار و شرح کالاها ) ، بدين وسيله تضمين مي کنيم و متعهد مي شويم در صورتي که G.T.C. تشخيص دهد که شرکت ............................ ( نام شرکت شما ) تعهدات خود را طبق قرارداد انجام نداده است ، موظف به پرداخت حداکثر ........................... در وجه G.T.C. به محض دريافت اولين درخواست رسمي از جانب ايشان مي باشيم .

مبلغ ضمانتنامه بانکي .........................( هرمبلغي مربوط به اين ضمانتنامه ) تحت هر عنوان و يا هردليلي که توسط G.T.C. تشخيص داده شود بدون هيچگونه نيازي به صدور فرمي ( نامه اي ) مبني بر اعلام انجام هر اقدامي از طريق  مراجع اداري ، قانوني و............... درجهت  اثبات ادعاي ايشان قابل پرداخت مي باشد . اين ضمانتنامه تا پايان ساعت اداري............................ ( لطفا" تاريخ آخرين دورة حمل را قيد نماييد) معتبر مي باشد و در صورت درخواست G.T.C. قابل تمديد براي 1  دورة سه ماهه مي باشد. درصورتيکه بانک قادر به تمديد ضمانتنامه نباشد يا تمايلي به اين کار نداشته باشد يا طرف ضمانتنامه اسباب لازم را براي تمديد ضمانتنامه فراهم ننمايد يا نتواندتوافق بانک را در اين زمينه  بدست آورد ، آنگاه بانک متعهد مي شود که مبلغ ضمانتنامه را بدون هيچگونه نيازي به تقاضاي جديد به G.T.C. پرداخت نمايد .

ذکر اين نکته ضروری  است که متن ضمانتنامه  غير مشروط حسن انجام کار UPBG  مي بايست دقيقا" مطابق با متن فوق باشد .

لازم به يادآوري است که بانک ملي ايران درصورت وجود کوچکترين مغايرت ، غلط چاپي يا املائي به هيچ عنوان ضمانتنامه حسن انجام کار  P.B.G.  را صادر نخواهد نمود .

متن تضمين متقابل ( که بايد به نفع بانک ملي ايران ، شعبه مرکزي توسط بانک شما صادر شود )

باتوجه به صدورضمانتنامه اي توسط شمادروجه......................که ازاين پس ذينفع ناميده مي شود بمبلغ..................... به درخواست ما، ما ( نام بانک)بدينوسيله بطورغيرمشروط وبدون برگشت تعهدمي نماييم که خساراتي راکه ناشي ازصدورچنين ضمانتنامه اي باشد راجبران نماييم، همچنين متعهدميشويم که بادريافت اولين تلکس ياتلگراف شماهرمبلغي ازضمانتنامه راکه ممکن است موردادعاي شماباشدرا سريعا" پرداخت نماييم، بدون اينکه نيازبه هرگونه گواهي ياسندرسمي،قانوني يااداري ياهرچيزديگري ازجانب شما به جهت اثبات ادعايتان باشد .

علاوه براين موافقت مي نماييم که هر درخواستي توسط ذينفع براي دريافت هرمبلغي ازضمانتنامه به شما اختيارکافي راخواهد داد که مبلغ مورد نظررا بدون قبول هيچگونه مسئوليت (تعهد)حقوقي پرداخت نماييد ، بدون نيازبه اينکه تحقيق نماييدکه اين مبلغ واقعا"بايد به ذينفع پرداخت مي شده ياخير. اين ضمانتنامه(قرارداد جبران خسارت)تمام پرداختهاي ما به شما را درصورت بروزآنچه دربالا ذکرشدپوشش          مي دهد(شامل مي شود). قابل ذکراست که تعهد ما فقط شامل مبلغ.......................بعلاوه کارمزدشماخواهد بودوازاين مقدارتجاوزنخواهدکرد.

در نهايت بدينوسيله موافقت مي نماييم که اين ضمانتنامه ( قرارداد جبران خسارت ) و تمام موارد مربوطه بايد مطابق با قوانين جمهوري اسلامي ايران تنظيم و اجرا شود و از آن تبعيت نمايد و رسيدگي دعاوي قانوني مربوط به آن نيز در ايران صورت  خواهد گرفت .

اين ضمانتنامه متقابل تا ................... ( بعلاوه 15 روز براي انجام مراحل پستي ) معتبر خواهد بود و در صورت تقاضاي G.T.C. تا سه ماه قابل تمديد مي باشد . در صورتي که بانک شرايط تمديد ضمانتنامه را نداشته باشد يا با تمديد ضمانتنامه موافقت ننمايد و يا اگر................ نتواند ابزار لازم براي قانع کردن بانک جهت تمديد ضمانتنامه را فراهم کند ، آنگاه بانک تعهد مي نمايد که مبلغ مورد نظر را طبق دستور بانک ملي ايران ، بدون احتياج به طرح تقاضا نامه مجدد ، از طرف بانک ملي ايران پرداخت نمايد.

ذکراين نکته ضروری است که متن ضمانتنامه متقابل بايد کاملا" مطابق با متن فوق تنظيم شود . لازم به ياد آوري است که بانک ملي ايران در صورت وجود کوچکترين مغايرت ، غلط املايي يا چاپي به هيچ عنوان ضمانتنامة متقابل را صادر نخواهد کرد .


مطالب مشابه :


چگونه یک درخواست یا نامه اداری بنویسیم

ج- متن درخواست یا نامه. برای سهولت کار، پرونده و تمام سوابق تحصیلی ام برای اطلاع و
درخواست کار

نیازمندی های کرمان امروز - درخواست کار - www.nke.ir آدرس جدید وب نیازمند یهای کرمان امروز www.nke.ir
متن ضمانتنامه حسن انجام کار

متن ضمانتنامه حسن انجام کار. به : بانک ملي ايران . احتراما"، بنا به درخواست
متن قانون‌ كار ->فصل اول

قانون کار وبیمه - متن قانون‌ كار مزد ، حقوق ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما
ساختار رزومه – نمونه کار و نامه درخواست

نمونه کار و نامه درخواست. توجه کافی به متن آگهی استخدام برای نوشتن نامه درخواست حیاتی است.
متن مرخصی

متن مرخصی. بعداز و خوانوادگي ، درخصوص درخواست مرخصي با حقوق 30 محل کار حل میشه ولی نتیجه
متن قانون‌ كار->فصل هفتم

قانون کار وبیمه - متن قانون‌ كار->فصل هفتم - در مورد قوانین کار و قوانین بیمه - قانون کار وبیمه
فرم نمونه قرارداد کار

برای دریافت فرم نمونه قرارداد کارگری و کارفرمایی مشمولین قانون کار بر روی گذینه زیر کلیک
درخواست کار تایپ در منزل

نیازمندی های کرمان امروز - درخواست کار تایپ در منزل - www.nke.ir آدرس جدید وب نیازمند یهای کرمان
جدیدترین آهنگ تصویری ایرج رحمانپور

متن درخواست استاد به شرح زیر میباشد : ” وانو ” آخرین کار استاد ایرج رحمانپور منتشرشد.
برچسب :